Nieuwe uitspraak inzake passende maatregelen voor Schiphol (15-1-2023)

MOB heeft de minister verzocht om passende maatregelen te treffen ten aanzien van vliegveld Schiphol. Dat heeft de minister geweigerd. Daar is bezwaar tegen aangetekend. De minister is kennelijk niet van plan om dit bezwaar in behandeling te nemen. Daarom is door MOB beroep ingesteld bij de rechtbank. Uit het vonnis: “De minister heeft niet voldaan aan het verzoek van de rechtbank om de op zaak betrekking henbbende stukken over te leggen en een verweerschrift in te dienen”.

Kortom: dit getuigt van minachting voor de rechtbank. Het beroep is gegrond en de minister krijgt twee weken de tijd om alsnog het besluit te nemen op straffe van een dwangsom van € 100 euro per dag met een maximum van € 15000.

Er lopen beroepen vergelijkbare verzoeken ten aanzien van de vliegvelden in Eindhoven en Rotterdam. Daar zijn nog geen uitspraken op gekomen maar dat zal nu wel niet lang meer duren.

  

Uitspraken van Rechtbank Gelderland in drie zaken vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Rotterdam (16-12-2022)

De rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan over de fictive weigeringen van de Minister om de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Rotterdam deels stil te leggen vanwege het ontbreken van natuurvergunningen.

De Minister moet van de rechter nu binnen 2 weken na 16 december 2022 alsnog besluiten nemen op de handhavingsverzoeken van alle drie vliegvelden. Anders wordt een dwangsom van € 100 euro per dag verbeurd per vliegveld met een maximum van € 15000 per vliegveld.

Dus per 1 januari 2023 moeten er drie besluiten liggen. Doorwerken dus tussen kerst en nieuwjaar voor de Minister!

 

MOB stapt naar de rechter met verzoek om Minister van LNV dwangsom op te leggen vanwege niet nemen van een besluit op verzoek tot handhaving voor 3 vliegvelden

 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven deels illegaal in werking

MOB verzoekt de rechter om Minister van LNV een dwangsom op te leggen vanwege het niet nemen van een besluit op het hernieuwde verzoek tot handhaving hetgeen een beperking betekent van het aantal vluchten tot de historische rechten. Voor Schiphol zijn dat 250.000 vluchten per jaar. Dat aantal is legaal. Alle vluchten boven dit aantal zijn illegaal.

In september 2019 verzocht MOB het Minsterie van LNV om tot handhaving over te gaan m.b.t. een aantal vliegvelden waaronder Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. De Minister was het met ons eens deze vliegvelden inderdaad een natuurvergunning nodig hebben. Echter, de Minister weigerde om tot handhaving over te gaan. Daar is destijds geen beroep tegen ingesteld omdat Corna ervoor zorgde dat het aantal vluchten drastisch werd ingeperkt zodat een beroepsprocedure op dat moment niet zinvol was.

Op dit moment is het aantal vluchten weer fors toegenomen. Daarom is op 12 mei 2022 opnieuw aan LNV verzocht om handhavend optreden ten aanzien van bovengenoemde vliegvelden in verband met overtredingen van de Wet natuurbescherming. De ontvangst van het verzoek is op 19 mei 2022 door de Minister bevestigd.

Nadat vaststond dat de wettelijke termijn waarop de Minister een besluit op dit handhavingsverzoek had dienen te nemen inmiddels ruimschoots is verstreken, zonder dat er een besluit was ontvangen, is de Minister in gebreke gesteld.

Inmiddels is er echter nog altijd geen beslissing genomen. MOB heeft niets meer van de Minister vernomen. Inmiddels wordt er volop deels illegaal doorgevlogen vanaf bovengenoemde vliegvelden met de bijbehorende stikstofemissies en stikstofdeposities op stikstofoverbelaste Natura 2000-gebieden tot gevolg.

MOB stapt nu naar de rechter met het verzoek om een dwangsom op te leggen. De rechtbank heeft MOB laten weten de drie zaken met spoed op te gaan pakken.

Voor stand van zaken mbt Schiphol zie hier.

 

Kabinet niet van plan om stikstofemissie van luchtvaartsector te halveren

Klagende passagiers realiseren zich niet dat ze vertrekken van en landen op een illegaal opererend Schiphol/ Agrarische sector heeft zeker een punt als luchtvaart geen stikstof in hoeft te leveren.

MOB heeft begin 2021 bezwaar gemaakt tegen de concept natuurvergunningen van Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad. Deze concept vergunningen zijn nog steeds niet definitief gemaakt omdat ze het niet gaan redden als MOB naar de rechter stapt voor een rechterlijke toetsing.

Het gevolg is dat veel vliegende vakantiegangers vertrekken van, en landen op een illegaal opererend vliegveld.

MOB heeft daarom recent de minister verzocht om handhavend op te treden tegen niet-vergunde vluchten van en naar Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Daarop is nog geen reactie gekomen ondanks dat de wettelijke termijn is verstreken. Indien er niet op korte termijn geen reactie komt stapt MOB hiervoor naar de rechter. M.b.t. het vliegveld Maastricht is MOB al naar de rechter gestapt met de eis om vliegveld Maastricht met directe ingang te sluiten.

Waar is minister Harbers van I&W mee bezig?

Er heerst grote paniek bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W) over de puinhopen in het Schiphol-dossier. Minister Mark Harbers vraagt 60 miljoen euro voor het inrichten van een “dream team” om te proberen het juridische kaartenhuis overeind te houden. Dit blijkt uit een plan dat de minister vrijdag aan het einde van de dag stuurde aan de Tweede Kamer, opmerkelijk genoeg zonder enig begeleidend schrijven. Het wekt de indruk dat de minister liefst niet al teveel ruchtbaarheid aan zijn plan wil geven.

In het ‘Bestedingsplan Projectorganisatie Schiphol’ geeft hij volmondig toe dat de uitdagingen in het dossier het ministerie boven het hoofd groeien.

De conclusie van MOB is dat het ministerie I&W kennelijk een lobby machine van de luchtvaart is geworden in plaats van haar eigenlijke taak: mee- besturen van Nederland.

Hoe diep kun je vallen als openbaar bestuur verwordt tot het bevorderen van klimaat verwoestende luchtvaart?

Luchtvaart hoeft kennelijk geen 50% stikstof in te leveren

MOB heeft minister Harbers een voorstel gedaan m.b.t. de luchtvaart. Dat houdt in dat Schiphol teruggaat naar 300.000 vluchten per jaar, Rotterdam en Maastricht gaan dicht, Eindhoven en Lelystad gaan niet uitbreiden. Dan zit je al op 50% reductie van NOx- en CO2-uitstoot luchtvaart. Een MKBA is niet nodig. Het is evident dat dit voor Nederland leidt tot een forse toename van welvaart als maatschappelijke kosten worden mee-berekend.

De uitvoering ervan is ook eenvoudig: zorg voor reële prijzen van tickets: rest gaat dan vanzelf. Tover vliegveld Rotterdam om tot Rotterdam Central Park, vliegveld Maastricht idem. MOB is dan bereid om alle juridische procedures m.b.t. vliegvelden in te trekken.

Zie ook hier

Volgens TU Delft is bijdrage van luchtvaart aan stikstofdepositie veel hoger dan kabinet beweert

Quote uit een recente nog niet volledige vrijgegeven studie van 1 sept. 2019: 'Hoewel de regionale bijdrage tot 30% kan oplopen, is gemiddeld slechts 7,7% van de door de luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie toe te schrijven aan de emissies bij het landen en opstijgen, hetgeen erop wijst dat in het lokale regelgevingsbeleid geen rekening wordt gehouden met meer dan 70% van de door de luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie'. Zie hier.

 

Vliegveld Maastricht (MAA) een natuurvergunning?

In een besluit van 20 mei 2022 naar aanleiding van een handhavingsverzoek van MOB stelt RVO dat de minister voor Natuur en Stikstof de vergunning heeft afgegeven. Hoe kan dat nou? Immers, er is nog nooit een ontvankelijke (vergunbare) aanvraag ingediend ondanks het handhavingsverzoek van MOB in zomer 2019 en het besluit van Minister Schouten dat het vliegveld wel degelijk een natuurvergunning moet hebben, daar niet over beschikt, en dus moet aanvragen. Nagevraagd per telefoon hoe dat zit. Blijkt “foutje” te zijn. Vergunning is nog helemaal niet afgegeven. Sterker nog: er is nog niet eens een vergunbare aanvraag ingediend. De aanvraag die is ingediend is geweigerd omdat onder andere de verkeerde vliegtuigen met onjuiste motoren waren opgenomen. MAA krijgt tot 1 september 2022 de tijd om uit te zoeken welke vliegtuigen met welke motoren (en emissies) het vliegveld aandoen, en in de toekomst zullen gaan aandoen Zie reactie van de minister op verzoek van MOB. MOB is hier niet tevreden over en is op 30 juni naar de rechter gestapt.  

Grote vliegvelden dreigen dit jaar weer meer vluchten te gaan uitvoeren dan hun historische rechten toestaan

Omdat het luchtvaartverkeer fors is toegenomen wordt verwacht dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven net als in 2019 meer vluchten zullen gaan uitvoeren dan waarvoor ze vergunning hebben. Daarom heeft MOB op 12 mei 2022 een nieuw verzoek tot handhaving ingediend voor deze drie vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven. De minister heeft een termijn van 8 weken om hierop een besluit te nemen.

 

Opening van Lelystad Airport steeds verder uit zicht

Nu de route via de PAS-melding gesneuveld is én de 25 km afkapgrens een swap van stikstof tussen Schiphol en LA blokkeert kan de nu voorliggende aanvraag en ontwerpbeschikking ook bij het oud papier. Alleen boeren kunnen het vliegveld nog redden. Zie hier

 

Voorlopig blijven vliegvelden nog zonder natuurvergunning draaien

 “Het blijft nog maanden onduidelijk of Schiphol ingrijpende maatregelen moet nemen vanwege strengere stikstof-, geluid- en overlastregels. Het gaat bijvoorbeeld om het inkrimpen van het aantal vluchten en het uitkopen van omliggende boerderijen”. Het probleem is "complex" en "kost tijd', zo schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers aan de Tweede Kamer. Middels een studie wordt er weer tijd gekocht.

Er zijn nu studies genoeg, wat we nodig hebben is een kabinet met visie dat keuzes durft te maken: maximaal 250.000 vliegbewegingen Schiphol, Rotterdam, Maastricht dicht, geen uitbreiding Lelystad.

 

Drie vliegen in één klap

Kabinet: denk eens ”out of the box”. Zo zijn Nederlands grootste problemen als klimaatverandering, de huizenmarkt en het personeelstekort in één keer opgelost: sluit Tata en halveer het aantal vluchten op Schiphol.

 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht nog steeds geen natuurvergunning

Na het handhavingsverzoek van MOB in zomer 2019 zijn door de vliegvelden aanvragen ingediend en door LNV concept vergunningen gepubliceerd. De zienswijzen van MOB/SATL dateren van maart 2021, nu bijna een jaar geleden.

Intussen lijkt het erop dat het voor het kabinet duidelijk is dat een natuurvergunning voor 500.000 vliegbewegingen niet mogelijk is: “Het kabinet maakt zich zorgen”. Deze zorgen kunnen eenvoudig worden weggenomen: de helft minder vliegen ten opzichte van topjaar 2019. Dan is een vergunning zo geregeld en hoeven MOB/SATL hiervoor niet meer naar de rechter te stappen.

In aanvulling hierop hebben MOB/SATL ook een verzoek ingediend om met toepassing van artikel 2.4 van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Schiphol, Rotterdam en Eindhoven maatregelen te treffen om te voorkomen dat de bestaande activiteiten van deze vliegvelden significante effecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden en in ieder geval er voor te zorgen dat er conform het advies van het Adviescollege Remkes een halvering van de huidige NOx-emissies wordt bereikt, en daarmee een vermindering van de huidige NOx-deposities.

Het zal geen verbazing wekken dat de verzoeken zijn afgewezen op dubieuze gronden en nauwelijks onderbouwd. Deze afwijzingen dateren van 6 januari 2022. Hiertegen is op 11 februari 2022 bezwaar gemaakt met betrekking tot bovengenoemde drie vliegvelden. Het bezwaarschrift met betrekking tot Schiphol vindt u hier.

 

Uitstoot van kankerverwekkende stoffen van Schiphol veel hoger dan door Schiphol/gemeente Haarlemmermeer gerapporteerd naar RIVM

Verder op deze site is sprake van een jaarlijkse uitstoot van 40.000 kg kankerverwekkende stoffen en 400.000 kg Vluchtige Organische Stoffen (VOS), waarvan een deel kankerverwekkend.

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks over het niet nakomen van de informatieplicht door Schiphol met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen van 20 januari 2022 blijkt dat alleen de uitstoot van proefdraaiende vliegtuigen is meegeteld. De uitstoot van kankerverwekkende stoffen van taxiënde, opstijgende en landende vliegtuigen is dus niet meegenomen in de rapportage.

De totale uitstoot van kankerverwekkende stoffen vanaf vliegveld Schiphol is daarmee veel groter dan 40.000 kg/jaar, mogelijk meer dan 100.000 kg/jaar.

De gemeente Haarlemmermeer vindt dat dit niet haar probleem is zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 5. Zie hier

 

Het moment om Schiphol te laten krimpen is nu

Schiphol heeft net als de andere vliegvelden in Nederland geen natuurvergunning ondanks dat Schiphol bijna 4 miljoen kg stikstof uitstoot, tweemaal zoveel als de Shell raffinaderij.

Schiphol is qua natuurvergunning nu een kwart eeuw in overtreding omdat het bedrijf sinds circa 1996 vergunningplichtig is. Alle vliegbewegingen boven de 250.000 vliegbewegingen zijn dus illegaal.

Een boerderij zonder natuurvergunning zou allang gesloten zijn in een dergelijke situatie maar Schiphol lijkt wat stikstof betreft boven de wet te staan: een kwart eeuw in overtreding.

Schiphol overschrijdt ook al sinds 2015 de geluidsnormen. Het gaat hierbij om circa 100.000 zwaar geluid gehinderde mensen onder de aan- en afvliegroutes van de luchthaven. “Anticiperend handhaven” noemt het ministerie I&W dat.

Als gevolg van overschrijding van geluidnormen stagneren ook bouwplannen zoals Amstelveen (Uilenburg 2.500 studentenwoningen), Rijsenhout, Duivendrecht, etc. Tot 2030 moeten er in Noord-Holland 175.000 woningen bijkomen in groot-Amsterdam. Echter, de hele verre regio rondom Schiphol zit op slot met desastreuze gevolgen voor de woningbouwopgave. Een groot deel van de Randstad is dan de klos. Sterker nog: zoals het nu is moeten er zelfs huizen worden gesloopt.

Conclusie: er is een enorme bouwopgave in Noord- en Zuid-Holland. Voor een fors deel kan dat niet vanwege teveel vliegtuigherrie, die de normen zwaar overschrijdt. Hoog tijd om Schiphol te laten krimpen.

Zie: Groei Schiphol wint van wooncrisis: ‘70.000 huizen kunnen niet worden gebouwd’

Zie ook: Schiphol dreigt 20% vluchten te verliezen door stikstofproblemen

Ook artikel van FTM: hier.  

Er zijn meer problemen m.b.t. Schiphol zoals de hoge emissie van kankerverwekkende  stoffen (meer dan 40.000 kg/jaar) en de zeer grote bodemverontreiniging met PFAS over een oppervlakte van 10 bij 10 km, waaraan op dit moment niets lijkt te worden gedaan. Zie verderop op deze site. 

  

Opnieuw vertraging van vrijgave van rapport over emissies van kankerverwekkende  stoffen door Schiphol

 Op 5 januari 2022 ontvingen we het volgende bericht:

"U heeft op 10 juni 2021, ontvangen bij de gemeente Haarlemmermeer op 14 juni 2021 namens MOB een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van het actualisatieverzoek Schiphol B.V. De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 7 december 2021.

Ter informatie delen wij u mee, dat wij inmiddels de gegevens van Schiphol hebben ontvangen en dat wij hebben geconstateerd dat de gegevens niet volledig zijn en wij Schiphol zullen vragen om aanvulling. Wij gaan, conform de afspraken tijdens de hoorzitting, de gegevens beoordelen binnen een periode van zes maanden en te wachten op een beslissing op bezwaar pas nadat de OD een oordeel heeft gegeven op de aangeleverde informatie.

Wij houden u uiteraard op de hoogte over bovenstaande.

Met vriendelijke groet"

Dit rapport had ruim een jaar geleden al moeten worden ingediend.

Het falen van de provincie Noord-Holland inzake vergunningverlening en handhaving heeft structurele vormen aangenomen. 

 

Schiphol vertraagt vrijgave van rapport emissies van kankerverwekkende stoffen

Vanaf Schiphol gaan naast fijnstof jaarlijks tienduizenden kg kankerverwekkende stoffen de lucht in. Volgens het Activiteitenbesluit had Schiphol een rapport hierover op 1 januari 2021 in moeten dienen. De gemeente Haarlemmermeer handhaafde hier niet op. Daarom heeft MOB om handhaving verzocht. Hierdoor moest de gemeente wel gaan handelen. Op 14/12 is het rapport kennelijk ingediend na een handhavingsverzoek van MOB in het voorjaar van 2021.

Reactie van Omgevingsdienst op een vraag van een journalist om het rapport::

 “We zijn, zoals in de reactie op het bezwaarschrift ook is aangegeven, voornemens de informatie die Schiphol i.h.k.v. de ZZS inventarisatie heeft aangeleverd, te delen. Voordat we dit doen, volgt eerst een toets van de OD NZKG of de aangeleverde informatie compleet en correct is. Dat gaan we nu als eerste doen. Dat wij hebben aangegeven dat we het gaan delen, ontslaat ons niet van de plicht Schiphol om een zienswijze te vragen in het kader van de WOB. Nadat wij de hierboven genoemde toetsen hebben uitgevoerd en de gegevens inhoudelijk hebben beoordeeld kunnen wij de informatie delen”. 

Waarom zou het dan weer terug moeten naar Schiphol? Is er soms een concept rapport waaruit nog wat weggestreept moet worden? Hoezo een zienswijze van Schiphol?

