]

 

Doelstellingen van MOB

Biodiversiteit is het enige echte kapitaal van de mensheid. Het is de basis van goed functionerende ecosystemen waar wij als mensen volledig van afhankelijk zijn. We leven echter alsof dat niet zo is. We zijn zelf onderdeel van die natuur maar gedragen ons daar niet naar. Het is nu natuur óf wij. Dat kan en moet anders (bron prof. Louise Vet).

Hoe staat het er nu voor? Niet best. Quote uit recent rapport van Europees Milieu Agentschap:

"De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefgebieden wordt bedreigd. In het rapport Stand van de natuur in de EU van het Europees Milieu Agentschap (EEA) staat dat er snel meer moet worden gedaan om het tij te keren. De doelstellingen die de EU zichzelf had gesteld voor 2020 zijn bij lange na niet gehaald. Als belangrijkste oorzaken noemt het milieuagentschap de niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Daarnaast houden de lidstaten zich niet goed aan de natuurrichtlijnen van de EU (Habitat- en Vogelrichtlijn) en andere milieuwetten". 

In Nederland heeft het PAS (Programma Aanpak Stiktof) voor een verdere achteruitgang gezorgd. Dit programma is mede als gevolg van onze juridische acties op 29 mei 2019 gesneuveld. 

Als het zo doorgaat zijn musea straks de laatste vindplaats voor weidevogels, maar dan in olieverf zoals we kennen uit de Gouden Eeuw. De tijd dat Nederland een gouden eeuw was voor de weidevogels, is dan voorgoed voorbij.

MOB heeft zich 25 jaar geleden ten doel gesteld om:

 1. Bijdrage te leveren aan het voorkomen van opwarming van de aarde;

 2. Neergang van de Nederlandse natuur te stoppen en een andere weg in te slaan om onze natuur te herstellen en de instandhoudingsdoelstellingen te halen zoals ook wettelijk verplicht is;

 3. Regering bij de les te houden waar het gaat om democratisch tot stand gekomen wetgeving.

Daartoe heeft MOB in het verleden vele honderden juridische procedures gevoerd, veelal met succes. MOB blijft doorgaan tot het bovengenoemde doel is bereikt. Dan kan MOB worden opgeheven. 

 

29 Mei 2022, drie jaar na de uitspraak van de Raad van State, Nederland al drie jaar in het stikstofmoeras

Quote uit AD vanmei 2022: “Brussel uit forse kritiek: veel problemen in Nederland/ Congestie op de weg, het spoor en in de lucht, veel te veel koeien, een hardnekkige woningcrisis die tot loodzware hypotheekschulden dwingt en ook nog ongeveer hekkensluiter duurzame energie: Nederland, aldus Brussel, zwelgt in de probleemdossiers”.

Een van de probleemdossiers waarin Nederland zwelgt is de aftakeling van de Nederlandse natuur als gevolg van het nu al decennia voortdurende stikstof bombardement op de natuur.

In bijgaand persbericht constateert MOB dat er nu drie jaar zijn verstreken sinds de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof van tafel veegde. Er is massaal vergaderd en geschreven met als resultaat dat er nog steeds geen significante reductie van de stikstofuitstoot is bereikt met grote risico’s voor bijvoorbeeld de (woning)bouw en investeringen van de industrie.

Het kabinet heeft zich voornamelijk gestort op het zoeken van geitenpaadjes zoals afkappen van berekeningen, eerst op 5 km, nu op 25 km, gesjoemel met RAV-factoren, fraude met de melding van vliegveld Lelystad, etc.

De grootste vijf vliegvelden opereren al meer dan 20 jaar deels illegaal.

Meer dan drieduizend PAS-melders zitten al drie jaar in grote problemen agv ontbreken van een natuurvergunning.

Dit is niet alleen een kwestie van onkunde of gebrek aan kennis.

Duidelijk is dat het huidige kabinet met premier Rutte aan het roer niet de visie en de moed heeft om dit voor Nederland belangrijke dossier op te lossen. MOB verwacht dat dit met het bestaande kabinet dan ook niet zal gaan lukken en dat Nederland nog eens drie jaar in het moeras zal blijven vastlopen.

In de bijlage een overzicht van de stand van zaken, en een hernieuwde oproep van MOB aan de regering met een opsomming van te nemen maatregelen, die overigens grotendeels overeenkomen met het advies van MOB aan premier Rutte in de brief van van 29 augustus 2019.

 

Regering lijkt een draai te gaan maken in de richting van vermindering van uitstoot van stikstof

MOB is voorzichtig positief over de recente kabinetsplannen die 10 juni naar buiten kwamen. Het is in ieder geval klare taal en dat is in het verleden wel anders geweest.  Het lijkt erop dat het kabinet de uitstoot van stikstof dan toch echt gaat reduceren. Waarbij aangetekend wordt dat uit het gesprek met premier Rutte bleek dat het kabinet ook geen andere keuze heeft omdat anders de Nederlandse economie daar teveel onder zou gaan lijden. Het gebeurt in de optiek van Rutte dus niet vanwege de ernstige schade aan de natuur in combinatie met het niet uitvoeren van Europese wetgeving.

Ook constateert het kabinet dat de gangbare landbouw niet duurzaam en dus niet houdbaar is. Dat is ook zo, de huidige landbouw is niet houdbaar. Dit betekent overigens niet dat er er geen toekomst is voor de landbouw in Nederland. Die is er wel degelijk. Maar dan wel voor een andere landbouw. De landbouw moet fundamenteel veranderen.

De regering is wel heel laat met dit inzicht gekomen. Drie jaar geleden verklaarde de Raad van State, in navolging van het Europese Hof, dat het toenmalige stikstofbeleid van het kabinet niet strookte met de Europese wetten voor natuurbescherming. Nederland moest daarom direct stoppen met het verlenen van vergunningen voor activiteiten die leiden tot extra depositie van stikstof op beschermde natuurgebieden. Boeren merkten dat, de bouw merkte dat en automobilisten ook, want de maximumsnelheid overdag ging omlaag naar 100 kilometer per uur.

Voorlopig zijn het weer nota’s met intenties. Met de uitvoering van plannen moet in 2023 worden begonnen. Maar wanneer zijn de eerste reducties een feit? Waarom is er geen moratorium ingesteld op de bouw van nieuwe veestallen? Waarom nog wel nieuwe wegen aanleggen zoals het absurde plan voor de A27?  Waarom komt er geen einde aan de handel in stikstofruimte? Waarom wordt latente ruimte niet ingetrokken, onder andere ook bij de industrie?

MOB mist in de plannen van het kabinet ook de aanpak van andere vervuilers zoals van de industrie die ook ammoniak uitstoot. Waarom komt de industrie weg met normen voor stikstof uitstoot uit de vorige eeuw? Idem voor de luchtvaart. Waarom gebeurt er niks rond Schiphol en rond het vliegveld van Eindhoven? In de omgeving van die vliegvelden slaat veel stikstof neer. Wat betreft Schiphol: hef de hub-functie van Schiphol nou eens op: al die mensen die naar Schiphol worden geleid om daar over te stappen op andere vluchten leidt alleen maar tot te veel vluchten van een naar Schiphol met hoge (maatschappelijke) kosten voor Nederland. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt. Dat kan binnen een jaar worden uitgevoerd. Waarom wordt piekbelaster Tata Steel niet gesloten? 

Verder is het de vraag of dit nu voldoende is om Nederland van het stikstofslot af te krijgen? De werkgevers denken van niet. Immers, voorlopig is er nog geen kg ammoniak minder de lucht ingegaan. Ze zouden wel eens gelijk kunnen krijgen.

Quote: 'De stikstofplannen van het kabinet laten geen enkele ruimte voor de economie, de bouw van nieuwe woningen en nieuwe duurzame energie-projecten'. Dat zeggen onder-nemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Dan moeten er toch eerst een fors aantal megastallen dicht.....

 

De mensheid suïcidaal a.g.v. falend leiderschap

Hier is niet een of andere geitenwollen sok aan het woord maar de VN-secretaris-generaal Guterres. Hij noemt het nieuwste IPCC-rapport over het klimaat een "atlas van menselijk lijden en een vernietigende aanklacht tegen falend klimaatleiderschap". Volgens hem drijft ongecontroleerde CO2-uitstoot de meest kwetsbaren van de wereld "als een mars van kikkers" richting de vernietiging. Ook richt Guterres zich op grote uitstoters: "De grootste vervuilers ter wereld maken zich schuldig aan brandstichting in ons enige huis."

In plaats van het verschuiven van investeringen naar maatregelen tegen klimaatverandering gaat er weer massaal in oorlogstuig worden geïnvesteerd. De mensheid suïcidaal? Het lijkt er wel op.  

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) van 1 juli 2021 failliet/MOB waarschuwt voor chaos in het stikstofdossier/Brandbrief aan het kabinet

 Het vorige kabinet heeft het stikstofdossier niet opgelost maar eerder verdiept, zodat de problemen zich verder opstapelen. De degradatie van de natuur is onverminderd doorgegaan als gevolg van de ondraaglijk hoge stikstofdepositie. Maar ook de onzekerheid van onze boeren over hun toekomst is niet kleiner geworden, eerder groter. Ook is er geen c.q. onvoldoende reductie van stikstofuitstoot bereikt.

Conclusies:

 Wat moet er gebeuren om uit deze malaise te komen?

De stikstofemissie moet zo snel mogelijk omlaag. Ook moet het kabinet de regie terugnemen. De stikstofhandel dient met onmiddellijke ingang te worden stopgezet. Intern salderen mag alleen nog met werkelijk gerealiseerde emissie, niet meer met latente ruimte. Lege vergunningen dienen automatisch te worden ingetrokken. De 25 km afkap in Aerius dient te worden geschrapt. De bouwvrijstelling overboord. Met onmiddellijke ingang een moratorium op nieuwe veestallen, biomassacentrales én vliegveld(en). De stikstofwet dient te worden gereviseerd op cruciale bovengenoemde punten. Dit moet sowieso vanwege de aangescherpte reductiedoelstelling in het coalitie akkoord.

 Stikstofcontract/sociaal contract?

Wij hebben de indruk dat in de agrarische sector het begrip is doorgedrongen dat het in het natuur/ stikstofdossier zo niet langer kan. Zelfs FDF heeft recent gecommuniceerd het belangrijk te vinden dat onze natuur niet verder instort en insecten en vogels weer terugkomen omdat dit ook van belang is voor een gezonde agrarische sector. Advies aan kabinet: “U wordt geadviseerd om de mogelijkheden van een sociaal contract m.b.t. stikstof te verkennen. Met alleen een wettelijk/juridisch traject gaat u het niet redden”. De brandbrief aan beide ministers vind je hier.

