]

 

 

Elk jaar sterven mensen in de ongeving van Tata a.g.v. uitstoot van o.a. kankerverwekkende stoffen door Tata

Uit ons verzoek aan de provincie van 4 februari 2022:

Elk jaar sterven er omwonenden van Tata aan de gevolgen gevolg van kanker en wordt de gezondheid van kinderen geschaad als gevolg van de uitstoot van Tata.

Onze conclusies:

De procedure loopt nog. Verwacht wordt dat MOB naar de rehcter zal moeten stoppen om een grondige revisie en/of stoppen van de kooksfabrieken 1 en 2 af te dwingen.

Zie ook: Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd: rookt en lekt vanaf eerste dag 'aan alle kanten'

 

 

Zal Tata Steel IJmuiden op de huidige locatie kunnen overleven?

Als er geen 28 miljard euro wordt gevonden om de volledige overgang naar groene waterstof te financieren, zal Tata Steel IJmuiden vrijwel zeker niet overleven. Tata Steel IJmuiden levert maar 0,3% van de totale staalproductie in de wereld. Die 0,3% zal moeiteloos elders extra geproduceerd kunnen worden. Zie hier.

  

Drie vliegen in één klap

Kabinet: denk eens ”out of the box”. Zo zijn Nederlands grootste problemen als klimaatverandering, de huizenmarkt en het personeelstekort in één keer opgelost: sluit Tata en halveer het aantal vluchten op Schiphol.

 

Als je echte een goede moeder bent verhuis je

Sanne Walvisch woont op 500 meter van staalfabriek Tata Steel in Wijk aan Zee. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf wegens het opzettelijk schaden van de gezondheid.

‘Een dorpsgenoot zei: als je echt een goede moeder bent, verhuis je.’

‘De directeur noemde de fabriek een ontembaar monster.’

Zie artikel in het Parool.

MOB heeft overheid gevraagd om vergunningen in te trekken. Als eerste moet de kooksfabriek op korte termijn dicht.

 

Kan Tata wel over op groene waterstof en groene stroom? Is die wel tijdig beschikbaar?

Als Tata Steel IJmuiden ‘groene’ waterstof gaat gebruiken is deze niet groen. Door verdringing naar fossiele opwekking zal er zeer veel extra CO2 uitstoot komen. Als Tata Steel groen gaat produceren is daar alle groene stroom in heel Nederland voor nodig, zelfs inclusief die van alle zonnepanelen op privé daken.

Pas als de totale Nederlandse stroomproductie 100% duurzaam is, dan zal er voor Tata nog ruim 25% extra duurzame stroom moeten komen om niet in de verdringingseffecten te komen. 125% duurzame stroom wordt door het kabinet zelfs voor 2050 niet voorzien.

 

Vergroening van Tata een gepasseerd station

Vergroening gaat circa €28 miljard kosten? Woe betaalt dat? Tata niet. Het bedrijf is inmiddels een lege oude huls. € 20 miljard van de winst van Tata ligt inmiddels in India. SSAB heeft recent zijn investeringsbeslissing voor 100% duurzaam staal 15 jaar naar voren gehaald. Hun staalfabriek staat naast de waterkrachtcentrale en produceert door de overvloedige duurzame stroom tegen veel lagere prijzen dan Tata.

Tata Steel IJmuiden gaat, groen of niet, hoe dan ook failliet.

In het autonome scenario moet Tata de steeds hogere CO2 heffing gaan betalen. Daaraan gaat Tata onherroepelijk failliet, net als Fokker in 1996. Beter is om nu al de kooksfabrieken te sluiten en gefaseerd al te bouwen. De walserijen kunnen dan voorlopig nog doordraaien.

Zie onderbouwing.

 

Tata Steel toe aan sedatie

Quote: "We moesten altijd werken met ouwe troep. Die kranen in de haven zijn zo krakkemikkig, dat ik op het laatst weigerde er nog in te gaan werken. Gelukkig ging ik toen net met pensioen.”

Waarom we maar beter afscheid kunnen nemen van Tata.

 

Enkele markante persberichten:

 

1931

Schandelijk kapitalistisch wanbeheer in de benzolfabriek te IJmuiden

1952

GGD rapporteert “Velsens gezondheidsbeeld ligt boven landelijk gemiddelde”- “Elk jaar sterven er vijftig Velsenaren aan kanker”

1961

Uit het Hoogoven-concern – “Wat bloemen doet verdorren kan voor de mens niet goed zijn”. “Eerst het product, daarna de arbeider”

1966

Luchtvervuiling Zaanstreek – “Stappen tegen Hoogovens gevraagd”

1971

Ir. W. Visser – “Milieutechniek begint in te lopen – “Er is geen enkele aanwijzing voor enige schadelijkheid voor de gezondheid ten gevolge van het door ons bedrijf geëmitteerde stof”

1972

Tussen kanker en verontreinigde lucht relatie

1978

“Risico’s kanker bij Hoogoven verzwegen. Dat de kans op kanker voor werknemers van cokesovenfabrieken zeven tot tien maal groter is dan normaal wordt verzwegen

1991

“Regent het nog steeds grafiet bij jullie? – Wijk-aan-Zeeërs zijn herhaalde vervuiling Hoogovens goed zat

1993

Metaal ontduikt regels over gifstoffen

1994/2016

Over de periode Corus zijn geen openbare krantenberichten beschikbaar

2017

Vertroebelt zicht op incidenten bij Tata Steel

2018

Dwangsom Tata voor zwijgen over fouten

2019

Huisartsen slaan alarm over grafiet

2021

Staatssecretaris Stientje van Vollenhoven huivert van verhalen Wijk aan Zee

2021

Staatssecretaris Van Weyenberg: geen toekomst voor Tata Steel als het zo vuil blijft als nu