Conclusie: de informatie over aard en omvang van tienduizenden kg/jaar aan kankerverwekkende stoffen vanaf Schiphol, en wat eraan gedaan kan worden om de uitstoot te verminderen, gaat voorlopig nog niet naar buiten.

 

Krimp van luchtvaart hoeft niet schadelijk te zijn voor economie stelt onderzoeksbureau TU Delft

 Een matiging van de groei of zelfs een beperkte krimp van de luchtvaart brengt geen schade toe aan de Nederlandse economie, maar heeft wel een positief effect op het milieu.

CE Delft onderkent dat luchtvaart een belangrijke economische sector is, maar stelt dat veel claims over het economisch belang worden overdreven. Zo is het welvaartsverlies door een beperkte inkrimping van het aantal vluchten beperkt. Ook het belang van connectiviteit en bereikbaarheid voor het vestigingsklimaat zijn minder groot dan gedacht.

Zie hier

Zie ook hier. 

Hoe nu verder in het hoofdpijndossier luchtvaart?

Schiphol overtreedt al sinds 2015 haar geluidsnormen, vliegt deels illegaal vanwege ontbrekende natuurvergunning, leeft de wettelijke verplichting tot minimalisatie van kankerverwekkende stoffen niet na, heeft een ernstige bodemverontreiniging met PFOS veroorzaakt over een opperrvlakte van tientallen km2, behandelt grondpersoneel als wegwerpartikel en sleept Coronabesmettingen binnen….. Hoe lang nog? 

 Economische studie wijst uit: „De groei van Schiphol tot 540.000 vluchten leidt in alle doorgerekende scenario’s tot een welvaartsverlies tussen 2,3 en 3,1 miljard euro”. Krimp tot 375.000 vluchten levert juist een winst op van 6,5 miljard in een scenario met een ambitieuze CO2-reductie". Dus waarom nog twijfel? 

De uitspraak van de Amercentrale vergroot de stikstofproblemen van Schiphol en Lelystad nog verder. 

Met de aangekondigde nieuwe bestuurscultuur gaat Lelystad Airport niet open, krimpt Schiphol en sluiten vliegvelden Den Haag-Rotterdam én Maastricht.

Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/10/hoe-moet-het-nu-verder-met-schiphol-a4068604

"Anticiperend handhaven": https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-moet-eind-maken-aan-gedoogsituatie-schiphol/

Ook: https://schipholwatch.nl/2021/12/01/schiphol-treuzelt-met-aanleveren-cijfers-gevaarlijke-uitstoot/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

Ook: https://www.boerderij.nl

 

Kabinet maakt zich grote zorgen over Schiphol dat nog steeds geen natuurvergunning heeft

Dat probleem laat zich eenvoudig oplossen: De helft minder vliegen ten opzichte van topjaar 2019. Dan is een vergunning zo geregeld en hoeft MOB hiervoor niet meer naar de recht te stappen. Stikstofprobleem voor Schiphol opgelost.

De emissie van kankerverwekkende  stoffen wordt dan ook fors minder blijft dan ook dan nog wel een “dingetje”.

Zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-oplossing-voor-schiphols-milieuprobleem-de-helft-minder-vluchten/

 

Verhoogde kankerincidentie van werknemers van Schiphol hoeft geen verrassing te zijn

In de uitzending van Zembla wordt helaas niet vermeld dat jaarlijks minimaal 40.000 kg kankerverwekkende stoffen worden uitgestoten vanaf het vliegveld. Hiervoor is de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk. Gemeente weigert om handhavingsverzoek van MOB uit te voeren. Volgens de wet (Activiteitenbesluit) is Schiphol verplcht 

Zie ook: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/donderdag-in-zembla-ziek-van-schiphol

 

Schiphol én gemeente Haarlemmermeer weigeren wettelijke verplichting tot minimalisatie van kankerverwekkende  stoffen uit te voeren

Volgens de wet (Artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit) had Schiphol op 1 januari 2021 een studie dienen te overleggen met een nauwkeurige raming van uitstoot van kankerverwekkende  stoffen (ZZS). Deze studie dient ook maatregelen te definieren om de uitstoot van kankerverwekkende  stoffen zo mogelijk tot nul terug te brengen. Schiphol heeft dat kennelijk geweigerd. Gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor handhaving maar weigert te handhaven ondanks herhaalde uitdrukkelijke verzoeken van MOB. 

Relevante bepalingen uit het Activiteitenbesluit (www.overheid.nl):

Het rapport dat er 1 januari 2021 had moeten zijn is er nog steeds niet. De gemeente is hiermee mede verantwoordelijk voor gezondheidsschade van werknemers van Schiphol én haar eigen inwoners. 

 

Vliegveld Schiphol nog steeds illegaal in werking

Na handhavingsverzoek van MOB in zomer 2019 nu toch schot in de zaak in de zin dat Schiphol fors zal moeten krimpen? De uitspraak in de Amercentrale maakt het er niet beter op  

"Het kabinet vreest voor een gedwongen inkrimping van Schiphol, omdat de luchthaven wordt gezien als een belangrijke motor voor de economie en het vestigingsklimaat. Verder gebruiken veel buitenlandse reizigers Schiphol om over te stappen. De kans is nihil dat de ministerraad vrijdag al een oplossing vindt voor het complexe juridische probleem. Waarschijnlijk gaat de zaak jarenlang voortslepen".

https://nos.nl/artikel/2408710-grote-zorgen-kabinet-over-schiphol-aantal-vluchten-mogelijk-fors-omlaag

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schiphol-stoot-te-veel-stikstof-uit-voor-beoogde-groei-ingrijpende-maatregelen-noodzakelijk~b2346635/

'Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart’, zie vlag, volkslied en vliegveld:  https://www.groene.nl/artikel/vlag-volkslied-vliegveld?utm_campaign=website&utm_medium=social&utm_source=sharebyemail

 

KLM heeft in zijn huidige vorm geen toekomst

KLM en Schiphol moeten krimpen. Beide bedrijven zijn minder relevant voor onze economie dan beweerd. Met name de overstappers voegen economisch niets toe. KLM is vergroeid geraakt met de status quo van Schiphol als mondiale hub. Het is daarom nu aan de politiek om visie te tonen en KLM te confronteren met de eigen onvermijdelijke irrelevantie en noodzaak tot een forse krimp. Onze (klein)kinderen plukken hier straks de vruchten van.

 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/22/klm-heeft-in-zijn-huidige-vorm-geen-toekomst-a4066365

 Vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam overbodig, sluiting heeft voornamelijk positieve gevolgen

 “Toenemende twijfels over het nut van vliegveld ‘Zestienhoven’. De toekomst van Rotterdam The Hague Airport staat ter discussie. Omwonenden zijn kritisch, de politiek is verdeeld en volgens een econoom heeft het vliegveld „nauwelijks” economische waarde". 

Zie : https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/28/twijfels-over-t-nut-van-zestienhoven-a4063318#/handelsblad/2021/10/30/%23704

 

Er zijn geen snelle technische oplossingen, alleen minder vliegen helpt direct

Wetenschappers waarschuwen de Tweede Kamer: de luchtvaart kan zich niet uit klimaatcrisis innoveren. Alleen minder vliegen helpt. Belangrijk: sla stap over met biokerosine. Verder: de grotere Nederlandse vliegvelden opereren nog steeds zonder natuurvergunning en daarmee illegaal..

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/22/luchtvaart-kan-zich-niet-uit-de-klimaatcrisis-innoveren-a4048383

 

Nederland hard op weg naar een stikstof infarct

Doel: Blijvende halvering van het aantal vliegbewegingen ten opzichte van het topjaar 2019

Remkes: alle sectoren moeten hun stikstofemissie halveren

Dus ook de luchtvaart sector zal qua stikstofemissies en/of depositie een evenredige bijdrage moeten gaan leveren aan de halvering van de totale emissies. Dit zal ook bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Traject

Nadat de Raad van State mei 2019 het PAS vernietigde werd de vraag actueel of alle Nederlandse vliegvelden wel over een natuurvergunning beschikken. Dat bleek op twee na niet het geval te zijn. De grotere vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Lelystad bleken niet over een natuurvergunning te beschikken. Daarop diende MOB voor alle 5 vliegvelden een handhavingsverzoek in met als doel het aantal vliegbewegingen terug te brengen tot de “referentiewaarde” (historische rechten). Minister Schouten was het met MOB eens dat vliegvelden inderdaad over een natuurvergunning dienen te beschikken. Zij droeg daarop de bovengenoemde vliegvelden een vergunningaanvraag in te dienen voor 1 oktober 2020. Half februari werden de concept vergunningen samen met de aanvragen gepubliceerd. De termijn om zienswijzen in te dienen loopt 29 maart af.

Stand van zaken nu

Vanwege de samenhang tussen de natuurvergunning voor Schiphol en Lelystad dienen SATL en MOB gezamenlijk zienswijzen in tegen zowel Schiphol als tegen Lelystad. SATL is penvoerder voor de Lelystad Aiport zienswijze. Zie onderaan dit persbericht voor contact. MOB dient zienswijzen in tegen alle vier vliegvelden. Met betrekking tot Rotterdam-Den Haag is samen met de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast een zienswijze ingediend.  Met betrekking tot vliegveld Eindhoven is samen met de Stichting Brabantse Milieufederatie en de Vereniging Natuurmonumenten een zienswijze ingediend. Zie onderaan dit persbericht voor contactpersonen

Samenvattende opsomming van tekortkomingen

De onderstaande opsomming is niet uitputtend:

 1. Lelystad bezit geen historische rechten. De natuurvergunning voor Lelystad is gebaseerd op een externe saldering met de ‘bestaande’ rechten van Schiphol, terwijl Schiphol niet eens beschikt over onherroepelijke natuurrechten. Het tegendeel blijkt het geval. Schiphol wil uitgaande van het thans vergunde handhavingsstelsel voor geluid met maximaal 450.000 vliegbewegingen de huidige praktijk met 500.000 vliegbewegingen met behulp van een nieuw Luchtvaartbesluit (LVB) legaliseren. Het gaat hier om een transfer van 96.000 kg NOx. Kortom: Schiphol verkoopt stikstofruimte aan Lelystad die ze niet in bezit heeft.
 2. Voor vliegveld Lelystad is gekozen voor een salami tactiek door de aanvraag te beperken tot 10.000 vliegbewegingen per jaar, terwijl duidelijk is dat men naar 45.000 vliegbewegingen per jaar wil.
 3. Voor stikstofdepositieberekeningen is hetzelfde AERIUSmodel gebruikt als voor de A15 en de A27. Dit betekent dat stikstofdeposities van wegverkeer verder dan 5 km op nul zijn gesteld. Dit leidt tot een ernstige onderschatting van de stikstofdepositie.
 4. De meeste wegen zijn buiten de berekening gelaten. Ten onrechte wordt een “afkap” van 500 voertuigen/etmaal toegepast.
 5. De referentiedata zijn onjuist gekozen. Dit is van doorslaggevend belang voor het vaststellen van de historische rechten.
 6. Er worden te hoge referentieniveaus geclaimd, met andere woorden: deze niveaus worden kunstmatig opgepompt tot niet reële en nooit gerealiseerde emissies.
 7. b.t. stikstofemissies van boven 900 m is er vanuit gegaan dat hiervan niets op natuurgebieden terecht komt. Dit is een bewuste keuze: AERIUS maakt dit mogelijk om dit wel mee te berekenen.
 8. Onderzoeken m.b.t. vogels zijn niet adequaat.
 9. Etc. 

 Doelstellingen van MOB met betrekking tot luchtvaart

 1. Schiphol: halvering van het aantal vliegbewegingen van het topjaar 2019 van 500.000 per jaar naar circa 250.000.
 2. Vliegveld Rotterdam-Den Haag gaat dicht om ruimte te maken voor woningbouw en park. Dit mede in het kader van woningbouw voor onze jeugd en meer groen in de stad. De belangen van het vliegveld zijn hieraan ondergeschikt.
 3. Vliegveld Lelystad gaat niet open voor groter vliegverkeer en wordt deels omgebouwd naar een pretpark/kartbaan/zonnepanelen/woningbouw/natuur.
 4. Vliegveld Eindhoven: halvering van het aantal vluchten ten opzichte van het topjaar 2019.

 Hier de zienswijze van MOB/SATL m.b.t. Vliegveld Lelystad

Hier de zienswijze MOB/SATL m.b.t. Luchthaven Schiphol

Hier de zienswijze m.b.t  Vliegveld Eindhoven, zie ook: https://www.ed.nl/eindhoven/milieuorganisaties-eindhoven-airport-rekent-bewust-met-verkeerde-gegevens-om-vergunning-natuurbescherming-te-krijgen~a562aa20/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Hier de  zienswijze m.b.t. Rotterdam-Den Haag

De minister heeft laten weten dat de concept vergunning van vliegveld Maastricht later komt. De aanvraag wordt per 1 april verwacht.

 

Ontbrekende natuurvergunningen voor vliegvelden

Naar aanleiding van verzoeken tot handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming heeft de minister MOB laten weten dat ze het eens is met de stelling van MOB dat alle vliegvelden een natuurvergunning nodig hebben.

Daarop hebben de vliegvelden Schiphol, Lelystad, Rotterdam Den-Haag en Eindhoven vergunningaanvragen ingediend. De concept-vergunningen dateren van 15 februari 2021. Met een team van 10 mensen zijn de aanvragen en concept-vergunningen geanalyseerd en de berekeningen geverifieerd. Gezien de  eerdere ervaringen van MOB met onze listigste minister van I&W zal het niet verbazen dat hier ook trucs zijn uitgehaald zoals het afkappen van verkeersdeposities op 5 km, het niet meenemen van NOx-emissies boven 900 m, etc. om de zaak rooskleuriger voor te stellen dan in werkelijkheid het geval is. Bovendien heeft de minister een balletje-balletje spel gespeeld in die zin dat Schiphol stikstofruimte verkoopt aan vliegveld Lelystad.

Schiphol verkoopt dus iets wat ze niet bezit, oftewel Schiphol verkoopt gebakken lucht.

Verder is gebleken dat Schiphol jaarlijks ruim 40.000 kg aan kankerverwekkende  organische stoffen de lucht in blaast met daarnaast 400.000 kg aan andere niet geïdentificeerde vluchtige organische stoffen.

Schiphol schiet ook forse aantallen beschermde vogels af.

In onderstaande brief wordt geëist dat Schiphol het aantal vluchtbewegingen halveert van 500.000 naar 250.000 én dat nachtvluchten niet meer mogen worden toegestaan.

 Schiphol een goede buur of een 'kanker'buur?

 Schiphol wil een goede buur zijn. Zou Benschop tot inkeer zijn gekomen of is het de vos die de passie preekt? De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over geluidsoverlast van Schiphol. Daar is de stikstofkwestie nog bijgekomen nadat bleek dat Schiphol niet over de benodigde natuurvergunning beschikt. Qua stikstof gaat het vooral om stikstofoxiden, waarvan in 2018 ruim 3,5 miljoen kg de lucht inging. Daarnaast ook nog eens ruim 230.000 kg SO2.

Minder bekend is dat het vliegveld jaarlijks ook ruim 5.000 kg van het bewezen kankerverwekkende benzeen uitstoot, een zeer zorgwekkende stof (zie RIVM website), waarvan de uitstoot volgens de wet zo mogelijk tot nul moet worden teruggebracht. Daarnaast ook nog eens ruim 35.000 kg kankerverwekkend formaldehyde. De NMVOS vracht van circa 400.000 kg/jaar aan andere vluchtige organische stoffen bevat ook een onbekend deel aan kankerverwekkende  stoffen. De fijnstof emissie is met ruim 30.000 kg ook bijzonder hoog.

 Tabel: Emissies vanuit Schiphol vliegveld, in kg/jaar

 

CO2

10<6

NOx

N2O

SO2

Benzeen carcinogeen

Formaldehyde

carcinogeen

NMVOS

PM2,5

2018

763

3.576.000

24.790

236.700

5.225

35.820

403.500

31.900

2017

757

3.530.000

24.610

234.900

5.025

34.360

389.700

31.820

2010

647

2.870.000

21.080

199.100

4.247

27.450

387.300

34.930

2005

668

2.932.000

21.700

206.600

4.498

28.520

404.900

41.270

2000

591

2.674.000

19.210

189.500

4.400

27.200

381.200

44.470

1995

430

1.953.000

13.950

151.500

4.674

30.260

376.200

35.970

1990

301

1.343.000

9.792

106.800

5.237

35.410

368.300

29.660

Bron RIVM emissieregistratie: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/facility.aspx 

Als er een fabriek in Nederland zou staan met zulke hoge emissies van kankerverwekkende stoffen dan zou deze meteen worden gesloten. Schiphol niet, die krijgt miljarden toegestopt om ervoor de zorgen dat het vliegveld straks weer naar 500.000 vliegbewegingen kan groeien. Schiphol is dus een buur die jaarlijks meer dan 40.000 kg aan kankerverwekkende stoffen de lucht in blaast. Een goede buur? Niet echt dus, dan moeten de emissies van kankerverwekkende stoffen wel eerst flink omlaag. En ook de herrie en stikstof niet te vergeten.

 Zie : https://www.trouw.nl/economie/schiphol-wil-terug-naar-oude-niveau-maar-met-minder-overlast-we-willen-een-goeie-buur-zijn~bce63811/

 

Concept natuurvergunningen van vier vliegvelden gepubliceerd

De aanvragen voor natuurvergunningen van vier vliegvelden zijn op 1 oktober 2020 ingediend. Medio januari 2021 werden de ontwerpbeschikkingen (concept vergunningen) ter visie te worden gelegd voor 'inspraak'. Ook hier weer gebaseerd op de versie van Aerius waarin stikstof, afkomstig van verkeer, op 5 km afstand wordt afgekapt. Kortom: opnieuw fraude door minister Cora van Nieuwenhuizen, die hiermee nogmaals bevestigt geen enkel moreel besef te hebben. Ze is daarom niet voor niets bij VVD tot minister opgeklommen. Past wel binnen de VVD-cultuur.  