 

Is overgang naar 80% minder vleescomsumptie randvoorwaarde om klimaat te redden?

Wanneer de inwoners van de 54 rijkste landen overgaan op een voornamelijk plantaardig dieet, wordt voor hun voedselproductie jaarlijks ruim 60 procent minder CO2 uitgestoten dan nu het geval is. En het mes snijdt aan twee kanten: een dieetomslag biedt ook de potentie om tussen nu en het einde van de eeuw zo’n 100 gigaton CO2 extra vast te leggen, door op het land dat niet meer gebruikt wordt voor vleesproductie de oorspronkelijke vegetatie terug te brengen. Dat becijferen onderzoekers van de Universiteit Leiden deze week in Nature Food

 

Onze samenleving in een serieuze morele crisis

Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat/ Over moraliteit en goed bestuur

De stikstofcrisis is helaas maar één van de symptomen van de bestuurscrisis c.q. morele crisis waar we in Nederland inzitten. Er zijn er helaas veel meer. Eentje lichten we eruit. Als je ziet wat er rond Schiphol gebeurt: dit is ook een van de symptomen van de flauwtes/neergang van onze democratie.

Zie I&W druk met juridisch gesjoemel rond nieuwe Omgevingswet

Eén reactie op het artikel wordt onderstaand gequoot:

Treffend voorbeeld van hoe netwerkcorruptie er in de praktijk uitziet. In 'De nieuwe wereld' werd eerder dit jaar Lector Weerbare Democratie Willeke Slingerland geïnterviewd over dit fenomeen. Ambtenaren, politici en juristen zitten in dezelfde bubbel, een sociaal-bestuurlijk netwerk waarin professionals uit verschillende beroepsgroepen rouleren, elkaar steunen en onderling dienst en wederdienst bewijzen. Zij spreken dezelfde taal en werken – vaak met goede bedoelingen – aan dezelfde agenda. Geluiden uit de samenleving dringen niet meer door. “Mede door deze ontwikkeling kampt Nederland met een toenemende verantwoordelijkheidscrisis. Wie stellen wij aansprakelijk voor misstanden van het systeem?” Aldus de toelichting bij dit interview. Willeke Slingerland pleit voor meer organisatiebewustzijn, maatregelen en checks en balances om ethisch besef terug te brengen binnen deze netwerken. Dat is een goed streven, maar de afwezigheid van individueel moreel besef blijft schokkend. Hoe is het mogelijk dat een hoog opgeleide jurist die de overheid adviseert met droge ogen durft neer te schrijven dat ‘een jaargemiddelde van 70 dB aan geluidshinder kan worden verantwoord’? Druk bezig zijn met regels en rekensommen en jurisprudentie en geen seconde stilstaan bij wat deze bewering eigenlijk inhoudt, wat het betekent om mensen aan dergelijke geluidsvolumes bloot te stellen. Geen besef – nota bene als jurist – waarvoor wetten in het leven geroepen zijn. Niet meer zelfstandig na kunnen denken. Alles ondergeschikt aan de eigen dynamische carrièrewereld, de netwerkbubbel. We zitten als samenleving in een serieuze morele crisis”.

Zie: 'Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat.' Een gesprek met Willeke Slingerland

Ook: Wat is netwerkcorruptie en hoe bedreigt het onze democratie?

"We moeten de oorzaak van onze laagste score ook zoeken in financieel beleid. Nederland staat op de vierde plek van de wereldwijde index voor belastingparadijzen van Tax Justice Network. Wij helpen 12.400 brievenbusfirma’s om belasting te ontwijken, waardoor andere landen jaarlijks meer dan 20 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen. Ontwikkelingslanden, vaak met grote schulden, worden hierdoor hard geraakt".

Zie hier voor het gehele artikel

  

 

Stikstof maakt meer kapot dan alleen natuur

In alle discussies over stikstof gaat het vooral over de schade die de natuur erdoor ondervindt. Maar het is een ‘veelkoppig monster’ met nadelige gevolgen op meer gebieden. Vijf onderbelichte kanten van stikstof.

Zie: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/stikstof-maakt-meer-kapot-dan-alleen-natuur~bc1f49a8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

  

Met premier Rutte in Glasgow hoeven de oliereuzen als Shell en Exxon helemaal niet te lobbyen in Glasgow. Daar zorgt Nederland wel voor.

Kabinet gaat onverdroten voort met het financieren en faciliteren van fossiele sector via “Porthos”. Na miljarden Euro’s voor subsidie voor houtstook in kolencentrales nu € 2 miljard belastinggeld om fossiele Rotterdamse bedrijven in de lucht te houden.

Wat is er aan de hand?

De bedrijven Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products willen middels ondergrondse CO2-opslag voor de kust een carbon capture and storage (CCS) gaan uitvoeren: Porthos genaamd. Shell is de grootste deelnemer.

MOB beschouwt dit als een schijnoplossing voor de klimaatcrisis en ziet Porthos als een duur, megalomaan project met een fors afbreukrisico. De subsidie van € 2 miljard komt uit de zogeheten SDE++-regeling van het ministerie van Economische Zaken.

Vergunning recent verleend

Via een speciale procedure zijn recent de vergunningen voor de bouw van de transportleiding en andere faciliteiten verleend. Het grootste probleem hierbij is dat er ook stikstof vrijkomt bij de aanleg die leidt tot stikstofdepositie op toch al overbelaste natuurgebieden.

In eerste instantie stuurde Porthos aan op een stikstoflease met Gate Terminal, omdat Gate Terminal veel latente ongebruikte stikstofruimte heeft. Nadat MOB in het voorjaar een formeel verzoek had ingediend om de natuurvergunning van Gate Terminal op grond van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk in te trekken besloot Porthos te koersen op de zogenaamde bouwvrijstelling die per 1 juli 2021 van kracht is geworden.

Beroep ingesteld vanwege strijdigheid met Habitatrichtlijn

MOB heeft beroep ingesteld tegen zowel het inpassingsplan als de Wabovergunningen voor de bouw van het compressorstation evenals het platform. Een belangrijk punt hierbij is dat MOB ook verzoekt om het “onverbindend verklaren van de partiële vrijstelling voor bouwactiviteiten”. MOB is van mening dat de generieke bouwvrijstelling in strijd is met Europees recht, in casu de Habitatrichtlijn, omdat er geen passende beoordeling is gemaakt. Bestuursrechtjuristen zetten ook vraagtekens bij de houdbaarheid van de generieke bouwvrijstelling.

MOB vindt het absurd dat nu de klimaattop in Glasgow aan de gang is, en Nederland heeft de mond vol heeft van plannen om de financiële steun aan fossiele projecten elders ter wereld te staken er desondanks in Nederland nog even € 2 miljard belastinggeld wordt verspild aan een fossiel project, waarvan voornamelijk Shell en Exxon profiteren.Dit komt op het moment dat er door de oliesector weer tientallen miljarden winst wordt gerapporteerd……

Kortom: met premier Rutte in Glasgow hoeven oliereuzen als Shell en Exxon helemaal niet te lobbyen in Glasgow. Daar zorgt Nederland wel voor.

Voor meer info, zie: https://www.nu.nl/klimaat/6132401/megaproject-haven-rotterdam-voor-co2-opslag-onder-noordzee-krijgt-2-miljard.html

Als je een kopie van de beroepschriften wilt ontvangen svp een mail naar info@mobilisation.nl.

 

Stikstof: verder het juridische moeras in

Quote: "De rechtszaken rondom stikstof stapelen zich op. De lijst voor emissiearme stalsystemen (RAV) wankelt, voor PAS-melders blijft de onzekerheid groot, en voor beweiden en bemesten dreigt, ondanks bezweringen tot het tegendeel, nog altijd een vergunningsplicht".

"Premier Mark Rutte voorspelt in dat kader een herinrichting van Nederland, die vergelijkbaar is met het Plan-Mansholt in de jaren vijftig en zestig en het Marshall-plan in de jaren veertig en vijftig. Vraag is of het gaat lukken om hiermee uit dit juridisch moeras te komen. Of: in ieder geval weer vaste grond onder de voeten te krijgen".

 https://www.boerderij.nl/verder-het-juridisch-moeras-in

   

De oorlog tegen onze kinderen/ Nederland moreel failliet na 10 jaar VVD

We moeten betere voorouders worden, het is nu of nooit!

Beste mensen, bezorgde burgers,

Meer dan 100 jaar geleden schreef de Zweedse wetenschapper Arrhenius (1859-1927) dat de verbranding van fossiele brandstoffen de opwarming van de aarde kan versterken. Hij beweerde dat een verdubbeling van de CO2-concentratie zou leiden tot een temperatuurstijging van 50C. Maar deze wetenschapper werd niet serieus genomen. 

30 jaar geleden lag er een rapport op de burelen van Shell, geschreven door Shell-wetenschappers, waar met grote letters ‘VERTROUWELIJK’ op stond.  De wetenschappers constateren hierin dat de CO2-concentratie in de atmosfeer in de 20ste eeuw fors is gestegen, ‘vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen en door ontbossing’. Maar ook deze wetenschappers werden niet serieus genomen.

De teller staat nu op 500 miljard ton CO2, die de lucht in is geblazen, waardoor de concentratie in de atmosfeer bijna is verdubbeld. Wetenschappers van het IPCC hebben sindsdien talloze rapporten uitgebracht, maar CEO’s van grote bedrijven en politici namen ook deze wetenschappers niet serieus.

Het wordt tijd dat de regering wetenschappers wel serieus neemt en vervolgens de moed opbrengt om aan het volk uit te leggen waarom er maatregelen nodig zijn.

Dat doet de regering wel tijdens de coronacrisis. Waarom dan niet tijdens de klimaatcrisis? De klimaatcrisis is immers vele malen erger en duurt tot in de verre toekomst.

De broeikasgassen die we vandaag uitstoten, blijven nog decennia rondspoken in de atmosfeer. De ijsplaat ter grootte van Utrecht, die vorige week afbrak op Antarctica, groeit niet meer aan.

