Opnieuw een spaak in het wiel van verbreding A27 bij Amelisweerd?

Provincies Utrecht en Gelderland hebben sleutel in handen om de A27 verbreding blokkeren

MOB roept provincies Utrecht en Gelderland om woord te houden

De nog door Cora van Nieuwenhuizen bedachte list om Aeriusberekeningen op 25 km af te kappen hangt als een zwaard boven de A27 verbreding.

Ook moeten er nog besluiten komen van de provincies Utrecht en Gelderland om de natuurvergunningen van 2 Utrechtse en 5 Gelderse bedrijven in te trekken ten behoeve van saldering van de extra stikstofuitstoot agv de verbreding van de A27. 

MOB heeft nu intrekkingsverzoeken ingediend bij beide provincies van de natuurvergunningen omdat op grond van de Habitatrichtlijn de hier vrijkomende stikstofruimte moet worden gebruikt om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verlagen.

Als de provincies doen wat ze wettelijk zouden moeten doen én hun eerdere beloftes naar de boeren gestand willen doen, dan moeten de natuurvergunningen van de 7 bedrijven worden ingetrokken zodat ze niet meer beschikbaar zijn voor Rijkswaterstaat.

In dat geval moet Rijkswaterstaat op zoek naar nieuw stikstofruimte………..

 

Positieve weigeringen opvolgers van klem zittende PAS-melders?

Het ene probleem is nog niet opgelost of het volgende probleem wordt al weer gecreëerd door het kabinet.

Er worden op dit moment veel “positieve weigeringen” afgegeven in vooral de agrarische sector. Dit is een relatief nieuw fenomeen dat bedrijven behoorlijk in de problemen kan brengen.

De keuze van de wetgever om de vergunningplicht voor intern salderen af te schaffen, raakt de rechtszekerheid van ondernemers. Een positieve weigering voor het aangevraagde project biedt bij het afgeven van dit rechtsoordeel weliswaar rechtszekerheid (geen vergunningplicht), maar alleen al een relevante wijziging van het recht of Aerius Calculator kan ertoe leiden dat er voor het betreffende project toch een vergunningplicht geldt. De conclusie is dan ook dat een positieve weigering geen rechtszekerheid geeft. Zie hier.

Kortom: Het probleem met de PAS-melders loopt al 3,5 jaar en zit muurvast zonder een oplossing in zicht. Of dat al niet genoeg is wordt nu nog een nieuw probleem van de positieve weigeringen gecreëerd. Bedrijven hebben dan ook een "papiertje" ontvangen dat daarna zo de versnipperaar in kan net als de bevestigingen naar de PAS-melders nu.

 

Kabinet stuurt Nederland nog dieper het stikstofmoeras in richting een stikstofvastloper (25/11/20222)

Na 3,5 jaar na uitspraak van Raad van State is er nog steeds geen perspectief voor de natuur, evenmin voor vergunningverlening. Het Kabinet blijft maar om de hete brij heendraaien dat veestapel moet halveren om doelen te halen. Met verbazing heeft MOB kennis genomen van de vele pagina’s vage teksten en van de vele (licht) positieve reacties op de stukken die qua concrete oplossingsrichtingen weer op alle relevante pijnpunten in nevelen blijven gehuld.

Het kabinet blijft vage nota’s produceren, faalt in het stikstofdossier waar het gaat om het nemen van concrete maatregelen, en berokkent Nederland hiermee grote economische schade.

De brief van 25 november 2022 met als titel “Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos” had ook 3 jaar geleden kunnen worden geschreven. Zie hier voor gehele reactie.

 

Na 3,5 jaar na uitspraak van Raad van State nog geen vermindering van ammoniakuitstoot in zicht 

Wanneer stopt het kabinet nu met praten en plannen maken om stikstofuitstoot te halveren? Wanneer starten we met kg stikstofuitstoot verminderen? Waarom draaien ook alle praatprogramma’s om de hete brij heen dat onontkombaar is dat de veestapel halveert? Zie hier.

 

Niet alleen een stikstofprobleem

Dat de bouwvrijstelling zou sneuvelen was een publiek geheim. Een carte blanche voor stikstofemissies uit de bouw. Niet enkel woningbouw, maar ook wegenbouw, megaveestallenbouw, uitbreiding van Schiphol, etc. konden de bouwemissies in de stikstofbeoordeling per 1 juli 2021 schrappen.  We hebben niet enkel ernstige milieuproblemen. We hebben ook een kapitaal bestuursprobleem. Zie hier

 

Uitspraak van Raad van State in zaak Porthos

De Raad van State heeft nog geen einde gemaakt aan het Porthos-project voor de opvang en opslag van CO2, maar het ligt voorlopig wel stil. Eerst moeten initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) aantonen dat bij de bouw geen extra stikstof vrijkomt voor de omliggende natuurgebieden in de duinen. Die vertraging zet de klimaatdoelen van het kabinet en grote klimaatvervuilers als Shell en ExxonMobil onder druk. Voor een goed overzicht zie hier. Zie ook hier.

 

Porthos project aan een zijden draadje

Porthos is het samenwerkingsverband van het Havenbedrijf, de Gasunie en staatsenergiebedrijf EBN, allemaal in eigendom van de staat. Deze partijen willen een pijpleiding aanleggen van de Rotterdamse haven naar de Noordzee, om afgevangen CO2 van de industrie te kunnen transporteren naar lege gasvelden, twintig kilometer uit de kust. Porthos heeft hiervoor vergunning gekregen op basis van de bouwvrijstelling die volgens MOB in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Een eventuele vernietiging van de vergunning zou grote gevolgen hebben voor vier toekomstige gebruikers Shell, Exxon, Air Liquide en Air Products. Immers, met de CO2-opvang denken ze tot 2030 extra tijd te winnen om nieuwe technieken te ontwikkelen en bestaande installaties om te bouwen. Daar zouden ze op veel kortere termijn andere oplossingen voor moeten vinden. Hiervoor is de vervuilers € 2 miljard subsidie toegezegd conform vast beleid van het kabinet: de vervuiler moet worden betaald van belastinggeld.

MOB had het kabinet hier uitdrukkelijk voor gewaarschuwd om zich te beraden op een bouwvrijstelling voor alleen de woningbouw en duurzame energie op basis van bijvoorbeeld de zogenaamde ADC-toets. De drie voorwaarden waaraan een project dan moet voldoen, zijn dat:

MOB heeft minister de Jonge een brandbrief gestuurd om te anticiperen op een streep door de bouwvrijstelling. Het kabinet heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om deze route niet te nemen en te gaan voor een generieke bouwvrijstelling voor alle bouwprojecten inclusief megastallen en daarmee bewust dit risico genomen.  

 

Boerenleiders van “stikstofkartel’ LTO/NZO/NJAK verdienden veel geld aan verdeling van fosfaatrechten ten koste van collega-boeren

Dit dreigt nu ook te gaan gebeuren met stikstof als verdienmodel voor illegale uitbreidingen van veestallen. Boeren die zich aan de wet houden worden gestraft c.q. vis(t)en achter het net.

Het Financieel Dagblad is vandaag gekomen met een onthutsend artikel hoe met name boerenleiders zich verrijkten door illegaal veestallen te gaan bouwen of uit te breiden ten koste van andere boeren die zich wel aan de wet hielden. Quote uit artikel:

‘Op een nieuwjaarsreceptie in 2015 hoorde hij van de mestadviseur van LTO, die op de hoogte was van elk overleg met het ministerie, dat er een fosfaatrechtenstelsel zou komen. 'Veel boeren zijn daarop gaan bouwen en trokken tot uit Tsjechië dieren aan. Ik ken er een met 100 ligplaatsen en 200 koeien.

Remkes II stelt in zijn advies dat alle PAS-melders zo snel mogelijk moeten worden gelegaliseerd ten koste van boeren die zich wel aan de wet hielden.

Minister Adema wordt geacht met deze sector met deze boerenleiders een landbouwakkoord te sluiten.

Ook moeten volgens Remkes deze illegale uitbreiders nu gelegaliseerd worden ten koste (1)  van collega’s die zich wel aan de wet hielden, en (2) woningbouw.

Immers, Remkes heeft het kabinet geadviseerd om de uitstoot van stikstof uitstotende boerderijen (piekbelasters) dichtbij natuurgebieden terug te dringen. Wrang genoeg zou hún stikstofruimte dan moeten gaan naar andere boeren zonder vergunning die hun bedrijf soms illegaal uitbreidden. Remkes is met beide benen in de propagandamachine van de veehouderij getrapt en voorgehouden dat alle PAS-melders te goeder trouw zouden zijn geweest. Die mythe is nu wel van tafel.

Conclusies:

 1. Sommige boeren gebruikten trucs om meer ruimte te krijgen voor het houden van dieren, het uitstoten van stikstof en mestproductie. Dit omvat onder andere handelen met voorkennis en illegale stalvergrotingen en/of stallenbouw.

 2. Ook (of juist?) boerenleiders deden hier aan mee met fake opgaven en illegale uitbreidingen. Mogelijk voorkennis? Van moreel leiderschap nog nooit gehoord?

 3. Er is geen enkel moreel kompas: als veeboer en/of landbouwbestuurder mag je kennelijk graaien en niet-vergund, en dus illegaal, bouwen ook als dit ten koste gaat van collega’s.

 4. Het kan niet zo zijn dat woningbouw wordt gestopt en/of vertraagd om eerst ook fraudeurs met illegale staluitbreidingen te voorzien van een natuurvergunning.

 5. Boeren die zich wel aan de wet hebben gehouden spreken van een 'puinhoop dossier'.

 6. Waarschijnlijk gaat het om het topje van de ijsberg.

 7. Nog niet alle PAS-melders zijn boven water. PAS-melders hebben nog tot 1 december 2022! de tijd om zich te melden, 3,5 jaar! na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019.

Hoe nu verder?

MOB is het volledig eens met het deel van de boeren, dat zich wel aan de wet hield en niet sjoemelde met fosfaatrechten én niet illegaal uitbreidde, dat het vertrouwen in het kabinet om deze misstanden recht te zetten nul komma nul is.

Volgens MOB is het noodzakelijk dat:

 1. Er een onderzoek wordt ingesteld naar het handelen van veehouders inclusief LTO/NZO/NJAK-bestuurders met voorkennis bij het toekennen van fosfaatrechten.

 2. Er een schifting wordt gemaakt van echte PAS-melders/knelgevallen en fraudeurs zoals ook bij Lelystad vliegveld is gebleken.

 3. Het kabinet afstand neemt van het advies van Remkes waar het gaat om voorrang te verlenen van het legaliseren van in ieder geval nep PAS-melders aan (1) herstel van natuur, en (2) andere projecten waaronder woningbouw, schone energie, e.d.

 4. Er met onmiddellijke ingang een moratorium komt op uitbreiding van veestallen, ook als ze vergund zijn. Er mogen geen nieuwe vergunningen voor uitbreiding van veestallen worden afgegeven.

 5. De stikstofhandel met onmiddellijke ingang wordt stilgelegd en latente ruimte wordt ingenomen, ook bij de industrie.

 6. Randvoorwaarden vanuit klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, dierenrechten, etc. integraal gaan worden meegenomen bij de overgang naar een duurzame agrarische sector. Anders dreigt een miljarden verspilling van belastinggeld.

 

Zie hier voor artikel in FD van 22 oktober 2022. 

 

Natuur delft nog steeds het onderspit door slappe knieên van het kabinet 

Alweer heeft het kabinet haar prioriteiten niet op orde. Om de meest kwetsbare natuur, die nu op omvallen staat, veilig te stellen moet de stikstofneerslag op die natuur zo snel mogelijk, en uiterlijk voor eind 2025 drastisch verminderen. Maar in zowel het advies van Remkes als de kabinetsreactie van vandaag, mist de ecologische onderbouwing van de korte termijn maatregelen. Dat betekent dat volstrekt onduidelijk is of met deze maatregelen de meest urgente natuur is gered.

Ook wil het kabinet de stikstofruimte, die door de aanpak van piekbelasters moet ontstaan, net als Remkes, met voorrang inzetten om bedrijven zonder vergunning te helpen en snelwegen aan te leggen. Het redden van de meest kwetsbare natuur is daarbij ondergeschikt. Door zelfs te kiezen voor een afgezwakte, vrijwillige aanpak van de piekbelasters, doet het kabinet opnieuw een knieval richting de agrarische sector. Bovendien is het nog maar de vraag of dit op de korte termijn iets gaat opleveren.

 Het is zeer zorgelijk dat het kabinet aan de stikstof-reductiedoelstelling in 2030 morrelt door twee ijkmomenten in de wet op te nemen (in 2025 en 2028). In die jaren wordt bekeken of er ‘dwingende redenen zijn’ om meer tijd te nemen voor natuurherstel. Dat zet de deur nú al wagenwijd open voor vertragingstactieken van onwillige provinciale bestuurders. 

Wederom lijkt een fundamentele aanpak van de natuurcrisis en hervorming van ons voedselsysteem op de lange baan te zijn geschoven. De juridische strijd gaat door. 

 

Remkes niet voorbereid op advies m.b.t. oplossingsrichtingen

Duidelijk is dat bewierookte Remkes niet voorbereid was op een gedegen advies m.b.t. de vraag: “Hoe nu verder met stikstof”? Hij adviseert bijvoorbeeld om PAS-melders te legaliseren ten koste van woningbouw. Meent hij dat nou echt? Waarom heeft niemand van de pers hierop doorgevraagd? Idem m.b.t. andere kernpunten, zie hieronder.

Ook Nieuwsuur ging hier compleet de mist in evenals Buitenhof. Interviewers knielen bij voorbaat voor de mogelijkheid om de heilige Remkes te mogen interviewen. Wat een gênante vertoning.