2022

En weer krijgt Wijk aan Zee 14 febr. bezoek van een nieuwe staatssecretaris om het hele verhaal nog eens persoonlijk uitgelegd te krijgen. Ondertussen staat de PAK’s kraan nog wagenwijd open – elke dag lopen omwonenden een 27 – 51% hogere kans om in een later stadium aan kanker of hart en vaatzieken te overlijden

 

Tata stoot nu al 6.000.000 kg/jaar NOx-stikstof uit, maar wil nog meer NOx gaan uitstoten

Commissaris van de koning van Dijk (VVD) vraagt de minister om meer stikstofruimte voor Tata om te “vergroenen”. Begrijpt u het nog? Zie hier

Een betere oplossing is om de cokesfabrieken te sluiten met als gevolg minder doden door kanker a.g.v. PAK-uitstoot

 

Tata Steel, erop of eronder?/ In 2030 moet Tata volledig op waterstof over zijn, anders sluiten

Onderzoek van GGD/RIVM bevestigt wat omwonenden en huisartsen al veel langer weten: wonen in de omgeving van Tata is ongezond en leidt tot een groter aantal kankergevallen dan wanneer men verder van Tata vandaan woont. Het RIM sluit ook neurotoxische schade aan de hersenen van jonge kinderen niet uit.

Het grootste deel van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen komt van het eerste deel van het proces vandaan: kooksproductie en de sinterafdeling. RIVM-onderzoek laat zien dat uitstoot tot een factor 1000 hoger is dan door Tata gerapporteerd.  Sinds 2008 heeft Tata al vage plannen om over te stappen op het waterstofproces waardoor geen kooksproductie meer nodig is.

Oproep aan Tata: “Nu geen loze woorden meer maar daden”.

Van 4 februari 2022 dateert de brief met de eis dat in 2030 de uitstoot van kankerverwekkende stoffen en lood met 99% moet zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot van 2019 als referentieniveau. Deze brief is mede ondertekend namens alle lokale bewonersgroepen.

 

Hoe groot en hoe ernstig is de vervuiling van Tata Steel en satellieten?

Tata Steel is in de IJmond en ver daarbuiten berucht als megavervuiler. Zie hiervoor bijvoorbeeld de video op de site van de NOS. In de bijlage vindt u een door ons opgesteld overzicht van beschikbare gegevens met een aanzet voor een evaluatie.

Daarnaast stoot het hoogovencomplex 8% uit van de totale Nederlandse CO2-emissie en is daarmee onze grootste klimaatkiller.

Daarbovenop staat vast dat Tata Steel voor meer stoffen dan CO2, NOx en SO2 de belangrijkste vervuiler van Nederland is. Er zijn nog 24 andere stoffen waarvoor Tata Steel de hoogste gerapporteerde emissie scoort van alle Nederlandse bedrijven. De meest schadelijke zijn de bewezen kankerverwekkende (PAK ) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en zware metalen waaronder lood.

Waarom willen we niet weten hoeveel kankerdoden er jaarlijks zijn als gevolg van uitstoot van o.a. PAK door Tata?

Uit onze evaluatie blijkt dat de jaargemiddelde PAK-concentratie in de door bewoners van Wijk aan Zee ingeademde lucht een factor 8 ligt boven die van De Rijp. Dit jaargemiddelde voor PAK ligt een factor 7 boven het door het Europees Milieuagentschap vastgestelde acceptabele niveau. Voor IJmuiden en Beverwijk is dit een factor 3 respectievelijk 4,5.

RIVM heeft uitgezocht hoeveel per postcode de verhoogde kankerincidentie bedraagt. Aan de hand hiervan, in combinatie met het aantal inwoners, laat zich eenvoudig uitrekenen hoeveel mensen er rond Tata jaarlijks aan kanker overlijden als gevolg van de kankerverwekkende uitstoot van Tata.

Vraag: Waarom heeft de GGD dit niet berekend? Waarom hebben de gemeenten dit niet laten uitzoeken? Of willen we het liever niet weten?

Waarom willen we niet weten in welke mate jonge kinderen gezondheidsschade oplopen als gevolg van looduitstoot door Tata?

In de bijlage is onderbouwd dat Tata meer lood uitstoot dan het totaal van de rest van Nederland. Lood is een krachtig neurotoxine dat sluipenderwijs onherstelbare schade toebrengt aan de hersenen van kinderen. Het is vooral destructief voor baby’s en kinderen onder de vijf jaar, omdat het hun hersenen beschadigt voordat ze de kans hebben gehad om zich volledig te ontwikkelen, waardoor ze een levenslange neurologische, cognitieve en fysieke beperking hebben.

Blootstelling aan lood bij kinderen is ook in verband gebracht met geestelijke gezondheids- en gedragsproblemen en met een toename van criminaliteit en geweld. Oudere kinderen lijden aan ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op nierschade en hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Geen enkele loodconcentratie wordt als veilig beschouwd.

Van 1996 dateert een onderzoek naar lood in bloed van kinderen in een aantal steden in Nederland. De IJmond zat daar niet bij.

Waarom is er nog nooit een bloedonderzoek gedaan naar lood in bloed van kinderen in de IJmond? Of willen we dat ook niet weten?