De tijd dringt, en dan met name voor de mensen in de rijke landen, om de ogen te openen voor een verontrustende waarheid: we hebben de toekomst gekoloniseerd, zoals Tommy Wieringa schrijft in een column:

 ‘We behandelen de toekomst als een afgelegen koloniale buitenpost waar geen ziel woont, waar we ongehinderd ecologische risico’s kunnen nemen, vrijelijk kernafval kunnen dumpen, ons ongestraft te buiten kunnen gaan aan ecologische verloedering en naar hartenlust kunnen plunderen. Ofwel: we zetten de toekomst van onze kleinkinderen op het spel. We voeren oorlog tegen onze kinderen’.

Als we zo doorgaan wordt een deel van de aarde onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen en oorlogen als gevolg. Daarbij vergeleken is de vluchtelingen stroom uit Syrië en de coronacrisis maar kinderspel.

 

Beste landgenoten,

Ik schaam mij om Nederlander te zijn in Europa:

 1. Nederland bungelt onderaan met duurzame energie, daarvan komt dan ook nog 60% van de stook van biomassa, waarvoor grootschalige bossenkap plaats vindt in Baltische landen.
 2. Ons oppervlaktewater behoort tot de vuilste van Europa.
 3. Onze luchtkwaliteit is op sommige plaatsen zo beroerd dat mensen moeten verhuizen: (v)luchtelingen binnen Nederland.
 4. Nederland heeft de hoogste veedichtheid van Europa: we slachten ca. 600 miljoen dieren/jaar.
 5. Nederland heeft de hoogste ammoniakemissie van alle Europese landen. Dit leidt tot gezondheidsschade en verdere aftakeling van onze natuur. Dit hangt ook nauw samen met insectensterfte.
 6. Landbouwgronden verschralen.
 7. Nederland belastingparadijs, toeslagenaffaire, jeugdzorg in grote problemen, problemen in het onderwijs, afstervende cultuursector, maar wel belastingkado’s van miljarden aan grote bedrijven.

 Binnen Europa is Nederland qua milieu/duurzaamheid een ontwikkelingsland geworden. De paria van Europa.

Beste burgers/consumenten:

Nederland zit op een dwaalspoor, het is de weg kwijt.

Ondanks  de klimaat- en biodiversiteitscrisis:

 1. Staan onze supermarkten vol met ongezond voedsel en wegwerpverpakkingen
 2. Verkopen onze winkels goedkope rommel die zo zijn ontworpen dat ze maar kort meegaan;
 3. Vliegen we voor 20 euro naar Barcelona;
 4. Gooien we goede spullen weg;
 5. Verdelen aandeelhouders de winst in plaats van dat ze investeren in duurzaamheid.
 6. Betaalt Shell geen winstbelasting in Nederland, maar wil subsidie om CO2 op te slaan.
 7. Wordt ons gescheiden ingezamelde afval in arme landen in de open lucht verbrand met desastreuze ecologische gevolgen.

 En onze overheid laat het allemaal maar gebeuren:

 1. In de afgelopen 10 jaar werden drie nieuwe kolencentrales gebouwd met een giga uitstoot van CO2, stikstof, zwaveloxiden, fijnstof.
 2. Steenkolen worden nu vervangen door houtsnippers. Bomencrematoria zijn het. Meer dan 10 miljard subsidie. Waanzin ten top.
 3. Vattenfall wil zelfs nog een nieuwe biomassacentrale bouwen in Diemen: 300 miljoen subsidie lonkt.
 4. Mestvergisters, die mest moeten verwerken van onze volledig uit zijn jas gegroeide vee-industrie. Meer dan 1 miljard subsidie: kijk vanavond: “toverdozen”.
 5. Luchtvaartnota: we kunnen nog meer gaan vliegen: Lelystad Airport open? Meer CO2? Meer herrie?
 6. Nu is CO2-opslag de nieuwe toverstok, waar het kabinet al voor miljarden aan heeft toegezegd.
 7. Er gaan miljarden naar de klimaatverwoestende luchtvaart als beloning voor de snelle en efficiente bijdrage aan de pandemie.

Nederland zit qua milieu en klimaat op een doodlopende weg.

Beste kiezers,

Nederland is ecologisch failliet na 10 jaar Rutte. Wij zijn echt klaar met Rutte!

Maar ik kan u verzekeren: Rutte is nog niet klaar met ons!

Want doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie.

De klimaat- en biodiversiteitscrisis moet worden opgelost.

We geven miljarden uit aan oplossingen die alleen op papier werken.

De coronacrisis moet de wake-up call zijn dat we als mens deel uitmaken van het ecosysteem aarde, dat we er niet boven staan, en dat we ook de natuurkundige wetten niet kunnen negeren.

Nu niet handelen betekent regelrecht verraad aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, het roer moet om!

Wat gaat u antwoorden als over tig jaar uw kleinkind u vraagt: opa/oma, wat hebt u gegaan om klimaatverandering te stoppen?

 

Tot slot

MOB is een milieuorganisatie die zich richt op klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

alles uit de kast moet worden gehaald en veel meer geld moet gaan worden besteed aan het voorkomen van een nog verdergaande klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld.

Vandaar de term “mobilisatie”. Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

Wij worden sinds de uitspraken over "stikstof" overstelpt met emails met bedankjes, aanmoedigingen en verzoeken om ons rekeningnummer om MOB te steunen.

U kunt ons vanaf nu veilig en gemakkelijk via iDeal steunen op onze speciale donatie pagina: 

Doneer

Wij garanderen u dat het geld gaat worden besteed om onze activiteiten die onze natuur en gezondheid (onlosmakelijk verbonden) te beschermen en een meer prominente plaats te geven in de besluitvorming. Op de korte termijn zijn dat: halvering van stikstofemissies van alle bronnen: landbouw, verkeer waaronder ook vliegverkeer, industrie, energie. Tevens beperking van schade als gevolg van grootschalige houtstook. Dank namens het team voor de vele giften die we van u ontvangen!

Hoe staat het er nu voor? Niet best. Quote uit recent rapport van Europees Milieu Agentschap:

"De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefgebieden wordt bedreigd. In het rapport Stand van de natuur in de EU van het Europees Milieu Agentschap (EEA) staat dat er snel meer moet worden gedaan om het tij te keren. De doelstellingen die de EU zichzelf had gesteld voor 2020 worden bij lange na niet gehaald. Als belangrijkste oorzaken noemt het milieuagentschap de niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Daarnaast houden de lidstaten zich niet goed aan de natuurrichtlijnen van de EU (Habitat- en Vogelrichtlijn) en andere milieuwetten".

In Nederland heeft het PAS (Programma Aanpak Stiktof) voor een verdere achteruitgang gezorgd. De nieuwe door Minister Schouten recent ingediende stikstofwet is een PAS 2.0. 

Als het zo doorgaat zijn musea straks de laatste vindplaats voor weidevogels, maar dan in olieverf zoals we kennen uit de Gouden Eeuw. De tijd dat Nederland een gouden eeuw was voor de weidevogels, is dan voorgoed voorbij:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/17/gevederd-staatsieportret-a4016355#/handelsblad/2020/10/17/#136

Zie: https://nos.nl/artikel/2352963-meer-achteruitgang-dan-vooruitgang-voor-diersoorten-en-leefgebieden-europese-unie.html

Kijk voor meer achtergronden ook eens op: https://www.ongerepte-natuur.nl/

en/of op https://w-ja.nl/https://www.leefmilieu.nl/ en/of https://www.knakdeworst.nl/cms/

 

MOBilisation for the Environment

MOB richt zich op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 • het klimaatprobleem willen oplossen, en:
 • de teruggang van biodiversiteit willen stoppen

internationaal tenminste een deel van het budget voor defensie zou moeten gaan worden besteed aan projecten met betrekking tot het voorkomen dan wel beperking van klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld. Vandaar de term “mobilisatie”.

Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

Werkgebied

Een fors deel van ons werk is momenteel in Nederland om de eenvoudige reden dat Nederland qua uitvoering van milieubeleid aan het afglijden is naar de achterhoede van de Europese landen. Ter illustratie: Nederland staat met hernieuwbare energie op de 22e plaats van de 27 EU landen na landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, etc.

Qua luchtkwaliteit behoort Nederland tot de meest vervuilde regio’s van Europa: Nederland heeft daarom ook uitstel gevraagd om aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit te gaan voldoen. Deze slechte luchtkwaliteit zorgt er mede voor dat in de meeste Nederlandse natuurgebieden de depositie van stoffen als ammoniak en stikstofoxiden hoger is dan wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Ook met de kwaliteit van het oppervlaktewater scoort Nederland slecht. Zie bijvoorbeeld het rapport "Ranking the stars" van de Stichting Natuur & Milieu onderaan deze pagina .

MOB is sinds haar oprichting actief geweest in accessielanden omdat het lidmaatschap van de EU ook de verplichting met zich meebrengt om een adequaat milieubeleid uit te voeren. Toelating van een land tot de Europese Unie is een cruciaal moment om milieu sterk in het wettelijke kader van dat land te verankeren.

MOB is actief geweest in alle landen die in de afgelopen jaren tot de EG zijn toegetreden met een focus op aanpassing van de nationale milieuwetgevingen aan de Europese wetgeving en het bereiken van meer duurzamere manieren van produceren, beperking van industriële emissies naar het milieu, zuiniger gebruik van grondstoffen, etc.

Wij richten ons daarbij met name op de invoering van drie cruciale richtlijnen:

 •      Habitatrichtlijn
 •      Vogelrichtlijn;
 •      IPPC richtlijn, nu de RIE (Richtlijn Industriele Emissies).

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de EU waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten.

De Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten speciale beschermingszones (worden aangewezen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half natuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de Vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd.

Enkele voorbeelden van in het buitenland uitgevoerde projecten in het kader van de Habitat en Vogelrichtlijn zijn projecten in Estland en onze activiteiten met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van de Donau en de Donau delta, die van groot belang is voor het behoud van biodiversiteit van de Zwarte Zee.

Hieronder beperken wij ons tot een beschrijving van onze Nederlandse activiteiten.

Doelstelling van MOB

De doelstelling van de coöperatie is om in overeenstemming met artikel 130r(1) (thans artikel 174) van het EG-milieubeleid het bevorderen van:

 • behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 • bescherming van de gezondheid van de mens;
 • behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan lokale, regionale of mondiale milieuproblemen.

 Zoals hierboven vermeld concentreren wij ons op twee globale, regionale en lokale prioriteiten:

 •      stoppen c.q. beperken van klimaatverandering;
 •      stoppen c.q. beperken van verdere teruggang van biodiversiteit.