Zie persbericht van 14 oktober 2022.

 

Rapport Remkes van 5 oktober 2022/Nu de euforie, over een jaar een zware kater.

Vooraf

Vastgesteld wordt dat het “Remkes circus” kennelijk een tweede fase nodig heeft om aan de stikstofcrisis, die in feite een natuur/ecosysteem crisis is, vlot te trekken c.q. op te lossen. In feite wordt hiermee het falen van Rutte 3 en 4 in de stikstofcrisis geëtaleerd. Remkes heeft zich niet aan de opdracht gehouden Tijdens ons gesprek heeft Remkes ons verzekerd dat hij alleen als gespreksleider zou gaan optreden. Hij blijkt nu fors buiten zijn mandaat te zijn getreden. Dat  blijkt dan ook heel duidelijk waar het gaat om oplossingsrichtingen waar hij vrijwel volledig de mist in gaat.

Inhoudelijk

Indirect levert hij terecht zware kritiek op de kabinetten Rutte 3 en 4 dat er praktisch gezien nauwelijks/geen maatregelen zijn genomen. Hij stelt dan ook terecht vast dat Nederland volledig dreigt vast te lopen.

 Uit het rapport:

U zult in dit rapport lezen dat het noodzakelijk is om op
zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten, om natuurherstel mogelijk te maken. U zult ook lezen dat als dat niet gebeurt, de consequenties ook voor andere aspecten van het leven heel groot zijn. Nederland gaat dan op slot, omdat het juridisch nauwelijks meer mogelijk is om vergunningen
te verlenen. Niet voor huizen, niet voor boerderijen, niet voor wegen. Dat betekent ook dat de bouw zal gaan stilvallen, met forse economische en sociale gevolgen. Bovendien houdt dit ook in dat het onmogelijk is om PAS-melders en interimmers, die slachtoffer zijn van onbetrouwbaar beleid, te vergunnen’

Zijn oplossing is dat er binnen 1 jaar 500 tot 600 piekbelasters moeten worden uitgekocht. Dit is een belangrijke trendbreuk. Echter, wie de praktijk kent weet dat dit niet, c.q. slechts beperkt, lukt via uitkopen, tenzij het middel van intrekken van de natuurvergunning op grond van de Wnb wordt ingezet. Dan kan het wel snel gaan. Echter, het kabinet heeft deze weg nog steeds niet aangedurfd om te verkennen. Verder is het aanpakken van alleen piekbelasters niet genoeg.

Remkes heeft ook terechte kritiek op het kabinet, Rutte voorop, dat we te maken hebben met een ecologische crisis als gevolg van veel te hoge stikstofuitstoot. Waarom wordt door Rutte steeds naar de rechter verwezen en niet uitgelegd dat we een ecosysteemcrisis hebben met mogelijk verstrekkende gevolgen, ook voor de landbouw?  Waarom blijft Rutte steeds met een gezicht als een oorwurm naar de rechter verwijzen in zijn communicatie naar alle Nederlanders?

Remkes stelt terecht dat aan het tijdpad van 2030 moet worden vastgehouden, geen 2035 zoals de agrarische sector wil. Immers, dit zou leiden tot onaanvaardbare schade voor de economie. Dit doel is echter boterzacht als dit door de politiek niet zo snel mogelijk wettelijk wordt verankerd. Nu laat Remkes in zijn advies achterdeurtjes open om hiervan af te wijken.

 Enkele relevante punten:

 1. Ondanks ‘lipservice’ benoemt Remkes het probleem niet primair als een natuurcrisis maar meer als een juridisch probleem.
 2. Hoezo versnelde aanpak? Sinds de uitspraak van Raad van State in mei 2019 is er geen kg stikstof reductie bereikt. In sommige sectoren neemt deze zelfs toe. Er zijn alleen virtuele reducties.
 3. Nederland van het slot halen binnen 1 jaar is niet mogelijk tenzij ook natuurvergunningen worden ingetrokken zoals de Wnb ook mogelijk maakt.
 4. Agv de stikstofhandel neemt stikstofprobleem alleen nog maar toe. Schade gaat dan nog verder dan € 28 miljard oplopen.
 5. Waar blijven de doelen voor de luchtvaart? En de industrie? Waarom hier niet de nadruk op gelegd?
 6. Het rapport is ondanks de belofte van een ‘integrale aanpak’ ééndimensionaal, voorbeelden: enorme schade van Nederlandse veeindustrie in buitenland, eisen vanuit klimaat, gezondheidsschade agv ammoniak en fijnstof, zoönosen, grondwater, bodemkwaliteit, dierenwelzijn, etc. Komt niet voorbij oplossingsrichtingen.
 7. De suggestie om een internationaal gehanteerd begrip als KDW uit de wet te halen is bijzonder onverstandig en zal tot talloze procedures en vertraging gaan leiden: juridisch gezien niet slim. Remkes ondergraaft/ontkent hiermee ook de wetenschappelijke basis van de KDW.
 8. Remkes vindt de Habitatrichtlijn te ‘statisch en teveel uitgaat van de natuur’. Met andere woorden: de Habitatrichtlijn deugt niet en moet worden bijgesteld. Hier is Remkes toch het spoor goed bijster, zo niet naïef.
 9. Geadviseerd wordt tot een landbouwakkoord tussen overheid en sector. Maar dat was het gesneuvelde PAS toch in wezen ook? Dus een landbouwakkoord zonder natuurorganisaties zal niet gaan werken. Ook moet er volgens Remkes driemaandelijks overleg komen tussen kabinet en agrarische sector, ook zonder natuurorganisaties. Een doodlopende weg.
 10. Het rapport schrijft niets over de catastrofale stikstofhandel tussen verschillende lagen overheden en bedrijven die een oplossing van het probleem blokkeert. Idem voor latente ruimte. Het ontbreken hiervan discrediteert het rapport in belangrijke mate.
 11. Het rappopt blijft stil als het gaat om het al dan niet instellen van een moratorium voor vergunningen en bouw van nieuwe veestallen.
 12. Remkes zet geen kritische noten bij de stikstofbank, die er nu nog steeds teveel vanuit gaat dat deposities van stikstof niet toe mogen nemen. Ook fraude ligt hier op de loer. 
 13. Innovatie wordt ongefundeerd op het podium gehesen.
 14. Onacceptabel is dat Remkes de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de Ecologische Autoriteit ondermijnt door agrarische experts daarin een plek te willen geven.
 15. Remkes adviseert om PAS-melders voorrang te geven op de bouw. Hij realiseert zich daarbij niet de bijzonder grote hieraan gerelateerde stikstofuitstoot en depositie. Voorrang van legalisatie van PAS-melders betekent een ramp voor de woningbouw, duurzame energie en industrie. Overigens rept hij ook met geen woord over ‘valse’ PAS-melders.

Conclusies

Alhoewel het rapport een aantal juiste constateringen doet en aanbeveelt om de door de  agrarische sector vurig gewenste uitstel van halvering van de stikstofuitstoot van 2030 naar 2035 te verschuiven niet honoreert, wordt het rapport door MOB beoordeeld als een te beperkt rapport waar het gaat om tot een snelle oplossing te komen van de stikstofcrisis. Maar dat was de aanvankelijke opdracht ook niet. Cruciaal hierbij is dat het rapport niets zegt over de catastrofale stikstofhandel tussen verschillende lagen overheden en bedrijven die een oplossing van het probleem blokkeert. Idem voor latente ruimte. Het kabinet is door de stikstofhandel de regie kwijt. Een cruciale omissie in het advies.

Het rapport faalt dan ook waar het gaat om het geven van adequate oplossingsrichtingen. De euforie waarmee het rapport is ontvangen zit hem met name in het gegeven dat het een grabbelton is. Vrijwel iedereen vindt er wel iets van zijn gading in. Nu de euforie, over een jaar een zware kater.

 

Boerenbonden veinzen dat bij hen niet al jaren bekend is dat Rav-factoren de uitstoot van ammoniak te laag berekenen

Boeren en handhavers wisten het allang. Natuurlijk was dit ook al lang bekend bij de boerenbonden inclusief LTO. En dan nu volledige compensatie eisen? Ook moet dit bekend zijn geweest bij de top van LNV waarin de agromaffia zich als een kankergezwel lijkt te hebben genesteld. Zie ook.

 

Mythe dat Nederland zich uit het stikstofmoeras kan innoveren

Van 1 maart 2020 dateert een uitgebreide brief van MOB aan de commissie Remkes met als aanhef ‘Toename van stikstofemissie en/of depositie als gevolg van sjoemel-Rav’s.’ Minister Schouten van LNV ontving van ons dezelfde brief. Minister Schouten liet ons destjjds weten de Rav-systematiek robuust te vinden. Johan Remkes pakte dit evenmin op ondanks onze stelling dat de gammele Rav-systematiek een bom onder het stikstofbeleid is evenals latente ruimte en stikstofhandel. Omdat de brief kennelijk niet landde besloot MOB tot een aantal proefprocessen.

Nadat lagere rechtbanken MOB al eerder in het gelijk stelden is vandaag (7 september) door de RvS volledig bevestigd dat er er onvoldoende zekerheid is dat 'tovervloeren' doen wat ze beloven. De Rav-emissiefactoren voor die vloeren mogen daarom niet gehanteerd worden. Hoewel in het persbericht staat dat dit alleen gaat over de tovervloeren van het type A1.13 en A1.28, omdat die expliciet aan de orde zijn geweest in de uitspraak, lijkt aan de conclusie niet ontkomen te kunnen worden dat dit ook geldt voor tovervloeren van een ander type. Want de RvS bevestigt dat het allemaal variaties op hetzelfde thema zijn.

Op volledig andere staltypen, zoals emissiearme staltypen bij kippenstallen en varkensstallen (combiwassers) heeft de uitspraak geen betrekking. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde zekerheidsvereiste dat de emissie per dier daadwerkelijk daalt. Zie hier voor verdere uitleg.

In de bovengenoemde brief van 1 maart 2020 wordt gerefereerd aan een eerdere brief hierover aan minister Schouten. Uit onze brief aan minister Schouten van 12 februari 2019:

Het bestaande reductiebeleid is mede gebaseerd op stalemissietechnieken, genoemd in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Die staltechnieken worden vergund op basis van een vastgestelde emissiereductie per dierplaats. Deze emissies worden opgegeven door de leveranciers van de stalsystemen op basis van metingen die in opdracht van de leveranciers zijn uitgevoerd en gerapporteerd. De leverancier heeft dus een groot belang bij gunstige uitkomsten van de metingen. Het zal duidelijk zijn dat deze werkwijze bijzonder fraudegevoelig is. De daadwerkelijke emissies hoeven daarna nooit meer te worden gemeten. Kortom, zeer waarschijnlijk zijn de werkelijke stalemissies hoger dan op basis van de Rav ingeschat. Dit onaanvaardbare gebrek dient worden hersteld door in het Activiteitenbesluit/Activiteitenregeling alle ondernemers te binden aan een emissiemeetverplichting na bijvoorbeeld 2 jaar na ingebruikname van de stal zodat de werkelijke emissies onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden gemeten door een onafhankelijke instantie. Zonder die meetverplichting praten we over aannames zonder enige vorm van praktijkverificatie”.

 

Natuur nog gevoeliger voor stikstof dan tot nu toe gedacht (2/9/2022)

Een onder VN-toezicht verschenen rapport stelt nieuwe grenzen waarbinnen in de toekomst ook de Nederlandse stikstofnormen moeten vallen. Het gaat om de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade ontstaat. Die KDW wordt niet bepaald door de Tweede Kamer of door het kabinet, maar door ecologen in opdracht van het ministerie van LNV. Deze Nederlandse wetenschappers toetsen hun berekeningen aan het VN-rapport dat binnenkort uitkomt. Een voorlopige versie ervan blijkt al op de website van het Duitse milieuagentschap te staan en laat zien dat een aantal soorten natuur - zogenoemde habitattypen - stikstofgevoeliger is dan tot nu toe werd gedacht. Zie hier.

Belangrijk is dat Nederlandse vee-industrie niet meer kan claimen dat de KDW is uitgevonden om Nederlandse boeren te pesten. En ja, dit is zeker een enorme steun in de rug van de KDW zoals die nu in de wet staat. Het schrappen van de KDW zou een vorm van collectieve economische zelfmoord zijn omdat dan het vergunningsysteem in Nederland in zou storten. Nu ligt dat systeem ook aan het infuus met heel veel economische schade. Zie bv: Bedrijven in Eemsdelta al drie jaar op slot door stikstof.

Alleen al in Gelderland liggen 800 vergunningaanvragen die niet kunnen worden behandeld, geen stikstofruimte….

De schade in heel Nederland is daardoor nu al enorm. Voor zover ons bekend heeft niemand nog geprobeerd om die schade te becijferen.

Als de KDW strenger wordt dan is het ligische gevolg dat er meer zal moeten gaan  gebeuren om de doelen te halen en moeten er meer hectares natuur in een goede conditie worden gebracht.

 

Atmosferische stikstofdepositie op de aquatische Natura2000 habitattypen wordt overschreden.

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die op land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK. Zie hier.

 

Korte terugkoppeling van overleg met Johan Remkes op 15 augustus 2022

Meeste natuurorganisaties waren aanwezig of vertegenwoordigd zoals Greenpeace, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, etc. WWF schitterde door afwezigheid. Minister van der Wal en Jetten waren aanwezig. Staghouwer was er niet (waarschijnlijk met huiswerk bezig).

Relevante punten:

 1. N&M heeft zich teruggetrokken uit het versnellingsakkoord met LTO. Er is nu een gesloten front vanuit de milieuorganisaties (ca 18). Wel is het zo dat alleen Greenpeace bereid is om samen met MOB te procederen.