Onduidelijk is waarom er nog steeds geen onderzoek is ingesteld naar het loodgehalte van bloed in kinderen in de IJmond. Immers, IJmond is de “hotspot” voor loodemissies in Nederland. Of zijn we bang voor de uitkomst van zo’n onderzoek? Of weten we het eigenlijk wel?

We vroegen het aan een toxicoloog. Het antwoord: “Ik heb geen idee waarom toen geen onderzoek naar lood bij kinderen is gedaan. Of het zinvol is….? Het is waarschijnlijk dat de gehalten in Wijk aan Zee maar wellicht ook in IJmuiden en Beverwijk te hoog zullen zijn. Maar je kweekt er ook onrust mee. Ik vind dat je kinderen alleen moet onderzoeken als het echt niet anders kan. Om het te gebruiken als argument tegen Tata zou ik niet voldoende vinden. We hebben in feite alle argumenten al”.

Waarom heeft de provincie niet al tien jaar geleden van Tata geëist om de loodemissie van het bedrijf te decimeren? Waarom laten we toe dat als gevolg van de loodemissie van Tata ook de komende 10-20 jaar nog gezondheidsschade bij kinderen zal gaan blijven optreden? Vanwaar de inertie van het bevoegde gezag?

Zie ook: Overzicht rapporten in de IJmond

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied weigert om uitstootdata van Tata Steel IJmuiden te verstrekken

MOB heeft de Omgevingsdienst gevraagd om toezending van de uitstootgegevens, die volgens de wet per definitie openbaar zijn. De Omgevingsdienst weigert dit en plaatst zich hiermee buiten de wet. Dat de Dienst incompetent is in dit en andere dossiers is ons al eerder gebleken. Hieronder een letterlijke weergave:

Geachte heer O., het gaat ons niet om PRTR-rapportages. Het gaat ons om de emjv’s. U hebt die in uw bezit. Wij eisen van u dat u ze ons toezendt op grond van de Wob. Kennelijk kent u de wet niet. Als u de stukken weigert te verstrekken c.q. niet heeft dan dient u het verzoek door te sturen naar het wel bevoegde gezag. Of ontkent u ook het bevoegde gezag te zijn?

Vanwege de puinhoop in het Tata dossier zou je inderdaad denken dat het bevoegde gezag hier totaal afwezig is.

Graag z.s.m. een formeel besluit zodat we ermee naar de rechter kunnen.

 Met vriendelijke groeten,

 Johan V.

On 27 Jan 2022, at 21:16, <………s@odnzkg.nl> wrote:

 Beste hr. V.

U verzoekt om de e-mjv’s van 5 bedrijven. Vier van deze bedrijven zijn niet PRTR-plichtig en enkel Vattenfall heeft een aantal vestigingen die wel PRTR-plichtig zijn.

Daarnaast merk ik op dat wij niet de beheerder zijn van de e-mjv gegevens. De opslag van de gegevens wordt verzorgd door het RIVM en wij hebben slechts toegang om een beoordeling uit te voeren. Ik zal onze WOB jurist vragen te reageren op uw verzoek.

Grt. Inspecteur team Milieu & Industrie/Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied/06-42307245

 

Waarom we beter afscheid kunnen nemen van Tata Steel

 Op 26 januari 2022 vergadert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het ‘Plan van aanpak milieu- en gezondheidssituatie rondom Tata Steel Nederland’. Een centraal thema voor deze commissie is: ‘Hoe zorgen we voor een schone en gezonde omgeving waarin mensen kunnen leven?’

MOB is van mening dat dit streven niet langer te combineren is met een ernstig verouderd en zwaar vervuilend bedrijf als Tata Steel en MOB stelt daarom voor om het bedrijf gefaseerd te sluiten.

Een toelichting hierop vindt u in de bijlage die naar de Tweede Kamer is gestuurd ten behoeve van het debat op 26 januari 2022.

Zoals vandaag weer is gebleken uit het RIVM rapport lopen omwonenden grote  gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsschade, vooral ongeboren en jonge kinderen.

Optis:

Gezien de gezondheidsschade én het gegeven dat Tata economisch niet zal overleven zonder tientallen miljarden subsidie van de staat is een snelle gefaseerde sluiting geboden.

Zie voorstel van MOB naar de Tweede Kamer: “Waarom we beter afscheid kunnen nemen van Tata”

Zie ook: Businesscase Tata Steel waterstof

Zie ook: Tata Steel moet zich aan beloften houden

 

Hoogovens gaat worden herbouwd in Zweden

Het huidige Tata Steel in IJmuiden is bewezen 'incontinent' m.b.t. uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Het bedrijf heeft het proces niet meer goed onder controle en heeft geen geld meer voor grote investeringen omdat het systematisch is leeggezogen door moederbedrijf in India. Het is een sterfhuis geworden. Sluiting is de enige optie. Hoogovens gaat worden herbouwd in Zweden met goedkope duurzame stroom en ijzerertsmijnen vlakbij.

De Zweedse initiatiefnemers achter H2 Green Steel maakten hun plannen gisteren bekend. De staalfabriek moet de grootste groene staalproducent ter wereld worden. De waterstof die nodig is voor de hoge temperaturen in het staalmaakproces wordt gemaakt met duurzame stroom, opgewekt met wind- en waterkracht die in de regio volop aanwezig is. Ook liggen de ijzerertsmijnen vlakbij, waardoor het transport van grondstoffen minder CO2 uitstoot.

Zie groen staal

 

Door Tata opgegeven emissies van kankerverwekkende PAK en zware metalen veel hoger dan gerapporteerd/Bedrijf heeft uitstoot niet onder controle

De uitstoot van kankerverwekkende  stoffen door Tata is tot een factor 1000 hoger dan opgegeven door Tata, gecontroleerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied/provincie en gerapporteerd naar RIVM.