Wat Nederland betreft blijven wij wijzen op de noodzaak van een systematische verlaging van stikstofdeposities (NOx en NH3) afkomstig van onder andere bedrijfsmatige activiteiten van industrie, landbouw en veeteelt. Van overmatige stikstofdeposities staat wetenschappelijk vast dat deze een schadelijke werking hebben op de biodiversiteit. In 2010 werd voor slechts 20 tot 30% van de Nederlandse natuur de kritische stikstofgrenswaarden gerespecteerd. 

Zoals bekend neemt ook in Nederland/Europa de biodiversiteit nog steeds verder af met een nooit eerder in de historie van de aarde vertoonde snelheid. Naast versnippering speelt verzuring hierin een grote rol.

Activiteiten 

Onze activiteiten in Nederland betreffen onder andere:

 1. Vergroten van bewustzijn van Nederlandse politici, organisaties en burgers, dat wij binnen de Europese Unie steeds verder gaan achterlopen qua uitvoering van milieubeleid.
 2. Lobbying, beïnvloeding van politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen in Nederland.
 3. Sluiten van convenanten met bedrijven, en als dit niet lukt:
 4. Voeren van procedures.
 5. Samenwerken met milieuorganisaties in specifieke zaken.
 6. Assisteren van gemeentes en bezorgde burgers.

Ad 1: Vergroting van milieubewustzijn

Dit doen wij door het geven van lezingen, publicaties, etc. In totaal gaat het om circa 10 lezingen en presentaties per jaar.

Wij hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan programma van Zembla over bedrijven als Tata/Corus (IJmuiden), Thermphos (Vlissingen), REC (Harlingen). Idem EenVandaag en Nieuwsuur. 

MOB heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bewustwording van het gegeven dat het gebruik van palmolie als brandstof in centrales een inefficiënte en immorele wijze is van het gebruik van biobrandstoffen. Hiertoe heeft MOB gelobbyd en procedures gevoerd tegen zoveel mogelijk palmolie/ dieselolie initiatieven waaronder onder andere BIOX Groningen, BIOX Rotterdam en BIOX Zeeland. Dit heeft ertoe geleid dat deze rampzalige initiatieven nooit van de grond zijn gekomen. Ook kon een aantal initiatieven voor de omzetting van (palm)olie in biodiesel worden voorkomen.

Verder wijzen wij ook op onze rol gespeeld rol in de landelijke discussie met betrekking tot het niet duurzame gebruik van palmolie, die leidde tot de instelling van de Commissie Cramer en later het opstellen van richtlijnen voor duurzaamheidscriteria voor het gebruik van palmolie.

Nog steeds actueel is onze strijd tegen de fossiele energievoorziening, met name de Nederlandse kolencentrales, waarvan de CO2-emissie fors bijdragen aan een versterking van het broeikaseffect en vandaar klimaat verandering. Middels publicaties, procedures én middels overleg met de kolensector zelf wordt geprobeerd het gebruik van kolen in Nederland voor energie opwekking te beperken. MOB was op de achtergrond ook betrokken bij de vervroegde sluiting van 5 verouderde kolencentrales.

 Ad 2: Lobby, beïnvloeding van publiek en politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen

In 2002/203 werd ons duidelijk dat het Ministerie VROM niet van plan was om de Wet milieubeheer aan te passen aan de IPPC richtlijn ondanks herhaalde verzoeken van onze zijde. MOB is daarop omstreeks 2003 gestart met dit op systematische wijze aan de orde te stellen in Raad van State procedures. Ook hebben wij een klacht ingediend bij de Europese Commissie waarop Nederland in gebreke is gesteld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de Wet milieubeheer in december 2005 waarbij onder andere het beginsel “ALARA” is vervangen door best beschikbare technieken.

Ook later zijn nog klachten gestuurd naar de Europese Commissie over het niet tijdig aanpassen van vergunningen van IPPC bedrijven. Nederland is daarop destijds door de Europese Commissie in gebreke gesteld.

Ook is een klacht ingediend over de gebrekkige publicatieverplichtingen in de Awb met betrekking tot bekendmaking van ontwerpbeschikkingen die ons inziens niet voldoen aan de IPPC richtlijn/Aarhus verdrag. Sindsdien zijn er meer brieven naar de Commissie gegaan.

Dit zijn slechts voorbeelden. Met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van het BVA en BEES zijn ook verschillende verzoeken naar het toenmalige Ministerie VROM gestuurd. De MER commissie is aangeschreven vanwege de toen slechte kwaliteit van veel MER rapporten.

MOB heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijk weer afschaffen van de door Nederland opgezette NOx-handel. Dit was een ongewenste ontwikkeling omdat door te goedkope NOx-rechten er onvoldoende zicht was op een voldoende snelle daling van de NOx-emissies van grote emittenten als kolencentrales en raffinaderijen.

MOB heeft in dit kader ook meegewerkt aan uitzendingen van het TV-programma Zembla over Thermphos en REC (Afvaloven Harlingen), 2 uitzendingen.

Ad 3: Sluiten van convenanten

Er zijn een substantieel aantal bedrijven waarmee wij convenanten hebben gesloten, soms ook samen met andere milieugroepen als Stichting Natuur & Milieu, Vereniging Leefmilieu, etc.

Concrete convenanten zijn:

 • Kolencentrale van Electrabel Nijmegen, belangrijke punten: jaargemiddelde stofemissienorm van 5 mg/m3, hetgeen veel strenger is dan de BREF en afzien van palmolie stoken. Centrale is inmiddels gesloten. De bouw van een biomassacentrale op dezelfde locatie werd met juridische middelen voorkomen.
 • ARN Nijmegen: emissies van metalen en dioxines een factor 5-10 strenger dan BVA.
 • Electrabel Harculo, waarbij Electrabel verder ook zal afzien van de inzet van palmolie c.q. bio-olie.
 • HVC Alkmaar en de nieuwe vestiging van HVC Alkmaar in Dordrecht.
 • Aluchemie met betrekking tot luchtemissies van PAK.
 • Q8/KPE olieraffinaderij met betrekking tot beperking van SO2 en NOx-emissies vanuit de inrichting in Rotterdam/Rijnmond.
 • Andere niet bij naam genoemde bedrijven waaronder een substantieel aantal intensieve veehouderijen.

Ad 4: Voeren van procedures 

Als bedrijven niet bereid zijn tot overleg en/of concessies en niet gevoelig zijn voor de media dan blijft alleen de gang naar de rechter over. Dit gebeurt soms namens belanghebbenden, milieuorganisaties, of ook namens MOB.

Ad 5 en ad 6: Samenwerken met gemeentes, milieuorganisaties in specifieke zaken en assisteren van bezorgde burgers met procedures

Wij leveren informatie aan naar onder andere de Stichting Natuur & Milieu en assisteren de Stichting bij “zware” procedures als Corus (Hoogovens IJmuiden), raffinaderijen, kolencentrales, etc. Ook werken wij samen met de Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Leefmilieu. Wij hebben ook een vorm van samenwerking met de meeste andere provinciale milieufederaties.

MOB is via het EEB (European Environmental Bureau) ook betrokken bij het tot stand komen van een aantal specifieke BREF’s waaronder de nieuwe LCP BREF en de BREF refineries, die binnenkort zullen verschijnen. 

MOB is de afgelopen 12 jaar opgetreden als vast adviseur van de gemeente Sliedrecht. Met betrekking tot DuPont en Chemours maken nu ook Dordrecht en Papendrecht gebruik van adviezen van MOB. MOB neemt regelmatig ook zitting in begeleidingsgroepen. Voorbeelden zijn: het RIVM onderzoek in Zaltbommel (PAK, metalen), Nijmegen (PAK), Weurt (dioxines) en recent nog het RIVM onderzoek naar de luchtkwaliteit (waaronder dioxines) in Harlingen.    

Tot slot vermelden wij nog dat de voorzitter van MOB in februari 2008 is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele werk dat onder de vlag van MOB zonder vergoeding is gedaan. In 2019 ontving hij de Clara Wichmann penning.

MOB eindigde in 2020 als tweede in de Trouw Duurzame 100.

Het bovenstaande is bedoeld om een indruk te geven van het brede scala van door MOB verrichte feitelijke werkzaamheden in Nederland, waarbij we benadrukken dat de bovengenoemde opsomming zeker niet compleet is.

Juridische procedures

Voor MOB is het voeren van beroepsprocedures zeker geen hoofdactiviteit noch een doel op zich, maar meer een middel als andere wegen falen. Op grond van Europese wetgeving is MOB daartoe ook bevoegd. Hiervoor verwijzen wij naar de Verordening (EG) Nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006. Hierin zijn in artikel 11 lid 1 vier criteria vastgelegd over toegang tot de rechter van non-gouvernementele organisaties als MOB. MOB voldoet aan alle vier criteria. Op grond hiervan heeft MOB recht tot toegang tot de Nederlandse rechter en het Europese Hof van Justitie.

Ontvankelijkheid van MOB in het kader van procedures met betrekking tot Wet natuurbescherming

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan in een zaak waarin de provincie Friesland probeerde MOB niet ontvankelijk te laten verklaren. De provincie ging daarin zelfs zover dat  een externe advocaat met deze opdracht werd ingehuurd. Wij vinden dit een laakbare manier van handelen. Immers, het doel hiervan is om te proberen op procedurele gronden onder de bezwaren van MOB tegen afgegeven milieuvergunningen uit te komen. De provincie wist dat de vergunningen in strijd met de Natuurbeschermingswet waren verleend, maar verleende ze desondanks toch. Tja, wie maalt daar nou om in Friesland? Zie de uitspraak hieronder.

 

Downloads

 1. Rede Johan Vollenbroek t.g.v. uitreiking Clara Wigmann penning op 10 december 2019 
 2. Inbreng van MOB tijdens het Catshuisoverleg van 11 december 2019 met premier Rutte en minister Schouten
 3. Brief aan premier Rutte van augustus 2019 met voorstellen voor oplossen van stikstofcrisis
 4. NM Rapport Ranking the Stars.pdf
 5. Effecten van gelijkblijvende N-depositie op N2000-habitats in de Groote Peel
 6. Uitspraak Raad van State van 19 december 2014

Lees meer

Deze pagina is 2534789 keer bekeken!

 

Doelstellingen van MOB

Biodiversiteit is het enige echte kapitaal van de mensheid. Het is de basis van goed functionerende ecosystemen waar wij als mensen volledig van afhankelijk zijn. We leven echter alsof dat niet zo is. We zijn zelf onderdeel van die natuur maar gedragen ons daar niet naar. Het is nu natuur óf wij. Dat kan en moet anders (bron prof. Louise Vet).