 2. Uitstel van Stikstofwet en uitvoering van coalitieakkoord zijn onbespreekbaar voor groene organisaties omdat er anders habitats onherstelbaar verloren gaan. Er is juist een versnelling nodig.

 3. Ook het kabinet is tegen uitstel vanwege ecologische én juridische gronden. Het laatste omdat de vergunningverlening op slot zou blijven zitten. Industrie en bouwsector dringen aan op snelle actie en staan daarmee (om andere redenen) op dit punt ook aan onze kant.

 4. KDW blijft in de wet vanwege juridische gevolgen, ook voor reeds afgegeven vergunningen, als die eruit zou gaan.

 5. Kabinet is verzocht om naast uitkopen en onteigening ook intrekking van natuurvergunning op grond van artikel 2.4 en 5.4 Wnb in het instrumentarium mee te nemen.

 6. De KRW is enkele malen genoemd en werpt haar schaduw vooruit. Het kabinet pakt de problematiek integraal aan (stikstof, klimaat, zoonosen, etc.)

 7. Voor industrie moet er eind van het jaar een plan liggen.

 8. Vliegvelden gaan individueel een stikstofbudget krijgen. Ze mogen dan zelf uitzoeken hoe ze binnen die budgetten gaan blijven.

 9. De Federatie Particulier Grondbezit was op het laatste moment nog toegevoegd. Dit bleek een mol te zijn van LTO. Vertegenwoordiger van FPG mocht verbaal leeglopen van Remkes maar kreeg geen poot aan de grond met voorstellen om KDW te schrappen en uitvoering van stikstofprogramma te vertragen. Hij zat duidelijk in de verkeerde bijeenkomst….

 10. De opleidingen aan MAS en HAS moeten beter: kennis van ecologie ontbreekt nagenoeg bij de de afgestudeerde leerlingen.

 11. Intimidatie van goedwillende boeren door radicale boeren is een punt van zorg voor het kabinet.

 

Wat voorafging

Harde boerenprotest gevolg van knullig optreden van premier Rutte

MOB is verbaasd dat dit proces kennelijk nodig wordt gevonden. Immers, er is een Stikstofwet en een coalitieakkoord. Het is dan ongepast om de discussies en onderhandelingen in het parlement nog eens over te gaan doen op de snelweg. Kortom; na 3,5 jaar na de uitspraak van de Raad van State is er nog steeds nauwelijks/geen emissiereductie bereikt. Integendeel: middels ‘geitenpaadjes’ als intern salderen en stikstofhandel is hier en daar de vergunde stikstofruimte nog toegenomen.

Hoe kan MOB dan vertrouwen hebben dat het inderdaad tot uitvoering komt van het coalitieakkoord?

In de bijgaande brief, die naar de heer Remkes en betroffen bewindspersonen is gestuurd, laten wij ons licht schijnen over het ontstaan van de stikstofcrisis. Wij noemen een aantal voorbeelden van het desastreuze beleid van de afgelopen jaren. Daarna sommen we een aantal knelpunten op, om af te sluiten met wat volgens ons noodzakelijk is om uit de stikstofcrisis te raken. Hierin beginnen we met de observatie dat de houding van premier Rutte en de wijze waarop hij in het dossier zit funest is voor het vertrouwen van niet alleen de veeboeren maar ook van MOB.

Met andere woorden: de voorzitter van het kabinet en daarmee hét boegbeeld van het regeringsbeleid laat consequent na om dit even simpele als basale principe over het voetlicht te brengen, en dus ook om te benadrukken dat het in stand houden van biodiversiteit juist in het belang is van de landbouw zelf. Dit is verbijsterend kortzichtig, misleidend en qua communicatie rampzalig. Wij zijn ervan overtuigd het harde boerenprotest in belangrijke mate gevoed wordt door de knullige en laffe manier waarop de premier over het stikstofdossier naar de bevolking communiceert.

Het kabinet heeft dus de kans niet gegrepen om de stikstofcrisis te presenteren als dat wat het is: een gezamenlijk maatschappelijk probleem. Aldus heeft het polariserende tendensen laten voortwoekeren. Het zal een hele toer worden om de geest weer in de fles te krijgen.

Het is onder andere de volkomen misplaatste benadering van de stikstofcrisis als een juridisch, door lastige rechters gecreëerd, probleem die het vertrouwen van MOB in het kabinet ernstig beschadigd heeft.

Wat ook heeft bijgedragen aan het geschonden vertrouwen is het feit dat het kabinet ervoor heeft gekozen om de focus in eerste instantie op de intensieve veehouderij te leggen. Terwijl er ook enorme opgaven liggen voor de industrie en de transportsector, inclusief de luchtvaart. Ook hierdoor is in de samenleving een volkomen onevenwichtig beeld van de stikstofproblematiek en de bijbehorende oplossingsrichtingen ontstaan.

Alhoewel niet wordt verwacht dat oplossingsrichtingen aan de orde zullen komen hebben we op pagina 4/5/6 van de bijlage aangegeven wat er voor wat betreft de agrarische sector nodig is om Nederland uit het stikstofmoeras te trekken.

MOB is van mening dat het taboe op een forse inkrimping van de veestapel van tafel moet met een onmiddellijk ingaand moratorium op de bouw van nieuwe veestallen en/of uitgifte van nieuwe vergunningen daarvoor.

Cruciaal hierbij is het adequaat informeren van de burgers én de agrarische sector door het kabinet dat we in een ecologische crisis zitten. Met name het ontbreken van ecologische kennis bij boerenleiders is stuitend.

Vertrouwen van alle betrokken partijen kan er alleen komen als het kabinet ruiterlijk toegeeft dat de koers die Nederland in de afgelopen decennia heeft gevaren, het land in een biodiversiteitscrisis heeft gestort, dat deze crisis een acute bedreiging vormt voor het welzijn van mens en natuur, en dat alleen een goed geïnformeerde eensgezinde samenleving deze crisis het hoofd zal kunnen bieden en begrip kan opbrengen voor de dringend noodzakelijke transitie van onze landbouwsector. Zie hier voor de brief.

 

MOB pakt de top-10 van industriële ammoniakuitstoters aan

Niet alleen de veeteeltsector zorgt voor een forse uitstoot van ammoniak, de industrie kan er ook wat van. MOB wil daarom dat óók deze sector werk maakt van emissiereductie. Volgens MOB is de ammoniaknorm voor de industrie veel te ruim. Deze norm (van 30 mg/Nm3) is al meer dan 20 jaar oud. En ondertussen heeft de techniek niet stilgestaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs laten weten het met MOB eens te zijn en de ammoniaknorm te zullen aanscherpen (naar 5 mg/Nm3). MOB wil daar echter niet op wachten. Daarom heeft zij recent met actualiseringsverzoeken de omgevingsdiensten formeel verzocht om tot actie over te gaan: verlaag de ammoniaknorm in de vergunningen van de top-10 industriële ammoniakuitstoters naar 3 mg/Nm3.

Het gaat om de top-10 industriële ammoniakuitstoters:

1. Rockwool, Roermond (isolatiemateriaal)

2. Yara, Sluiskil (kunstmest)

3. Chemelot, Geleen (chemie)

4. Olam Cocoa, Koog aan de Zaan (cacaoverwerking)

5. Cargill Aurora, Zaandam (cacaoverwerking)

6. Saint Gobain, Etten-Leur (isolatiemateriaal)

7. Cosun Beet Company, Dinteloord (verwerking suikerbieten)

8. Cosun Beet Company, Vierverlaten (verwerking suikerbieten)

9. FrieslandCampina, Veghel (melkeiwitproductie)

10. Nuon Power Projects, Eemshaven (energiecentrale)

Daarnaast heeft MOB verzocht om de natuurvergunningen van deze bedrijven in te trekken. Deze intrekkingsverzoeken dwingen de betrokken provincies om inzichtelijk te maken hoe zij de stikstofeffecten van deze bedrijven daadwerkelijk willen bestrijden. Overigens is de natuurvergunning van Yara op 27 juli 2022 alsnog door de rechter vernietigd. Zie hier

 

Emissienorm voor ammoniak wordt verlaagd met ruim 80%

Op verzoek van MOB wordt de uitstootnorm van ammoniak van de industrie verlaagd van 30 naar 5 mg/Nm3 afgevoerde lucht. Dat wil zeggen: een factor 6 verlaging, oftewel een reductie van ruim 80%. Daar kan de vee-industrie nog een voorbeeld aan nemen. Zie de brief van 11 juli 2022.

 

Goed feitenoverzicht van de NOS

Zie hier.

 

MOB pleit voor (1) wettelijke verplichting tot koeien zo lang mogelijk in de weide, in combinatie met (2) verbod op het gebruik van monocultuur weilanden (raaigras c.q. soortenarme grassoorten

LTO heeft de boeren opgeroepen om op 30 mei uit protest de koeien op stal te houden. De boerenorganisatie vreest dat het, ten gevolge van een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel, onmogelijk wordt om de koe in de wei te houden. Stikstofregels zouden daaraan in de weg staan.

Het was MOB die de Overijsselse rechtszaken heeft gevoerd. Niet om de koe uit de wei te krijgen, zoals hier en daar ten onrechte wordt gesuggereerd. Wel omdat op grond van eerdere uitspraken van nationale en Europese rechters de weidegang in veel gevallen moet worden meegenomen in de vergunning die een veehouder nodig heeft voor zijn bedrijf. Dat schrijven de Europese en nationale natuurbeschermingsregels voor. Ondanks deze duidelijke uitspraken weigert de Nederlandse overheid daaraan gevolg te geven. Met alle onduidelijkheid en onzekerheid van dien voor zowel de natuur als de boeren.

Net als LTO vindt MOB dit een hoogst onwenselijke situatie. Sinds de baanbrekende PAS-uitspraak van 29 mei 2019 (precies drie jaar en één dag na het aangekondigde boerenprotest!) moddert de overheid maar voort in het stikstofdossier, en zinkt daarbij steeds dieper in het moeras. MOB dringt al sinds 2019 aan op concrete stappen in het stikstofdossier. Zij heeft daar ook herhaaldelijk voorstellen voor gedaan. Tot op heden is de overheid echter doof gebleken voor al deze suggesties van MOB maar helaas ook voor het advies van de commissie Remkes. MOB begrijpt dan ook dat de boeren het zat zijn, en duidelijkheid willen. Net als MOB.

Herstel van maximale weidegang is cruciaal voor vermindering van de ammoniakemissie maar ook voor het stoppen van de neergang van biodiversiteit c.q. het bestand aan insecten, vogels, etc. in agrarische gebieden. MOB is daarom een fervent voorstander van maximale weidegang.

Zie vandaag uitgebracht persbericht.

 

Nog weer twee jaar doormodderen in chaotisch stikstofdossier

“Een lange reeks verloren rechtszaken heeft het kabinet kennelijk tot het inzicht gebracht dat dit een heilloze weg is. Als vrijwillige uitkoopregelingen voor veehouders binnen een jaar of twee onvoldoende blijken, neemt het Rijk de regie over”.

Kortom: na 3 jaar falen nog weer 2 jaar eraan vast? Kennelijk toch niets geleerd van de chaos waarin het stikstofdossier is beland. Waarom zouden provincies in 2 jaar alsnog kunnen doen wat in afgelopen 3 jaar niet gelukt is?

Kabinet: dit leidt alleen maar weer tot uitstel en een lange reeks van vernietigde vergunningen. Neem nu de regie over. 

 

Boosheid over aanpak stikstofzaken: rechter tikt provincie Overijssel stevig op de vingers

In ongewoon harde bewoordingen is gedeputeerde Tijs de Bree van Overijssel opgeroepen vandaag persoonlijk voor de bestuursrechter te verschijnen, bij de behandeling van diverse stikstofzaken. De rechtbank is ‘ernstig ontstemd over de manier van doen van Gedeputeerde Staten’. Rechters zijn helemaal klaar met de chaos. 

 

Gras overwoekert duinen door stikstofcrisis: grote zorgen om Noord-Hollandse natuur

Meerdere Noord-Hollandse natuurgebieden staan onder grote druk door de stikstofuitstoot, zo blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Een van de kwetsbaarste gebieden is het Noord-Hollandse duinlandschap. Het stemt boswachter Tim Zutt niet vrolijk: hij ziet het landschap voor zijn ogen achteruit hollen. Zie hier en hier.

 

Ministeries van LNV/I&W volharden in bedrog m.b.t. berekenen van stikstofdeposities afkomstig van industrie en verkeer

 Vanaf 20 januari 2022 is de geactualiseerde versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Dit rekeninstrument wordt bij aanvragen voor natuurvergunningen gebruikt om de stikstofneerslag te berekenen. Nieuw is dat de maximale rekenafstand voortaan 25 kilometer is. Tot voor kort gold voor alleen verkeer een grens van 5 km.

MOB heeft een onafhankelijke externe deskundige laten uitrekenen wat dit betekent voor onder andere de stikstofdepositieberekeningen van Tata.

Conclusie: van de totale NOx emissie vanuit het Tata terrein komt 1,4% als depositie binnen 25 km van de bronnen neer. Door af te kappen op 25 km blijft dus 98,6% van de NOx depositie ongezien.

Kortom: hoe moffel ik stikstofdepositie van grote industriële bedrijven onder het vloerkleed? Er zal natuurlijk stikstofruimte moeten worden gevonden voor de depositie buiten 25 km. Je hoeft geen helderziende te zijn om te bevroeden waar die stikstofruimte vandaan moet komen. Zie:

Opmerkelijk is dat RIVM ook al heeft geconstateerd dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het afkappen, maar dat dit een “beleidsmatige keuze” is.