Dit laat opnieuw zien dat de Omgevingsdienst niet competent is als bevoegd gezag mb.t. vergunningverlening en handhaving bij Tata Steel

Quote uit het vandaag vrijgegeven rapport van RIVM:

"Fijnstof, PAK en metalen in het fijnstof in de lucht in het IJmondgebied zijn op verschillende locaties zowel gemeten als gemodelleerd. Voor de modelberekeningen is uitgegaan van de emissies die in de emissiejaarverslagen van Tata Steel zijn gerapporteerd aan de Emissieregistratie.

De gemodelleerde PAK-concentratiebijdragen zijn veel en significant lager dan de gemeten concentratiebijdragen. Voor sommige PAK is het verschil zelfs een factor 1000. Deze verschillen tussen de gemodelleerde en gemeten waarden vallen buiten de onzekerheden van meten en modelleren. Dit duidt op onvolledige broninformatie over emissies van PAK.

De concentraties metalen in fijnstof in de lucht worden in het algemeen ook lager berekend dan de gemeten waarden. Het verschil is kleiner dan bij de PAK en is verschillend voor de diverse metalen. De onderschatting varieert van maximaal circa een factor 5 voor lood tot circa een factor 50 voor koper. Voor een aantal metalen is het verschil niet significant.

Hoewel dit onderzoek niet tot doel had om de oorzaak van de verschillen tussen meten en modelleren te onderzoeken, zijn er meerdere mogelijke oorzaken te noemen. Zo zijn de emissies van sommige bronnen op het Tata Steelterrein niet bekend in de Emissieregistratie. Dit zijn bijvoorbeeld de emissies van de bedrijven Harsco Metals en Pelt & Hooykaas. Ook is onbekend of alle emissies bij incidenten op het Tata Steelterrein in beeld zijn. Uit de literatuur blijkt dat diffuse emissies (emissies die niet uit schoorstenen komen) in belangrijke mate kunnen bijdragen aan PAK-concentraties in de omgeving van staalindustrie. In de modelberekeningen zijn diffuse emissies echter niet meegenomen. Dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het verschil tussen de gemodelleerde en gemeten concentratiebijdragen. Ook is het mogelijk dat emissies worden onderschat en lager worden opgegeven dan dat ze daadwerkelijk zijn. Deze zaken kunnen leiden tot een onderschatting van de opgegeven emissies".

Zie "Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio" vrijgegeven op 21 januari 2022  

In april meldde de provincie Noord-Holland op basis van eerder onderzoek van het RIVM dat in de regio IJmond veel meer specifieke gezondheidsklachten voorkomen dan op andere plekken in Nederland.Het gaat vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen aan het hart, longkanker en diabetes relatief vaker voor. In de regio wonen ongeveer 150.000 mensen.

Onze conclusie is dat kinderen niet veilig kunnen opgroeien onder de rook van Tata.

Dit is één van de redenen waarom we beter afscheid kunnen nemen van Tata Steel. Echter, zeker niet de enige reden.

 

Nu 40 jaar geleden

Op 18 juni 1982 wist men het al – Wel staal maken, maar niet op deze manier. “Wat voor staalindustrie willen wij eigenlijk in dit land”

 

Tata schaadt de gezondheid van mensen

"Het is niet twee voor twaalf, maar eerder twee over twaalf." Met 'pijn in het hart' pleit Jos Kortekaas (72) voor de sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2, waar hij sinds 1974 totaal 38 jaar voor heeft gewerkt. "Ik maak me zorgen voor de omwonenden en werknemers die met deze uitstoot moeten leven en werken. Het schaadt de mensen."

 Zie: Ik zie het als een wonder dat ik nog leef

 

Er is leven na de dood van Tata Steel, zie bijvoorbeeld hier

Titata Tovenaar

 Er was eens een tovenaar die Titata heette. Hij was een reïncarnatie van Thymoites Corus, een kogelspin. Titata kon ijzererts in staal veranderen. Hij zei dan hokus-cokes-pas en dan kwam het staal tevoorschijn. Maar niet alleen staal. Er kwam ook veel grafiet vrij en veel giftige stoffen, die gevaarlijk waren voor omwonenden. Misschien kwam dit omdat hij in zijn vorig leven een zwarte weduwe was, die met zijn beet toxines kan verspreiden.

 Op zekere dag ging het helemaal mis. Titata raakte zijn toverstok kwijt en het gif spoot alle kanten op. Hij verzon daarom een nieuw proces. Hij veranderde water in stof en gebruikte dat om het ijzer te smeden. De mensen geloofden echter niet langer in zijn toverkunsten en daarom moest de fabriek sluiten. De omwonenden haalden opgelucht adem en leefden nog lang en gelukkig.

 Frans V.

 

 

 

Elk jaar sterven mensen in de ongeving van Tata a.g.v. uitstoot van o.a. kankerverwekkende stoffen door Tata

Uit ons verzoek aan de provincie van 4 februari 2022:

Elk jaar sterven er omwonenden van Tata aan de gevolgen gevolg van kanker en wordt de gezondheid van kinderen geschaad als gevolg van de uitstoot van Tata.

Onze conclusies:

  • De technologie van het bedrijf is ernstig verouderd. Het is de techniek uit de vorige eeuw.

  • De door Tata veroorzaakte doden als gevolg van kanker en de gezondheidsschade bij kinderen moet direct stoppen.

  • Desnoods dient het bedrijf te worden stilgelegd.