Hoe staat het er nu voor? Niet best. Quote uit recent rapport van Europees Milieu Agentschap:

"De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefgebieden wordt bedreigd. In het rapport Stand van de natuur in de EU van het Europees Milieu Agentschap (EEA) staat dat er snel meer moet worden gedaan om het tij te keren. De doelstellingen die de EU zichzelf had gesteld voor 2020 zijn bij lange na niet gehaald. Als belangrijkste oorzaken noemt het milieuagentschap de niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Daarnaast houden de lidstaten zich niet goed aan de natuurrichtlijnen van de EU (Habitat- en Vogelrichtlijn) en andere milieuwetten". 

In Nederland heeft het PAS (Programma Aanpak Stiktof) voor een verdere achteruitgang gezorgd. Dit programma is mede als gevolg van onze juridische acties op 29 mei 2019 gesneuveld. 

Als het zo doorgaat zijn musea straks de laatste vindplaats voor weidevogels, maar dan in olieverf zoals we kennen uit de Gouden Eeuw. De tijd dat Nederland een gouden eeuw was voor de weidevogels, is dan voorgoed voorbij.

MOB heeft zich 25 jaar geleden ten doel gesteld om:

 1. Bijdrage te leveren aan het voorkomen van opwarming van de aarde;

 2. Neergang van de Nederlandse natuur te stoppen en een andere weg in te slaan om onze natuur te herstellen en de instandhoudingsdoelstellingen te halen zoals ook wettelijk verplicht is;

 3. Regering bij de les te houden waar het gaat om democratisch tot stand gekomen wetgeving.

Daartoe heeft MOB in het verleden vele honderden juridische procedures gevoerd, veelal met succes. MOB blijft doorgaan tot het bovengenoemde doel is bereikt. Dan kan MOB worden opgeheven. 

 

29 Mei 2022, drie jaar na de uitspraak van de Raad van State, Nederland al drie jaar in het stikstofmoeras

Quote uit AD vanmei 2022: “Brussel uit forse kritiek: veel problemen in Nederland/ Congestie op de weg, het spoor en in de lucht, veel te veel koeien, een hardnekkige woningcrisis die tot loodzware hypotheekschulden dwingt en ook nog ongeveer hekkensluiter duurzame energie: Nederland, aldus Brussel, zwelgt in de probleemdossiers”.

Een van de probleemdossiers waarin Nederland zwelgt is de aftakeling van de Nederlandse natuur als gevolg van het nu al decennia voortdurende stikstof bombardement op de natuur.

In bijgaand persbericht constateert MOB dat er nu drie jaar zijn verstreken sinds de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof van tafel veegde. Er is massaal vergaderd en geschreven met als resultaat dat er nog steeds geen significante reductie van de stikstofuitstoot is bereikt met grote risico’s voor bijvoorbeeld de (woning)bouw en investeringen van de industrie.

Het kabinet heeft zich voornamelijk gestort op het zoeken van geitenpaadjes zoals afkappen van berekeningen, eerst op 5 km, nu op 25 km, gesjoemel met RAV-factoren, fraude met de melding van vliegveld Lelystad, etc.

De grootste vijf vliegvelden opereren al meer dan 20 jaar deels illegaal.

Meer dan drieduizend PAS-melders zitten al drie jaar in grote problemen agv ontbreken van een natuurvergunning.

Dit is niet alleen een kwestie van onkunde of gebrek aan kennis.

Duidelijk is dat het huidige kabinet met premier Rutte aan het roer niet de visie en de moed heeft om dit voor Nederland belangrijke dossier op te lossen. MOB verwacht dat dit met het bestaande kabinet dan ook niet zal gaan lukken en dat Nederland nog eens drie jaar in het moeras zal blijven vastlopen.

In de bijlage een overzicht van de stand van zaken, en een hernieuwde oproep van MOB aan de regering met een opsomming van te nemen maatregelen, die overigens grotendeels overeenkomen met het advies van MOB aan premier Rutte in de brief van van 29 augustus 2019.

 

Regering lijkt een draai te gaan maken in de richting van vermindering van uitstoot van stikstof

MOB is voorzichtig positief over de recente kabinetsplannen die 10 juni naar buiten kwamen. Het is in ieder geval klare taal en dat is in het verleden wel anders geweest.  Het lijkt erop dat het kabinet de uitstoot van stikstof dan toch echt gaat reduceren. Waarbij aangetekend wordt dat uit het gesprek met premier Rutte bleek dat het kabinet ook geen andere keuze heeft omdat anders de Nederlandse economie daar teveel onder zou gaan lijden. Het gebeurt in de optiek van Rutte dus niet vanwege de ernstige schade aan de natuur in combinatie met het niet uitvoeren van Europese wetgeving.

Ook constateert het kabinet dat de gangbare landbouw niet duurzaam en dus niet houdbaar is. Dat is ook zo, de huidige landbouw is niet houdbaar. Dit betekent overigens niet dat er er geen toekomst is voor de landbouw in Nederland. Die is er wel degelijk. Maar dan wel voor een andere landbouw. De landbouw moet fundamenteel veranderen.

De regering is wel heel laat met dit inzicht gekomen. Drie jaar geleden verklaarde de Raad van State, in navolging van het Europese Hof, dat het toenmalige stikstofbeleid van het kabinet niet strookte met de Europese wetten voor natuurbescherming. Nederland moest daarom direct stoppen met het verlenen van vergunningen voor activiteiten die leiden tot extra depositie van stikstof op beschermde natuurgebieden. Boeren merkten dat, de bouw merkte dat en automobilisten ook, want de maximumsnelheid overdag ging omlaag naar 100 kilometer per uur.

Voorlopig zijn het weer nota’s met intenties. Met de uitvoering van plannen moet in 2023 worden begonnen. Maar wanneer zijn de eerste reducties een feit? Waarom is er geen moratorium ingesteld op de bouw van nieuwe veestallen? Waarom nog wel nieuwe wegen aanleggen zoals het absurde plan voor de A27?  Waarom komt er geen einde aan de handel in stikstofruimte? Waarom wordt latente ruimte niet ingetrokken, onder andere ook bij de industrie?

MOB mist in de plannen van het kabinet ook de aanpak van andere vervuilers zoals van de industrie die ook ammoniak uitstoot. Waarom komt de industrie weg met normen voor stikstof uitstoot uit de vorige eeuw? Idem voor de luchtvaart. Waarom gebeurt er niks rond Schiphol en rond het vliegveld van Eindhoven? In de omgeving van die vliegvelden slaat veel stikstof neer. Wat betreft Schiphol: hef de hub-functie van Schiphol nou eens op: al die mensen die naar Schiphol worden geleid om daar over te stappen op andere vluchten leidt alleen maar tot te veel vluchten van een naar Schiphol met hoge (maatschappelijke) kosten voor Nederland. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt. Dat kan binnen een jaar worden uitgevoerd. Waarom wordt piekbelaster Tata Steel niet gesloten? 

Verder is het de vraag of dit nu voldoende is om Nederland van het stikstofslot af te krijgen? De werkgevers denken van niet. Immers, voorlopig is er nog geen kg ammoniak minder de lucht ingegaan. Ze zouden wel eens gelijk kunnen krijgen.

Quote: 'De stikstofplannen van het kabinet laten geen enkele ruimte voor de economie, de bouw van nieuwe woningen en nieuwe duurzame energie-projecten'. Dat zeggen onder-nemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Dan moeten er toch eerst een fors aantal megastallen dicht.....

 

De mensheid suïcidaal a.g.v. falend leiderschap

Hier is niet een of andere geitenwollen sok aan het woord maar de VN-secretaris-generaal Guterres. Hij noemt het nieuwste IPCC-rapport over het klimaat een "atlas van menselijk lijden en een vernietigende aanklacht tegen falend klimaatleiderschap". Volgens hem drijft ongecontroleerde CO2-uitstoot de meest kwetsbaren van de wereld "als een mars van kikkers" richting de vernietiging. Ook richt Guterres zich op grote uitstoters: "De grootste vervuilers ter wereld maken zich schuldig aan brandstichting in ons enige huis."

In plaats van het verschuiven van investeringen naar maatregelen tegen klimaatverandering gaat er weer massaal in oorlogstuig worden geïnvesteerd. De mensheid suïcidaal? Het lijkt er wel op.  

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) van 1 juli 2021 failliet/MOB waarschuwt voor chaos in het stikstofdossier/Brandbrief aan het kabinet

 Het vorige kabinet heeft het stikstofdossier niet opgelost maar eerder verdiept, zodat de problemen zich verder opstapelen. De degradatie van de natuur is onverminderd doorgegaan als gevolg van de ondraaglijk hoge stikstofdepositie. Maar ook de onzekerheid van onze boeren over hun toekomst is niet kleiner geworden, eerder groter. Ook is er geen c.q. onvoldoende reductie van stikstofuitstoot bereikt.

Conclusies:

 • Er is een wildwest situatie ontstaan met levendige handel in vergunde stikstofemissies.
 • Het toelaten van stikstofhandel is de belangrijkste oorzaak van het gegeven dat de regering de regie over de stikstofproblematiek kwijt is. Handelaren in stikstof doen goede zaken. De vervuiler wordt betaald.
 • De overbelasting van de natuur met stikstof neemt niet af maar eerder toe. Dit is in strijd met Europese regelgeving.
 • Nederland is het smerigste jongetje van Europa door viermaal zoveel stikstof te exporteren dan we importeren.

 Wat moet er gebeuren om uit deze malaise te komen?

De stikstofemissie moet zo snel mogelijk omlaag. Ook moet het kabinet de regie terugnemen. De stikstofhandel dient met onmiddellijke ingang te worden stopgezet. Intern salderen mag alleen nog met werkelijk gerealiseerde emissie, niet meer met latente ruimte. Lege vergunningen dienen automatisch te worden ingetrokken. De 25 km afkap in Aerius dient te worden geschrapt. De bouwvrijstelling overboord. Met onmiddellijke ingang een moratorium op nieuwe veestallen, biomassacentrales én vliegveld(en). De stikstofwet dient te worden gereviseerd op cruciale bovengenoemde punten. Dit moet sowieso vanwege de aangescherpte reductiedoelstelling in het coalitie akkoord.

 Stikstofcontract/sociaal contract?