Concept vergunningen voor 4 vliegvelden zijn 15 februari gepubliceerd op de internetpagina van RVO en in de Staatscourant. Daartegen gaan van verschillende kanten bezwaarschriften worden ingediend. 

We hebben overigens niet de illusie dat inspraak iets zal uithalen omdat politiek is besloten dat die vergunningen er volgens het kabinet gewoon moeten komen. Na inspraak worden de definitieve vergunningen gepubliceerd waartegen beroep kan worden ingesteld bij de rechter. Dat wordt dus tweede helft 2021/begin 2022.

 

Luchtvaart een zwaar gesubsidieerde verspreider van coronavirussen

Vroegtijdige beperkingen op internationale reizen hebben mogelijk een verschil gemaakt in de verspreiding van de pandemie in West-Europa, waaronder het VK, zo heeft een nieuwe studie uitgewezen.

Beperkingen op het internationale reizen hadden de grootste invloed op het sterftecijfer, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Aberdeen. Zie: https://www.abdn.ac.uk/news/14653/

  

VVD ruimschoots aan kop m.b.t falen bestuurlijke integriteit

Vrijwel overal waar leugens opduiken is er wel een VVD bestuurder verantwoordelijk of direct betrokken. In de luchtvaart zijn dat de dossiers Schiphol en Lelystad. Minister Cora van Nieuwenhuizen ligt ruimschoots aan kop met de nodige leugens over beide vliegvelden en/of documenten die zijn "kwijtgeraakt". Gelukkig dat er wakkere burgers zijn, zie:

https://schipholwatch.nl/2020/12/06/stikstofcalculaties-vliegvelden-veel-fouter-dan-gedacht/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

Inderdaad:  Minister Cora van Nieuwenhuizen is ook de minister die de rondweg Utrecht door Amelisweerd nog even wil doordrukken. Een weg die niemand meer wil behalve onze meest listige en drammerige minister. Overal waar ze komt of zich mee bemoeit hangt de geur van fraude.

 

Gaat Nederland echt € 3,4 miljard over de balk gooien om het zwakke KLM nog even overeind te houden?

Minister Hoekstra neemt geen genoegen met de afspraken die KLM en de bonden hebben gemaakt. In ruil voor leningen en leninggaranties voor een bedrag van  3,4 miljard euro wil Hoekstra dat KLM 15 procent bezuinigt en dat het personeel een bijdrage levert. De hoogste inkomens leveren het meest in. Echter, de circa 3.000 piloten weigeren mee te werken en beroepen zich op CAO-afspraken tot maart 2022.......alsof er geen coronacrisis is.  Deze piloten die tot de best betaalde ter wereld behoren met salarissen tot 2,5 ton weigeren om in te leveren ondanks dat de steun neerkomt op € 800 per Nederlands gezin. De vraag is of we dat geld ooit terug zien. Zeer waarschijnlijk niet. 

Een motie van GroenLinks roept de regering op om aandeelhouders, leasemaatschappijen en oliehandelaren en private partijen die in het verleden veel geld aan KLM verdienden, bij te laten dragen aan de steunoperatie. Dit kun je natuurlijk vergeten dat dit gaat gebeuren.

Zoals SchipholWatch laat zien is het business concept van KLM een drama:

Die kosten zitten namelijk in de enorme investeringen en financieringslasten die samenhangen met de vliegindustrie. Passagiersvliegtuigen kosten al gauw 25 miljoen euro, met uitschieters voor de grotere exemplaren tot wel een kwart miljard euro per stuk. Die vliegtuigen, dat kapitaal, is op dit moment niets meer waard. Veel van die peperdure toestellen staan werkeloos aan de grond, brengen daarom geen euro omzet meer binnen, maar moeten wel iedere maand worden afbetaald en onderhouden. KLM heeft 170 van dat soort kapitaalgoederen en dochter Transavia nog eens 80”.

De oplossing is dus: laat KLM failliet gaan, en maak een doorstart op basis van een grondige herstructurering van het bedrijf en een halvering van de salarissen van de piloten. Dat is goedkoper en beter voor Nederland. Er wordt dan ook geen € 3,4 miljard over de balk gegooid aan belastinggeld, waaraan ook de minima bijdragen.

Zie: https://schipholwatch.nl/2020/10/31/klm-hoe-nu-verder/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

 Ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/steun-voor-klm-wankelt-maar-valt-niet-a4018139

 

Verzoeken om handhaving van vijf vliegvelden afgewezen

Zoals verwacht zijn alle verzoeken van MOB en andere organisaties om handhaving afgewezen ondanks dat er wel overtredingen zijn. “Verwacht" omdat onze bezwaarschriften zijn behandeld door collega ambtenaren van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zonder dat er onafhankelijke juristen zijn ingeschakeld zoals gebruikelijk.

Met uitzondering van vliegveld Maastricht moeten 4 vliegvelden uiterlijk 1 oktober 2020 een aanvraag hebben ingediend om een natuurvergunning. Maastricht heeft tijd tot 1 april 2021.

LNV gaat niet handhaven ondanks dat dit in strijd is met wetgeving en jurisprudentie van de Raad van State. Volgens RVO zijn er vooral vanwege Covid-19 "bijzondere omstandigheden" en het nu al lage aantal vluchten. Dit past wel bij het beleid van het Kabinet om vluchten van en naar risicovolle landen te blijven toestaan. 

Juridisch gezien is de kern van de zaak de referentiedatum voor vergunde rechten. Dit zal gaan bepalen hoeveel stikstof ze bij boeren zullen gaan opkopen.

De vraag van de juiste referentiedatum komt levensgroot terug in de vergunningprocedures die nu gaan volgen. Het lijkt ons daarom niet zinvol om beroep in te stellen tegen de afwijzingen van onze bezwaarschriften, maar ons te concentreren op de komende vergunningprocedures.

Wordt vervolgd.

 

Ministers van Nieuwenhuizen en Schouten vliegen samen uit de bocht 

Minister van Nieuwenhuizen laat in brief aan de Kamer weten dat handhaven van Schiphol niet mogelijk is omdat dan geen 500.000 vluchten mogelijk zijn....... Minister Schouten weigert te handhaven vanwege het ontbreken van de vereiste natuurvergunning.

Beschikken beide ministers niet over wetskennis of lappen ze de wet aan hun laars? 

Per 1 oktober 2020 moeten vijf vliegvelden een aanvraag om vergunning indienen. Gaan ze dat halen? We zullen het zien. Intussen zijn de termijnen om een besluit te nemen op onze bezwaarschriften tegen weigering om te handhaven voor alle vijf grotere vliegvelden al ruim overschreden. Daarom hebben we minister Schouten ingebreke gesteld.

Als de besluiten niet binnen afzienbare tijd komen zullen wij de rechter vragen om minister Schouten van LNV een dwangsom op te leggen. 

Zie ook: https://schipholwatch.nl/2020/09/25/minister-bekent-handhaven-schiphol-kan-niet/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

 

Hoge ambtenaar: deel van aantal vliegbewegingen op Schiphol vorig jaar illegaal

Op 26 augustus 2020 ontvingen wij stukken naar aanleiding van een door ons ingediend Wob-verzoek. Ambtenaren van ministeries constateren ook dat er op dit moment geen concreet zich op legalisatie is van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Zie met name document nummer 10. Er staat expliciet dat er momenteel formeel geen zicht is op legalisatie. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State mag er dan niet worden gedoogd. Minister Schouten vliegt met haar besluit tot afwijzing dus uit de bocht: ze had het handhavingsverzoek van MOB niet af mogen wijzen.  

Gelakte stukken Wob-verzoek

 

Bezwaarzittingen afgerond

Alle zittingen met betrekking tot door ons ingediende bezwaren m.b.t. de afwijzing van onze handhavingsverzoeken van de vliegvelden Schiphol. Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Lelystad zijn afgerond. Zoals bekend worden de bezwaren behandeld door collega ambtenaren (‘bezwaarjuristen’), niet door een onafhankelijke commissie óf een ambtelijke commissie met een onafhankelijke voorzitter. De uitkomst is daarom erg voorspelbaar. Zou een ambtenaar de moed hebben om zijn/haar eigen minister te vertellen dat ze een fout besluit heeft genomen? Afwachten dus.

Eindhoven Airport trekt voorlopig de stekker uit de plannen voor een nieuwe grote parkeergarage. De aanbesteding van de bouw van een nieuwe parkeergarage is stopgezet. De Raad van State schorste eerder deze maand al het bestemmingsplan na bezwaren van milieuorganisaties waaronder MOB. Er is teveel onduidelijkheid over de stikstofuitstoot.

In 2017 stortte een parkeergarage in als gevolg van een bouwfout.

 

Ministerie houdt niet van transparante zittingen

Dit betekent dat wij maximaal 2 mensen mochten afvaardigen. Ook geen live stream. 

Email van 14 juli 2020 van ministerie:

Vorige week heb ik u uitgenodigd voor een aantal hoorzittingen inzake de ingediende bezwaren tegen de handhavingsbesluiten van vijf luchthavens. Aanvankelijk was het vanwege de door het RIVM-voorgeschreven corona-maatregelen in het geheel niet mogelijk hoorzittingen te organiseren. Nog steeds geldt de beperking dat op afstand moet worden gehoord. In deze zaken maken we -gelet op het uitdrukkelijke verzoek van bezwaarden- een uitzondering hierop door een HZ op kantoor in Den Haag toe te staan. Daarbij zijn we gebonden aan de beperkingen die de richtlijnen van het RIVM met zich brengen en zoals deze in ons kantoor zijn geïmplementeerd: dat betekent dat maximaal 15 personen (inclusief behandelend ambtenaren) aanwezig mogen zijn. Een verruiming van deze uitzondering is niet mogelijk. Wij hebben daarom aangegeven dat niet meer dan 2 personen per partij kunnen deelnemen aan de hoorzitting en uiteraard dient rekening te worden gehouden met 1.5 meter afstand.

Ondanks dat u eerder had aangegeven dat wat u betreft kon worden afgezien van een hoorzitting bent u toch uitgenodigd omdat andere bezwaarden hadden aangegeven wel de behoefte hadden om hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ik heb bij de planning van de hoorzittingen onder andere rekening gehouden met de door u aangegeven verhinderdata. U bent dus in al deze hoorzittingen van harte welkom om uw bezwaren toe te lichten en eventueel te reageren op andere bezwaren. De communicatie hierover was naar mijn mening helder en transparant. De gevolgde procedure is overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik was dan ook onaangenaam verrast toen mijn collega en ik diverse mailtjes kregen van voor ons onbekenden die verzochten om fysiek of via een livestream deel te nemen aan de hoorzittingen. Onze mailadressen waren blijkbaar op de website van MOB gezet. Wij hebben MOB dringend verzocht om onze mailadressen van de website te verwijderen en de tekst aan te passen. Door het oproepen van mensen om naar Den Haag te komen, kan het veiligstellen van de corona-maatregelen niet worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen wij genoodzaakt zijn de hoorzittingen te verplaatsen.

Ik merk allereerst op dat het zonder toestemming plaatsen van onze mailadressen op de website een duidelijke schending van de AVG is. Inmiddels is deze van de website van MOB verwijderd, maar is de berichtgeving van MOB inclusief onze mailadressen op de website van Schipholwatch geplaatst. Door het toedoen van MOB, door het vermelden van de link naar de website van Schipholwatch, duurt de overtreding nog altijd voort. Wij verzoeken u deze link te verwijderen. Wij nemen hierover ook contact op met Schipholwatch.

RVO organiseert ambtelijke hoorzittingen. De ambtelijke hoorcommissie wordt samengesteld uit twee of meer juristen van RVO welke niet bij het besteden besluit betrokken zijn, indien nodig aangevuld met (een) deskundige(n).

Verder betekent dit dat alleen bezwaarden en direct belanghebbenden (als bedoeld in de Awb) hiervoor uitgenodigd worden. Van een geheim karakter van de hoorzittingen is geen sprake. U, evenals alle andere belanghebbenden bij de procedure, bent uitgenodigd om te komen op de locatie en tijdstip die bekend is gemaakt. Van de hoorzittingen worden (met instemming van alle partijen) opnames en verslagen gemaakt en u kunt desgewenst een kopie hiervan krijgen. Het is aan u om te besluiten of u wilt deelnemen aan deze ambtelijke hoorzittingen.

Het verzoek om de hoorzittingen als livestream uit te zenden wijzen we af om twee redenen. Het op korte termijn op een veilige en betrouwbare wijze organiseren van een livestream en het adresseren van de vele reacties die een livestream kan oproepen (veelal van niet direct-belanghebbenden bij de procedure) legt een te groot beslag op de beschikbare capaciteit en maakt het bijkans onmogelijk om binnen de daarvoor geldende beslistermijnen van de Awb op het voorliggende bezwaar te kunnen beslissen. Daarbij komt dat het uitzenden van beeldmateriaal (en het delen daarvan op social media) van ambtenaren van RVO en belanghebbenden bij deze procedure, zonder hun toestemming vanuit het oogpunt van privacybescherming niet toelaatbaar is. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en de bescherming van processuele belangen voegt een livestream ook niets toe; alle belanghebbenden bij het bestreden besluit zijn in de procedure betrokken en worden zoveel mogelijk in elkaars aanwezigheid gehoord. Van de hoorzitting worden geluidsopnamen gemaakt welke naderhand opvraagbaar zijn, evenals een schriftelijk verslag.

Met vriendelijke groet,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (info@rvo.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Opmerking: "Transprantie" ontbreekt inderdaad terecht in het rijtje. 

Dit betekent dat wij maximaal 2 mensen mogen afvaardigen. De pers is kennelijk ook niet welkom. Ook geen live stream.

Zie ook: https://www.ftm.nl/artikelen/verborgen-openbaarheid-nederland-2?utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=77c0d72df6-DementieZorgvilla&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-77c0d72df6-241482995&share=XVhdWPBievwTF8AuTtjhZhl%2FbnLdoZeMKUc5uK1Bi88i7iHYkpxmFuB9%2BRms%2Fpo%3D

 

Manipulatie van data om vliegveld Lelystad door te drukken

Niet alleen met vergunningen van  biomassacentrales en kolencentrales wordt gefraudeerd, het PAS was ook een grote juridische fraude. Provincies weigeren om uitspraken van rechtbanken op te volgen. Verkeersberekeningen met Aerius worden gemanipuleerd, de nieuwe Luchtvaartnota, het is een veel te lange lijst. Dit zijn geen uitzonderingen, dit is structureel.  Er is een zwartboek van te maken.

De vraag komt dan op: kunnen we de overheid nog wel vertrouwen? Het antwoord is duidelijk nee!

Neem nou vliegveld Lelystad. M.b.t. Lelystad heeft Cora van Nieuwenhuizen alle mogelijke listen uit de kast gehaald.

Gelukkig dat er nog wakkere burgers zijn…..

Zie hieronder van SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen): 

Ambtenaren en adviesbureaus betrokken bij manipulatie stikstofcijfers.

Aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen Lelystad Airport

Er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag èn verduistering van bewijsstukken. Bij de aangifte zijn zowel topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken”.

Zie:  Aangifte inzake Lelystad Airport

Zie ook: https://w-ja.nl/cms/wp-content/uploads/20200611-TROUW-Handel-in-natuurschade.pdf

 

VVD wil voor Schiphol van 500.000 naar 600.000 vluchten/per jaar

VVD blijft ook inzetten op opening Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen is in verwarde toestaand aangetroffen op het Binnenhof waarbij ze wapperde met haar ontwerp Luchtvaartnota.

In de Luchtvaartnota dient antwoord te worden gegeven op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Helaas denkt minister van Nieuwenhuizen alleen in groeiscenario’s. Dat door meerdere groepen, mensen, experts, etc. is aangegeven dat er ook een krimpscenario zou moeten worden opgenomen blijkt niet aan deze minister te zijn besteed. Ook in de diverse klankbordsessies kwam dit aan de orde al werd dit punt stelselmatig door het ministerie I&W genegeerd. Maar dit was nog voor de coronacrisis. We hoopten op enige realiteitszin bij minister van Nieuwenhuizen in die zin dat er ook één of meerdere krimpscenario’s zouden worden opgenomen in de luchtvaartnota. Niet dus. Het enthousiasme van minister van Nieuwenhuizen voor financiële steun aan de sector zonder enige voorwaarden bevestigt dat het kabinet na de coronacrisis voluit inzet op minstens zoveel vliegbewegingen, zo niet meer, dan voor de crisis. Met name de VVD zet hier volop op in. Dat dit ten koste gaat van de gezondheid van omwonenden en ook economische ontwikkelingen in Noord-Holland blokkeert neemt de VVD kennelijk voor lief.

Nergens wordt gesproken over de afdeling List & Bedrog m.b.t. het dossier Lelystad Airport. Zo is de MER feitelijk onjuist is gebleken, Aeriusberekeingen klopten niet en ook bij de MKBA is naar een gewenste uitkomst toegerekend. Een positief effect van Lelystad Airport op de economie wordt voorgespiegeld terwijl het omgekeerde het geval is. Nog steeds is grote onduidelijkheid over de luchtruimherziening en is er geen oplossing voor de schadelijke laagvliegroutes.

Bij het tot stand komen van de nota is er voor de bühne sprake geweest van participatie. Dit is een wassen neus gebleken en verspilde tijd van insprekers.

MOB blijft volop inzetten op het schrappen van veel economisch gezien irrelevante vluchten op de belangrijkste vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven. Lelystad dient te worden omgebouwd tot een pretpark met faciliteiten voor drone liefhebbers. Met straks een maquette voor een minister die haar dromen van uitbreiding van vliegvelden, meer asfalt (A-15/A-27), en harder rijden in rook zag vervliegen.

Zie: https://satl-lelystad.nl/2020/05/15/luchtvaartnota/

Ook:  https://www.toekomstluchtvaart.nl/pdf/Samenvatting_commentaar_LVN_03_06_20.pdf

 

Eerder gepubliceerd op 5 mei 2020:

Moet de agrarische sector stikstof inleveren om het vliegverkeer na de coronacrisis weer op gang te krijgen? 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad deels illegaal in werking

 In september 2019 kreeg MOB de bevestiging dat voor geen van de bovengenoemde vliegvelden in het verleden een natuurvergunning is afgegeven ondanks dat deze vliegvelden forse bronnen van stikstof zijn (NOx-stikstofoxiden). Daarop zijn handhavingsverzoeken ingediend.