  • Omgevingsdienst NZKG bewezen incompetent op dit dossier.

De procedure loopt nog. Verwacht wordt dat MOB naar de rehcter zal moeten stoppen om een grondige revisie en/of stoppen van de kooksfabrieken 1 en 2 af te dwingen.

Zie ook: Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd: rookt en lekt vanaf eerste dag 'aan alle kanten'

 

 

Zal Tata Steel IJmuiden op de huidige locatie kunnen overleven?

Als er geen 28 miljard euro wordt gevonden om de volledige overgang naar groene waterstof te financieren, zal Tata Steel IJmuiden vrijwel zeker niet overleven. Tata Steel IJmuiden levert maar 0,3% van de totale staalproductie in de wereld. Die 0,3% zal moeiteloos elders extra geproduceerd kunnen worden. Zie hier.

  

Drie vliegen in één klap

Kabinet: denk eens ”out of the box”. Zo zijn Nederlands grootste problemen als klimaatverandering, de huizenmarkt en het personeelstekort in één keer opgelost: sluit Tata en halveer het aantal vluchten op Schiphol.

 

Als je echte een goede moeder bent verhuis je

Sanne Walvisch woont op 500 meter van staalfabriek Tata Steel in Wijk aan Zee. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf wegens het opzettelijk schaden van de gezondheid.

‘Een dorpsgenoot zei: als je echt een goede moeder bent, verhuis je.’

‘De directeur noemde de fabriek een ontembaar monster.’

Zie artikel in het Parool.

MOB heeft overheid gevraagd om vergunningen in te trekken. Als eerste moet de kooksfabriek op korte termijn dicht.

 

Kan Tata wel over op groene waterstof en groene stroom? Is die wel tijdig beschikbaar?

Als Tata Steel IJmuiden ‘groene’ waterstof gaat gebruiken is deze niet groen. Door verdringing naar fossiele opwekking zal er zeer veel extra CO2 uitstoot komen. Als Tata Steel groen gaat produceren is daar alle groene stroom in heel Nederland voor nodig, zelfs inclusief die van alle zonnepanelen op privé daken.

Pas als de totale Nederlandse stroomproductie 100% duurzaam is, dan zal er voor Tata nog ruim 25% extra duurzame stroom moeten komen om niet in de verdringingseffecten te komen. 125% duurzame stroom wordt door het kabinet zelfs voor 2050 niet voorzien.

 

Vergroening van Tata een gepasseerd station

Vergroening gaat circa €28 miljard kosten? Woe betaalt dat? Tata niet. Het bedrijf is inmiddels een lege oude huls. € 20 miljard van de winst van Tata ligt inmiddels in India. SSAB heeft recent zijn investeringsbeslissing voor 100% duurzaam staal 15 jaar naar voren gehaald. Hun staalfabriek staat naast de waterkrachtcentrale en produceert door de overvloedige duurzame stroom tegen veel lagere prijzen dan Tata.

Tata Steel IJmuiden gaat, groen of niet, hoe dan ook failliet.

In het autonome scenario moet Tata de steeds hogere CO2 heffing gaan betalen. Daaraan gaat Tata onherroepelijk failliet, net als Fokker in 1996. Beter is om nu al de kooksfabrieken te sluiten en gefaseerd al te bouwen. De walserijen kunnen dan voorlopig nog doordraaien.

Zie onderbouwing.

 

Tata Steel toe aan sedatie

Quote: "We moesten altijd werken met ouwe troep. Die kranen in de haven zijn zo krakkemikkig, dat ik op het laatst weigerde er nog in te gaan werken. Gelukkig ging ik toen net met pensioen.”

Waarom we maar beter afscheid kunnen nemen van Tata.

 

Enkele markante persberichten:

 

1931

Schandelijk kapitalistisch wanbeheer in de benzolfabriek te IJmuiden

1952

GGD rapporteert “Velsens gezondheidsbeeld ligt boven landelijk gemiddelde”- “Elk jaar sterven er vijftig Velsenaren aan kanker”

1961

Uit het Hoogoven-concern – “Wat bloemen doet verdorren kan voor de mens niet goed zijn”. “Eerst het product, daarna de arbeider”

1966

Luchtvervuiling Zaanstreek – “Stappen tegen Hoogovens gevraagd”

1971

Ir. W. Visser – “Milieutechniek begint in te lopen – “Er is geen enkele aanwijzing voor enige schadelijkheid voor de gezondheid ten gevolge van het door ons bedrijf geëmitteerde stof”

1972

Tussen kanker en verontreinigde lucht relatie

1978

“Risico’s kanker bij Hoogoven verzwegen. Dat de kans op kanker voor werknemers van cokesovenfabrieken zeven tot tien maal groter is dan normaal wordt verzwegen

1991

“Regent het nog steeds grafiet bij jullie? – Wijk-aan-Zeeërs zijn herhaalde vervuiling Hoogovens goed zat

1993

Metaal ontduikt regels over gifstoffen

1994/2016

Over de periode Corus zijn geen openbare krantenberichten beschikbaar

2017

Vertroebelt zicht op incidenten bij Tata Steel

2018

Dwangsom Tata voor zwijgen over fouten

2019

Huisartsen slaan alarm over grafiet

2021

Staatssecretaris Stientje van Vollenhoven huivert van verhalen Wijk aan Zee

2021

Staatssecretaris Van Weyenberg: geen toekomst voor Tata Steel als het zo vuil blijft als nu