Zie hier het rapport van Geetacs.

 

Niet alleen natuurgebieden, óók wegbermen en dijken hebben in Nederland te maken met stikstofvervuiling

Het gevolg is dat er minder wilde bloemen groeien, en dus ook minder bijen en vlinders leven. En BBB en STAF maar zeuren over modellen.

 

Om te huilen

De Nederlandse natuur lijdt van de duinen tot Twente onder een groeiend tekort aan kalk. De voornaamste oorzaak is verzuring van de bodem, door tientallen jaren stikstofvervuiling. Voedingsstoffen als calcium, magnesium en kalium zijn hierdoor weggespoeld, waardoor veel planten en dieren sterk achteruitgaan. Om te huilen.

Niet alleen natuurgebieden, óók wegbermen en dijken hebben in Nederland te maken met stikstofvervuiling

Het gevolg is dat er minder wilde bloemen groeien, en dus ook minder bijen en vlinders leven. En BBB en STAF maar zeuren over modellen..

 

'Een rechterlijke uitspraak uit Nederland over een biomassa-centrale zet stikstof- en klimaatdebat verder op scherp'

Nederland gezien vanuit Beligisch perspectief:

Belgische milieujurist: 'Nederlandse regering maakt miljarden vrij voor stikstofbeleid, maar er vallen lijken uit de kast'. Ook: 'De tijd zal uitwijzen of de Vlaamse Regering de vele wolfijzers en schietgeweren die het Nederlandse stikstofbeleid dwarszitten, alsnog kan onschadelijk maken.'

Zie hier.

Of hier.

 

Raad van State zet weer een streep door gesjoemel met stikstofberekeningen, natuurlijk weer provincie Noord-Brabant

Hoe lang gaat het nog duren tot provincie doorkrijgt dat reductie van veestapel onafwendbaar is? Waarom achteruit blijven roeien?

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@127673/noord-brabant-gebiedsproject/

 

Stikstof maakt meer kapot dan alleen natuur

 In alle discussies over stikstof gaat het vooral over de schade die de natuur erdoor ondervindt. Maar het is een ‘veelkoppig monster’ met nadelige gevolgen op meer gebieden.

Het meest onderschatte effect van stikstof betreft de gevolgen die het heeft voor onze gezondheid, zegt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. ‘Dat is het best bewaarde geheim.’

Zie:  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/stikstof-maakt-meer-kapot-dan-alleen-natuur~bc1f49a8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

 

 

Stikstof (ammoniak, NOx) niet alleen slecht voor de natuur

En het zorgt voor boze boeren, gedupeerde bouwers en gefrustreerde natuurbeheerders. Toch is dat nog niet alles, schrijven hoogleraren Jan Willem Erisman en Wim de Vries (Wageningen University & Research) in hun boek Stikstof – De sluipende effecten op natuur en gezondheid

Zie verder op: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/vijf-dingen-die-je-ook-moet-weten-over-stikstof

Zie ook stikstofemissies naar de lucht

Dweilen met de kraan open

Vandaag, 7 november 2021, is het drie jaar geleden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gaf op de prejudiciële vragen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het antwoord was helder: het PAS was in strijd met de Habitatrichtlijn. Ruim een half jaar later deed de Raad van State de uitspraak waarmee bevestigd werd dat het PAS niet als toestemmingsbasis voor stikstofdepositie veroorzakende activiteiten mag worden gebruikt. Het Programma Aanpak Stikstof werd daarmee definitief een mislukking.

In de afgelopen jaren is veel gezegd en geschreven over de stikstofproblematiek, zijn enkele wetswijzingen doorgevoerd en is geld vrijgemaakt om te werken aan een oplossing. In de tussentijd zijn provincies weer druk bezig vergunningen te verlenen voor de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Een aantal van die vergunningen zijn inmiddels in de rechtbank vernietigd vanwege strijdigheid met de Wet natuurbescherming. Op die manier sleept het probleem zich voort.

Zie overzicht van Raoul Beuen op https://www.raoulbeunen.nl/?p=1168

 

Nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering nu al een flop

De onlangs in het Staatsblad verschenen Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering beoogt een aanpak van de nog steeds voortdurend overbelasting van onze natuur met stikstof. Helaas mist de wet de effectiviteit en snelheid die nodig is voor het keren van de achteruitgang van beschermde natuur door decennia van te hoge stikstoflast.

Een adequaat implementatieplan om deze tekort schietende wet uit te voeren is er nog steeds niet. Het legaliseren van PAS-melders zonder een adequate Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering en zonder een door de Kamers goedgekeurd implementatieplan is daarom niet acceptabel.

MOB en vereniging Leefmilieu maken minister Schouten en de provinciebesturen verder scherpe verwijten dat er twee jaar na de uitspraak nog vrijwel geen maatregelen zijn genomen en dat ze de PAS-melders wil legaliseren op basis van schimmige salderingsregels.

Beide organisaties willen dat er:

 1. een aangescherpte wet komt in lijn met de adviezen van de commissie Remkes;
 2. een einde komt aan de handel in stikstofemissies als zouden het rechten zijn;
 3. zo snel mogelijk effectieve maatregelen worden genomen om op korte termijn zo veel mogelijk stikstofemissies te beperken.

 Mobilisation en vereniging Leefmilieu zijn bereid om constructief mee te denken over de oplossing van de stikstofproblematiek, waarbij inbegrepen goede oplossingen voor de PAS-melders.

 

Maatregelen voor natuurherstel hebben meestal geen zin als de neerslag van stikstof nog niet ver is teruggebracht, stellen elf ecologen in een advies aan het kabinet

Stikstofreductie gaat te langzaam en is te weinig, vinden wetenschappers: Hoe langer je wacht, hoe meer natuur je verliest

De maatregelen van het kabinet om natuur te herstellen hebben nauwelijks zin, stellen elf ecologische experts in een advies aan het kabinet dat op 8 april 2012 is gepresenteerd. De kans is zelfs groot dat door goedbedoelde herstelwerkzaamheden de natuur verder verschraalt. Om herstel mogelijk te maken moet in de meeste natuurgebieden eerst de hoeveelheid stikstof die daar neerslaat fors omlaag.

Het kabinet investeert de komende jaren 5 miljard euro in stikstofbeleid. Een groot deel van dat geld is bestemd voor natuurherstel. Het kabinet zegt nadrukkelijk dat het beleid rust op twee pijlers: terugdringen van de emissies van stikstof en herstelmaatregelen.

In het advies ‘Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof’ schrijven de wetenschappers dat herstelmaatregelen in droge gebieden geen soelaas bieden. Ze nemen de oorzaak van de verontreiniging met ammoniak en stikstofdioxide niet weg. En bij het afplaggen van de heide bijvoorbeeld, wordt de organische bovenlaag van de bodem verwijderd, met niet alleen stikstof maar ook andere mineralen, zoals fosfor en calcium.

Het rapport is een ecologische aanvulling op het vorige zomer gepresenteerde advies van de commissie-Remkes. Dat was vooral gericht op het weer vlottrekken van woningmarkt en wegenbouw, oordeelden opdrachtgevers WWF en Natuurmonumenten. Zij vinden dat de natuur het uitgangspunt moet zijn. Om die er bovenop te helpen moet de emissie van stikstof zo snel mogelijk met minimaal 70 procent omlaag, zeggen de ecologen. De 50 procent die minister Schouten nu wettelijk heeft vastgelegd is ‘onverantwoord’.

“Hoe langer je wacht, hoe meer soorten je kwijtraakt”, zo licht hoogleraar Berendse toe.“ Wij laten zien wat er gebeurt als je te lang wacht met het terugbrengen van de uitstoot tot onder de kritische waarden.” Door te veel stikstof zijn ‘gedegenereerde’ landschappen en leefgebieden ontstaan, staat in het rapport. De opstellers hopen met de vaststelling van ecologische randvoorwaarden de afweging van belangen tussen natuur en economie te vereenvoudigen.

Opnieuw krijgt minister Schouten te horen dat haar inzet in de stikstofcrisis niet toereikend is. In de wet die onlangs werd aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer staat de verplichting om de stikstofuitstoot met 26 procent te reduceren in 2030 en met 50 procent in 2035. De commissie Remkes adviseerde vorig jaar al om de lat hoger te leggen. In 2030 moeten de emissies dalen met 50 procent en in 2035 met 70 procent. Daarna kwam een groep topambtenaren met dezelfde conclusie en nu volgen de ecologen.

Zie het bovengenoemde van 11 vooraanstaande ecologen 'Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof' voor verdere onderbouwing. Ook wordt verwezn naar het recente rapport van BWARE van maart 2012, met daarin een aanzet voor een zwarte lijst van soorten, die waarschijnlijk zullen bezwijken onder de al decennia voortdurende overbelasting met vooral stikstof: 'Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse'.

 

Gaat de nieuwe wet stikstofreductie en natuurherstel de ecologische crisis oplossen?

Dat gaat niet lukken als er geen halt wordt toegeroepen aan het zogenaamde intern en extern salderen en het verhandelen van stikstofruimte alsof het verhandelbare rechten zouden zijn. Er worden op grote schaal ‘historische rechten’ gecreëerd van stikstofemissie, die in werkelijkheid nooit hebben bestaan: fraude met natuurvergunningen. Samen met de forse latente ruimte gaat dit ervoor zorgen dat de nieuwe wet bij voorbaat al als kansloos moet worden gezien. Oplossing: ja, stop onmiddellijk met intern en extern salderen en formuleer z.s.m. een gedegen PAS 2.0 met een goed dichtgetimmerd implementatieprogramma. Zie: https://www.platform-investico.nl/artikel/schuiven-met-papieren-stikstof-geannoteerd-verhaal/

 

Provincie Zuid-Holland doet ook mee aan sjoemelpraktijken met stikstof

Porthos wil een omstreden pijpleiding aanleggen voor CO2-opslag dankzij de ‘huur’ c.q. lease van overtollige stikstofruimte van Gate Terminal. Op papier neemt de stikstofdepositie op natuurgebieden volgens bedrijf en provincie niet toe. In werkelijkheid neemt die wel fors toe.

Extra pikant is dat Gate Terminal die emissieruimte gratis heeft verkregen uit zogenaamde ontwikkelruimte uit het afgeschoten PAS. Gate Terminal heeft die ruimte helemaal niet nodig. MOB heeft daarom om intrekking verzocht van de in 2016 ten onrechte vergunde stikstofemissies. Waarom moeten ouders al dan niet onterecht ontvangen steun wel terugbetalen als Gate Terminal aantoonbaar onterecht en gratis ontvangen stikstofruimte mag houden en zelfs gaan verhuren? 

Zie: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/milieuorganisatie-mob-laakt-stikstofafkoop-voor-opslag-van-co2-in-de-noordzee~b1134cca/

Ook: https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/road-project-definitief-gestrand/

Zie ook publicaties in het Financieel Dagblad.

 

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaandam maken diepe knieval voor cacaobedrijf Olam Cocoa in Zaandam

Het bedrijf is een multinational die in meer dan 60 landen actief is in cacao, koffie, katoen en rijst met hoofdkantoor in Singapore. Tussen 2011 en 2015 explodeerde de omzet in palmolie met een factor 20. Het bedrijf is in het verleden door internationale NGO’s in verband gebracht met vernietiging van tropisch oerwoud. Olam is ervan beschuldigd de boshabitats van gorilla's, chimpansees en bosolifanten in gevaar te brengen als gevolg van grootschalige ontbossing. Ook was sprake van 26.000 hectare boskap in Gabon voor palmolie. De foto's en video's in een NGO-rapport laten Olam zien die de Gabonese regenwouden wegbulldozeren voor rubber met als doel Afrika's grootste palmolieplantage te vestigen.  Zie Wikipedia voor een uitgebreidere “bloemlezing” van activiteiten van Olam Cocoa. 

Overigens lijkt Olam in Nederland ook lak te hebben aan Nederlanse wet- en regelgeving. Olam zit bij de top van Nederlandse ammoniak uitstoters: ergens tussen 80.000 en 500.000 kg/jaar. Niemand die het precies weet. Ook gemeente en provincie niet. Reden: er wordt nauwelijks/niet gemeten.

Maar er is toch sinds 1 januari 2016 een wettelijke eis van 30 mg/m3 waaraan Olam ook moet voldoen? Dat klopt, maar provincie en gemeente hebben het bedrijf daarvoor steeds een vrijstelling verleend. Er lag tot voor kort een concept omgevingsvergunning ter visie waarin stond dat Olam nu toch echt aan de wettelijke eis zou moeten gaan voldoen. Uit een recente Raadsbrief blijkt dat Olam boos is geworden. Dat heeft geholpen. In de definitieve omgevingsvergunning staat dat Olam pas midden 2024 aan de sinds 1 januari 2016 geldende wettelijke norm hoeft te gaan voldoen.

Olam beschikt trouwens niet over een natuurvergunning ondanks dat het een piekbelaster is. Niet nodig, vindt de provincie.

Zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/piekbelaster-stoot-jarenlang-zonder-toezicht.16489729.lynkx?tid=TIDP672697X284CC26997B64C61967E591A33A71DE3YI5&utm_campaign=BB_NB_Ruimte&Milieu&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

 

Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid aan flarden

De ‘Raad voor Vergunningsbetwistingen’ heeft in de uitsprak van 25 februari 2021 uitgesproken dat de stikstofregelgeving voor landbouwbedrijven die uitbreiden niet voldoet aan de Europese eisen. Het arrest van de Raad betreft een specifieke situatie van een landbouwbedrijf dat wilde uitbreiden. De exacte gevolgen van het arrest zijn nog onduidelijk maar het kan de aanzet zijn voor een complete revisie van de hele wetgeving van 2016.