Op 2 april 2020 zijn de besluiten op de handhavingsverzoeken bij MOB binnengekomen. Minister Schouten erkent dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad in werking zijn zonder een geldige natuurvergunning. De minister geeft aan dat de vliegvelden hiervoor een vergunning moeten aanvragen voor 1 oktober 2020. Daarvoor moet “stikstofruimte” worden gevonden. Er gaan geruchten dat hierover overleg is tussen Schiphol en LTO. 

Verder vindt de minister het “onevenredig” om te gaan handhaven ondanks dat de huidige situatie flagrant in strijd is met vaste jurisprudentie van de Raad van State inzake handhaving. Volgens deze jurisprudentie is er een beginselplicht tot handhaving. Het PAS was ook strijdig met de wet. Het kabinet vervalt hiermee in herhaling m.b.t het niet nakomen van de wet.

Schiphol

De minister zegt dat er in principe onbeperkte rechten voor Schiphol golden, die later zijn ingeperkt tot 480.000 vliegtuigbewegingen. Dat is de omgekeerde wereld: de habitatrichtlijn stelt juist voorop dat schade aan de natuur moet worden voorkomen. De geldende toestemming die moet worden gehonoreerd is hoe dan ook veel kleiner dan 480.000 vliegtuigbewegingen.

De minister erkent dat Schiphol in overtreding is omdat Schiphol geen natuurvergunning heeft, maar vindt handhaving onevenredig omdat de meeste vluchten toch wel uitgevoerd mogen blijven worden vanwege de bestaande rechten en omdat het nu niet duidelijk is of en in welke mate de vliegbewegingen moeten worden beperkt. MOB bestrijdt dat de meeste vluchten wel uitgevoerd mogen blijven worden omdat Schiphol niet pas teveel stikstof uitstoot boven  480.000 vliegtuigbewegingen, maar al veel eerder.

Dat de omvang van de overtreding onduidelijk is, komt doordat de minister onvoldoende onderzoek heeft gedaan. Dat is dus geen reden om handhaving onevenredig te noemen. Ook de coronacrisis is geen reden om niet op te treden. Het is daardoor juist makkelijker voor Schiphol om aan een handhavingsbesluit te voldoen. Niet handhaven betekent ook het schenden van de Habitatrichtlijn, want mogelijke natuurschade wordt dan gedoogd, terwijl daar juist tegen opgetreden moet worden.

 

Vliegvelden Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad

Ook deze vliegvelden hebben stikstofruimte nodig voor de vergunningaanvragen. Opmerkelijk is dat Lelystad dus nog vergunning moet aanvragen voor een deel van de voor de coronacrisis bestaande vluchten. Uitbreiding van Lelystad, bij uitstek een VVD/CDA speeltje, lijkt hiermee verder weg dan ooit.

Extern salderen is een mogelijke route om een nieuw vliegveld Lelystad vergund te krijgen. Dit wordt momenteel weer doorberekend met alle risico’s van dien. De benodigde stikstofruimte moet ergens vandaan komen. Met die ruimte kan niet worden geboerd, gebouwd, etc.

 

Vliegvelden Eelde en Maastricht

MOB overweegt nog of het zinvol is om deze procedures te vervolgen omdat beide vliegvelden al vele jaren rode cijfers laten zien en alleen met provinciale subsidies overeind worden gehouden. Verwacht wordt dat deze vliegvelden vanzelf zullen komen te overlijden.

 

Luchtvaartnota

Elk moment kan de luchtvaartnota worden uitgebracht. Hierin dient antwoord te worden gegeven op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid (eigen woorden I&W). En dat er verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Helaas denkt minister van Nieuwenhuizen alleen in groeiscenario’s. Dat door meerdere groepen, mensen, experts, etc. is aangegeven dat er ook een krimpscenario zou moeten worden opgenomen lijkt niet aan deze minister te zijn besteed.  Ook in de diverse klankbordsessies kwam dit aan de orde al werd dit punt stelselmatig door het ministerie I&W genegeerd. Maar dit was nog voor de coronacrisis. We hopen dus op enige realiteitszin bij minister van Nieuwenhuizen in die zin dat er ook één of meerdere krimpscenario’s worden opgenomen in de luchtvaartnota. De verwachtingen zijn echter niet hooggespannen. Gezien ook het enthousiasme van minister van Nieuwenhuizen voor financiële steun aan de sector zonder enige voorwaarden valt niet uit te sluiten dat het kabinet na de coronacrisis voluit inzet op minstens zoveel vliegbewegingen, zo niet meer, dan voor de crisis. Met name de VVD zet hier volop op in.

 

Deze procedures van MOB worden mede ondersteund door de volgende organisaties:

 Via crowdfunding is door circa 600 gulle gevers binnen een week voldoende geld bijeen gebracht om ook naar de rechter te stappen als de bezwaren worden afgewezen. Onze dank daarvoor.

Voor meer informatie over specifiek Schiphol, zie:

https://schipholwatch.nl/2020/05/13/mob-bezwaar-tegen-niet-handhaven-vliegvelden/

 

 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad deels illegaal in werking, Maastricht en Eelde nog onduidelijk

Kabinet staat toe dat luchthavens voorlopig zonder geldige vergunning mogen doordraaien

In september 2019 kreeg MOB de bevestiging dat voor geen van de bovengenoemde vliegvelden een natuurvergunning is afgegeven ondanks dat deze vliegvelden forse bronnen van stikstof zijn (NOx-stikstofoxiden) en zorgen voor een forse stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden. Daarop zijn handhavingsverzoeken ingediend. Minister Schouten erkent dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad deels in werking zijn zonder een geldige natuurvergunning. De minister geeft aan dat de vliegvelden hiervoor een vergunning moeten aanvragen.

De minister vindt het “onevenredig” om te gaan handhaven ondanks het feit dat de huidige situatie flagrant in strijd is met vaste jurisprudentie van de Raad van State inzake handhaving. Volgens deze jurisprudentie is de minister verplicht om te gaan handhaven. Met betrekking tot Schiphol stelt de minister dat max. 480.000/jaar vliegbewegingen vergunbaar zouden zijn. MOB houdt het op 400.000.

Vliegvelden Rotterdam-Den Haag en Eindhoven moeten fors omlaag in aantal vluchten. Voor vliegveld Lelystad concludeert de minister dat het nu uitgevoerde aantal vluchten ook niet volledig is vergund. Hiervoor moet dus alsnog een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent een nieuwe horde (en een nieuwe list?) die minister van Nieuwenhuizen zal moeten gaan nemen. Een uitbreiding van Lelystad ten opzichte van de huidige (deels niet vergunde) activiteiten raakt daarmee nog verder uit beeld. Voor de vliegvelden Maastricht en Eelde is de vergunningsituatie nog onduidelijk. Echter, beide vliegvelden zijn noodlijdend (ook zonder corona-crisis).

MOB gaat procederen tegen de besluiten die minister Schouten (LNV) gisteren heeft genomen. Middels een crowdfunding actie is het benodigde geld bij elkaar gebracht voor de rechtszaken om de vliegvelden in Nederland te houden aan de Wet natuurbescherming. Binnen één week werd het benodigde bedrag van 20.000 euro opgebracht door zo’n 600 donateurs. Onze dank voor deze fantastische support en morele steun. 

Zie: https://schipholwatch.nl/2020/04/13/financiering-rechtszaken-mob-rond/

 

List van minister Cora van Nieuwenhuizen weer mislukt 

De Commissie voor de milieueffectrapportage en het RIVM hebben samen de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport geëvalueerd. De depositie van stikstof is onderschat en hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat werd voor het blok gezet door de commissie Remkes omdat Remkes adviseerde om de door de minister gepresenteerde stikstofberekeningen voor Lelystad Airport nog maar eens na te laten rekenen na scherpe kritiek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op het milieueffectrapport. Deze evaluatie is uitgevoerd door de MER Commissie en het RIVM.

De Commissie en het RIVM bevestigen dat ten onterechte is aangenomen dat de uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte bijna verticaal zouden opstijgen. Zij stelden vast dat de depositie van stikstof op het beschermde natuurgebied De Veluwe daardoor te laag is berekend. Bij een berekening waarbij de uitlaatgassen niet opstijgen, is de depositie hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning noodzakelijk is, zoals ook SATL aangeeft. Een andere conclusie is dat de effecten van vliegverkeer boven de 3.000 voet niet goed in beeld zijn gebracht.

Daarom is het nodig om stikstofemissies opnieuw te beoordelen, ook die van de grote Nederlandse luchthavens, inclusief Schiphol, Rotterdam en Eindhoven, die geen van allen een natuurvergunning hebben.

En weer is deze minister betrapt op misleiding. Zij noemt het een list. Wij noemen het fraude. 

Zie: https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/stikstofdepositie-lelystad-airport-onderschat-held

Ook: https://satl-lelystad.nl/2020/02/08/minister-sjoemelt-met-stikstofcijfers-lelystad-airport/

Ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/rivm-stikstofberekening-voor-lelystad-airport-klopt-niet-natuurvergunning-vereist-a3995411?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200401

 

Luchtvaart: Wat is welvaart zonder welzijn?

SchipholWatch heeft het initiatief genomen een open brief te schrijven aan de commissies binnen politieke partijen die werken aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021. De brief is mede-ondertekend door MOB, BWA en FlightFreeNL

Zie: https://schipholwatch.nl/2020/03/05/luchtvaart-wat-is-welvaart-zonder-welzijn/

 

Schiphol zal moeten krimpen en Lelystad wordt een pretpark als het kabinet het advies van de Commissie Remkes overneemt.

Minister van Nieuwenhuizen moet haar huiswerk voor Lelystad weer opnieuw overdoen.  

Van 15 januari 2020 dateert het advies van de commissie m.b.t. de luchtvaartsector.

Kernpunten hieruit:

 1. Vliegvelden zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming net als agrarische bedrijven, fabrieken, etc. Er bestaat dus geen uitzondering van de vergunningplicht voor luchthavens. De luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, etc. beschikken niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.
 2. De stikstofemissies zijn volgens de commissie in de afgelopen decennia gedaald in de sectoren industrie/energie, landbouw en wegverkeer. De stikstofemissies van de luchtvaartsector zijn daarentegen heel fors gestegen.
 3. Emissies van transport op, naar en vanaf het vliegveld moeten ook aan het vliegveld worden toegerekend. Deze emissies kunnen volgens de commissie tot circa 30% van de totale emissie van het vliegveld bedragen.
 4. Tot nog toe zijn emissies boven 3000 voet (914 m) niet meegenomen in de berekeningen. Dit is onjuist zegt de commissie omdat een deel van deze emissies toch uiteindelijk op Nederlandse natuurgebieden landt.
 5. De bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofproblematiek is derhalve substantieel groter dan waar tot nog toe vanuit is gegaan.
 6. De commissie stelt dat de stikstofemissie van de luchtvaartsector niet alleen niet mag stijgen maar moet gaan dalen. De commissie adviseert de regering om als voorwaarde aan de sector op te leggen dat de sector alleen nog maar kan groeien op voorwaarde dat de stikstofemissie daalt.
 7. Vermindering van NOx-emissies afkomstig van vliegtuigmotoren is op de korte termijn niet te verwachten. Zuiniger motoren (minder CO2) zullen volgens de commissie zelfs gaan leiden tot hogere stikstofemissies. Ook het gebruik van bio-kerosine en/of synthetische kerosine zal niet leiden tot minder stikstofemissies.
 8. Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/ Rotterdam en Eindhoven in zicht.
 9. De commissie stelt m.b.t. Schiphol: “Deze extra vliegbewegingen (500.000 versus 400.0000) hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden sinds 2004. Derhalve is de conclusie dat de toename van 400.000 naar 540.000 vliegbewegingen geen significante effecten heeft op de Natura 2000-gebieden rond Schiphol zonder nadere onderbouwing niet houdbaar”. Dit sluit goed aan bij ons handhavingsverzoek van 15 september 2019 dat inhoudt dat Schiphol het aantal vliegbewegingen terug dient te brengen van 500.000/jaar naar 400.000/jaar omdat 100.000 vliegbewegingen als niet vergund, en dus illegaal, moeten worden beschouwd.
 10. De stikstofemissie vanuit de luchtvaart mag niet meer stijgen. Praktisch gezien betekent dit dat opening van Lelystad Airport nog verder uit zicht raakt. De commissie heeft kennelijk net als wij ook geconcludeerd dat de nu voorliggende cijfermatige onderbouwing van de gevolgen van opening van het vliegveld nog steeds niet deugt. Zo is bij Lelystad Airport de stikstofemissie van transport van en naar het vliegveld niet meegerekend. Idem voor de emissies boven 3000 voet.

Quote uit het advies:

Het Adviescollege beveelt het Ministerie van IenW aan om een onafhankelijke review te laten uitvoeren om op zeer korte termijn een oordeel te geven over de inbreng van deze natuur- en milieuorganisaties en actiegroepen en over de juistheid van de cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten”.

Dit is dus een opdracht aan minister van Nieuwenhuizen om haar huiswerk weer opnieuw te gaan doen, voor de zoveelste keer. Overigens zijn door ons ook vraagtekens gezet bij de in het kader van het MER uitgevoerde Aeriusberekeningen.

Tot slot merken wij op dat de commissie wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof. Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport.   

Wat betreft salderen schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudingsdoelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden".

Dit is in lijn met het recente advies van de Raad van State:

"Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten".

Het is evident dat de luchtvaartsector niet tot de categorie van activiteiten behoort die “zeer weinig stikstof uitstoten”.

Verder valt niet te verwachten dat “een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken” door het huidige kabinet tot stand zal komen. Daarvoor is er te veel besluiteloosheid binnen het kabinet.

Een verdere juridische complicatie is dat vergunde stikstofemissies (hetzij stikstofoxiden en/of ammoniak) geen vergunde rechten zijn. Er kunnen dan ook grote vraagtekens worden gezet bij de verhandelbaarheid ervan.

Denk er eens over na: "stay grounded": 

Zie: https://e.natuurenmilieu.nl/3/4/1651/1/SfObc4z_6jIcjBVtIeA5KIFmh8SChnJCpiVHuHcWcxdjl5zVw5YnAZWT-ywF5dUO

Zie ook: https://www.vlieghinder.nl/

Vergunningplicht voor vliegvelden

Na de uitspraak van het Europse Hof van Justitie van 7 november 2018 was het al duidelijk dat ook vliegvelden over een natuurvergunning dienen te beschikken. Deze consequentie drong niet door tot het kabinet. Ook niet toen op 29 mei 2019 het PAS buiten werking werd gesteld door de Raad van State op grond van de bovengenoemde uitspraak van het Europese Hof.

De regering, zich nog steeds niet bewust geworden van een vergunningplicht van vliegvelden, liet bij monde van premier Rutte op 5 juli 2019 tijdens zijn wekelijkse persconferentie weten: “Schiphol mag na 2020 doorgroeien naar 540.000 starts en landingen (vliegbewegingen). Het huidige plafond is vastgesteld op een half miljoen vliegbewegingen”. “Er is groei mogelijk tussen 500.000 en 540.000 vliegbewegingen". Ook: “Daarbij moet er een balans worden gevonden tussen de economie, het klimaat en de leefbaarheid”.

MOB heeft daarop de natuurvergunningen opgevraagd van alle Nederlandse vliegvelden. Met uitzondering van Woensdrecht bleken die er niet te zijn.

Overigens is ons uit de opgevraagde vergunningen en besluiten gebleken dat “het huidige aantal van een half miljoen vliegbewegingen van Schiphol", zoals door het kabinet beweerd, helemaal nergens is vastgelegd of begrenst. Hooguit kan dit dus als een informele overeenkomst worden beschouwd. Zowel het parlement als de bevolking zijn op dit punt onjuist geinformeerd.

MOB is daarna overgegaan tot het indienen van een aantal verzoeken tot handhaving voor de zes belangrijkste vliegvelden. Met betrekking tot Schiphol heeft MOB verzocht om het aantal vliegbewegingen terug te brengen tot maximaal 400.000/jaar. Dit zal maar heel beperkt leiden tot economische gevolgen. Wel zal de leefbaarheid in de wijde omtrek van Schiphol er fors op vooruit gaan. Ook zullen andere economische sectoren ervan profiteren.

Overigens was in eerste instantie niet duidelijk welk ministerie bevoegd gezag is met betrekking tot natuurvergunningen voor vliegvelden. Dat bleek het ministerie LNV te zijn. Het ministerie LNV heeft ons laten weten dat het nemen van besluiten op onderstaande verzoeken een complexe zaak is waar andere ministeries en instanties zijn betrokken. Het besluit is daarom uitgesteld tot 1 april 2020.

 

Staat Luchthaven Schiphol boven de wet?

MOB verzoekt het Ministerie van I&W en het Ministerie van LNV om zich aan de wet te houden en handhavend op te treden m.b.t. de Luchthaven. Hiervoor dient het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) op Luchthaven Schiphol terug te worden gebracht van 500.000 naar 400.000 per jaar. De Luchthaven geeft toe dat er geen vergunning is maar stelt dat dit ook niet nodig zou zijn omdat de Luchthaven 100 jaar bestaat.....

Klik op de knop hieronder om het gehele verzoek tot handhaving te lezen.

Verzoek tot handhaving inrichting schiphol

Zie ook:  https://schipholwatch.nl/ en https://liegveld.nl/

 

Vijf andere luchthavens hebben hun vergunning ook niet op orde.

Naast Schiphol hebben ook andere luchthavens in Nederland hun vergunningen niet op orde. Daarmee zijn ze in overtreding. Daarom heeft MOB de overheid gevraagd om tot handhaving over te gaan.

Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport, Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde hebben alle vijf geen Natuurbeschermingsvergunning.  Zo'n vergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de natuur.

Klik op de knop hieronder om ook dit verzoek tot handhaving te lezen.

Verzoek tot handhaving andere luchthavens

Deze pagina is 137321 keer bekeken!