2022

En weer krijgt Wijk aan Zee 14 febr. bezoek van een nieuwe staatssecretaris om het hele verhaal nog eens persoonlijk uitgelegd te krijgen. Ondertussen staat de PAK’s kraan nog wagenwijd open – elke dag lopen omwonenden een 27 – 51% hogere kans om in een later stadium aan kanker of hart en vaatzieken te overlijden

 

Tata stoot nu al 6.000.000 kg/jaar NOx-stikstof uit, maar wil nog meer NOx gaan uitstoten

Commissaris van de koning van Dijk (VVD) vraagt de minister om meer stikstofruimte voor Tata om te “vergroenen”. Begrijpt u het nog? Zie hier

Een betere oplossing is om de cokesfabrieken te sluiten met als gevolg minder doden door kanker a.g.v. PAK-uitstoot

 

Tata Steel, erop of eronder?/ In 2030 moet Tata volledig op waterstof over zijn, anders sluiten

Onderzoek van GGD/RIVM bevestigt wat omwonenden en huisartsen al veel langer weten: wonen in de omgeving van Tata is ongezond en leidt tot een groter aantal kankergevallen dan wanneer men verder van Tata vandaan woont. Het RIM sluit ook neurotoxische schade aan de hersenen van jonge kinderen niet uit.

Het grootste deel van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen komt van het eerste deel van het proces vandaan: kooksproductie en de sinterafdeling. RIVM-onderzoek laat zien dat uitstoot tot een factor 1000 hoger is dan door Tata gerapporteerd.  Sinds 2008 heeft Tata al vage plannen om over te stappen op het waterstofproces waardoor geen kooksproductie meer nodig is.

Oproep aan Tata: “Nu geen loze woorden meer maar daden”.

Van 4 februari 2022 dateert de brief met de eis dat in 2030 de uitstoot van kankerverwekkende stoffen en lood met 99% moet zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot van 2019 als referentieniveau. Deze brief is mede ondertekend namens alle lokale bewonersgroepen.

 

Hoe groot en hoe ernstig is de vervuiling van Tata Steel en satellieten?

Tata Steel is in de IJmond en ver daarbuiten berucht als megavervuiler. Zie hiervoor bijvoorbeeld de video op de site van de NOS. In de bijlage vindt u een door ons opgesteld overzicht van beschikbare gegevens met een aanzet voor een evaluatie.

Daarnaast stoot het hoogovencomplex 8% uit van de totale Nederlandse CO2-emissie en is daarmee onze grootste klimaatkiller.

Daarbovenop staat vast dat Tata Steel voor meer stoffen dan CO2, NOx en SO2 de belangrijkste vervuiler van Nederland is. Er zijn nog 24 andere stoffen waarvoor Tata Steel de hoogste gerapporteerde emissie scoort van alle Nederlandse bedrijven. De meest schadelijke zijn de bewezen kankerverwekkende (PAK ) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en zware metalen waaronder lood.

Waarom willen we niet weten hoeveel kankerdoden er jaarlijks zijn als gevolg van uitstoot van o.a. PAK door Tata?

Uit onze evaluatie blijkt dat de jaargemiddelde PAK-concentratie in de door bewoners van Wijk aan Zee ingeademde lucht een factor 8 ligt boven die van De Rijp. Dit jaargemiddelde voor PAK ligt een factor 7 boven het door het Europees Milieuagentschap vastgestelde acceptabele niveau. Voor IJmuiden en Beverwijk is dit een factor 3 respectievelijk 4,5.

RIVM heeft uitgezocht hoeveel per postcode de verhoogde kankerincidentie bedraagt. Aan de hand hiervan, in combinatie met het aantal inwoners, laat zich eenvoudig uitrekenen hoeveel mensen er rond Tata jaarlijks aan kanker overlijden als gevolg van de kankerverwekkende uitstoot van Tata.

Vraag: Waarom heeft de GGD dit niet berekend? Waarom hebben de gemeenten dit niet laten uitzoeken? Of willen we het liever niet weten?

Waarom willen we niet weten in welke mate jonge kinderen gezondheidsschade oplopen als gevolg van looduitstoot door Tata?

In de bijlage is onderbouwd dat Tata meer lood uitstoot dan het totaal van de rest van Nederland. Lood is een krachtig neurotoxine dat sluipenderwijs onherstelbare schade toebrengt aan de hersenen van kinderen. Het is vooral destructief voor baby’s en kinderen onder de vijf jaar, omdat het hun hersenen beschadigt voordat ze de kans hebben gehad om zich volledig te ontwikkelen, waardoor ze een levenslange neurologische, cognitieve en fysieke beperking hebben.

Blootstelling aan lood bij kinderen is ook in verband gebracht met geestelijke gezondheids- en gedragsproblemen en met een toename van criminaliteit en geweld. Oudere kinderen lijden aan ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op nierschade en hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Geen enkele loodconcentratie wordt als veilig beschouwd.

Van 1996 dateert een onderzoek naar lood in bloed van kinderen in een aantal steden in Nederland. De IJmond zat daar niet bij.

Waarom is er nog nooit een bloedonderzoek gedaan naar lood in bloed van kinderen in de IJmond? Of willen we dat ook niet weten?

Onduidelijk is waarom er nog steeds geen onderzoek is ingesteld naar het loodgehalte van bloed in kinderen in de IJmond. Immers, IJmond is de “hotspot” voor loodemissies in Nederland. Of zijn we bang voor de uitkomst van zo’n onderzoek? Of weten we het eigenlijk wel?