Natuurpunt, dat een van de aanklagers is: 'We zijn benieuwd wat de overheid met deze uitspraak zal doen.’ Komt de politiek niet met een oplossing, dan sluit Natuurpunt verdere juridische procedures niet uit.

Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid aan flarden: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210226_96061138

Ook: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Rechtbank-dwingt-Vlaamse-regering-tot-strenger-stikstofbeleid/10287541?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

Ook: https://www.foodlog.nl/artikel/ook-vlaamse-rechter-geeft-startschot-voor-een-stikstofcrisis/

Zie de gehele uitspraak.

 

Een PAS 2.0 debacle kondigt zich aan/visieloos kabinet moddert door in stikstofdossier

Wij hebben in Nederland een groot probleem met aftakeling van onze natuur als gevolg van een regering die totaal niet in staat is om milieuproblemen aan te pakken. Voorbeelden waar de rechter tussenbeide moest komen: gaswinning Groningen, klimaatafspraken Parijs/Urgenda vonnis, Natura 2000-gebieden(stikstofarrest). Het probleem is dat deze regering de aftakeling van onze natuur als een economisch en juridisch probleem benadert in plaats van een ecologisch probleem. Deze nieuwe wet is tot stand gekomen met een koehandel met wat splinterpartijen.

Er is sinds 29 mei 2019, nadat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak heeft gedaan over het PAS, anderhalf jaar verstreken. In deze 1,5 jaar is er nauwelijks iets bereikt m.b.t. stikstofemissiereductie.

Het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ zal verdere aftakeling van onze natuur niet voorkomen. Daarvoor is het ambitieniveau te laag en komen maatregelen niet of te laat. De wet faciliteert handel in stikstof en grootschalige fraude met handel in "stikstofrechten". Daar zijn nu al voorbeelden van.  Een PAS 2.0 debacle kondigt zich aan. 

Industrie, luchtvaart (krijgt zelfs veel meer ‘stikstofbudget’ met geplande uitbreidingen van Schiphol en Lelystad). Verkeer en bouw blijven buiten schot of mogen uitbreiden.

Houtstook blijft voorlopig zelfs gesubsidieerd en mag meer stikstof gaan uitstoten.

De agrarische sector zal fors moeten gaan inleveren. De aftakeling van de natuur gaat onverminderd hard door. Een stortvloed aan juridische procedures zal een probleem gaan vormen voor herstel van de economie.

Dit gaat weer ontaarden in een jarenlang durende juridische veldslag.

Zie: Nieuwe stikstofwet een drama

Ook: https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vl4ad8kszgu8/nieuws/stikstof_als_symbool_voor_een_falende

  

Nieuwe stikstofwet zowel ecologisch als economisch een debacle?

Het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ is aangenomen, maar hoe nu verder? Het ambitieniveau is treurig. Nu nog dieper in juridisch stikstofmoeras?

Er is sinds 29 mei 2019, nadat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak heeft gedaan over het PAS, inmiddels anderhalf jaar verstreken. Sindsdien is het kabinet verlamd geweest en is er nauwelijks iets gebeurd om de stikstofuitstoot te verlagen behalve iets langzamer rijden. De bouw zit deels op slot, investeringen in de industrie komen niet los. Het kabinet heeft zich lange tijd verscholen achter de brede rug van Remkes. Het breed gedragen advies was duidelijk: om onze natuur een kans te geven voor een begin van herstel is minstens 50% uitstootvermindering van stikstof nodig. Alleen dan valt er nog wat natuur te redden die we straks hard nodig zullen hebben als corona en vervolg epidemieën doorzetten mede door de hoge infectiedruk in Nederland als gevolg van de vee-industrie. Dit advies is in een diepe lade verdwenen. Het huidige wetsvoorstel is hooguit een slap aftreksel van het advies van Remkes en zal de economie niet verlossen van het stikstofslot.  

Nederlandse natuur staat op instorten

De aarde heeft er miljarden jaren over gedaan om het nu bestaande ecosysteem op te bouwen. In een eeuw tijd heeft de mens met zijn landbouw, industrie en stedenbouw meer dan driekwart van het landoppervlak van de aarde ernstig aangetast. Meer dan 85% van de wetlands zijn verdwenen. “Wilde” dieren hebben steeds minder leefruimte evenals planten en micro-organismen. Insectenpopulaties storten in. De Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Ten opzichte van 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam. Een typisch Nederlandse vogel als de grutto is zwaar bedreigd in zijn voortbestaan en binnenkort alleen nog op foto’s en in musea te bezichtigen. Driekwart van onze natuur is er beroerd aan toe en op sterven na dood. Tegelijkertijd vindt er momenteel een herwaardering van onze schaarse natuurgebieden plaats zoals blijkt uit de grote aantallen bezoekers aan natuurgebieden tijdens de coronacrisis.

Het grote sterven in de Nederlandse natuurgebieden waaronder de Veluwe is al veel eerder in gang gezet. Enige oplossing: complete herstructurering van agrarische sector. Maar daarvoor is wel een kabinet met visie én lef nodig.

 Landbouw hoofdoorzaak van aftakeling van onze natuur

Nederland is het meest veedichte land van Europa en heeft de hoogste ammoniakemissie per hectare. Bijna 90% van de ammoniakemissie komt bij de landbouw vandaan. De zogenaamd efficiënte Nederlandse landbouw is bijzonder inefficiënt als het gaat om energie en stikstof: van elke 100 kilo stikstof die het landbouwsysteem ingaat, verdwijnt meer dan 70 kilo in het milieu. In internationale vergelijkingen scoort Nederland beroerd en slechter dan landen als India, China, Bangladesh. Er gaat heel veel stikstof het landbouwsysteem in en er komt relatief weinig uit. De rest verdwijnt in het toch al overbelaste milieu inclusief de natuurgebieden. Hierbij komt ook de enorme grondwaterbehoefte van de landbouw. De economische schade aan gezondheid van de mens, natuur en gebouwen bedraagt tientallen miljarden per jaar.

 

Wet met onvoldoende ambitie

Deze wet gaat de stikstofproblematiek niet oplossen. Het zal tijdelijk hier en daar even wat soelaas bieden maar het systeem zal weer vast gaan lopen net als onder het PAS is gebeurd. Het PAS-debacle van 2015-2019 is een herhaling van het sneuvelen van het stikstofbeleid van het toenmalige kabinet bij de rechter in 2008. En 2008 is weer een herhaling van het sneuvelen van het stikstofbeleid van de toenmalige regering in 1993. De belangrijkste mankementen zijn het te beperkte ambitieniveau in combinatie met een aantal instrumenten als intern salderen, extern salderen en depositiebanken, oftewel handel in stikstofruimte. Er wordt vanuit gegaan dat vervuilingsruimte een recht is dat je dus ook kunt verkopen of verhuren. Europeesrechtelijk gezien is dat onzin. Immers, een natuurvergunning is een tijdelijke toestemming om de omgeving te mogen belasten met stikstof, maar niet zodanig dat de natuur er kapot aan gaat. 

Maar hoe kun je nou iets verkopen dat je in bruikleen het gekregen en dus niet van jou is?

Dit kabinet gaat gewoon door met zijn neoliberale koers die er vanuit gaat dat de markt alle problemen oplost en niet hoeft te worden gestuurd. In een overleg in het Catshuis met Rutte en Schouten in december 2019 gaf Rutte expliciet aan dat het huidige kabinet de stikstofcrisis niet zou gaan oplossen vooral vanwege de komende verkiezingen van maart. Dit bevestigde nog eens het gebrek aan visie van Rutte/VVD. Rutte stuurt zijn beleid kennelijk op maximalisatie van het aantal VVD-stemmers in 2021. Het landsbelang is daaraan ongeschikt gemaakt. Het belang van de natuur al helemaal. Ook dringt het kennelijk tot de VVD niet door dat onze natuur ook een groot economische belang vertegenwoordigt.

Stikstofwet leidt nu al tot grootschalige fraude/Overheid notoir onbetrouwbaar

De nieuwe wet zorgt er voor dat vergunde ammoniakemissies veel geld waard worden omdat stikstofruimte schaars is. Een vergunde stikstofemissie wordt een verhandelbaar product. Vooruitlopend op de wet staan veel provincies nu al handel in stikstof toe. Dit leidt er nu al toe dat bedrijven claimen dat ze in het verleden hoge vergunde stikstofemissies hadden en dat in de aangevraagde situatie de stokstofuitstoot leidt tot vermindering van de uitstoot. In werkelijkheid neemt de uitstoot toe. Het gaat hierbij om heel grote hoeveelheden onterechte stikstofclaims. Zie onze website met voorbeelden van stikstoffraude. De nieuwe stikstofwet faciliteert door het toekennen van een economische waarde aan stikstofuitstoot en het faciliteren van handel hierin. Kortom: de doelstelling van der nieuwe stikstofwet én de gekozen instrumenten konden niet slechter worden gekozen. Het zal gaan leiden tot grootschalige fraude. Opmerkelijk is dat niet alleen bedrijven frauderen maar het kabinet zelf ook zoals blijkt uit de vergunningprocedures voor Schiphol en Lelystad met gemanipuleerde cijfers om de klimaatverwoestende luchtvaart een steun in de rug te geven. De nieuwe stikstofwet is een doodlopend spoor niet alleen voor de natuur, maar ook voor de landbouw én de economie.

 Als je als bedrijf stikstofruimte nodig hebt: koop een boer uit!

De nieuwe wet betekent dat boeren hun vergunde stikstofuitstoot kunnen verkopen. Dit proces is al in gang gezet. De provincie Noord-Brabant heeft zelfs stikstofemissie uit de landbouw opgekocht ten behoeve van een logistiek centrum. Veel boeren zullen volgen mede gestimuleerd door extreem lage prijzen voor hun producten. Zowel overheid als bedrijven zullen stikstofruimte op gaan kopen voor ontwikkelingen economische ontwikkelingen buiten de landbouw. Dit zal gaan leiden tot grootschalige leegloop van het platteland. Hierover is overleg geweest met onder andere FDF. Van oktober 2020 dateert ons voorstel naar de agrarische sector. Ons voorstel was samengevat: een stikstofwet conform het advies van Remkes: 50% emissiereductie in alle sectoren in 10 jaar als wettelijke resultaatsverplichting, passende tussendoelen, netjes uitkopen van boeren die in of dichtbij natuurgebieden zitten, met een passende drempelwaarde. Geen handel in stikstof, wel een generaal pardon voor PAS-melders: 4.000 bedrijven zonder een natuurvergunning. FDF en Agractie hebben ons laten weten niet akkoord te kunnen gaan met 50% emissiereductie door de agrarische sector. LTO heeft niet gereageerd op ons voorstel.

Kabinet: kom met een betere wet

Om de huidige al veel te lang durende impasse te doorbreken moet zo spoedig mogelijk een aangepast wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ worden opgesteld met een afrekenbaar programma, wettelijk geborgd met een stikstofemissiereductie van 50% in 10 jaar met tweejaarlijkse tussendoelen. Als dat niet gebeurt dan wordt de stikstofproblematiek de eerstkomende jaren niet opgelost en zullen zowel (1) de kwaliteit van de natuur, als (2) gezondheid van de bevolking, en (3) economie hier ernstige schade van ondervinden. Onnodig naar onze mening. Het kan ook voorkómen dat we weer jaren tegemoet gaan met een juridische guerrillastrijd waardoor de rechtbanken nog verder zullen gaan overlopen met jarenlang slepende vergunningprocedures, waardoor de Nederlandse industrie én de agrarische sector nog verder op achterstand gaan worden gezet ten opzichte van het buitenland. Miljarden aan investeringen liggen nu al op de plank in afwachting van “stikstofruimte”. Banken voorzien voor hun bedrijfsklanten grote risico’s i.v.m. de stikstofproblematiek, en dan niet alleen bij agrariërs.  Geen aantrekkelijk perspectief.

Hieronder de volledige brief naar minister Schouten

Brief: Brandbrief aan minister Schouten

Bijlage 1: Extern salderen, probleem of oplossing?

Bijlage 3: Voorstel aan agrische sector oplossen stikstofcrisis 

 

Rijk en provincies eens over besteding 3 miljard euro voor sterke natuur/Dweilen met de kraan open

Quote: 'Het Programma Natuur draagt eraan bij dat de Nederlandse natuur in de toekomst in een blijvend goede staat verkeert. Daarvoor is ook aandacht nodig voor het versterken van natuur buiten natuurgebieden, zoals in steden, op het platteland en in de grote wateren. Daarom werken Rijk en provincies de komende maanden aan een visie op de te volgen koers naar een natuurinclusieve samenleving. Dat moet in de loop van 2021 een Agenda Natuurinclusief opleveren'. 

Een blijvend goede staat? Driekwart van onze Natura-2000 gebieden is er beroerd aan toe. Zolang de stikstofemissie niet halveert blijft dit dweilen met de kraan open en zijn deze miljarden verkwist. 

https://nieuws.ipo.nl/rijk-en-provincies-eens-over-besteding-3-miljard-euro-voor-sterke-natuur/

 

 

Voorbeeld van grote stikstoffraude in de industrie, die alvast weer is begonnen nog voordat de nieuwe stikstofwet is aangenomen

Komende week gaat het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ worden binnenkort behandeld. Het ambitieniveau is treurig. Een PAS 2.0 debacle kondigt zich aan.

Vooruitlopend op de nieuwe wet is de grote stikstoffraude alweer begonnen in de industrie. De meest recente is de concept natuurvergunning van Olam Cocoa in Koog aan de Zaan. In het buitenland heeft dit bedrijf een slechte reputatie als het gaat om ontbossing van tropische oerwouden en is niet transparant over herkomst van cacao en palmolie.