 

 

Nieuwe uitspraak inzake passende maatregelen voor Schiphol (15-1-2023)

MOB heeft de minister verzocht om passende maatregelen te treffen ten aanzien van vliegveld Schiphol. Dat heeft de minister geweigerd. Daar is bezwaar tegen aangetekend. De minister is kennelijk niet van plan om dit bezwaar in behandeling te nemen. Daarom is door MOB beroep ingesteld bij de rechtbank. Uit het vonnis: “De minister heeft niet voldaan aan het verzoek van de rechtbank om de op zaak betrekking henbbende stukken over te leggen en een verweerschrift in te dienen”.

Kortom: dit getuigt van minachting voor de rechtbank. Het beroep is gegrond en de minister krijgt twee weken de tijd om alsnog het besluit te nemen op straffe van een dwangsom van € 100 euro per dag met een maximum van € 15000.

Er lopen beroepen vergelijkbare verzoeken ten aanzien van de vliegvelden in Eindhoven en Rotterdam. Daar zijn nog geen uitspraken op gekomen maar dat zal nu wel niet lang meer duren.

  

Uitspraken van Rechtbank Gelderland in drie zaken vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Rotterdam (16-12-2022)

De rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan over de fictive weigeringen van de Minister om de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Rotterdam deels stil te leggen vanwege het ontbreken van natuurvergunningen.

De Minister moet van de rechter nu binnen 2 weken na 16 december 2022 alsnog besluiten nemen op de handhavingsverzoeken van alle drie vliegvelden. Anders wordt een dwangsom van € 100 euro per dag verbeurd per vliegveld met een maximum van € 15000 per vliegveld.

Dus per 1 januari 2023 moeten er drie besluiten liggen. Doorwerken dus tussen kerst en nieuwjaar voor de Minister!

 

MOB stapt naar de rechter met verzoek om Minister van LNV dwangsom op te leggen vanwege niet nemen van een besluit op verzoek tot handhaving voor 3 vliegvelden

 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven deels illegaal in werking

MOB verzoekt de rechter om Minister van LNV een dwangsom op te leggen vanwege het niet nemen van een besluit op het hernieuwde verzoek tot handhaving hetgeen een beperking betekent van het aantal vluchten tot de historische rechten. Voor Schiphol zijn dat 250.000 vluchten per jaar. Dat aantal is legaal. Alle vluchten boven dit aantal zijn illegaal.

In september 2019 verzocht MOB het Minsterie van LNV om tot handhaving over te gaan m.b.t. een aantal vliegvelden waaronder Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. De Minister was het met ons eens deze vliegvelden inderdaad een natuurvergunning nodig hebben. Echter, de Minister weigerde om tot handhaving over te gaan. Daar is destijds geen beroep tegen ingesteld omdat Corna ervoor zorgde dat het aantal vluchten drastisch werd ingeperkt zodat een beroepsprocedure op dat moment niet zinvol was.

Op dit moment is het aantal vluchten weer fors toegenomen. Daarom is op 12 mei 2022 opnieuw aan LNV verzocht om handhavend optreden ten aanzien van bovengenoemde vliegvelden in verband met overtredingen van de Wet natuurbescherming. De ontvangst van het verzoek is op 19 mei 2022 door de Minister bevestigd.

Nadat vaststond dat de wettelijke termijn waarop de Minister een besluit op dit handhavingsverzoek had dienen te nemen inmiddels ruimschoots is verstreken, zonder dat er een besluit was ontvangen, is de Minister in gebreke gesteld.

Inmiddels is er echter nog altijd geen beslissing genomen. MOB heeft niets meer van de Minister vernomen. Inmiddels wordt er volop deels illegaal doorgevlogen vanaf bovengenoemde vliegvelden met de bijbehorende stikstofemissies en stikstofdeposities op stikstofoverbelaste Natura 2000-gebieden tot gevolg.

MOB stapt nu naar de rechter met het verzoek om een dwangsom op te leggen. De rechtbank heeft MOB laten weten de drie zaken met spoed op te gaan pakken.

Voor stand van zaken mbt Schiphol zie hier.

 

Kabinet niet van plan om stikstofemissie van luchtvaartsector te halveren

Klagende passagiers realiseren zich niet dat ze vertrekken van en landen op een illegaal opererend Schiphol/ Agrarische sector heeft zeker een punt als luchtvaart geen stikstof in hoeft te leveren.

MOB heeft begin 2021 bezwaar gemaakt tegen de concept natuurvergunningen van Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad. Deze concept vergunningen zijn nog steeds niet definitief gemaakt omdat ze het niet gaan redden als MOB naar de rechter stapt voor een rechterlijke toetsing.

Het gevolg is dat veel vliegende vakantiegangers vertrekken van, en landen op een illegaal opererend vliegveld.

MOB heeft daarom recent de minister verzocht om handhavend op te treden tegen niet-vergunde vluchten van en naar Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Daarop is nog geen reactie gekomen ondanks dat de wettelijke termijn is verstreken. Indien er niet op korte termijn geen reactie komt stapt MOB hiervoor naar de rechter. M.b.t. het vliegveld Maastricht is MOB al naar de rechter gestapt met de eis om vliegveld Maastricht met directe ingang te sluiten.

Waar is minister Harbers van I&W mee bezig?

Er heerst grote paniek bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W) over de puinhopen in het Schiphol-dossier. Minister Mark Harbers vraagt 60 miljoen euro voor het inrichten van een “dream team” om te proberen het juridische kaartenhuis overeind te houden. Dit blijkt uit een plan dat de minister vrijdag aan het einde van de dag stuurde aan de Tweede Kamer, opmerkelijk genoeg zonder enig begeleidend schrijven. Het wekt de indruk dat de minister liefst niet al teveel ruchtbaarheid aan zijn plan wil geven.

In het ‘Bestedingsplan Projectorganisatie Schiphol’ geeft hij volmondig toe dat de uitdagingen in het dossier het ministerie boven het hoofd groeien.

De conclusie van MOB is dat het ministerie I&W kennelijk een lobby machine van de luchtvaart is geworden in plaats van haar eigenlijke taak: mee- besturen van Nederland.

Hoe diep kun je vallen als openbaar bestuur verwordt tot het bevorderen van klimaat verwoestende luchtvaart?

Luchtvaart hoeft kennelijk geen 50% stikstof in te leveren

MOB heeft minister Harbers een voorstel gedaan m.b.t. de luchtvaart. Dat houdt in dat Schiphol teruggaat naar 300.000 vluchten per jaar, Rotterdam en Maastricht gaan dicht, Eindhoven en Lelystad gaan niet uitbreiden. Dan zit je al op 50% reductie van NOx- en CO2-uitstoot luchtvaart. Een MKBA is niet nodig. Het is evident dat dit voor Nederland leidt tot een forse toename van welvaart als maatschappelijke kosten worden mee-berekend.

De uitvoering ervan is ook eenvoudig: zorg voor reële prijzen van tickets: rest gaat dan vanzelf. Tover vliegveld Rotterdam om tot Rotterdam Central Park, vliegveld Maastricht idem. MOB is dan bereid om alle juridische procedures m.b.t. vliegvelden in te trekken.

Zie ook hier

Volgens TU Delft is bijdrage van luchtvaart aan stikstofdepositie veel hoger dan kabinet beweert

Quote uit een recente nog niet volledige vrijgegeven studie van 1 sept. 2019: 'Hoewel de regionale bijdrage tot 30% kan oplopen, is gemiddeld slechts 7,7% van de door de luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie toe te schrijven aan de emissies bij het landen en opstijgen, hetgeen erop wijst dat in het lokale regelgevingsbeleid geen rekening wordt gehouden met meer dan 70% van de door de luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie'. Zie hier.

 

Vliegveld Maastricht (MAA) een natuurvergunning?

In een besluit van 20 mei 2022 naar aanleiding van een handhavingsverzoek van MOB stelt RVO dat de minister voor Natuur en Stikstof de vergunning heeft afgegeven. Hoe kan dat nou? Immers, er is nog nooit een ontvankelijke (vergunbare) aanvraag ingediend ondanks het handhavingsverzoek van MOB in zomer 2019 en het besluit van Minister Schouten dat het vliegveld wel degelijk een natuurvergunning moet hebben, daar niet over beschikt, en dus moet aanvragen. Nagevraagd per telefoon hoe dat zit. Blijkt “foutje” te zijn. Vergunning is nog helemaal niet afgegeven. Sterker nog: er is nog niet eens een vergunbare aanvraag ingediend. De aanvraag die is ingediend is geweigerd omdat onder andere de verkeerde vliegtuigen met onjuiste motoren waren opgenomen. MAA krijgt tot 1 september 2022 de tijd om uit te zoeken welke vliegtuigen met welke motoren (en emissies) het vliegveld aandoen, en in de toekomst zullen gaan aandoen Zie reactie van de minister op verzoek van MOB. MOB is hier niet tevreden over en is op 30 juni naar de rechter gestapt.  

Grote vliegvelden dreigen dit jaar weer meer vluchten te gaan uitvoeren dan hun historische rechten toestaan

Omdat het luchtvaartverkeer fors is toegenomen wordt verwacht dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven net als in 2019 meer vluchten zullen gaan uitvoeren dan waarvoor ze vergunning hebben. Daarom heeft MOB op 12 mei 2022 een nieuw verzoek tot handhaving ingediend voor deze drie vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven. De minister heeft een termijn van 8 weken om hierop een besluit te nemen.

 

Opening van Lelystad Airport steeds verder uit zicht

Nu de route via de PAS-melding gesneuveld is én de 25 km afkapgrens een swap van stikstof tussen Schiphol en LA blokkeert kan de nu voorliggende aanvraag en ontwerpbeschikking ook bij het oud papier. Alleen boeren kunnen het vliegveld nog redden. Zie hier

 

Voorlopig blijven vliegvelden nog zonder natuurvergunning draaien

 “Het blijft nog maanden onduidelijk of Schiphol ingrijpende maatregelen moet nemen vanwege strengere stikstof-, geluid- en overlastregels. Het gaat bijvoorbeeld om het inkrimpen van het aantal vluchten en het uitkopen van omliggende boerderijen”. Het probleem is "complex" en "kost tijd', zo schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers aan de Tweede Kamer. Middels een studie wordt er weer tijd gekocht.

Er zijn nu studies genoeg, wat we nodig hebben is een kabinet met visie dat keuzes durft te maken: maximaal 250.000 vliegbewegingen Schiphol, Rotterdam, Maastricht dicht, geen uitbreiding Lelystad.

 

Drie vliegen in één klap

Kabinet: denk eens ”out of the box”. Zo zijn Nederlands grootste problemen als klimaatverandering, de huizenmarkt en het personeelstekort in één keer opgelost: sluit Tata en halveer het aantal vluchten op Schiphol.

 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht nog steeds geen natuurvergunning

Na het handhavingsverzoek van MOB in zomer 2019 zijn door de vliegvelden aanvragen ingediend en door LNV concept vergunningen gepubliceerd. De zienswijzen van MOB/SATL dateren van maart 2021, nu bijna een jaar geleden.

Intussen lijkt het erop dat het voor het kabinet duidelijk is dat een natuurvergunning voor 500.000 vliegbewegingen niet mogelijk is: “Het kabinet maakt zich zorgen”. Deze zorgen kunnen eenvoudig worden weggenomen: de helft minder vliegen ten opzichte van topjaar 2019. Dan is een vergunning zo geregeld en hoeven MOB/SATL hiervoor niet meer naar de rechter te stappen.

In aanvulling hierop hebben MOB/SATL ook een verzoek ingediend om met toepassing van artikel 2.4 van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Schiphol, Rotterdam en Eindhoven maatregelen te treffen om te voorkomen dat de bestaande activiteiten van deze vliegvelden significante effecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden en in ieder geval er voor te zorgen dat er conform het advies van het Adviescollege Remkes een halvering van de huidige NOx-emissies wordt bereikt, en daarmee een vermindering van de huidige NOx-deposities.

Het zal geen verbazing wekken dat de verzoeken zijn afgewezen op dubieuze gronden en nauwelijks onderbouwd. Deze afwijzingen dateren van 6 januari 2022. Hiertegen is op 11 februari 2022 bezwaar gemaakt met betrekking tot bovengenoemde drie vliegvelden. Het bezwaarschrift met betrekking tot Schiphol vindt u hier.

 

Uitstoot van kankerverwekkende stoffen van Schiphol veel hoger dan door Schiphol/gemeente Haarlemmermeer gerapporteerd naar RIVM

Verder op deze site is sprake van een jaarlijkse uitstoot van 40.000 kg kankerverwekkende stoffen en 400.000 kg Vluchtige Organische Stoffen (VOS), waarvan een deel kankerverwekkend.

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks over het niet nakomen van de informatieplicht door Schiphol met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen van 20 januari 2022 blijkt dat alleen de uitstoot van proefdraaiende vliegtuigen is meegeteld. De uitstoot van kankerverwekkende stoffen van taxiënde, opstijgende en landende vliegtuigen is dus niet meegenomen in de rapportage.

De totale uitstoot van kankerverwekkende stoffen vanaf vliegveld Schiphol is daarmee veel groter dan 40.000 kg/jaar, mogelijk meer dan 100.000 kg/jaar.

De gemeente Haarlemmermeer vindt dat dit niet haar probleem is zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 5. Zie hier

 

Het moment om Schiphol te laten krimpen is nu

Schiphol heeft net als de andere vliegvelden in Nederland geen natuurvergunning ondanks dat Schiphol bijna 4 miljoen kg stikstof uitstoot, tweemaal zoveel als de Shell raffinaderij.

Schiphol is qua natuurvergunning nu een kwart eeuw in overtreding omdat het bedrijf sinds circa 1996 vergunningplichtig is. Alle vliegbewegingen boven de 250.000 vliegbewegingen zijn dus illegaal.

Een boerderij zonder natuurvergunning zou allang gesloten zijn in een dergelijke situatie maar Schiphol lijkt wat stikstof betreft boven de wet te staan: een kwart eeuw in overtreding.

Schiphol overschrijdt ook al sinds 2015 de geluidsnormen. Het gaat hierbij om circa 100.000 zwaar geluid gehinderde mensen onder de aan- en afvliegroutes van de luchthaven. “Anticiperend handhaven” noemt het ministerie I&W dat.

Als gevolg van overschrijding van geluidnormen stagneren ook bouwplannen zoals Amstelveen (Uilenburg 2.500 studentenwoningen), Rijsenhout, Duivendrecht, etc. Tot 2030 moeten er in Noord-Holland 175.000 woningen bijkomen in groot-Amsterdam. Echter, de hele verre regio rondom Schiphol zit op slot met desastreuze gevolgen voor de woningbouwopgave. Een groot deel van de Randstad is dan de klos. Sterker nog: zoals het nu is moeten er zelfs huizen worden gesloopt.

Conclusie: er is een enorme bouwopgave in Noord- en Zuid-Holland. Voor een fors deel kan dat niet vanwege teveel vliegtuigherrie, die de normen zwaar overschrijdt. Hoog tijd om Schiphol te laten krimpen.

Zie: Groei Schiphol wint van wooncrisis: ‘70.000 huizen kunnen niet worden gebouwd’

Zie ook: Schiphol dreigt 20% vluchten te verliezen door stikstofproblemen

Ook artikel van FTM: hier.  

Er zijn meer problemen m.b.t. Schiphol zoals de hoge emissie van kankerverwekkende  stoffen (meer dan 40.000 kg/jaar) en de zeer grote bodemverontreiniging met PFAS over een oppervlakte van 10 bij 10 km, waaraan op dit moment niets lijkt te worden gedaan. Zie verderop op deze site. 

  

Opnieuw vertraging van vrijgave van rapport over emissies van kankerverwekkende  stoffen door Schiphol

 Op 5 januari 2022 ontvingen we het volgende bericht:

"U heeft op 10 juni 2021, ontvangen bij de gemeente Haarlemmermeer op 14 juni 2021 namens MOB een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van het actualisatieverzoek Schiphol B.V. De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 7 december 2021.

Ter informatie delen wij u mee, dat wij inmiddels de gegevens van Schiphol hebben ontvangen en dat wij hebben geconstateerd dat de gegevens niet volledig zijn en wij Schiphol zullen vragen om aanvulling. Wij gaan, conform de afspraken tijdens de hoorzitting, de gegevens beoordelen binnen een periode van zes maanden en te wachten op een beslissing op bezwaar pas nadat de OD een oordeel heeft gegeven op de aangeleverde informatie.

Wij houden u uiteraard op de hoogte over bovenstaande.

Met vriendelijke groet"

Dit rapport had ruim een jaar geleden al moeten worden ingediend.

Het falen van de provincie Noord-Holland inzake vergunningverlening en handhaving heeft structurele vormen aangenomen. 

 

Schiphol vertraagt vrijgave van rapport emissies van kankerverwekkende stoffen

Vanaf Schiphol gaan naast fijnstof jaarlijks tienduizenden kg kankerverwekkende stoffen de lucht in. Volgens het Activiteitenbesluit had Schiphol een rapport hierover op 1 januari 2021 in moeten dienen. De gemeente Haarlemmermeer handhaafde hier niet op. Daarom heeft MOB om handhaving verzocht. Hierdoor moest de gemeente wel gaan handelen. Op 14/12 is het rapport kennelijk ingediend na een handhavingsverzoek van MOB in het voorjaar van 2021.

Reactie van Omgevingsdienst op een vraag van een journalist om het rapport::

 “We zijn, zoals in de reactie op het bezwaarschrift ook is aangegeven, voornemens de informatie die Schiphol i.h.k.v. de ZZS inventarisatie heeft aangeleverd, te delen. Voordat we dit doen, volgt eerst een toets van de OD NZKG of de aangeleverde informatie compleet en correct is. Dat gaan we nu als eerste doen. Dat wij hebben aangegeven dat we het gaan delen, ontslaat ons niet van de plicht Schiphol om een zienswijze te vragen in het kader van de WOB. Nadat wij de hierboven genoemde toetsen hebben uitgevoerd en de gegevens inhoudelijk hebben beoordeeld kunnen wij de informatie delen”. 

Waarom zou het dan weer terug moeten naar Schiphol? Is er soms een concept rapport waaruit nog wat weggestreept moet worden? Hoezo een zienswijze van Schiphol?