We vroegen het aan een toxicoloog. Het antwoord: “Ik heb geen idee waarom toen geen onderzoek naar lood bij kinderen is gedaan. Of het zinvol is….? Het is waarschijnlijk dat de gehalten in Wijk aan Zee maar wellicht ook in IJmuiden en Beverwijk te hoog zullen zijn. Maar je kweekt er ook onrust mee. Ik vind dat je kinderen alleen moet onderzoeken als het echt niet anders kan. Om het te gebruiken als argument tegen Tata zou ik niet voldoende vinden. We hebben in feite alle argumenten al”.

Waarom heeft de provincie niet al tien jaar geleden van Tata geëist om de loodemissie van het bedrijf te decimeren? Waarom laten we toe dat als gevolg van de loodemissie van Tata ook de komende 10-20 jaar nog gezondheidsschade bij kinderen zal gaan blijven optreden? Vanwaar de inertie van het bevoegde gezag?

Zie ook: Overzicht rapporten in de IJmond

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied weigert om uitstootdata van Tata Steel IJmuiden te verstrekken

MOB heeft de Omgevingsdienst gevraagd om toezending van de uitstootgegevens, die volgens de wet per definitie openbaar zijn. De Omgevingsdienst weigert dit en plaatst zich hiermee buiten de wet. Dat de Dienst incompetent is in dit en andere dossiers is ons al eerder gebleken. Hieronder een letterlijke weergave:

Geachte heer O., het gaat ons niet om PRTR-rapportages. Het gaat ons om de emjv’s. U hebt die in uw bezit. Wij eisen van u dat u ze ons toezendt op grond van de Wob. Kennelijk kent u de wet niet. Als u de stukken weigert te verstrekken c.q. niet heeft dan dient u het verzoek door te sturen naar het wel bevoegde gezag. Of ontkent u ook het bevoegde gezag te zijn?

Vanwege de puinhoop in het Tata dossier zou je inderdaad denken dat het bevoegde gezag hier totaal afwezig is.

Graag z.s.m. een formeel besluit zodat we ermee naar de rechter kunnen.

 Met vriendelijke groeten,

 Johan V.

On 27 Jan 2022, at 21:16, <………s@odnzkg.nl> wrote:

 Beste hr. V.

U verzoekt om de e-mjv’s van 5 bedrijven. Vier van deze bedrijven zijn niet PRTR-plichtig en enkel Vattenfall heeft een aantal vestigingen die wel PRTR-plichtig zijn.

Daarnaast merk ik op dat wij niet de beheerder zijn van de e-mjv gegevens. De opslag van de gegevens wordt verzorgd door het RIVM en wij hebben slechts toegang om een beoordeling uit te voeren. Ik zal onze WOB jurist vragen te reageren op uw verzoek.

Grt. Inspecteur team Milieu & Industrie/Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied/06-42307245

 

Waarom we beter afscheid kunnen nemen van Tata Steel

 Op 26 januari 2022 vergadert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het ‘Plan van aanpak milieu- en gezondheidssituatie rondom Tata Steel Nederland’. Een centraal thema voor deze commissie is: ‘Hoe zorgen we voor een schone en gezonde omgeving waarin mensen kunnen leven?’

MOB is van mening dat dit streven niet langer te combineren is met een ernstig verouderd en zwaar vervuilend bedrijf als Tata Steel en MOB stelt daarom voor om het bedrijf gefaseerd te sluiten.

Een toelichting hierop vindt u in de bijlage die naar de Tweede Kamer is gestuurd ten behoeve van het debat op 26 januari 2022.

Zoals vandaag weer is gebleken uit het RIVM rapport lopen omwonenden grote  gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsschade, vooral ongeboren en jonge kinderen.

Optis:

  • Geen verzelfstandiging van Tata. Staat investeert € 28 miljard in Tata. Het moederbedrijf in India kan dan achterover blijven leunen en eventuele latere baten gaan weer door het moederbedrijf in India worden afgeroomd.
  • Verzelfstandiging van Tata met € 11-28 miljard steun van de staat. Helaas zal een zelfstandig Tata op de huidige locatie niet levensvatbaar blijken te zijn omdat het onvoldoende competitief zal blijken te zijn in een internationale markt met overproductie, in combinatie met onder andere de hoge energie- en personeelskosten in Nederland.
  • Staat doet een negatief bod aan Tata India en start op korte termijn met afbouwen en ontmanteling van het bedrijf. Een tussenoptie zou kunnen zijn dat Tata zo spoedig mogelijk stopt met het sinterproces en de cokesproductiDat zou een heel grote verbetering van de luchtkwaliteit blijken te zijn. Ruw ijzer kan dan op de internationale markt worden ingekocht zodat een aantal afdelingen nog door kunnen produceren en een geleidelijke afbouw wordt bereikt.

Gezien de gezondheidsschade én het gegeven dat Tata economisch niet zal overleven zonder tientallen miljarden subsidie van de staat is een snelle gefaseerde sluiting geboden.

Zie voorstel van MOB naar de Tweede Kamer: “Waarom we beter afscheid kunnen nemen van Tata”

Zie ook: Businesscase Tata Steel waterstof

Zie ook: Tata Steel moet zich aan beloften houden

 

Hoogovens gaat worden herbouwd in Zweden

Het huidige Tata Steel in IJmuiden is bewezen 'incontinent' m.b.t. uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Het bedrijf heeft het proces niet meer goed onder controle en heeft geen geld meer voor grote investeringen omdat het systematisch is leeggezogen door moederbedrijf in India. Het is een sterfhuis geworden. Sluiting is de enige optie. Hoogovens gaat worden herbouwd in Zweden met goedkope duurzame stroom en ijzerertsmijnen vlakbij.