In Koog aan de Zaan draait het bedrijf nog op een Hinderwetvergunning van 1994. Ondanks dat het bedrijf op de top 10 staat van ammoniakemittenten werkt het nog steeds zonder natuurvergunning met ernstige gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Duidelijk is dat Olam Cocoa in Nederland en daarbuiten lak heeft aan de natuur en neergang van biodiversiteit.

De nu nog steeds hoge ammoniakemissie is in strijd met de wettelijke eisen. De Omgevingsdienst en de provincie Noord-Holland gedogen dit al enkele jaren. Mede naar aanleiding van een handhavingsverzoek van MOB van januari 2020 is een natuurvergunning procedure op gang gekomen. Het handhavingsverzoek van MOB werd overigens afgewezen.

Olam claimt nu een ammoniakemissie in 2017 van 502.000 kg/jaar terwijl het bedrijf in 2017 volgens de landelijke emissieregistratie “slechts” 57.000 kg ammoniak emitteerde.

Aanvraag en ontwerpbeschikking gaan uit van een afname van de stikstofdepositie terwijl deze in werkelijkheid zal toenemen mede als gevolg van een nog te bouwen biomassacentrale.

De ammoniakemissie in de jaren 2017/2028 bedroeg volgens de eerdere opgave van Olam zelf slechts 57.000 kg/jaar. Nu wordt 80.000 kg/jaar vergund.

Aangezien dit geen “vergissing” is moeten deze verschillen in getallen als fraude worden betiteld. De provincie gaat hier onwetend óf bewust in mee. Uit de stukken blijkt dat de provincie heel ver (te ver) meegaat in de pogingen van Olam om een natuurvergunning te bemachtigen die zal gaan leiden tot meer stikstofdepositie op veel Natura 2000-gebieden in de verre omgeving tot zelfs op het Naardermeer.  

Weer een voorbeeld van een vergunning die op papier leidt tot verlaging van stikstofdepositie terwijl deze in werkelijkheid toeneemt.

De grote stikstoffraude is weer van start gegaan nog voor de nieuwe stikstofwet door de Tweede Kamer is.

RWE/Amer (biomassastook) en biomassacentrales Waddinxveen, Klazienaveen, etc. zijn eerdere door ons gesignaleerde voorbeelden.

Hoe is het mogelijk dat de provincie Noord-Holland dit faciliteert? Wij kunnen er geen chocola van maken. Gratis chocola? 

 

Stikstofaanpak van Kabinet een drama/PAS 2.0 vandaag naar de Kamer gestuurd

Met dit wetsvoorstel zakt Nederland nog dieper in juridisch stikstofmoeras

Bijna 1,5 jaar na de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 is het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ gelanceerd. Het resultaat is ecologisch gezien een drama en juridisch gezien boterzacht.

Doelstelling

‘De helft van de natuurgebieden op een gezond stikstofniveau’. Dit is geen meetbare kwantitatieve doelstelling. Wat wordt bedoeld: onder de KDW? Als dat zo is dan komt dit neer op circa 25% emissiereductie terwijl het adviescollege Remkes 50% adviseerde. Van die 25% moet ongeveer de helft van autonome daling komen, Schouten heeft geen idee hoe. Wellicht een geschenk uit de hemel?

‘Realistische natuur’

Schouten wil samen met provincies naar Brussel om te smeken natuurgebieden te mogen schrappen. Dit is haar afgeraden door vele vooraanstaande bestuursjuristen. Een recent onderzoek van twee bureaus kwamen tot de dezelfde conclusie: een doodlopende weg. Vooral ook omdat we in Nederland met 13 % Natura 2000-gebieden al onder het Europees gemiddelde zitten terwijl de Europese Commissie naar 30% wil. Weet Schouten dat niet? Weet Schouten niet dat we in Nederland al 85% van soorten zijn kwijt geraakt? Uitgestorven.. Hoe zit dan met de Bijbelse opdracht aan Schouten om goed voor onze natuur te zorgen? 

Kabinet vindt belang van KLM belangrijker dan natuurherstel

Voor natuurherstel is 300 miljoen/jaar gereserveerd over 10 jaar: totaal 3 miljard. Dit is weggegooid geld, dweilen met de kraan open als niet eerst de stikstofdepositie omlaag gaat.

KLM krijgt € 3,4 miljard steun. Onze conclusie: Het kabinet vindt het overleven van KLM vele malen belangrijker dan het overleven van de enkele pareltjes natuur die we in Nederland nog hebben en waarvan we toch graag zouden zien dat onze kleinkinderen hier ook nog van kunnen genieten. Of bergen we de natuur maar op in musea?

Alle sectoren krijgen steun om stikstofemissie te reduceren

Zelfs de luchtvaart wordt genoemd. Maar wacht even: die biedt toch nog steeds vluchten aan voor enkele tientjes? Moet de luchtvaart dan ook nog geld ontvangen om stikstofemissie te reduceren? Elektrisch taxiën wordt genoemd: reductie 1% terwijl 50% nodig is volgens Remkes. Idem voor de bouw. Hoe gaat deze steun worden gerealiseerd na de massale uitgaven van de staat om bedrijven overeind te houden in verband met Covid-19? De vervuilers gaan dat dus niet betalen. De belastingbetaler gaat voor de rekening opdraaien.

Bouw gedeeltelijke vrijstelling

Maxime Verhagen heeft kennelijk met succes gelobbyd voor een vrijstelling van de bouw als enige sector. Wel jammer dat de Raad van State er in haar advies gehakt van maakt. Op deze manier vraagt de sector om problemen. Vele juridische procedures zullen volgen die er anders niet zouden zijn. 

Biomassacentrales

Zoals bekend krijgen die ruim 10 miljard subsidie. De meest biomassacentrales hoeven niet eens een milieuvergunning aan te vragen. Daar zijn ze bij wet van vrijgesteld. Ze stoten wel stikstof uit zodat een van de andere sectoren in zal moeten leveren: waarschijnlijk de agrarische sector.

Handel in stikstof/Extern salderen maakt het moeilijker voor boeren die door willen

Alle sectoren snakken naar stikstofruimte. Het zogenaamde extern salderen gaat ervoor zorgen dat de prijs van ammoniakstikstof fors omhoog zal gaan en boeren dit niet zullen kunnen betalen. De agrarische sector gaat worden leeggekocht. Boeren moeten nu al handelen in productierechten en fosfaatrechten. Daar komt ammoniakhandel dan nog bij. Wel fijn voor de stoppers natuurlijk. Tja, het kabinet denkt kennelijk dat vrije markt en handel in stikstof het stikstofprobleem wel op zal lossen. Een typisch neoliberale trek.

Extern salderen gaat leiden tot grootschalige fraude

Verder zal extern salderen gaan leiden tot grootschalige fraude met zogenaamde referentieniveaus, hetgeen ertoe leidt dat op papier de stikstofdepositie omlaag lijkt te gaan terwijl deze in werkelijkheid toeneemt. Een goed voorbeeld daarvan is de fraude van RWE in de zaak mbt de natuurvergunning van de Amercentrale waar RWE 175.000 kg ammoniakemissie claimde als referentienvieau terwijl er nooit een significante hoeveelheid ammoniak is uitgekomen.  

Effectieve emissiearme stallen’

Hierover zijn het laatste jaar signalen gekomen vanuit de veesector, universiteit Wageningen en CPB dat de in afgelopen jaren gebouwde emissiearme stallen niet voldoen aan de verwachtingen en mogelijk net zoveel, of mogelijk zelfs meer, ammoniak emitteren dan traditionele stallen. Dit is uitgebreid in het nieuws geweest. Kennelijk weet Schouten ook dit niet.

Kabinet laat boeren vallen

Er zijn circa 4.000 boeren zonder natuurvergunning, de zogenaamde PAS-melders. Ondanks herhaalde beloftes van Schouten komt ze weer met de loze belofte om ‘samen met de landbouwsector te onderzoeken hoe dit versneld kan’. Maar dat belooft ze al sinds 29 mei 2019, de dag van de uitspraak. Dit had natuurlijk een integraal onderdeel moeten zijn van het wetsvoorstel. Dit achteraf nog ‘regelen” is praktisch gezien vrijwel onmogelijk. Er is maar één conclusie mogelijk: Schouten laat ‘haar’ boeren vallen: de bouw krijgt een drempelwaarde en een zak geld. Van Schoutens’ beloftes op het Malieveld is niets meer over.

 

Zie ook: https://www.ed.nl/brabant/brabant-rekent-creatief-met-stikstof-moerdijk-kan-tot-verslechtering-natuur-leiden~a9bac661/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

 

 

Chaos in het stikstofdossier/Visie nu meer dan ooit nodig

Wat is de voortgang sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 in de PAS-zaak? Er zijn wel wat automobilisten die overdag rond de 100 km/uur rijden, maar er wordt nauwelijks of niet op gehandhaafd. Verder zit de zaak muurvast.

Minister Schouten heeft recent de vraag: "al of niet extern salderen?" bij de provincies over de schutting gegooid. Sommige provincies zijn wel overgegaan op externe saldering, andere provincies niet. Kortom: chaos alom.

Intussen liggen er bij de provincies alleen al naar schatting meer dan 3.000 aanvragen om een natuurvergunning. Groningen Seaports dreigt 3 miljard euro mis te lopen vanwege het stikstofbeleid. Door de onduidelijkheid rond vergunningen stellen ze investeringen uit. Zie: https://www.dvhn.nl/economie/Seaports-dreigt-3-miljard-mis-te-lopen-door-stikstof-26050228.html

De eerste bezwaarschriften zijn pas op de post gegaan omdat extern salderen in strijd is met nationale en EU-wetgeving. Dit is niet mogelijke zonder een adequate “stikstofwet”. Een adequate wet gaat er voorlopig niet komen zoals premier Rutte zelf ook heeft bevestigd.

We gaan daarmee weer een aantal jaren tegemoet met honderden zo niet meer juridische procedures waar noch natuur, noch economie noch landbouw iets mee opschieten. Alleen ingenieursbureaus en advocatenkantoren zijn erg blij met de huidige chaos.

De huidige regels met betrekking tot intern en extern salderen laten grootschalige fraude toe. Op 29 september 2020 komt bij de rechtbank Den Bosch de zaak voor met betrekking tot de natuurvergunning van RWE om nog meer biomassa/hout te mogen verstoken. In de aanvraag heeft RWE gefraudeerd met 175.000 kg ammoniak. De huidige regelgeving nodigt hiertoe uit. We zullen zien wat de rechter ervan vindt.

Hoe bureaus en overheden samen stikstof wegpoetsen, zie:

https://platformoverheid.nl/artikel/hoe-bureaus-en-overheden-samen-stikstof-wegpoetsen/

Extern salderen met stikstof is meer iets voor sjoemelaars/Uitverkoop van de landbouw

Wij zijn nu bijna 1,5 jaar verder na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 in de PAS-zaak. Wat is de voortgang sindsdien? Er zijn wel wat automobilisten die overdag rond de 100 km/uur rijden, maar er wordt nauwelijks of niet op gehandhaafd. We hebben de commissie Remkes gehad die adviseerde dat alle sectoren 50% stikstofemissie in moeten leveren als resultaatverplichting. Schouten zag dat aankomen en stuurde de week ervoor een stikstofwet naar de Raad van State voor advies die mikt op circa 25% reductie als inspanningsverplichting. Het rapport Remkes lijkt, net als veel eerder opgestelde rapporten, diep te zijn weggestopt in een lade met daarin al heel veel eerdere rapporten die allemaal concluderen dat het echt anders moet met de vee-industrie in Nederland.

Verder heeft minister Schouten de boeren op stand weten te jagen met ondoordachte en ondoelmatige voermaatregelen. Daarna joeg ze de varkenshouders op stang met een plan dat ook te weinig stikstofdepositie levert. Al eerder had ze de oplossing van de stikstofcrisis bij de provincies over de schutting gegooid. Dat hebben de provinciebestuurders geweten met veel boze boeren bij de provinciehuizen. Kennelijk heeft minister Schouten nu groen licht gegeven om stikstof extern te salderen en te 'verleasen'. Ook nu weer kiepert ze dat bij de provincies over de schutting met als gevolg dat het beleid er in de verschillende provincies anders uitziet. Maar kan extern salderen juridisch eigenlijk wel? Niemand lijkt zich om die vraag te bekommeren.   

Extern salderen kan strikt genomen juridisch helemaal niet

Productierechten zoals het houden van 5.000 vergunde varkens of het bewerken van 20 miljoen ton olie/jaar zoals Shell doet zijn inderdaad vergunde rechten. Echter, de daaraan gerelateerde emissies zijn geen vergunde rechten. Vergunde emissies zijn conform Europese wetgeving (RIE) afgeleiden en moeten voldoen aan de wettelijk eis tot toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT). De vergunde stikstofemissies zijn daarom dus ook alleen als vergund (dus geen recht) te beschouwen en gekoppeld aan een activiteit. Een bedrijf krijgt deze vergunde emissies dus alleen tijdelijk in bruikleen. Hoe kun je nu iets verkopen wat je in bruikleen hebt gekregen? Dat doen alleen boeven en oplichters. Voorbeeld: Chemours in Dordrecht investeert in een aantal jaren € 65 miljoen in een forse emissiebeperking zonder een cent vergoeding daarvoor. Bedrijven hebben ook nooit voor vergunde ammoniakemissies of willekeurige elke andere vergunde emissie hoeven te betalen. Waarom wordt er dan gedacht dat je er geld voor kunt vragen?

Het kabinet doet of er geen wet meer bestaat. "Stikstofruimte" is volgens het kabinet een verhandelbaar product. Dat is toch niet echt de bedoeling van de Habitatrichtlijn.