Conclusie: de informatie over aard en omvang van tienduizenden kg/jaar aan kankerverwekkende stoffen vanaf Schiphol, en wat eraan gedaan kan worden om de uitstoot te verminderen, gaat voorlopig nog niet naar buiten.

 

Krimp van luchtvaart hoeft niet schadelijk te zijn voor economie stelt onderzoeksbureau TU Delft

 Een matiging van de groei of zelfs een beperkte krimp van de luchtvaart brengt geen schade toe aan de Nederlandse economie, maar heeft wel een positief effect op het milieu.

CE Delft onderkent dat luchtvaart een belangrijke economische sector is, maar stelt dat veel claims over het economisch belang worden overdreven. Zo is het welvaartsverlies door een beperkte inkrimping van het aantal vluchten beperkt. Ook het belang van connectiviteit en bereikbaarheid voor het vestigingsklimaat zijn minder groot dan gedacht.

Zie hier

Zie ook hier. 

Hoe nu verder in het hoofdpijndossier luchtvaart?

Schiphol overtreedt al sinds 2015 haar geluidsnormen, vliegt deels illegaal vanwege ontbrekende natuurvergunning, leeft de wettelijke verplichting tot minimalisatie van kankerverwekkende stoffen niet na, heeft een ernstige bodemverontreiniging met PFOS veroorzaakt over een opperrvlakte van tientallen km2, behandelt grondpersoneel als wegwerpartikel en sleept Coronabesmettingen binnen….. Hoe lang nog? 

 Economische studie wijst uit: „De groei van Schiphol tot 540.000 vluchten leidt in alle doorgerekende scenario’s tot een welvaartsverlies tussen 2,3 en 3,1 miljard euro”. Krimp tot 375.000 vluchten levert juist een winst op van 6,5 miljard in een scenario met een ambitieuze CO2-reductie". Dus waarom nog twijfel? 

De uitspraak van de Amercentrale vergroot de stikstofproblemen van Schiphol en Lelystad nog verder. 

Met de aangekondigde nieuwe bestuurscultuur gaat Lelystad Airport niet open, krimpt Schiphol en sluiten vliegvelden Den Haag-Rotterdam én Maastricht.

Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/10/hoe-moet-het-nu-verder-met-schiphol-a4068604

"Anticiperend handhaven": https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-moet-eind-maken-aan-gedoogsituatie-schiphol/

Ook: https://schipholwatch.nl/2021/12/01/schiphol-treuzelt-met-aanleveren-cijfers-gevaarlijke-uitstoot/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

Ook: https://www.boerderij.nl

 

Kabinet maakt zich grote zorgen over Schiphol dat nog steeds geen natuurvergunning heeft

Dat probleem laat zich eenvoudig oplossen: De helft minder vliegen ten opzichte van topjaar 2019. Dan is een vergunning zo geregeld en hoeft MOB hiervoor niet meer naar de recht te stappen. Stikstofprobleem voor Schiphol opgelost.

De emissie van kankerverwekkende  stoffen wordt dan ook fors minder blijft dan ook dan nog wel een “dingetje”.

Zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-oplossing-voor-schiphols-milieuprobleem-de-helft-minder-vluchten/

 

Verhoogde kankerincidentie van werknemers van Schiphol hoeft geen verrassing te zijn

In de uitzending van Zembla wordt helaas niet vermeld dat jaarlijks minimaal 40.000 kg kankerverwekkende stoffen worden uitgestoten vanaf het vliegveld. Hiervoor is de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk. Gemeente weigert om handhavingsverzoek van MOB uit te voeren. Volgens de wet (Activiteitenbesluit) is Schiphol verplcht 

Zie ook: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/donderdag-in-zembla-ziek-van-schiphol

 

Schiphol én gemeente Haarlemmermeer weigeren wettelijke verplichting tot minimalisatie van kankerverwekkende  stoffen uit te voeren

Volgens de wet (Artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit) had Schiphol op 1 januari 2021 een studie dienen te overleggen met een nauwkeurige raming van uitstoot van kankerverwekkende  stoffen (ZZS). Deze studie dient ook maatregelen te definieren om de uitstoot van kankerverwekkende  stoffen zo mogelijk tot nul terug te brengen. Schiphol heeft dat kennelijk geweigerd. Gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor handhaving maar weigert te handhaven ondanks herhaalde uitdrukkelijke verzoeken van MOB. 

Relevante bepalingen uit het Activiteitenbesluit (www.overheid.nl):

 • Emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht worden zoveel mogelijk voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum beperkt.
 • Degene die een inrichting drijft van waaruit emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden, overlegt elke vijf jaar informatie aan het bevoegd gezag over de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden én de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken.

Het rapport dat er 1 januari 2021 had moeten zijn is er nog steeds niet. De gemeente is hiermee mede verantwoordelijk voor gezondheidsschade van werknemers van Schiphol én haar eigen inwoners. 

 

Vliegveld Schiphol nog steeds illegaal in werking

Na handhavingsverzoek van MOB in zomer 2019 nu toch schot in de zaak in de zin dat Schiphol fors zal moeten krimpen? De uitspraak in de Amercentrale maakt het er niet beter op  

"Het kabinet vreest voor een gedwongen inkrimping van Schiphol, omdat de luchthaven wordt gezien als een belangrijke motor voor de economie en het vestigingsklimaat. Verder gebruiken veel buitenlandse reizigers Schiphol om over te stappen. De kans is nihil dat de ministerraad vrijdag al een oplossing vindt voor het complexe juridische probleem. Waarschijnlijk gaat de zaak jarenlang voortslepen".

https://nos.nl/artikel/2408710-grote-zorgen-kabinet-over-schiphol-aantal-vluchten-mogelijk-fors-omlaag

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schiphol-stoot-te-veel-stikstof-uit-voor-beoogde-groei-ingrijpende-maatregelen-noodzakelijk~b2346635/

'Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart’, zie vlag, volkslied en vliegveld:  https://www.groene.nl/artikel/vlag-volkslied-vliegveld?utm_campaign=website&utm_medium=social&utm_source=sharebyemail

 

KLM heeft in zijn huidige vorm geen toekomst

KLM en Schiphol moeten krimpen. Beide bedrijven zijn minder relevant voor onze economie dan beweerd. Met name de overstappers voegen economisch niets toe. KLM is vergroeid geraakt met de status quo van Schiphol als mondiale hub. Het is daarom nu aan de politiek om visie te tonen en KLM te confronteren met de eigen onvermijdelijke irrelevantie en noodzaak tot een forse krimp. Onze (klein)kinderen plukken hier straks de vruchten van.

 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/22/klm-heeft-in-zijn-huidige-vorm-geen-toekomst-a4066365

 Vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam overbodig, sluiting heeft voornamelijk positieve gevolgen

 “Toenemende twijfels over het nut van vliegveld ‘Zestienhoven’. De toekomst van Rotterdam The Hague Airport staat ter discussie. Omwonenden zijn kritisch, de politiek is verdeeld en volgens een econoom heeft het vliegveld „nauwelijks” economische waarde". 

Zie : https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/28/twijfels-over-t-nut-van-zestienhoven-a4063318#/handelsblad/2021/10/30/%23704

 

Er zijn geen snelle technische oplossingen, alleen minder vliegen helpt direct

Wetenschappers waarschuwen de Tweede Kamer: de luchtvaart kan zich niet uit klimaatcrisis innoveren. Alleen minder vliegen helpt. Belangrijk: sla stap over met biokerosine. Verder: de grotere Nederlandse vliegvelden opereren nog steeds zonder natuurvergunning en daarmee illegaal..

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/22/luchtvaart-kan-zich-niet-uit-de-klimaatcrisis-innoveren-a4048383

 

Nederland hard op weg naar een stikstof infarct

Doel: Blijvende halvering van het aantal vliegbewegingen ten opzichte van het topjaar 2019

Remkes: alle sectoren moeten hun stikstofemissie halveren

Dus ook de luchtvaart sector zal qua stikstofemissies en/of depositie een evenredige bijdrage moeten gaan leveren aan de halvering van de totale emissies. Dit zal ook bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Traject

Nadat de Raad van State mei 2019 het PAS vernietigde werd de vraag actueel of alle Nederlandse vliegvelden wel over een natuurvergunning beschikken. Dat bleek op twee na niet het geval te zijn. De grotere vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Lelystad bleken niet over een natuurvergunning te beschikken. Daarop diende MOB voor alle 5 vliegvelden een handhavingsverzoek in met als doel het aantal vliegbewegingen terug te brengen tot de “referentiewaarde” (historische rechten). Minister Schouten was het met MOB eens dat vliegvelden inderdaad over een natuurvergunning dienen te beschikken. Zij droeg daarop de bovengenoemde vliegvelden een vergunningaanvraag in te dienen voor 1 oktober 2020. Half februari werden de concept vergunningen samen met de aanvragen gepubliceerd. De termijn om zienswijzen in te dienen loopt 29 maart af.

Stand van zaken nu

Vanwege de samenhang tussen de natuurvergunning voor Schiphol en Lelystad dienen SATL en MOB gezamenlijk zienswijzen in tegen zowel Schiphol als tegen Lelystad. SATL is penvoerder voor de Lelystad Aiport zienswijze. Zie onderaan dit persbericht voor contact. MOB dient zienswijzen in tegen alle vier vliegvelden. Met betrekking tot Rotterdam-Den Haag is samen met de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast een zienswijze ingediend.  Met betrekking tot vliegveld Eindhoven is samen met de Stichting Brabantse Milieufederatie en de Vereniging Natuurmonumenten een zienswijze ingediend. Zie onderaan dit persbericht voor contactpersonen

Samenvattende opsomming van tekortkomingen

De onderstaande opsomming is niet uitputtend:

 1. Lelystad bezit geen historische rechten. De natuurvergunning voor Lelystad is gebaseerd op een externe saldering met de ‘bestaande’ rechten van Schiphol, terwijl Schiphol niet eens beschikt over onherroepelijke natuurrechten. Het tegendeel blijkt het geval. Schiphol wil uitgaande van het thans vergunde handhavingsstelsel voor geluid met maximaal 450.000 vliegbewegingen de huidige praktijk met 500.000 vliegbewegingen met behulp van een nieuw Luchtvaartbesluit (LVB) legaliseren. Het gaat hier om een transfer van 96.000 kg NOx. Kortom: Schiphol verkoopt stikstofruimte aan Lelystad die ze niet in bezit heeft.
 2. Voor vliegveld Lelystad is gekozen voor een salami tactiek door de aanvraag te beperken tot 10.000 vliegbewegingen per jaar, terwijl duidelijk is dat men naar 45.000 vliegbewegingen per jaar wil.
 3. Voor stikstofdepositieberekeningen is hetzelfde AERIUSmodel gebruikt als voor de A15 en de A27. Dit betekent dat stikstofdeposities van wegverkeer verder dan 5 km op nul zijn gesteld. Dit leidt tot een ernstige onderschatting van de stikstofdepositie.
 4. De meeste wegen zijn buiten de berekening gelaten. Ten onrechte wordt een “afkap” van 500 voertuigen/etmaal toegepast.
 5. De referentiedata zijn onjuist gekozen. Dit is van doorslaggevend belang voor het vaststellen van de historische rechten.
 6. Er worden te hoge referentieniveaus geclaimd, met andere woorden: deze niveaus worden kunstmatig opgepompt tot niet reële en nooit gerealiseerde emissies.
 7. b.t. stikstofemissies van boven 900 m is er vanuit gegaan dat hiervan niets op natuurgebieden terecht komt. Dit is een bewuste keuze: AERIUS maakt dit mogelijk om dit wel mee te berekenen.
 8. Onderzoeken m.b.t. vogels zijn niet adequaat.
 9. Etc. 

 Doelstellingen van MOB met betrekking tot luchtvaart

 1. Schiphol: halvering van het aantal vliegbewegingen van het topjaar 2019 van 500.000 per jaar naar circa 250.000.
 2. Vliegveld Rotterdam-Den Haag gaat dicht om ruimte te maken voor woningbouw en park. Dit mede in het kader van woningbouw voor onze jeugd en meer groen in de stad. De belangen van het vliegveld zijn hieraan ondergeschikt.
 3. Vliegveld Lelystad gaat niet open voor groter vliegverkeer en wordt deels omgebouwd naar een pretpark/kartbaan/zonnepanelen/woningbouw/natuur.
 4. Vliegveld Eindhoven: halvering van het aantal vluchten ten opzichte van het topjaar 2019.

 Hier de zienswijze van MOB/SATL m.b.t. Vliegveld Lelystad

Hier de zienswijze MOB/SATL m.b.t. Luchthaven Schiphol

Hier de zienswijze m.b.t  Vliegveld Eindhoven, zie ook: https://www.ed.nl/eindhoven/milieuorganisaties-eindhoven-airport-rekent-bewust-met-verkeerde-gegevens-om-vergunning-natuurbescherming-te-krijgen~a562aa20/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Hier de  zienswijze m.b.t. Rotterdam-Den Haag

De minister heeft laten weten dat de concept vergunning van vliegveld Maastricht later komt. De aanvraag wordt per 1 april verwacht.

 

Ontbrekende natuurvergunningen voor vliegvelden

Naar aanleiding van verzoeken tot handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming heeft de minister MOB laten weten dat ze het eens is met de stelling van MOB dat alle vliegvelden een natuurvergunning nodig hebben.

Daarop hebben de vliegvelden Schiphol, Lelystad, Rotterdam Den-Haag en Eindhoven vergunningaanvragen ingediend. De concept-vergunningen dateren van 15 februari 2021. Met een team van 10 mensen zijn de aanvragen en concept-vergunningen geanalyseerd en de berekeningen geverifieerd. Gezien de  eerdere ervaringen van MOB met onze listigste minister van I&W zal het niet verbazen dat hier ook trucs zijn uitgehaald zoals het afkappen van verkeersdeposities op 5 km, het niet meenemen van NOx-emissies boven 900 m, etc. om de zaak rooskleuriger voor te stellen dan in werkelijkheid het geval is. Bovendien heeft de minister een balletje-balletje spel gespeeld in die zin dat Schiphol stikstofruimte verkoopt aan vliegveld Lelystad.

Schiphol verkoopt dus iets wat ze niet bezit, oftewel Schiphol verkoopt gebakken lucht.

Verder is gebleken dat Schiphol jaarlijks ruim 40.000 kg aan kankerverwekkende  organische stoffen de lucht in blaast met daarnaast 400.000 kg aan andere niet geïdentificeerde vluchtige organische stoffen.

Schiphol schiet ook forse aantallen beschermde vogels af.

In onderstaande brief wordt geëist dat Schiphol het aantal vluchtbewegingen halveert van 500.000 naar 250.000 én dat nachtvluchten niet meer mogen worden toegestaan.

 Schiphol een goede buur of een 'kanker'buur?

 Schiphol wil een goede buur zijn. Zou Benschop tot inkeer zijn gekomen of is het de vos die de passie preekt? De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over geluidsoverlast van Schiphol. Daar is de stikstofkwestie nog bijgekomen nadat bleek dat Schiphol niet over de benodigde natuurvergunning beschikt. Qua stikstof gaat het vooral om stikstofoxiden, waarvan in 2018 ruim 3,5 miljoen kg de lucht inging. Daarnaast ook nog eens ruim 230.000 kg SO2.

Minder bekend is dat het vliegveld jaarlijks ook ruim 5.000 kg van het bewezen kankerverwekkende benzeen uitstoot, een zeer zorgwekkende stof (zie RIVM website), waarvan de uitstoot volgens de wet zo mogelijk tot nul moet worden teruggebracht. Daarnaast ook nog eens ruim 35.000 kg kankerverwekkend formaldehyde. De NMVOS vracht van circa 400.000 kg/jaar aan andere vluchtige organische stoffen bevat ook een onbekend deel aan kankerverwekkende  stoffen. De fijnstof emissie is met ruim 30.000 kg ook bijzonder hoog.

 Tabel: Emissies vanuit Schiphol vliegveld, in kg/jaar

 

CO2

10<6

NOx

N2O

SO2

Benzeen carcinogeen

Formaldehyde

carcinogeen

NMVOS

PM2,5

2018

763

3.576.000

24.790

236.700

5.225

35.820

403.500

31.900

2017

757

3.530.000

24.610

234.900

5.025

34.360

389.700

31.820

2010

647

2.870.000

21.080

199.100

4.247

27.450

387.300

34.930

2005

668

2.932.000

21.700

206.600

4.498

28.520

404.900

41.270

2000

591

2.674.000

19.210

189.500

4.400

27.200

381.200

44.470

1995

430

1.953.000

13.950

151.500

4.674

30.260

376.200

35.970

1990

301

1.343.000

9.792

106.800

5.237

35.410

368.300

29.660

Bron RIVM emissieregistratie: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/facility.aspx 

Als er een fabriek in Nederland zou staan met zulke hoge emissies van kankerverwekkende stoffen dan zou deze meteen worden gesloten. Schiphol niet, die krijgt miljarden toegestopt om ervoor de zorgen dat het vliegveld straks weer naar 500.000 vliegbewegingen kan groeien. Schiphol is dus een buur die jaarlijks meer dan 40.000 kg aan kankerverwekkende stoffen de lucht in blaast. Een goede buur? Niet echt dus, dan moeten de emissies van kankerverwekkende stoffen wel eerst flink omlaag. En ook de herrie en stikstof niet te vergeten.

 Zie : https://www.trouw.nl/economie/schiphol-wil-terug-naar-oude-niveau-maar-met-minder-overlast-we-willen-een-goeie-buur-zijn~bce63811/

 

Concept natuurvergunningen van vier vliegvelden gepubliceerd

De aanvragen voor natuurvergunningen van vier vliegvelden zijn op 1 oktober 2020 ingediend. Medio januari 2021 werden de ontwerpbeschikkingen (concept vergunningen) ter visie te worden gelegd voor 'inspraak'. Ook hier weer gebaseerd op de versie van Aerius waarin stikstof, afkomstig van verkeer, op 5 km afstand wordt afgekapt. Kortom: opnieuw fraude door minister Cora van Nieuwenhuizen, die hiermee nogmaals bevestigt geen enkel moreel besef te hebben. Ze is daarom niet voor niets bij VVD tot minister opgeklommen. Past wel binnen de VVD-cultuur.  