Wij hebben de indruk dat in de agrarische sector het begrip is doorgedrongen dat het in het natuur/ stikstofdossier zo niet langer kan. Zelfs FDF heeft recent gecommuniceerd het belangrijk te vinden dat onze natuur niet verder instort en insecten en vogels weer terugkomen omdat dit ook van belang is voor een gezonde agrarische sector. Advies aan kabinet: “U wordt geadviseerd om de mogelijkheden van een sociaal contract m.b.t. stikstof te verkennen. Met alleen een wettelijk/juridisch traject gaat u het niet redden”. De brandbrief aan beide ministers vind je hier.

 

Is overgang naar 80% minder vleescomsumptie randvoorwaarde om klimaat te redden?

Wanneer de inwoners van de 54 rijkste landen overgaan op een voornamelijk plantaardig dieet, wordt voor hun voedselproductie jaarlijks ruim 60 procent minder CO2 uitgestoten dan nu het geval is. En het mes snijdt aan twee kanten: een dieetomslag biedt ook de potentie om tussen nu en het einde van de eeuw zo’n 100 gigaton CO2 extra vast te leggen, door op het land dat niet meer gebruikt wordt voor vleesproductie de oorspronkelijke vegetatie terug te brengen. Dat becijferen onderzoekers van de Universiteit Leiden deze week in Nature Food

 

Onze samenleving in een serieuze morele crisis

Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat/ Over moraliteit en goed bestuur

De stikstofcrisis is helaas maar één van de symptomen van de bestuurscrisis c.q. morele crisis waar we in Nederland inzitten. Er zijn er helaas veel meer. Eentje lichten we eruit. Als je ziet wat er rond Schiphol gebeurt: dit is ook een van de symptomen van de flauwtes/neergang van onze democratie.

Zie I&W druk met juridisch gesjoemel rond nieuwe Omgevingswet

Eén reactie op het artikel wordt onderstaand gequoot:

Treffend voorbeeld van hoe netwerkcorruptie er in de praktijk uitziet. In 'De nieuwe wereld' werd eerder dit jaar Lector Weerbare Democratie Willeke Slingerland geïnterviewd over dit fenomeen. Ambtenaren, politici en juristen zitten in dezelfde bubbel, een sociaal-bestuurlijk netwerk waarin professionals uit verschillende beroepsgroepen rouleren, elkaar steunen en onderling dienst en wederdienst bewijzen. Zij spreken dezelfde taal en werken – vaak met goede bedoelingen – aan dezelfde agenda. Geluiden uit de samenleving dringen niet meer door. “Mede door deze ontwikkeling kampt Nederland met een toenemende verantwoordelijkheidscrisis. Wie stellen wij aansprakelijk voor misstanden van het systeem?” Aldus de toelichting bij dit interview. Willeke Slingerland pleit voor meer organisatiebewustzijn, maatregelen en checks en balances om ethisch besef terug te brengen binnen deze netwerken. Dat is een goed streven, maar de afwezigheid van individueel moreel besef blijft schokkend. Hoe is het mogelijk dat een hoog opgeleide jurist die de overheid adviseert met droge ogen durft neer te schrijven dat ‘een jaargemiddelde van 70 dB aan geluidshinder kan worden verantwoord’? Druk bezig zijn met regels en rekensommen en jurisprudentie en geen seconde stilstaan bij wat deze bewering eigenlijk inhoudt, wat het betekent om mensen aan dergelijke geluidsvolumes bloot te stellen. Geen besef – nota bene als jurist – waarvoor wetten in het leven geroepen zijn. Niet meer zelfstandig na kunnen denken. Alles ondergeschikt aan de eigen dynamische carrièrewereld, de netwerkbubbel. We zitten als samenleving in een serieuze morele crisis”.

Zie: 'Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat.' Een gesprek met Willeke Slingerland

Ook: Wat is netwerkcorruptie en hoe bedreigt het onze democratie?

"We moeten de oorzaak van onze laagste score ook zoeken in financieel beleid. Nederland staat op de vierde plek van de wereldwijde index voor belastingparadijzen van Tax Justice Network. Wij helpen 12.400 brievenbusfirma’s om belasting te ontwijken, waardoor andere landen jaarlijks meer dan 20 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen. Ontwikkelingslanden, vaak met grote schulden, worden hierdoor hard geraakt".

Zie hier voor het gehele artikel

  

 

Stikstof maakt meer kapot dan alleen natuur

In alle discussies over stikstof gaat het vooral over de schade die de natuur erdoor ondervindt. Maar het is een ‘veelkoppig monster’ met nadelige gevolgen op meer gebieden. Vijf onderbelichte kanten van stikstof.

Zie: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/stikstof-maakt-meer-kapot-dan-alleen-natuur~bc1f49a8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

  

Met premier Rutte in Glasgow hoeven de oliereuzen als Shell en Exxon helemaal niet te lobbyen in Glasgow. Daar zorgt Nederland wel voor.

Kabinet gaat onverdroten voort met het financieren en faciliteren van fossiele sector via “Porthos”. Na miljarden Euro’s voor subsidie voor houtstook in kolencentrales nu € 2 miljard belastinggeld om fossiele Rotterdamse bedrijven in de lucht te houden.

Wat is er aan de hand?

De bedrijven Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products willen middels ondergrondse CO2-opslag voor de kust een carbon capture and storage (CCS) gaan uitvoeren: Porthos genaamd. Shell is de grootste deelnemer.

MOB beschouwt dit als een schijnoplossing voor de klimaatcrisis en ziet Porthos als een duur, megalomaan project met een fors afbreukrisico. De subsidie van € 2 miljard komt uit de zogeheten SDE++-regeling van het ministerie van Economische Zaken.

Vergunning recent verleend

Via een speciale procedure zijn recent de vergunningen voor de bouw van de transportleiding en andere faciliteiten verleend. Het grootste probleem hierbij is dat er ook stikstof vrijkomt bij de aanleg die leidt tot stikstofdepositie op toch al overbelaste natuurgebieden.

In eerste instantie stuurde Porthos aan op een stikstoflease met Gate Terminal, omdat Gate Terminal veel latente ongebruikte stikstofruimte heeft. Nadat MOB in het voorjaar een formeel verzoek had ingediend om de natuurvergunning van Gate Terminal op grond van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk in te trekken besloot Porthos te koersen op de zogenaamde bouwvrijstelling die per 1 juli 2021 van kracht is geworden.

Beroep ingesteld vanwege strijdigheid met Habitatrichtlijn

MOB heeft beroep ingesteld tegen zowel het inpassingsplan als de Wabovergunningen voor de bouw van het compressorstation evenals het platform. Een belangrijk punt hierbij is dat MOB ook verzoekt om het “onverbindend verklaren van de partiële vrijstelling voor bouwactiviteiten”. MOB is van mening dat de generieke bouwvrijstelling in strijd is met Europees recht, in casu de Habitatrichtlijn, omdat er geen passende beoordeling is gemaakt. Bestuursrechtjuristen zetten ook vraagtekens bij de houdbaarheid van de generieke bouwvrijstelling.

MOB vindt het absurd dat nu de klimaattop in Glasgow aan de gang is, en Nederland heeft de mond vol heeft van plannen om de financiële steun aan fossiele projecten elders ter wereld te staken er desondanks in Nederland nog even € 2 miljard belastinggeld wordt verspild aan een fossiel project, waarvan voornamelijk Shell en Exxon profiteren.Dit komt op het moment dat er door de oliesector weer tientallen miljarden winst wordt gerapporteerd……

Kortom: met premier Rutte in Glasgow hoeven oliereuzen als Shell en Exxon helemaal niet te lobbyen in Glasgow. Daar zorgt Nederland wel voor.

Voor meer info, zie: https://www.nu.nl/klimaat/6132401/megaproject-haven-rotterdam-voor-co2-opslag-onder-noordzee-krijgt-2-miljard.html

Als je een kopie van de beroepschriften wilt ontvangen svp een mail naar info@mobilisation.nl.

 

Stikstof: verder het juridische moeras in

Quote: "De rechtszaken rondom stikstof stapelen zich op. De lijst voor emissiearme stalsystemen (RAV) wankelt, voor PAS-melders blijft de onzekerheid groot, en voor beweiden en bemesten dreigt, ondanks bezweringen tot het tegendeel, nog altijd een vergunningsplicht".

"Premier Mark Rutte voorspelt in dat kader een herinrichting van Nederland, die vergelijkbaar is met het Plan-Mansholt in de jaren vijftig en zestig en het Marshall-plan in de jaren veertig en vijftig. Vraag is of het gaat lukken om hiermee uit dit juridisch moeras te komen. Of: in ieder geval weer vaste grond onder de voeten te krijgen".

 https://www.boerderij.nl/verder-het-juridisch-moeras-in

   

De oorlog tegen onze kinderen/ Nederland moreel failliet na 10 jaar VVD

We moeten betere voorouders worden, het is nu of nooit!

Beste mensen, bezorgde burgers,

Meer dan 100 jaar geleden schreef de Zweedse wetenschapper Arrhenius (1859-1927) dat de verbranding van fossiele brandstoffen de opwarming van de aarde kan versterken. Hij beweerde dat een verdubbeling van de CO2-concentratie zou leiden tot een temperatuurstijging van 50C. Maar deze wetenschapper werd niet serieus genomen. 

30 jaar geleden lag er een rapport op de burelen van Shell, geschreven door Shell-wetenschappers, waar met grote letters ‘VERTROUWELIJK’ op stond.  De wetenschappers constateren hierin dat de CO2-concentratie in de atmosfeer in de 20ste eeuw fors is gestegen, ‘vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen en door ontbossing’. Maar ook deze wetenschappers werden niet serieus genomen.

De teller staat nu op 500 miljard ton CO2, die de lucht in is geblazen, waardoor de concentratie in de atmosfeer bijna is verdubbeld. Wetenschappers van het IPCC hebben sindsdien talloze rapporten uitgebracht, maar CEO’s van grote bedrijven en politici namen ook deze wetenschappers niet serieus.

Het wordt tijd dat de regering wetenschappers wel serieus neemt en vervolgens de moed opbrengt om aan het volk uit te leggen waarom er maatregelen nodig zijn.

Dat doet de regering wel tijdens de coronacrisis. Waarom dan niet tijdens de klimaatcrisis? De klimaatcrisis is immers vele malen erger en duurt tot in de verre toekomst.

De broeikasgassen die we vandaag uitstoten, blijven nog decennia rondspoken in de atmosfeer. De ijsplaat ter grootte van Utrecht, die vorige week afbrak op Antarctica, groeit niet meer aan.