Kabinet: wordt wakker! Los het stikstofprobleem op conform het advies van Remkes!

Onze mening: extern salderen kan juridisch helemaal niet. Hierover zullen zeer zeker vele juridische procedures komen.

Remkes advies moet worden opgevolgd

Wij zijn het met de commissie Remkes eens dat alle sectoren 50% stikstofemissie moeten inleveren binnen 10 jaar tijd, d.w.z. gerealiseerd per 1 januari 2030. Als de agrarische sector bereid is tot een deal met ons in deze zin (50% reductie in 10 jaar) dan zijn wij bereid hierover met de agrarische sector overleg aan te gaan in ruil voor een drempelwaarde.

 Luchtvaart en industrie profiteren van externe saldering

Door de benodigde ruimte bij stoppers in de agrarische sector in te kopen wordt de in de luchtvaart en industrie niet vergunde maar deels al wel gerealiseerde NOx-emissie legaal en vermindert de ammoniak emissie vanuit de landbouw: goed voor de natuur is onze eerste conclusie, maar niet goed voor de agrarische sector omdat een deel van de vergunde ammoniakemissies wordt opgesoupeerd door andere sectoren, zoals de luchtvaart en de industrie. Met andere woorden: Lelystad gaat straks open ten koste van stoppende boeren. De Veluwse boeren die stoppen én de boeren die blijven krijgen wel een flinke bak herrie over zich heen.

Melders de klos

PAS Melders zorgen voor ruim 10 mol/ha/jaar stikstofdepositie. De pogingen van LNV om tot een “generaal pardon” te komen zitten muurvast. Als straks de adressen van de melders bekend worden zijn deze bedrijven ‘aangeschoten wild”. Door nu externe saldering toe te staan wordt de positie van de melders er aanzienlijk zwakker op. Overigens komen ook uitbreiders in de problemen die zich ten tijde van het PAS niet gemeld hebben omdat ze onder de drempelwaarde voor een melding vielen. Kortom: door het toestaan van externe saldering laat het Kabinet alle ruim 3.000 melders lelijk in de kou staan en in feite laat het kabinet ze gewoon vallen.

Waarom nu extern salderen?

Zoals bekend hebben geen van de vijf grote vliegvelden een passende natuurvergunning zodat een deel van hun vliegbewegingen (vluchten) illegaal is. Alle vijf vliegvelden moeten stikstofruimte inkopen. MOB heeft vorig jaar een handhavingsprocedure gestart. LNV heeft de noodzaak van een natuurvergunning erkend en op grond daarvan deze vijf vliegvelden opgedragen om voor 1 oktober met een ontvankelijke aanvraag te komen. Net op tijd dus… Of toch niet helemaal toevallig dat er op de valreep van 1 oktober externe saldering mogelijk wordt gemaakt?

Internationale samenwerking van EU-boeren hard nodig

Opnieuw herhalen wij ons standpunt dat de veestapel in Nederland fors moet krimpen in combinatie met hogere prijzen voor landbouwproducten. Daarvoor zullen Nederlandse boeren samen met boeren uit andere EU-landen actie moeten ondernemen richting de Europese Commissie. Waarom werken de boeren niet c.q. onvoldoende in dit cruciale spoor? 

Agrisector heeft het nakijken

Om de verschillende behandeling van de agrarische sector in vergelijking met bijvoorbeeld de industrie te demonstreren geven wij hier het voorbeeld van de Amer-centrale van RWE in Geertruidenberg die recent een nieuwe vergunning ontving voor de emissie van 1.505.000 kg NOx en 50.000 kg ammoniak, terwijl de gerealiseerde emissies in de afgelopen jaren niet meer bedroegen dan respectievelijk circa 800.000 kg en 5.000 kg ammoniak. Het bedrijf krijgt daarbij ook nog eens maximaal € 1,7 miljard subsidie om hout te stoken dat overzee wordt gekapt.

MOB heeft als enige beroep aangetekend. De zaak wordt op 29 september 2020 op zitting behandeld door de Rechtbank Den Bosch.

Idem de nieuw te bouwen biomassacentrale in Diemen. Die ontvangt circa € 400 miljoen subsidie voor gedeeltelijke overgang van gas op houtstook.

Ook de vliegvelden Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad zitten zwaar verlegen om stikstof. Maar die worden fors gepamperd door het Ministerie I&W.

Onze conclusie is dat inderdaad de agrarische sector het nakijken heeft nu extern salderen echt van start gaat.

FDF vraagt MOB om samenwerking

FDF heeft MOB recent verzocht om samenwerking om middels juridische procedures extern salderen te blokkeren met beroep op Europese wetgeving. Echter, FDF wil alleen extern salderen binnen de agrisector maar niet er buiten. Met andere woorden: er moet volgens FDF een groot scherm komen rond de landbouw dat ammoniak“ rechten” binnen de landbouw houdt. Hoe FDF wil betogen dat externe saldering binnen de sector niet in strijd is met Europese wetgeving en waarom externe saldering buiten de sector wel daarmee in strijd is blijft nog wel even een “dingetje”.

 

Stikstoffraude door onze listigste minister

Minister van Nieuwenhuizen hanteert een dubbele boekhouding waar het gaat om verkeersemissies. Deze minister lijkt te grossieren in ‘listen”. Of is hier sprake van fraude? M.a.w.: is minister van Nieuwenhuizen een beroepsfraudeur?

Kennelijk wil deze minister tot elke prijs meer asfalt en meer vliegverkeer realiseren.

Voor de uitzending van 14 juli 2020 (zie link beneden) liet EenVandaag Sieward Nijhuis  van het bureau Apollon (betrokken bij MOB)  narekenen hoe de berekening van de 100 km/uur maatregel door het RIVM is uitgevoerd en wat dit betekent voor de woningbouw en de maar liefst zeven grote infrastructurele projecten voor massieve snelwegverbredingen die men hiermee probeert vlot te trekken. Het blijkt dat, in tegenstelling tot alle andere sectoren, men bij wegprojecten uitgaat van een sjoemelmodel dat het effect van de stikstofdepositie als gevolg van uitstoot van verkeer op wegtracées uitsluitend binnen 5 kilometer meetelt ondanks dat er daarbuiten wel degelijk natuureffecten zijn. Daarentegen blijkt de uitstootreductie als gevolg van de snelheidsbeperking tot 100 km/uur op snelwegen met een speciale rekentruc weer geen afstandsbeperking te hebben.

Kortom: een dubbele boekhouding.

EenVandaag: “De bespaarde stikstof uit de 100-maatregel wordt ruim berekend. De stikstof die er door een wegproject bij komt, wordt maar heel beperkt in kaart gebracht. Het resultaat: er kunnen meer wegen worden aangelegd. Rekenkundige Sieward Nijhuis rekende op verzoek van EenVandaag het verschil tussen de twee methoden uit. Volgens hem is de opbrengst van de 100 km-maatregel met het door het kabinet gekozen rekenmodel 'een factor 3 tot 4' groter, dan wanneer wel met de 5 kilometer-afstandsgrens zou zijn gerekend”.

Kortom: de benodigde stikstofruimte om wegen aan te leggen is veel groter dan door de minister wordt voorgespiegeld. Voor de woningbouw zal dit overigens geen probleem zijn. Hiervoor is relatief weinig stikstofruimte nodig en de bouwsector moet wel alles netjes doorrekenen. Volgens de motie Moorlag gaat woningbouw voor op de 7 MIRT projecten Of gaat het Kabinet ondanks dat het is betrapt toch kiezen voor meer asfalt?  

Volgens RIVM worden deze sjoemel stikstofberekeningen op bovengeschetste wijze zo uitgevoerd door RIVM op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie I&W.

Zie het rapport van Apollon: Het voorrecht van wegenprojecten https://apollon.nl/voorrecht_wegenprojecten.html

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden-snelwegen-kan-ondanks-stikstofcrisis-doorgaan-dankzij-rekentruc-kabinet/

https://www.foodlog.nl/artikel/eenvandaag-jaagt-affaire-dubbele-stikstofboekhouding-overheid-verder-aan/

Ook met het MER van Lelystad is gesjoemeld met zowel de geluidsberekeningen als de stikstofdepositie berekeningen.

 

Carola Schouten in de remsporen van Henk Bleker?

 Minister Schouten wil het stikstofprobleem langs de volgende sporen aanpakken:

 1. Uitkleden van natuurgebieden door de beschermde status ervan te verlagen of geheel op te heffen.
 2. Hopen dat de stikstofdepositie als gevolg van Nederlandse bronnen “vanzelf” omlaag zal gaan (autonome daling).
 3. Hopen dat de bijdrage van het buitenland aan de stikstofdepositie in Nederland omlaag zal gaan ondanks dat Nederland een netto exporteur is van stikstof (we exporteren via de lucht bijna viermaal zoveel stikstof als dat via de lucht vanuit het buitenland Nederland binnen komt).
 4. Een beperkt aantal boeren uitkopen, die toch al wilden stoppen.
 5. Boeren die blijven moeten hun mest aanlengen met water en het krachtvoer moet iets minder eiwit gaan bevatten, beide zijn lachwekkende maatregelen die geen vermindering van stikstofdepositie zullen gaan opleveren.

Het tenminste halveren van het veebestand is blijkbaar een groot taboe. Het uitkleden van Natura 2000-gebieden is dat kennelijk niet. De minister heeft blijkbaar nog niet begrepen dat we beschermde natuur ook keihard nodig hebben voor de leefbaarheid van Nederland en als randvoorwaarde om de landelijke instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten (dus ook buiten het Natura2000 netwerk) te kunnen halen.

Lees verder op: Minister Schouten in de remsporen van Henk Bleker?

Meer over de remsporen van Henk Bleker in de voorjaarseditie van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/was-nederland-maar-net-zo-trots-op-haar-natuur-als-op-haar-hollandse-meesters~bdd09703/

 

Wijziging Wet natuurbescherming kan zo de prullenbak in

Mobilisation ziet in advies Remkes haar kritiek bevestigd

 Harde ambitieuze emissiereductiedoelstelling nodig

In haar advies van 8 juni 2020 stelt de commissie Remkes dat er een harde ambitieuze emissiereductiedoelstelling voor stikstof moet komen van 50% binnen 10 jaar in plaats van de boterzachte 26% streefwaarde van het kabinet. Volledig natuurherstel uiterlijk in 2040 (inclusief voldoen aan KDW's).

Volgens de commissie moet er ook een harde juridische borging komen met een resultaatverplichting, geen inspanning of nobel streven zoals het kabinet van plan is. De balans tussen natuur en economie moet worden hersteld hetgeen betekent dat natuur een veel prominentere rol in economische belangenafwegingen moet krijgen.

Natuur

Primair halvering van stikstofemissies, uitbreiding met nieuwe natuur, leg corridors aan, herstel opgelopen schade. Onze toevoeging: niet dweilen met kraan open. Dus zet eerst zoveel mogelijk in op stikstofemissiereductie.

Landbouw

De commissie stelt  terecht dat de landbouw voor 88% verantwoordelijk is voor de nationale ammoniakemissie, én landbouw ook aan de bak moet met 50% emissiereductie. Verder: duidelijke doelen stellen, consistent beleid, adequaat inkomen, beperking van berg aan administratieve lasten, geen vrijblijvendheid. Heel duidelijk is de commissie op het punt van stikstofinput van bedrijven: de stikstofinput moet omlaag omdat teveel ervan nu in het milieu verdwijnt.

Biomassacentrales

Drastische aanscherping emissienormen kleinere biomassacentrales. Stop met subsidies op biomassastook.

Bouw

Drempelwaarde  voor tijdelijke emissies, maar kan alleen als er een robuust plan is dat juridisch goed is geborgd.

MOB kan zich in grote lijnen vinden in dit advies. De commissie heeft niet echt een link gelegd naar de coronacrisis. Echter, duidelijk is dat als er geen aanscherping van de Wet natuurbescherming komt het herstel van de economie ernstige hinder zal gaan ondervinden als het stikstofprobleem niet helder en strak wordt geadresseerd conform het voorstel van de commissie Remkes. 

Zie ook het uitstekende rapport: Stifstofprobleem vraagt om leiderschap

 

Stikstofplan Kabinet juridisch onhoudbaar

Mobilisation en Landbouw Collectief op één lijn m.b.t. harde emissiereductie eis van 50% in 10 jaar

Het Kabinet heeft recent een nieuw stikstofplan bekend gemaakt ter vervanging van het PAS, dat op 29 mei 2019 door de Raad van State is vernietigd. Het kabinetsplan noemt een onacceptabel lage emissiereductie. Een 50% emissiereductie in 10 jaar tijd is een noodzakelijke ondergrens. Het Kabinet biedt slechts 26%. Die 26% is bovendien gebaseerd op ongeloofwaardige en onverplichte reductiemaatregelen, zoals aanpassingen in het veevoer en aanlengen van mest met water. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Er blijft nu geen andere keuze meer dan opnieuw naar de rechter te stappen om een beter plan af te dwingen. 

Het is onbegrijpelijk dat het Kabinet geen 50% emissereductie heeft opgenomen als harde doelstelling conform ook het bod van het Landbouw Collectief.

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werden vergunningen verleend voor natuurschadelijke stikstof op wettelijk beschermde natuurgebieden. Het PAS kon geen genade vinden bij de rechter omdat onvoldoende werd gedaan om de natuurschade door stikstof aan te pakken. Het PAS liet wel emissietoenames toe terwijl gelijktijdige afname niet was verzekerd.

Ca. 65% van de Nederlandse stikstofemissies zijn afkomstig van veehouderij. Nederland is het meest veedichte land van Europa en ver daar buiten. Voor ammoniak is dat 88%. Het stikstofprobleem is daarom in de eerste plaats een veehouderijprobleem.