De Zweedse initiatiefnemers achter H2 Green Steel maakten hun plannen gisteren bekend. De staalfabriek moet de grootste groene staalproducent ter wereld worden. De waterstof die nodig is voor de hoge temperaturen in het staalmaakproces wordt gemaakt met duurzame stroom, opgewekt met wind- en waterkracht die in de regio volop aanwezig is. Ook liggen de ijzerertsmijnen vlakbij, waardoor het transport van grondstoffen minder CO2 uitstoot.

Zie groen staal

 

Door Tata opgegeven emissies van kankerverwekkende PAK en zware metalen veel hoger dan gerapporteerd/Bedrijf heeft uitstoot niet onder controle

De uitstoot van kankerverwekkende  stoffen door Tata is tot een factor 1000 hoger dan opgegeven door Tata, gecontroleerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied/provincie en gerapporteerd naar RIVM.

Dit laat opnieuw zien dat de Omgevingsdienst niet competent is als bevoegd gezag mb.t. vergunningverlening en handhaving bij Tata Steel

Quote uit het vandaag vrijgegeven rapport van RIVM:

"Fijnstof, PAK en metalen in het fijnstof in de lucht in het IJmondgebied zijn op verschillende locaties zowel gemeten als gemodelleerd. Voor de modelberekeningen is uitgegaan van de emissies die in de emissiejaarverslagen van Tata Steel zijn gerapporteerd aan de Emissieregistratie.

De gemodelleerde PAK-concentratiebijdragen zijn veel en significant lager dan de gemeten concentratiebijdragen. Voor sommige PAK is het verschil zelfs een factor 1000. Deze verschillen tussen de gemodelleerde en gemeten waarden vallen buiten de onzekerheden van meten en modelleren. Dit duidt op onvolledige broninformatie over emissies van PAK.

De concentraties metalen in fijnstof in de lucht worden in het algemeen ook lager berekend dan de gemeten waarden. Het verschil is kleiner dan bij de PAK en is verschillend voor de diverse metalen. De onderschatting varieert van maximaal circa een factor 5 voor lood tot circa een factor 50 voor koper. Voor een aantal metalen is het verschil niet significant.

Hoewel dit onderzoek niet tot doel had om de oorzaak van de verschillen tussen meten en modelleren te onderzoeken, zijn er meerdere mogelijke oorzaken te noemen. Zo zijn de emissies van sommige bronnen op het Tata Steelterrein niet bekend in de Emissieregistratie. Dit zijn bijvoorbeeld de emissies van de bedrijven Harsco Metals en Pelt & Hooykaas. Ook is onbekend of alle emissies bij incidenten op het Tata Steelterrein in beeld zijn. Uit de literatuur blijkt dat diffuse emissies (emissies die niet uit schoorstenen komen) in belangrijke mate kunnen bijdragen aan PAK-concentraties in de omgeving van staalindustrie. In de modelberekeningen zijn diffuse emissies echter niet meegenomen. Dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het verschil tussen de gemodelleerde en gemeten concentratiebijdragen. Ook is het mogelijk dat emissies worden onderschat en lager worden opgegeven dan dat ze daadwerkelijk zijn. Deze zaken kunnen leiden tot een onderschatting van de opgegeven emissies".

Zie "Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio" vrijgegeven op 21 januari 2022  

In april meldde de provincie Noord-Holland op basis van eerder onderzoek van het RIVM dat in de regio IJmond veel meer specifieke gezondheidsklachten voorkomen dan op andere plekken in Nederland.Het gaat vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen aan het hart, longkanker en diabetes relatief vaker voor. In de regio wonen ongeveer 150.000 mensen.

Onze conclusie is dat kinderen niet veilig kunnen opgroeien onder de rook van Tata.

Dit is één van de redenen waarom we beter afscheid kunnen nemen van Tata Steel. Echter, zeker niet de enige reden.

 

Nu 40 jaar geleden

Op 18 juni 1982 wist men het al – Wel staal maken, maar niet op deze manier. “Wat voor staalindustrie willen wij eigenlijk in dit land”

 

Tata schaadt de gezondheid van mensen

"Het is niet twee voor twaalf, maar eerder twee over twaalf." Met 'pijn in het hart' pleit Jos Kortekaas (72) voor de sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2, waar hij sinds 1974 totaal 38 jaar voor heeft gewerkt. "Ik maak me zorgen voor de omwonenden en werknemers die met deze uitstoot moeten leven en werken. Het schaadt de mensen."

 Zie: Ik zie het als een wonder dat ik nog leef

 

Er is leven na de dood van Tata Steel, zie bijvoorbeeld hier

Titata Tovenaar

 Er was eens een tovenaar die Titata heette. Hij was een reïncarnatie van Thymoites Corus, een kogelspin. Titata kon ijzererts in staal veranderen. Hij zei dan hokus-cokes-pas en dan kwam het staal tevoorschijn. Maar niet alleen staal. Er kwam ook veel grafiet vrij en veel giftige stoffen, die gevaarlijk waren voor omwonenden. Misschien kwam dit omdat hij in zijn vorig leven een zwarte weduwe was, die met zijn beet toxines kan verspreiden.

 Op zekere dag ging het helemaal mis. Titata raakte zijn toverstok kwijt en het gif spoot alle kanten op. Hij verzon daarom een nieuw proces. Hij veranderde water in stof en gebruikte dat om het ijzer te smeden. De mensen geloofden echter niet langer in zijn toverkunsten en daarom moest de fabriek sluiten. De omwonenden haalden opgelucht adem en leefden nog lang en gelukkig.

 Frans V.