De tijd dringt, en dan met name voor de mensen in de rijke landen, om de ogen te openen voor een verontrustende waarheid: we hebben de toekomst gekoloniseerd, zoals Tommy Wieringa schrijft in een column:

 ‘We behandelen de toekomst als een afgelegen koloniale buitenpost waar geen ziel woont, waar we ongehinderd ecologische risico’s kunnen nemen, vrijelijk kernafval kunnen dumpen, ons ongestraft te buiten kunnen gaan aan ecologische verloedering en naar hartenlust kunnen plunderen. Ofwel: we zetten de toekomst van onze kleinkinderen op het spel. We voeren oorlog tegen onze kinderen’.

Als we zo doorgaan wordt een deel van de aarde onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen en oorlogen als gevolg. Daarbij vergeleken is de vluchtelingen stroom uit Syrië en de coronacrisis maar kinderspel.

 

Beste landgenoten,

Ik schaam mij om Nederlander te zijn in Europa:

 1. Nederland bungelt onderaan met duurzame energie, daarvan komt dan ook nog 60% van de stook van biomassa, waarvoor grootschalige bossenkap plaats vindt in Baltische landen.
 2. Ons oppervlaktewater behoort tot de vuilste van Europa.
 3. Onze luchtkwaliteit is op sommige plaatsen zo beroerd dat mensen moeten verhuizen: (v)luchtelingen binnen Nederland.
 4. Nederland heeft de hoogste veedichtheid van Europa: we slachten ca. 600 miljoen dieren/jaar.
 5. Nederland heeft de hoogste ammoniakemissie van alle Europese landen. Dit leidt tot gezondheidsschade en verdere aftakeling van onze natuur. Dit hangt ook nauw samen met insectensterfte.
 6. Landbouwgronden verschralen.
 7. Nederland belastingparadijs, toeslagenaffaire, jeugdzorg in grote problemen, problemen in het onderwijs, afstervende cultuursector, maar wel belastingkado’s van miljarden aan grote bedrijven.

 Binnen Europa is Nederland qua milieu/duurzaamheid een ontwikkelingsland geworden. De paria van Europa.

Beste burgers/consumenten:

Nederland zit op een dwaalspoor, het is de weg kwijt.

Ondanks  de klimaat- en biodiversiteitscrisis:

 1. Staan onze supermarkten vol met ongezond voedsel en wegwerpverpakkingen
 2. Verkopen onze winkels goedkope rommel die zo zijn ontworpen dat ze maar kort meegaan;
 3. Vliegen we voor 20 euro naar Barcelona;
 4. Gooien we goede spullen weg;
 5. Verdelen aandeelhouders de winst in plaats van dat ze investeren in duurzaamheid.
 6. Betaalt Shell geen winstbelasting in Nederland, maar wil subsidie om CO2 op te slaan.
 7. Wordt ons gescheiden ingezamelde afval in arme landen in de open lucht verbrand met desastreuze ecologische gevolgen.

 En onze overheid laat het allemaal maar gebeuren:

 1. In de afgelopen 10 jaar werden drie nieuwe kolencentrales gebouwd met een giga uitstoot van CO2, stikstof, zwaveloxiden, fijnstof.
 2. Steenkolen worden nu vervangen door houtsnippers. Bomencrematoria zijn het. Meer dan 10 miljard subsidie. Waanzin ten top.
 3. Vattenfall wil zelfs nog een nieuwe biomassacentrale bouwen in Diemen: 300 miljoen subsidie lonkt.
 4. Mestvergisters, die mest moeten verwerken van onze volledig uit zijn jas gegroeide vee-industrie. Meer dan 1 miljard subsidie: kijk vanavond: “toverdozen”.
 5. Luchtvaartnota: we kunnen nog meer gaan vliegen: Lelystad Airport open? Meer CO2? Meer herrie?
 6. Nu is CO2-opslag de nieuwe toverstok, waar het kabinet al voor miljarden aan heeft toegezegd.
 7. Er gaan miljarden naar de klimaatverwoestende luchtvaart als beloning voor de snelle en efficiente bijdrage aan de pandemie.

Nederland zit qua milieu en klimaat op een doodlopende weg.

Beste kiezers,

Nederland is ecologisch failliet na 10 jaar Rutte. Wij zijn echt klaar met Rutte!

Maar ik kan u verzekeren: Rutte is nog niet klaar met ons!

Want doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie.

De klimaat- en biodiversiteitscrisis moet worden opgelost.

We geven miljarden uit aan oplossingen die alleen op papier werken.

De coronacrisis moet de wake-up call zijn dat we als mens deel uitmaken van het ecosysteem aarde, dat we er niet boven staan, en dat we ook de natuurkundige wetten niet kunnen negeren.

Nu niet handelen betekent regelrecht verraad aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, het roer moet om!

Wat gaat u antwoorden als over tig jaar uw kleinkind u vraagt: opa/oma, wat hebt u gegaan om klimaatverandering te stoppen?

 

Tot slot

MOB is een milieuorganisatie die zich richt op klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 • het klimaatprobleem willen oplossen, en:
 • de teruggang van biodiversiteit willen stoppen

alles uit de kast moet worden gehaald en veel meer geld moet gaan worden besteed aan het voorkomen van een nog verdergaande klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld.

Vandaar de term “mobilisatie”. Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

Wij worden sinds de uitspraken over "stikstof" overstelpt met emails met bedankjes, aanmoedigingen en verzoeken om ons rekeningnummer om MOB te steunen.

U kunt ons vanaf nu veilig en gemakkelijk via iDeal steunen op onze speciale donatie pagina: 

Doneer

Wij garanderen u dat het geld gaat worden besteed om onze activiteiten die onze natuur en gezondheid (onlosmakelijk verbonden) te beschermen en een meer prominente plaats te geven in de besluitvorming. Op de korte termijn zijn dat: halvering van stikstofemissies van alle bronnen: landbouw, verkeer waaronder ook vliegverkeer, industrie, energie. Tevens beperking van schade als gevolg van grootschalige houtstook. Dank namens het team voor de vele giften die we van u ontvangen!

Hoe staat het er nu voor? Niet best. Quote uit recent rapport van Europees Milieu Agentschap:

"De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefgebieden wordt bedreigd. In het rapport Stand van de natuur in de EU van het Europees Milieu Agentschap (EEA) staat dat er snel meer moet worden gedaan om het tij te keren. De doelstellingen die de EU zichzelf had gesteld voor 2020 worden bij lange na niet gehaald. Als belangrijkste oorzaken noemt het milieuagentschap de niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Daarnaast houden de lidstaten zich niet goed aan de natuurrichtlijnen van de EU (Habitat- en Vogelrichtlijn) en andere milieuwetten".

In Nederland heeft het PAS (Programma Aanpak Stiktof) voor een verdere achteruitgang gezorgd. De nieuwe door Minister Schouten recent ingediende stikstofwet is een PAS 2.0. 

Als het zo doorgaat zijn musea straks de laatste vindplaats voor weidevogels, maar dan in olieverf zoals we kennen uit de Gouden Eeuw. De tijd dat Nederland een gouden eeuw was voor de weidevogels, is dan voorgoed voorbij:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/17/gevederd-staatsieportret-a4016355#/handelsblad/2020/10/17/#136

Zie: https://nos.nl/artikel/2352963-meer-achteruitgang-dan-vooruitgang-voor-diersoorten-en-leefgebieden-europese-unie.html

Kijk voor meer achtergronden ook eens op: https://www.ongerepte-natuur.nl/

en/of op https://w-ja.nl/https://www.leefmilieu.nl/ en/of https://www.knakdeworst.nl/cms/

 

MOBilisation for the Environment

MOB richt zich op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 • het klimaatprobleem willen oplossen, en:
 • de teruggang van biodiversiteit willen stoppen

internationaal tenminste een deel van het budget voor defensie zou moeten gaan worden besteed aan projecten met betrekking tot het voorkomen dan wel beperking van klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld. Vandaar de term “mobilisatie”.

Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

Werkgebied

Een fors deel van ons werk is momenteel in Nederland om de eenvoudige reden dat Nederland qua uitvoering van milieubeleid aan het afglijden is naar de achterhoede van de Europese landen. Ter illustratie: Nederland staat met hernieuwbare energie op de 22e plaats van de 27 EU landen na landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, etc.

Qua luchtkwaliteit behoort Nederland tot de meest vervuilde regio’s van Europa: Nederland heeft daarom ook uitstel gevraagd om aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit te gaan voldoen. Deze slechte luchtkwaliteit zorgt er mede voor dat in de meeste Nederlandse natuurgebieden de depositie van stoffen als ammoniak en stikstofoxiden hoger is dan wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Ook met de kwaliteit van het oppervlaktewater scoort Nederland slecht. Zie bijvoorbeeld het rapport "Ranking the stars" van de Stichting Natuur & Milieu onderaan deze pagina .

MOB is sinds haar oprichting actief geweest in accessielanden omdat het lidmaatschap van de EU ook de verplichting met zich meebrengt om een adequaat milieubeleid uit te voeren. Toelating van een land tot de Europese Unie is een cruciaal moment om milieu sterk in het wettelijke kader van dat land te verankeren.

MOB is actief geweest in alle landen die in de afgelopen jaren tot de EG zijn toegetreden met een focus op aanpassing van de nationale milieuwetgevingen aan de Europese wetgeving en het bereiken van meer duurzamere manieren van produceren, beperking van industriële emissies naar het milieu, zuiniger gebruik van grondstoffen, etc.

Wij richten ons daarbij met name op de invoering van drie cruciale richtlijnen:

 •      Habitatrichtlijn
 •      Vogelrichtlijn;
 •      IPPC richtlijn, nu de RIE (Richtlijn Industriele Emissies).

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de EU waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten.

De Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten speciale beschermingszones (worden aangewezen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half natuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de Vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd.

Enkele voorbeelden van in het buitenland uitgevoerde projecten in het kader van de Habitat en Vogelrichtlijn zijn projecten in Estland en onze activiteiten met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van de Donau en de Donau delta, die van groot belang is voor het behoud van biodiversiteit van de Zwarte Zee.

Hieronder beperken wij ons tot een beschrijving van onze Nederlandse activiteiten.

Doelstelling van MOB

De doelstelling van de coöperatie is om in overeenstemming met artikel 130r(1) (thans artikel 174) van het EG-milieubeleid het bevorderen van:

 • behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 • bescherming van de gezondheid van de mens;
 • behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan lokale, regionale of mondiale milieuproblemen.