Concept vergunningen voor 4 vliegvelden zijn 15 februari gepubliceerd op de internetpagina van RVO en in de Staatscourant. Daartegen gaan van verschillende kanten bezwaarschriften worden ingediend. 

We hebben overigens niet de illusie dat inspraak iets zal uithalen omdat politiek is besloten dat die vergunningen er volgens het kabinet gewoon moeten komen. Na inspraak worden de definitieve vergunningen gepubliceerd waartegen beroep kan worden ingesteld bij de rechter. Dat wordt dus tweede helft 2021/begin 2022.

 

Luchtvaart een zwaar gesubsidieerde verspreider van coronavirussen

Vroegtijdige beperkingen op internationale reizen hebben mogelijk een verschil gemaakt in de verspreiding van de pandemie in West-Europa, waaronder het VK, zo heeft een nieuwe studie uitgewezen.

Beperkingen op het internationale reizen hadden de grootste invloed op het sterftecijfer, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Aberdeen. Zie: https://www.abdn.ac.uk/news/14653/

  

VVD ruimschoots aan kop m.b.t falen bestuurlijke integriteit

Vrijwel overal waar leugens opduiken is er wel een VVD bestuurder verantwoordelijk of direct betrokken. In de luchtvaart zijn dat de dossiers Schiphol en Lelystad. Minister Cora van Nieuwenhuizen ligt ruimschoots aan kop met de nodige leugens over beide vliegvelden en/of documenten die zijn "kwijtgeraakt". Gelukkig dat er wakkere burgers zijn, zie:

https://schipholwatch.nl/2020/12/06/stikstofcalculaties-vliegvelden-veel-fouter-dan-gedacht/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

Inderdaad:  Minister Cora van Nieuwenhuizen is ook de minister die de rondweg Utrecht door Amelisweerd nog even wil doordrukken. Een weg die niemand meer wil behalve onze meest listige en drammerige minister. Overal waar ze komt of zich mee bemoeit hangt de geur van fraude.

 

Gaat Nederland echt € 3,4 miljard over de balk gooien om het zwakke KLM nog even overeind te houden?

Minister Hoekstra neemt geen genoegen met de afspraken die KLM en de bonden hebben gemaakt. In ruil voor leningen en leninggaranties voor een bedrag van  3,4 miljard euro wil Hoekstra dat KLM 15 procent bezuinigt en dat het personeel een bijdrage levert. De hoogste inkomens leveren het meest in. Echter, de circa 3.000 piloten weigeren mee te werken en beroepen zich op CAO-afspraken tot maart 2022.......alsof er geen coronacrisis is.  Deze piloten die tot de best betaalde ter wereld behoren met salarissen tot 2,5 ton weigeren om in te leveren ondanks dat de steun neerkomt op € 800 per Nederlands gezin. De vraag is of we dat geld ooit terug zien. Zeer waarschijnlijk niet. 

Een motie van GroenLinks roept de regering op om aandeelhouders, leasemaatschappijen en oliehandelaren en private partijen die in het verleden veel geld aan KLM verdienden, bij te laten dragen aan de steunoperatie. Dit kun je natuurlijk vergeten dat dit gaat gebeuren.

Zoals SchipholWatch laat zien is het business concept van KLM een drama:

Die kosten zitten namelijk in de enorme investeringen en financieringslasten die samenhangen met de vliegindustrie. Passagiersvliegtuigen kosten al gauw 25 miljoen euro, met uitschieters voor de grotere exemplaren tot wel een kwart miljard euro per stuk. Die vliegtuigen, dat kapitaal, is op dit moment niets meer waard. Veel van die peperdure toestellen staan werkeloos aan de grond, brengen daarom geen euro omzet meer binnen, maar moeten wel iedere maand worden afbetaald en onderhouden. KLM heeft 170 van dat soort kapitaalgoederen en dochter Transavia nog eens 80”.

De oplossing is dus: laat KLM failliet gaan, en maak een doorstart op basis van een grondige herstructurering van het bedrijf en een halvering van de salarissen van de piloten. Dat is goedkoper en beter voor Nederland. Er wordt dan ook geen € 3,4 miljard over de balk gegooid aan belastinggeld, waaraan ook de minima bijdragen.

Zie: https://schipholwatch.nl/2020/10/31/klm-hoe-nu-verder/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

 Ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/steun-voor-klm-wankelt-maar-valt-niet-a4018139

 

Verzoeken om handhaving van vijf vliegvelden afgewezen

Zoals verwacht zijn alle verzoeken van MOB en andere organisaties om handhaving afgewezen ondanks dat er wel overtredingen zijn. “Verwacht" omdat onze bezwaarschriften zijn behandeld door collega ambtenaren van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zonder dat er onafhankelijke juristen zijn ingeschakeld zoals gebruikelijk.

Met uitzondering van vliegveld Maastricht moeten 4 vliegvelden uiterlijk 1 oktober 2020 een aanvraag hebben ingediend om een natuurvergunning. Maastricht heeft tijd tot 1 april 2021.

LNV gaat niet handhaven ondanks dat dit in strijd is met wetgeving en jurisprudentie van de Raad van State. Volgens RVO zijn er vooral vanwege Covid-19 "bijzondere omstandigheden" en het nu al lage aantal vluchten. Dit past wel bij het beleid van het Kabinet om vluchten van en naar risicovolle landen te blijven toestaan. 

Juridisch gezien is de kern van de zaak de referentiedatum voor vergunde rechten. Dit zal gaan bepalen hoeveel stikstof ze bij boeren zullen gaan opkopen.

De vraag van de juiste referentiedatum komt levensgroot terug in de vergunningprocedures die nu gaan volgen. Het lijkt ons daarom niet zinvol om beroep in te stellen tegen de afwijzingen van onze bezwaarschriften, maar ons te concentreren op de komende vergunningprocedures.

Wordt vervolgd.

 

Ministers van Nieuwenhuizen en Schouten vliegen samen uit de bocht 

Minister van Nieuwenhuizen laat in brief aan de Kamer weten dat handhaven van Schiphol niet mogelijk is omdat dan geen 500.000 vluchten mogelijk zijn....... Minister Schouten weigert te handhaven vanwege het ontbreken van de vereiste natuurvergunning.

Beschikken beide ministers niet over wetskennis of lappen ze de wet aan hun laars? 

Per 1 oktober 2020 moeten vijf vliegvelden een aanvraag om vergunning indienen. Gaan ze dat halen? We zullen het zien. Intussen zijn de termijnen om een besluit te nemen op onze bezwaarschriften tegen weigering om te handhaven voor alle vijf grotere vliegvelden al ruim overschreden. Daarom hebben we minister Schouten ingebreke gesteld.

Als de besluiten niet binnen afzienbare tijd komen zullen wij de rechter vragen om minister Schouten van LNV een dwangsom op te leggen. 

Zie ook: https://schipholwatch.nl/2020/09/25/minister-bekent-handhaven-schiphol-kan-niet/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML

 

Hoge ambtenaar: deel van aantal vliegbewegingen op Schiphol vorig jaar illegaal

Op 26 augustus 2020 ontvingen wij stukken naar aanleiding van een door ons ingediend Wob-verzoek. Ambtenaren van ministeries constateren ook dat er op dit moment geen concreet zich op legalisatie is van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Zie met name document nummer 10. Er staat expliciet dat er momenteel formeel geen zicht is op legalisatie. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State mag er dan niet worden gedoogd. Minister Schouten vliegt met haar besluit tot afwijzing dus uit de bocht: ze had het handhavingsverzoek van MOB niet af mogen wijzen.  

Gelakte stukken Wob-verzoek

 

Bezwaarzittingen afgerond

Alle zittingen met betrekking tot door ons ingediende bezwaren m.b.t. de afwijzing van onze handhavingsverzoeken van de vliegvelden Schiphol. Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Lelystad zijn afgerond. Zoals bekend worden de bezwaren behandeld door collega ambtenaren (‘bezwaarjuristen’), niet door een onafhankelijke commissie óf een ambtelijke commissie met een onafhankelijke voorzitter. De uitkomst is daarom erg voorspelbaar. Zou een ambtenaar de moed hebben om zijn/haar eigen minister te vertellen dat ze een fout besluit heeft genomen? Afwachten dus.

Eindhoven Airport trekt voorlopig de stekker uit de plannen voor een nieuwe grote parkeergarage. De aanbesteding van de bouw van een nieuwe parkeergarage is stopgezet. De Raad van State schorste eerder deze maand al het bestemmingsplan na bezwaren van milieuorganisaties waaronder MOB. Er is teveel onduidelijkheid over de stikstofuitstoot.

In 2017 stortte een parkeergarage in als gevolg van een bouwfout.

 

Ministerie houdt niet van transparante zittingen

Dit betekent dat wij maximaal 2 mensen mochten afvaardigen. Ook geen live stream. 

Email van 14 juli 2020 van ministerie:

Vorige week heb ik u uitgenodigd voor een aantal hoorzittingen inzake de ingediende bezwaren tegen de handhavingsbesluiten van vijf luchthavens. Aanvankelijk was het vanwege de door het RIVM-voorgeschreven corona-maatregelen in het geheel niet mogelijk hoorzittingen te organiseren. Nog steeds geldt de beperking dat op afstand moet worden gehoord. In deze zaken maken we -gelet op het uitdrukkelijke verzoek van bezwaarden- een uitzondering hierop door een HZ op kantoor in Den Haag toe te staan. Daarbij zijn we gebonden aan de beperkingen die de richtlijnen van het RIVM met zich brengen en zoals deze in ons kantoor zijn geïmplementeerd: dat betekent dat maximaal 15 personen (inclusief behandelend ambtenaren) aanwezig mogen zijn. Een verruiming van deze uitzondering is niet mogelijk. Wij hebben daarom aangegeven dat niet meer dan 2 personen per partij kunnen deelnemen aan de hoorzitting en uiteraard dient rekening te worden gehouden met 1.5 meter afstand.

Ondanks dat u eerder had aangegeven dat wat u betreft kon worden afgezien van een hoorzitting bent u toch uitgenodigd omdat andere bezwaarden hadden aangegeven wel de behoefte hadden om hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ik heb bij de planning van de hoorzittingen onder andere rekening gehouden met de door u aangegeven verhinderdata. U bent dus in al deze hoorzittingen van harte welkom om uw bezwaren toe te lichten en eventueel te reageren op andere bezwaren. De communicatie hierover was naar mijn mening helder en transparant. De gevolgde procedure is overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik was dan ook onaangenaam verrast toen mijn collega en ik diverse mailtjes kregen van voor ons onbekenden die verzochten om fysiek of via een livestream deel te nemen aan de hoorzittingen. Onze mailadressen waren blijkbaar op de website van MOB gezet. Wij hebben MOB dringend verzocht om onze mailadressen van de website te verwijderen en de tekst aan te passen. Door het oproepen van mensen om naar Den Haag te komen, kan het veiligstellen van de corona-maatregelen niet worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen wij genoodzaakt zijn de hoorzittingen te verplaatsen.

Ik merk allereerst op dat het zonder toestemming plaatsen van onze mailadressen op de website een duidelijke schending van de AVG is. Inmiddels is deze van de website van MOB verwijderd, maar is de berichtgeving van MOB inclusief onze mailadressen op de website van Schipholwatch geplaatst. Door het toedoen van MOB, door het vermelden van de link naar de website van Schipholwatch, duurt de overtreding nog altijd voort. Wij verzoeken u deze link te verwijderen. Wij nemen hierover ook contact op met Schipholwatch.

RVO organiseert ambtelijke hoorzittingen. De ambtelijke hoorcommissie wordt samengesteld uit twee of meer juristen van RVO welke niet bij het besteden besluit betrokken zijn, indien nodig aangevuld met (een) deskundige(n).

Verder betekent dit dat alleen bezwaarden en direct belanghebbenden (als bedoeld in de Awb) hiervoor uitgenodigd worden. Van een geheim karakter van de hoorzittingen is geen sprake. U, evenals alle andere belanghebbenden bij de procedure, bent uitgenodigd om te komen op de locatie en tijdstip die bekend is gemaakt. Van de hoorzittingen worden (met instemming van alle partijen) opnames en verslagen gemaakt en u kunt desgewenst een kopie hiervan krijgen. Het is aan u om te besluiten of u wilt deelnemen aan deze ambtelijke hoorzittingen.

Het verzoek om de hoorzittingen als livestream uit te zenden wijzen we af om twee redenen. Het op korte termijn op een veilige en betrouwbare wijze organiseren van een livestream en het adresseren van de vele reacties die een livestream kan oproepen (veelal van niet direct-belanghebbenden bij de procedure) legt een te groot beslag op de beschikbare capaciteit en maakt het bijkans onmogelijk om binnen de daarvoor geldende beslistermijnen van de Awb op het voorliggende bezwaar te kunnen beslissen. Daarbij komt dat het uitzenden van beeldmateriaal (en het delen daarvan op social media) van ambtenaren van RVO en belanghebbenden bij deze procedure, zonder hun toestemming vanuit het oogpunt van privacybescherming niet toelaatbaar is. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en de bescherming van processuele belangen voegt een livestream ook niets toe; alle belanghebbenden bij het bestreden besluit zijn in de procedure betrokken en worden zoveel mogelijk in elkaars aanwezigheid gehoord. Van de hoorzitting worden geluidsopnamen gemaakt welke naderhand opvraagbaar zijn, evenals een schriftelijk verslag.

Met vriendelijke groet,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (info@rvo.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Opmerking: "Transprantie" ontbreekt inderdaad terecht in het rijtje. 

Dit betekent dat wij maximaal 2 mensen mogen afvaardigen. De pers is kennelijk ook niet welkom. Ook geen live stream.

Zie ook: https://www.ftm.nl/artikelen/verborgen-openbaarheid-nederland-2?utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=77c0d72df6-DementieZorgvilla&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-77c0d72df6-241482995&share=XVhdWPBievwTF8AuTtjhZhl%2FbnLdoZeMKUc5uK1Bi88i7iHYkpxmFuB9%2BRms%2Fpo%3D

 

Manipulatie van data om vliegveld Lelystad door te drukken

Niet alleen met vergunningen van  biomassacentrales en kolencentrales wordt gefraudeerd, het PAS was ook een grote juridische fraude. Provincies weigeren om uitspraken van rechtbanken op te volgen. Verkeersberekeningen met Aerius worden gemanipuleerd, de nieuwe Luchtvaartnota, het is een veel te lange lijst. Dit zijn geen uitzonderingen, dit is structureel.  Er is een zwartboek van te maken.

De vraag komt dan op: kunnen we de overheid nog wel vertrouwen? Het antwoord is duidelijk nee!

Neem nou vliegveld Lelystad. M.b.t. Lelystad heeft Cora van Nieuwenhuizen alle mogelijke listen uit de kast gehaald.

Gelukkig dat er nog wakkere burgers zijn…..

Zie hieronder van SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen): 

Ambtenaren en adviesbureaus betrokken bij manipulatie stikstofcijfers.

Aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen Lelystad Airport

Er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag èn verduistering van bewijsstukken. Bij de aangifte zijn zowel topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken”.

Zie:  Aangifte inzake Lelystad Airport

Zie ook: https://w-ja.nl/cms/wp-content/uploads/20200611-TROUW-Handel-in-natuurschade.pdf

 

VVD wil voor Schiphol van 500.000 naar 600.000 vluchten/per jaar

VVD blijft ook inzetten op opening Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen is in verwarde toestaand aangetroffen op het Binnenhof waarbij ze wapperde met haar ontwerp Luchtvaartnota.

In de Luchtvaartnota dient antwoord te worden gegeven op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Helaas denkt minister van Nieuwenhuizen alleen in groeiscenario’s. Dat door meerdere groepen, mensen, experts, etc. is aangegeven dat er ook een krimpscenario zou moeten worden opgenomen blijkt niet aan deze minister te zijn besteed. Ook in de diverse klankbordsessies kwam dit aan de orde al werd dit punt stelselmatig door het ministerie I&W genegeerd. Maar dit was nog voor de coronacrisis. We hoopten op enige realiteitszin bij minister van Nieuwenhuizen in die zin dat er ook één of meerdere krimpscenario’s zouden worden opgenomen in de luchtvaartnota. Niet dus. Het enthousiasme van minister van Nieuwenhuizen voor financiële steun aan de sector zonder enige voorwaarden bevestigt dat het kabinet na de coronacrisis voluit inzet op minstens zoveel vliegbewegingen, zo niet meer, dan voor de crisis. Met name de VVD zet hier volop op in. Dat dit ten koste gaat van de gezondheid van omwonenden en ook economische ontwikkelingen in Noord-Holland blokkeert neemt de VVD kennelijk voor lief.

Nergens wordt gesproken over de afdeling List & Bedrog m.b.t. het dossier Lelystad Airport. Zo is de MER feitelijk onjuist is gebleken, Aeriusberekeingen klopten niet en ook bij de MKBA is naar een gewenste uitkomst toegerekend. Een positief effect van Lelystad Airport op de economie wordt voorgespiegeld terwijl het omgekeerde het geval is. Nog steeds is grote onduidelijkheid over de luchtruimherziening en is er geen oplossing voor de schadelijke laagvliegroutes.

Bij het tot stand komen van de nota is er voor de bühne sprake geweest van participatie. Dit is een wassen neus gebleken en verspilde tijd van insprekers.

MOB blijft volop inzetten op het schrappen van veel economisch gezien irrelevante vluchten op de belangrijkste vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven. Lelystad dient te worden omgebouwd tot een pretpark met faciliteiten voor drone liefhebbers. Met straks een maquette voor een minister die haar dromen van uitbreiding van vliegvelden, meer asfalt (A-15/A-27), en harder rijden in rook zag vervliegen.

Zie: https://satl-lelystad.nl/2020/05/15/luchtvaartnota/

Ook:  https://www.toekomstluchtvaart.nl/pdf/Samenvatting_commentaar_LVN_03_06_20.pdf

 

Eerder gepubliceerd op 5 mei 2020:

Moet de agrarische sector stikstof inleveren om het vliegverkeer na de coronacrisis weer op gang te krijgen? 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad deels illegaal in werking

 In september 2019 kreeg MOB de bevestiging dat voor geen van de bovengenoemde vliegvelden in het verleden een natuurvergunning is afgegeven ondanks dat deze vliegvelden forse bronnen van stikstof zijn (NOx-stikstofoxiden). Daarop zijn handhavingsverzoeken ingediend.