 Zoals hierboven vermeld concentreren wij ons op twee globale, regionale en lokale prioriteiten:

 •      stoppen c.q. beperken van klimaatverandering;
 •      stoppen c.q. beperken van verdere teruggang van biodiversiteit.

Wat Nederland betreft blijven wij wijzen op de noodzaak van een systematische verlaging van stikstofdeposities (NOx en NH3) afkomstig van onder andere bedrijfsmatige activiteiten van industrie, landbouw en veeteelt. Van overmatige stikstofdeposities staat wetenschappelijk vast dat deze een schadelijke werking hebben op de biodiversiteit. In 2010 werd voor slechts 20 tot 30% van de Nederlandse natuur de kritische stikstofgrenswaarden gerespecteerd. 

Zoals bekend neemt ook in Nederland/Europa de biodiversiteit nog steeds verder af met een nooit eerder in de historie van de aarde vertoonde snelheid. Naast versnippering speelt verzuring hierin een grote rol.

Activiteiten 

Onze activiteiten in Nederland betreffen onder andere:

 1. Vergroten van bewustzijn van Nederlandse politici, organisaties en burgers, dat wij binnen de Europese Unie steeds verder gaan achterlopen qua uitvoering van milieubeleid.
 2. Lobbying, beïnvloeding van politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen in Nederland.
 3. Sluiten van convenanten met bedrijven, en als dit niet lukt:
 4. Voeren van procedures.
 5. Samenwerken met milieuorganisaties in specifieke zaken.
 6. Assisteren van gemeentes en bezorgde burgers.

Ad 1: Vergroting van milieubewustzijn

Dit doen wij door het geven van lezingen, publicaties, etc. In totaal gaat het om circa 10 lezingen en presentaties per jaar.

Wij hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan programma van Zembla over bedrijven als Tata/Corus (IJmuiden), Thermphos (Vlissingen), REC (Harlingen). Idem EenVandaag en Nieuwsuur. 

MOB heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bewustwording van het gegeven dat het gebruik van palmolie als brandstof in centrales een inefficiënte en immorele wijze is van het gebruik van biobrandstoffen. Hiertoe heeft MOB gelobbyd en procedures gevoerd tegen zoveel mogelijk palmolie/ dieselolie initiatieven waaronder onder andere BIOX Groningen, BIOX Rotterdam en BIOX Zeeland. Dit heeft ertoe geleid dat deze rampzalige initiatieven nooit van de grond zijn gekomen. Ook kon een aantal initiatieven voor de omzetting van (palm)olie in biodiesel worden voorkomen.

Verder wijzen wij ook op onze rol gespeeld rol in de landelijke discussie met betrekking tot het niet duurzame gebruik van palmolie, die leidde tot de instelling van de Commissie Cramer en later het opstellen van richtlijnen voor duurzaamheidscriteria voor het gebruik van palmolie.

Nog steeds actueel is onze strijd tegen de fossiele energievoorziening, met name de Nederlandse kolencentrales, waarvan de CO2-emissie fors bijdragen aan een versterking van het broeikaseffect en vandaar klimaat verandering. Middels publicaties, procedures én middels overleg met de kolensector zelf wordt geprobeerd het gebruik van kolen in Nederland voor energie opwekking te beperken. MOB was op de achtergrond ook betrokken bij de vervroegde sluiting van 5 verouderde kolencentrales.

 Ad 2: Lobby, beïnvloeding van publiek en politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen

In 2002/203 werd ons duidelijk dat het Ministerie VROM niet van plan was om de Wet milieubeheer aan te passen aan de IPPC richtlijn ondanks herhaalde verzoeken van onze zijde. MOB is daarop omstreeks 2003 gestart met dit op systematische wijze aan de orde te stellen in Raad van State procedures. Ook hebben wij een klacht ingediend bij de Europese Commissie waarop Nederland in gebreke is gesteld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de Wet milieubeheer in december 2005 waarbij onder andere het beginsel “ALARA” is vervangen door best beschikbare technieken.

Ook later zijn nog klachten gestuurd naar de Europese Commissie over het niet tijdig aanpassen van vergunningen van IPPC bedrijven. Nederland is daarop destijds door de Europese Commissie in gebreke gesteld.

Ook is een klacht ingediend over de gebrekkige publicatieverplichtingen in de Awb met betrekking tot bekendmaking van ontwerpbeschikkingen die ons inziens niet voldoen aan de IPPC richtlijn/Aarhus verdrag. Sindsdien zijn er meer brieven naar de Commissie gegaan.

Dit zijn slechts voorbeelden. Met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van het BVA en BEES zijn ook verschillende verzoeken naar het toenmalige Ministerie VROM gestuurd. De MER commissie is aangeschreven vanwege de toen slechte kwaliteit van veel MER rapporten.

MOB heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijk weer afschaffen van de door Nederland opgezette NOx-handel. Dit was een ongewenste ontwikkeling omdat door te goedkope NOx-rechten er onvoldoende zicht was op een voldoende snelle daling van de NOx-emissies van grote emittenten als kolencentrales en raffinaderijen.

MOB heeft in dit kader ook meegewerkt aan uitzendingen van het TV-programma Zembla over Thermphos en REC (Afvaloven Harlingen), 2 uitzendingen.

Ad 3: Sluiten van convenanten

Er zijn een substantieel aantal bedrijven waarmee wij convenanten hebben gesloten, soms ook samen met andere milieugroepen als Stichting Natuur & Milieu, Vereniging Leefmilieu, etc.

Concrete convenanten zijn:

 • Kolencentrale van Electrabel Nijmegen, belangrijke punten: jaargemiddelde stofemissienorm van 5 mg/m3, hetgeen veel strenger is dan de BREF en afzien van palmolie stoken. Centrale is inmiddels gesloten. De bouw van een biomassacentrale op dezelfde locatie werd met juridische middelen voorkomen.
 • ARN Nijmegen: emissies van metalen en dioxines een factor 5-10 strenger dan BVA.
 • Electrabel Harculo, waarbij Electrabel verder ook zal afzien van de inzet van palmolie c.q. bio-olie.
 • HVC Alkmaar en de nieuwe vestiging van HVC Alkmaar in Dordrecht.
 • Aluchemie met betrekking tot luchtemissies van PAK.
 • Q8/KPE olieraffinaderij met betrekking tot beperking van SO2 en NOx-emissies vanuit de inrichting in Rotterdam/Rijnmond.
 • Andere niet bij naam genoemde bedrijven waaronder een substantieel aantal intensieve veehouderijen.

Ad 4: Voeren van procedures 

Als bedrijven niet bereid zijn tot overleg en/of concessies en niet gevoelig zijn voor de media dan blijft alleen de gang naar de rechter over. Dit gebeurt soms namens belanghebbenden, milieuorganisaties, of ook namens MOB.

Ad 5 en ad 6: Samenwerken met gemeentes, milieuorganisaties in specifieke zaken en assisteren van bezorgde burgers met procedures

Wij leveren informatie aan naar onder andere de Stichting Natuur & Milieu en assisteren de Stichting bij “zware” procedures als Corus (Hoogovens IJmuiden), raffinaderijen, kolencentrales, etc. Ook werken wij samen met de Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Leefmilieu. Wij hebben ook een vorm van samenwerking met de meeste andere provinciale milieufederaties.

MOB is via het EEB (European Environmental Bureau) ook betrokken bij het tot stand komen van een aantal specifieke BREF’s waaronder de nieuwe LCP BREF en de BREF refineries, die binnenkort zullen verschijnen. 

MOB is de afgelopen 12 jaar opgetreden als vast adviseur van de gemeente Sliedrecht. Met betrekking tot DuPont en Chemours maken nu ook Dordrecht en Papendrecht gebruik van adviezen van MOB. MOB neemt regelmatig ook zitting in begeleidingsgroepen. Voorbeelden zijn: het RIVM onderzoek in Zaltbommel (PAK, metalen), Nijmegen (PAK), Weurt (dioxines) en recent nog het RIVM onderzoek naar de luchtkwaliteit (waaronder dioxines) in Harlingen.    

Tot slot vermelden wij nog dat de voorzitter van MOB in februari 2008 is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele werk dat onder de vlag van MOB zonder vergoeding is gedaan. In 2019 ontving hij de Clara Wichmann penning.

MOB eindigde in 2020 als tweede in de Trouw Duurzame 100.

Het bovenstaande is bedoeld om een indruk te geven van het brede scala van door MOB verrichte feitelijke werkzaamheden in Nederland, waarbij we benadrukken dat de bovengenoemde opsomming zeker niet compleet is.

Juridische procedures

Voor MOB is het voeren van beroepsprocedures zeker geen hoofdactiviteit noch een doel op zich, maar meer een middel als andere wegen falen. Op grond van Europese wetgeving is MOB daartoe ook bevoegd. Hiervoor verwijzen wij naar de Verordening (EG) Nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006. Hierin zijn in artikel 11 lid 1 vier criteria vastgelegd over toegang tot de rechter van non-gouvernementele organisaties als MOB. MOB voldoet aan alle vier criteria. Op grond hiervan heeft MOB recht tot toegang tot de Nederlandse rechter en het Europese Hof van Justitie.

Ontvankelijkheid van MOB in het kader van procedures met betrekking tot Wet natuurbescherming

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan in een zaak waarin de provincie Friesland probeerde MOB niet ontvankelijk te laten verklaren. De provincie ging daarin zelfs zover dat  een externe advocaat met deze opdracht werd ingehuurd. Wij vinden dit een laakbare manier van handelen. Immers, het doel hiervan is om te proberen op procedurele gronden onder de bezwaren van MOB tegen afgegeven milieuvergunningen uit te komen. De provincie wist dat de vergunningen in strijd met de Natuurbeschermingswet waren verleend, maar verleende ze desondanks toch. Tja, wie maalt daar nou om in Friesland? Zie de uitspraak hieronder.

 

Downloads

 1. Rede Johan Vollenbroek t.g.v. uitreiking Clara Wigmann penning op 10 december 2019 
 2. Inbreng van MOB tijdens het Catshuisoverleg van 11 december 2019 met premier Rutte en minister Schouten
 3. Brief aan premier Rutte van augustus 2019 met voorstellen voor oplossen van stikstofcrisis
 4. NM Rapport Ranking the Stars.pdf
 5. Effecten van gelijkblijvende N-depositie op N2000-habitats in de Groote Peel
 6. Uitspraak Raad van State van 19 december 2014

Lees meer

Deze pagina is 2534789 keer bekeken!