Op 2 april 2020 zijn de besluiten op de handhavingsverzoeken bij MOB binnengekomen. Minister Schouten erkent dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad in werking zijn zonder een geldige natuurvergunning. De minister geeft aan dat de vliegvelden hiervoor een vergunning moeten aanvragen voor 1 oktober 2020. Daarvoor moet “stikstofruimte” worden gevonden. Er gaan geruchten dat hierover overleg is tussen Schiphol en LTO. 

Verder vindt de minister het “onevenredig” om te gaan handhaven ondanks dat de huidige situatie flagrant in strijd is met vaste jurisprudentie van de Raad van State inzake handhaving. Volgens deze jurisprudentie is er een beginselplicht tot handhaving. Het PAS was ook strijdig met de wet. Het kabinet vervalt hiermee in herhaling m.b.t het niet nakomen van de wet.

Schiphol

De minister zegt dat er in principe onbeperkte rechten voor Schiphol golden, die later zijn ingeperkt tot 480.000 vliegtuigbewegingen. Dat is de omgekeerde wereld: de habitatrichtlijn stelt juist voorop dat schade aan de natuur moet worden voorkomen. De geldende toestemming die moet worden gehonoreerd is hoe dan ook veel kleiner dan 480.000 vliegtuigbewegingen.

De minister erkent dat Schiphol in overtreding is omdat Schiphol geen natuurvergunning heeft, maar vindt handhaving onevenredig omdat de meeste vluchten toch wel uitgevoerd mogen blijven worden vanwege de bestaande rechten en omdat het nu niet duidelijk is of en in welke mate de vliegbewegingen moeten worden beperkt. MOB bestrijdt dat de meeste vluchten wel uitgevoerd mogen blijven worden omdat Schiphol niet pas teveel stikstof uitstoot boven  480.000 vliegtuigbewegingen, maar al veel eerder.

Dat de omvang van de overtreding onduidelijk is, komt doordat de minister onvoldoende onderzoek heeft gedaan. Dat is dus geen reden om handhaving onevenredig te noemen. Ook de coronacrisis is geen reden om niet op te treden. Het is daardoor juist makkelijker voor Schiphol om aan een handhavingsbesluit te voldoen. Niet handhaven betekent ook het schenden van de Habitatrichtlijn, want mogelijke natuurschade wordt dan gedoogd, terwijl daar juist tegen opgetreden moet worden.

 

Vliegvelden Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad

Ook deze vliegvelden hebben stikstofruimte nodig voor de vergunningaanvragen. Opmerkelijk is dat Lelystad dus nog vergunning moet aanvragen voor een deel van de voor de coronacrisis bestaande vluchten. Uitbreiding van Lelystad, bij uitstek een VVD/CDA speeltje, lijkt hiermee verder weg dan ooit.

Extern salderen is een mogelijke route om een nieuw vliegveld Lelystad vergund te krijgen. Dit wordt momenteel weer doorberekend met alle risico’s van dien. De benodigde stikstofruimte moet ergens vandaan komen. Met die ruimte kan niet worden geboerd, gebouwd, etc.

 

Vliegvelden Eelde en Maastricht

MOB overweegt nog of het zinvol is om deze procedures te vervolgen omdat beide vliegvelden al vele jaren rode cijfers laten zien en alleen met provinciale subsidies overeind worden gehouden. Verwacht wordt dat deze vliegvelden vanzelf zullen komen te overlijden.

 

Luchtvaartnota

Elk moment kan de luchtvaartnota worden uitgebracht. Hierin dient antwoord te worden gegeven op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid (eigen woorden I&W). En dat er verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Helaas denkt minister van Nieuwenhuizen alleen in groeiscenario’s. Dat door meerdere groepen, mensen, experts, etc. is aangegeven dat er ook een krimpscenario zou moeten worden opgenomen lijkt niet aan deze minister te zijn besteed.  Ook in de diverse klankbordsessies kwam dit aan de orde al werd dit punt stelselmatig door het ministerie I&W genegeerd. Maar dit was nog voor de coronacrisis. We hopen dus op enige realiteitszin bij minister van Nieuwenhuizen in die zin dat er ook één of meerdere krimpscenario’s worden opgenomen in de luchtvaartnota. De verwachtingen zijn echter niet hooggespannen. Gezien ook het enthousiasme van minister van Nieuwenhuizen voor financiële steun aan de sector zonder enige voorwaarden valt niet uit te sluiten dat het kabinet na de coronacrisis voluit inzet op minstens zoveel vliegbewegingen, zo niet meer, dan voor de crisis. Met name de VVD zet hier volop op in.

 

Deze procedures van MOB worden mede ondersteund door de volgende organisaties:

 • Vereniging BTV- SATL/ Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen.
 • Rotterdam Airport Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport
 • SchipholWatch

 Via crowdfunding is door circa 600 gulle gevers binnen een week voldoende geld bijeen gebracht om ook naar de rechter te stappen als de bezwaren worden afgewezen. Onze dank daarvoor.

Voor meer informatie over specifiek Schiphol, zie:

https://schipholwatch.nl/2020/05/13/mob-bezwaar-tegen-niet-handhaven-vliegvelden/

 

 

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad deels illegaal in werking, Maastricht en Eelde nog onduidelijk

Kabinet staat toe dat luchthavens voorlopig zonder geldige vergunning mogen doordraaien

In september 2019 kreeg MOB de bevestiging dat voor geen van de bovengenoemde vliegvelden een natuurvergunning is afgegeven ondanks dat deze vliegvelden forse bronnen van stikstof zijn (NOx-stikstofoxiden) en zorgen voor een forse stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden. Daarop zijn handhavingsverzoeken ingediend. Minister Schouten erkent dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad deels in werking zijn zonder een geldige natuurvergunning. De minister geeft aan dat de vliegvelden hiervoor een vergunning moeten aanvragen.

De minister vindt het “onevenredig” om te gaan handhaven ondanks het feit dat de huidige situatie flagrant in strijd is met vaste jurisprudentie van de Raad van State inzake handhaving. Volgens deze jurisprudentie is de minister verplicht om te gaan handhaven. Met betrekking tot Schiphol stelt de minister dat max. 480.000/jaar vliegbewegingen vergunbaar zouden zijn. MOB houdt het op 400.000.

Vliegvelden Rotterdam-Den Haag en Eindhoven moeten fors omlaag in aantal vluchten. Voor vliegveld Lelystad concludeert de minister dat het nu uitgevoerde aantal vluchten ook niet volledig is vergund. Hiervoor moet dus alsnog een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent een nieuwe horde (en een nieuwe list?) die minister van Nieuwenhuizen zal moeten gaan nemen. Een uitbreiding van Lelystad ten opzichte van de huidige (deels niet vergunde) activiteiten raakt daarmee nog verder uit beeld. Voor de vliegvelden Maastricht en Eelde is de vergunningsituatie nog onduidelijk. Echter, beide vliegvelden zijn noodlijdend (ook zonder corona-crisis).

MOB gaat procederen tegen de besluiten die minister Schouten (LNV) gisteren heeft genomen. Middels een crowdfunding actie is het benodigde geld bij elkaar gebracht voor de rechtszaken om de vliegvelden in Nederland te houden aan de Wet natuurbescherming. Binnen één week werd het benodigde bedrag van 20.000 euro opgebracht door zo’n 600 donateurs. Onze dank voor deze fantastische support en morele steun. 

Zie: https://schipholwatch.nl/2020/04/13/financiering-rechtszaken-mob-rond/

 

List van minister Cora van Nieuwenhuizen weer mislukt 

De Commissie voor de milieueffectrapportage en het RIVM hebben samen de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport geëvalueerd. De depositie van stikstof is onderschat en hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat werd voor het blok gezet door de commissie Remkes omdat Remkes adviseerde om de door de minister gepresenteerde stikstofberekeningen voor Lelystad Airport nog maar eens na te laten rekenen na scherpe kritiek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op het milieueffectrapport. Deze evaluatie is uitgevoerd door de MER Commissie en het RIVM.

De Commissie en het RIVM bevestigen dat ten onterechte is aangenomen dat de uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte bijna verticaal zouden opstijgen. Zij stelden vast dat de depositie van stikstof op het beschermde natuurgebied De Veluwe daardoor te laag is berekend. Bij een berekening waarbij de uitlaatgassen niet opstijgen, is de depositie hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning noodzakelijk is, zoals ook SATL aangeeft. Een andere conclusie is dat de effecten van vliegverkeer boven de 3.000 voet niet goed in beeld zijn gebracht.

Daarom is het nodig om stikstofemissies opnieuw te beoordelen, ook die van de grote Nederlandse luchthavens, inclusief Schiphol, Rotterdam en Eindhoven, die geen van allen een natuurvergunning hebben.

En weer is deze minister betrapt op misleiding. Zij noemt het een list. Wij noemen het fraude. 

Zie: https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/stikstofdepositie-lelystad-airport-onderschat-held

Ook: https://satl-lelystad.nl/2020/02/08/minister-sjoemelt-met-stikstofcijfers-lelystad-airport/

Ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/rivm-stikstofberekening-voor-lelystad-airport-klopt-niet-natuurvergunning-vereist-a3995411?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200401

 

Luchtvaart: Wat is welvaart zonder welzijn?

SchipholWatch heeft het initiatief genomen een open brief te schrijven aan de commissies binnen politieke partijen die werken aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021. De brief is mede-ondertekend door MOB, BWA en FlightFreeNL

Zie: https://schipholwatch.nl/2020/03/05/luchtvaart-wat-is-welvaart-zonder-welzijn/

 

Schiphol zal moeten krimpen en Lelystad wordt een pretpark als het kabinet het advies van de Commissie Remkes overneemt.

Minister van Nieuwenhuizen moet haar huiswerk voor Lelystad weer opnieuw overdoen.  

Van 15 januari 2020 dateert het advies van de commissie m.b.t. de luchtvaartsector.

Kernpunten hieruit:

 1. Vliegvelden zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming net als agrarische bedrijven, fabrieken, etc. Er bestaat dus geen uitzondering van de vergunningplicht voor luchthavens. De luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, etc. beschikken niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.
 2. De stikstofemissies zijn volgens de commissie in de afgelopen decennia gedaald in de sectoren industrie/energie, landbouw en wegverkeer. De stikstofemissies van de luchtvaartsector zijn daarentegen heel fors gestegen.
 3. Emissies van transport op, naar en vanaf het vliegveld moeten ook aan het vliegveld worden toegerekend. Deze emissies kunnen volgens de commissie tot circa 30% van de totale emissie van het vliegveld bedragen.
 4. Tot nog toe zijn emissies boven 3000 voet (914 m) niet meegenomen in de berekeningen. Dit is onjuist zegt de commissie omdat een deel van deze emissies toch uiteindelijk op Nederlandse natuurgebieden landt.
 5. De bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofproblematiek is derhalve substantieel groter dan waar tot nog toe vanuit is gegaan.
 6. De commissie stelt dat de stikstofemissie van de luchtvaartsector niet alleen niet mag stijgen maar moet gaan dalen. De commissie adviseert de regering om als voorwaarde aan de sector op te leggen dat de sector alleen nog maar kan groeien op voorwaarde dat de stikstofemissie daalt.
 7. Vermindering van NOx-emissies afkomstig van vliegtuigmotoren is op de korte termijn niet te verwachten. Zuiniger motoren (minder CO2) zullen volgens de commissie zelfs gaan leiden tot hogere stikstofemissies. Ook het gebruik van bio-kerosine en/of synthetische kerosine zal niet leiden tot minder stikstofemissies.
 8. Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/ Rotterdam en Eindhoven in zicht.
 9. De commissie stelt m.b.t. Schiphol: “Deze extra vliegbewegingen (500.000 versus 400.0000) hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden sinds 2004. Derhalve is de conclusie dat de toename van 400.000 naar 540.000 vliegbewegingen geen significante effecten heeft op de Natura 2000-gebieden rond Schiphol zonder nadere onderbouwing niet houdbaar”. Dit sluit goed aan bij ons handhavingsverzoek van 15 september 2019 dat inhoudt dat Schiphol het aantal vliegbewegingen terug dient te brengen van 500.000/jaar naar 400.000/jaar omdat 100.000 vliegbewegingen als niet vergund, en dus illegaal, moeten worden beschouwd.
 10. De stikstofemissie vanuit de luchtvaart mag niet meer stijgen. Praktisch gezien betekent dit dat opening van Lelystad Airport nog verder uit zicht raakt. De commissie heeft kennelijk net als wij ook geconcludeerd dat de nu voorliggende cijfermatige onderbouwing van de gevolgen van opening van het vliegveld nog steeds niet deugt. Zo is bij Lelystad Airport de stikstofemissie van transport van en naar het vliegveld niet meegerekend. Idem voor de emissies boven 3000 voet.

Quote uit het advies:

Het Adviescollege beveelt het Ministerie van IenW aan om een onafhankelijke review te laten uitvoeren om op zeer korte termijn een oordeel te geven over de inbreng van deze natuur- en milieuorganisaties en actiegroepen en over de juistheid van de cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten”.

Dit is dus een opdracht aan minister van Nieuwenhuizen om haar huiswerk weer opnieuw te gaan doen, voor de zoveelste keer. Overigens zijn door ons ook vraagtekens gezet bij de in het kader van het MER uitgevoerde Aeriusberekeningen.

Tot slot merken wij op dat de commissie wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof. Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport.   

Wat betreft salderen schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudingsdoelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden".

Dit is in lijn met het recente advies van de Raad van State:

"Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten".

Het is evident dat de luchtvaartsector niet tot de categorie van activiteiten behoort die “zeer weinig stikstof uitstoten”.

Verder valt niet te verwachten dat “een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken” door het huidige kabinet tot stand zal komen. Daarvoor is er te veel besluiteloosheid binnen het kabinet.

Een verdere juridische complicatie is dat vergunde stikstofemissies (hetzij stikstofoxiden en/of ammoniak) geen vergunde rechten zijn. Er kunnen dan ook grote vraagtekens worden gezet bij de verhandelbaarheid ervan.

Denk er eens over na: "stay grounded": 

Zie: https://e.natuurenmilieu.nl/3/4/1651/1/SfObc4z_6jIcjBVtIeA5KIFmh8SChnJCpiVHuHcWcxdjl5zVw5YnAZWT-ywF5dUO

Zie ook: https://www.vlieghinder.nl/

Vergunningplicht voor vliegvelden

Na de uitspraak van het Europse Hof van Justitie van 7 november 2018 was het al duidelijk dat ook vliegvelden over een natuurvergunning dienen te beschikken. Deze consequentie drong niet door tot het kabinet. Ook niet toen op 29 mei 2019 het PAS buiten werking werd gesteld door de Raad van State op grond van de bovengenoemde uitspraak van het Europese Hof.

De regering, zich nog steeds niet bewust geworden van een vergunningplicht van vliegvelden, liet bij monde van premier Rutte op 5 juli 2019 tijdens zijn wekelijkse persconferentie weten: “Schiphol mag na 2020 doorgroeien naar 540.000 starts en landingen (vliegbewegingen). Het huidige plafond is vastgesteld op een half miljoen vliegbewegingen”. “Er is groei mogelijk tussen 500.000 en 540.000 vliegbewegingen". Ook: “Daarbij moet er een balans worden gevonden tussen de economie, het klimaat en de leefbaarheid”.

MOB heeft daarop de natuurvergunningen opgevraagd van alle Nederlandse vliegvelden. Met uitzondering van Woensdrecht bleken die er niet te zijn.

Overigens is ons uit de opgevraagde vergunningen en besluiten gebleken dat “het huidige aantal van een half miljoen vliegbewegingen van Schiphol", zoals door het kabinet beweerd, helemaal nergens is vastgelegd of begrenst. Hooguit kan dit dus als een informele overeenkomst worden beschouwd. Zowel het parlement als de bevolking zijn op dit punt onjuist geinformeerd.

MOB is daarna overgegaan tot het indienen van een aantal verzoeken tot handhaving voor de zes belangrijkste vliegvelden. Met betrekking tot Schiphol heeft MOB verzocht om het aantal vliegbewegingen terug te brengen tot maximaal 400.000/jaar. Dit zal maar heel beperkt leiden tot economische gevolgen. Wel zal de leefbaarheid in de wijde omtrek van Schiphol er fors op vooruit gaan. Ook zullen andere economische sectoren ervan profiteren.

Overigens was in eerste instantie niet duidelijk welk ministerie bevoegd gezag is met betrekking tot natuurvergunningen voor vliegvelden. Dat bleek het ministerie LNV te zijn. Het ministerie LNV heeft ons laten weten dat het nemen van besluiten op onderstaande verzoeken een complexe zaak is waar andere ministeries en instanties zijn betrokken. Het besluit is daarom uitgesteld tot 1 april 2020.

 

Staat Luchthaven Schiphol boven de wet?

MOB verzoekt het Ministerie van I&W en het Ministerie van LNV om zich aan de wet te houden en handhavend op te treden m.b.t. de Luchthaven. Hiervoor dient het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) op Luchthaven Schiphol terug te worden gebracht van 500.000 naar 400.000 per jaar. De Luchthaven geeft toe dat er geen vergunning is maar stelt dat dit ook niet nodig zou zijn omdat de Luchthaven 100 jaar bestaat.....

Klik op de knop hieronder om het gehele verzoek tot handhaving te lezen.

Verzoek tot handhaving inrichting schiphol

Zie ook:  https://schipholwatch.nl/ en https://liegveld.nl/

 

Vijf andere luchthavens hebben hun vergunning ook niet op orde.

Naast Schiphol hebben ook andere luchthavens in Nederland hun vergunningen niet op orde. Daarmee zijn ze in overtreding. Daarom heeft MOB de overheid gevraagd om tot handhaving over te gaan.

Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport, Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde hebben alle vijf geen Natuurbeschermingsvergunning.  Zo'n vergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de natuur.

Klik op de knop hieronder om ook dit verzoek tot handhaving te lezen.

Verzoek tot handhaving andere luchthavens

Deze pagina is 137321 keer bekeken!