Met het kabinetsplan van vandaag worden opnieuw ongeloofwaardige plannen gepresenteerd.

 Het merendeel van de maatregelen (16%) zijn al bestaande maatregelen. De extra maatregelen betreffen ca. 10 % van de beoogde emissiereductie. Die maatregelen betreffen hoofdzakelijk onbewezen  milieutechnische maatregelen. Het kabinetsplan is in de kern een kopie van het eerdere PAS. De plannen zijn juridisch onhoudbaar.

- Kernprobleem: vergunningenhandel

Omdat alle realistische milieutechnische maatregelen in de veehouderij al zijn doorgevoerd in de afgelopen tientallen jaren is daar amper nog winst mee in te behalen. De enige oplossing van het stikstofprobleem kan worden gevonden in de krimp van de veestapel. Dit kan zelfs worden bereikt zonder dwingende maatregelen. Hiervoor is enkel nodig dat een einde wordt gemaakt aan de vergunningenhandel, zodat de productieruimte van stakende bedrijven niet meer mag worden verplaatst. Door vergunningenhandel toe te staan wordt van natuurschade bedrijfskapitaal gemaakt. De vervuiler verdient geld, in plaats van de vervuiler betaalt. Handel in vergunningen van stakende bedrijven wordt ook in de nieuwe plannen van het Kabinet toegelaten.

- Kansloze legalisatie PAS-melders

Met het PAS is ook een hypotheek gelegd op toekomstig stikstofbeleid omdat 3.300 bedrijfsuitbreidingen illegaal zijn toegestaan. Dit betreffen hoofdzakelijk veehouderijbedrijven. Minister Schouten wil die bedrijven met het kabinetsplan legaliseren. Omdat een juridisch onhoudbaar plan is opgesteld, zullen de PAS melders niet gelegaliseerd kunnen worden.

- Geld voor natuurmaatregelen: dweilen met kraan open

Het Kabinet zegt geld vrij te maken voor natuurmaatregelen. Die maatregelen zijn als dweilen met de kraan open zolang het stikstofprobleem ongemoeid wordt gelaten. 

Heel jammer dat het Kabinet er niet voor heeft gekozen om de intensieve veehouderij, waar 88% van alle ammoniak vandaan komt, te herstructureren en toekomstbestendig te maken. 

 

Ammoniakstikstof veel schadelijker voor natuur dan stikstof uit NOx 

Ammoniak (NH3) is een gas en komt voor circa 90% uit de landbouw. In de lucht is de stof in de gasvorm als NH3 aanwezig; in de bodem opgelost in het water als ammonium (NH4+). Dit basische ammonium wordt in de bodem door micro-organismen omgezet naar het sterke salpeterzuur (HNO3). Dit proces, dat nitrificatie heet, zorgt voor sterke bodemverzuring en in vennen ook voor waterverzuring. Ammoniak zorgt dus voor vermesting én verzuring. Tot nog toe is hiermee in de plannen geen rekening gehouden. Dit betekent dat de prioriteit nog veel sterker moet komen te liggen op reductie van ammoniakemissies uit de landbouw dan tot nog toe is gebeurd.

Zie ook: https://www.foodlog.nl/artikel/natuur-niet-gebaat-bij-gelijkstelling-ammoniak-en-stikstofoxiden/

 

Provincie Limburg weigert om rechterlijke uitspraken uit te voeren

Zie: https://w-ja.nl/gs-limburg-negeert-rechterlijk-bevel-pas-uitspraak/

 

Professor Aalt Dijkhuizen heeft kennelijk weinig verstand van scheikunde

FDF/Aalt Dijkhuizen grijpt de Corona-crisis aan om het aandeel van boeren in de stikstofcrisis te bagatelliseren. Landbouw is wel degelijk een boosdoener, stelt stikstofhoogleraar Wim de Vries van WUR. “Het KNMI toont de uitstoot van NOx (stikstofoxiden): stikstofverontreiniging die vooral door industrie en verkeer wordt veroorzaakt." De ammoniakuitstoot (NH3/NH4), de stikstof-emissie uit mest, is helemaal niet zichtbaar op dat beeld. Verschillende kenners wezen er vorige week al op dat je van professor Dijkhuizen meer verstand van scheikunde zou mogen verwachten.

 

Waar staat FDF voor? 

In de oproep op de website van FDF worden zoals gewoonlijk nogal grote woorden gebruikt. Het woord ‘holocaust’ valt nog net niet maar veel scheelt het niet. Wel zinnen als het ‘slachtofferen van boeren voor de waanzin van MOB’, ‘misdaad tegen de mensheid’, ‘goddelijk recht’, etc.  Jan Douwe van der Ploeg geeft een rake schets van FDF en zijn activiteiten:

"Het gezamenlijke Landbouw Collectief en daarbinnen met name de Farmers Defence Force opereren op uitgesproken populistische wijze. Om te beginnen omdat ze een klucht opvoeren die de werkelijke problemen moet verhullen. De omvangrijke stikstofemissie van de landbouw (met name van de melkveehouderij) kan immers gemakkelijk worden gereduceerd. Anders voeren (minder eiwitrijk), kunstmestgebruik omlaag, mest aanlengen voor of tijdens het uitrijden – ziedaar drie praktijken die al volop en al jaren door veel boeren worden toegepast. Het Landbouw Collectief voert ze opnieuw op, eist daarbij drie miljard Euro en stelt, als klap op de vuurpijl, dat de landbouw er niet op mag worden afgerekend. Hoe absurd wil je het hebben. Daarnaast is het Landbouw Collectief populistisch omdat het velen mobiliseert (zoals de eerste keer op het Malieveld) om uiteindelijk voordelen voor slechts enkelen binnen te halen: het blokkeren van reducties en onteigeningen en het verhandelbaar maken van stikstof ruimte bevoordeelt vooral de bedrijven die mikken op doorgaande expansie, terwijl voor de hand liggende maatregelen die de meerderheid baat had gebracht niet eens naar voren zijn gebracht.Achter de klucht gaat overigens wel een tragedie schuil. Want moge de strijd tegen de noodzakelijke reductie van stikstofgebruik in zekere zin een schijngevecht zijn, de uitkomst ervan (‘geen reductie van landbouwactiviteit in Nederland’) creëert een rampzalige situatie met het oog op de klimaatproblematiek: een ‘brandgang’ die de reductie van het gebruik van fossiele energie in de landbouw bij voorbaat onmogelijk moet maken".

Hieraan voegen we nog toe: minachting voor onze regering, de rechtstaat en minachting voor onze hoogste rechters.

Zie gehele brief aan FDF: Brief aan FDF

 

Presentatie van Mesdagfonds bepaald niet overtuigend

De onderstaande analyse is op basis van alleen de presentatie in Nieuwspoort van 20 februari 2020. De presentatie zelf hebben we niet ontvangen noch de onderbouwing van de gepresenteerde grafieken. 

De presentatie rammelt, is op punten intern tegenstrijdig, elke onderbouwing ontbreekt tot nog toe. Het Aeriusmodel wordt kennelijk voorlopig toch omarmd door het Mesdag team als een adequaat model. Dit geldt voor een van de sprekers kennelijk ook voor de emissiedata. Volgens een andere spreker klopt er van de ammoniakemissies in het databestand niet veel.

En dan de voorzitter van de presentaie Jan Cees Vogelaar. Enkele quotes van hem: 'Het stikstofbeleid van de overheid is bezopen', 'er is geen stikstofprobleem', Commissie Remkes incompetent', ‘betrokken wetenschappers zijn fraudeurs’, 'weg met de vrijwillige opkoopregeling’, ‘waardering voor mensen die met de trekker de deur inrammen om de bewoners te bekeren tot het ware geloof’.  Vogelaar ontpopt zich steeds stelliger als spreekbuis van FDF.

Met waarheidsvinding had deze kermis niets van doen. Op een cruciale vraag vanuit de toehoorders over de grote verschillen met RIVM mompelde de onderzoeker iets van een mogelijk ‘balletje-balletje truc’ van RIVM, zonder die insinuatie nader toe te lichten. Een echte wetenschapper gaat op zoek naar mogelijke oorzaken van verschillen, en neemt daarover vanzelfsprekend contact op met de betrokken RIVM-mensen. Dat is niet gebeurd. 

Verder zaten er cruciale fouten, misverstanden en tegenstrijdigheden in de presentatie. 

Zie: EvaluatiePresentatieMesdagfonds

 

Advies van de Commissie Remkes inzake beweiden en bemesten alweer achterhaald

De Commissie concludeert in zijn algemeenheid dat bij vergunningverlening beweiden en bemesten niet hoeft te worden meegenomen op het niveau van het individuele bedrijf. De Commissie legt hiermee de uitspraken van het Europese Hof en van de Raad van State grotendeels naast zich neer mede op grond van feitelijke vaststellingen die anders zijn dan waar de Raad van State vanuit ging.

Opmerkelijk is verder dat de deelnemers aan de in dit kader gehouden expertsessie voor een zeer belangrijk deel aan de WUR verbonden zijn. Immers, WUR is niet bepaald het instituut dat de afgelopen decennia voorop liep bij de bescherming van natuurbelangen. MOB of één van de met MOB samenwerkende juristen zijn niet uitgenodigd. Kortom de expertgroep was nogal eenzijdig van samenstelling.

Van 19 december 2019 dateert het advies van de Commissie. Van dezelfde dag dateren enkele uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland. Hierin constateert de Rechtbank dat een uitzondering op de vergunningplicht niet mogelijk is op grond van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Een tiental besluiten, inhoudende afwijzing van onze verzoeken tot handhaving van 2018, zijn door de rechter daarom vernietigd. Het advies van de Commissie is hiermee dus alweer achterhaald. 

Evaluatie van het advies van Commissie Remkes van 19 december 2019

 

Spoedwet aanpak stikstof zal korte termijn prblemen niet gaan oplossen

De spoedwet beoogt niet om op korte termijn iets aan de problematiek van veel te veel stikstofuitstoot te doen. Om het probleem echt goed aan te pakken is halvering van de stikstofemissie nodig. De spoedwet beoogt voornamelijk projecten weer op gang te brengen zonder dat de overbelasting met stikstof (NOx en ammoniak) wordt aangepakt.

Quote uit het recente advies van de Raad van State:

"Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten".

Wat betreft de drempelwaarde schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudings-doelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden".

Er zijn kennelijk geen lessen getrokken uit de uitspraken van het Europese Hof en van de Raad van State. 

Zie ook:https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05199

 

PAS en PFAS

Onderstaand vindt u de eerste reactie op van MOB op: “Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek”

Samenvatting

Het op 13 november 2019 gepresenteerde maatregelenpakket is alleen als noodmaatregel bedoeld om de bouw weer vlot te trekken. Het bevat een aantal maatregelen voor de korte termijn. Het kabinet heeft nog steeds geen lange termijn visie op de problematiek. Stikstofemissiereductie als gevolg van langzamer rijden wordt uitgeruild tegen (a) het mogelijk maken van huizenbouwprojecten en (b) nieuwe snelwegen. Juridisch gezien kan dat niet in de huidige overbelaste situatie. Het kabinet maakt weer dezelfde fouten als waarop het PAS is gesneuveld. Kennelijk zijn hier geen lessen uit getrokken.

Snelheidsverlaging

Deze is alleen maar tijdelijk en bovendien alleen van 06.00-19.00. Echter ook gedurende de nacht emitteren voertuigen NOx en belasten onze gezondheid en verzuren onze natuurgebieden. Er is geen enkele onderbouwing voor het niet doorvoeren van een algehele snelheidsverlaging. Deze maatregel is sowieso al nodig voor vermindering van stikstofdepositie op natuurgebieden en dus een herstelmaatregel. Juridisch kan de ruimte dus niet voor nieuwe activiteiten worden gebruikt. Gezien de tijdelijkheid van de maatregel kan de verminderde depositie als gevolg van deze maatregel niet  worden gebruikt. Over handhaving geen woord. Kortom: een hoogst onzeker effect zodat de maatregel niet voldoet aan de juridische eisen.

Warme sanering van varkenshouderij

Slechts 30% van de vergunde ruimte wordt afgeroomd. De overige 70% mogen andere boeren dus gebruiken om uit te breiden. Dit betekent niet alleen verkwisting van overheidsgeld maar ook nog eens vragen om nieuwe juridische procedures.

MIRT-projecten

Quote: “Het kabinet heeft besloten dat er ruimte komt voor de volgende zeven MIRT projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere Lelystad, A4 Haaglanden, Innova 58 Tilburg Eindhoven, A27 Houten Hooipolder en Innova 58 Annabosch Galder. Voor deze zeven projecten was een snelheidsverlaging als mitigerende maatregel beoogd”.

Over welke ruimte heeft het kabinet het hier? Er is hiervoor geen ruimte.  Deze tekst is kennelijk ook niet juridisch getoetst.

Een nieuw stikstofregistratiesysteem?

Kennelijk een “salderingsbank” met een nieuw verflaagje. Deze zijn in de pre-PAS periode allemaal gesneuveld.

Collectieve legalisatie van ruim 3000 meldingen

Het is volstrekt onduidelijk hoe het kabinet dit wil gaan aanpakken. Juridisch is dit ons inziens niet haalbaar als een collectieve actie.

Meeste boeren beschikken nu niet over een geldige vergunning

Kennelijk is het nog niet doorgedrongen dat de meeste boeren nu niet meer over een geldige vergunning beschikken omdat de bestaande vergunningen alleen over stalemissies gaan. Al deze boeren zullen dus een uitbreidingsvergunning moeten aanvragen.

Samenstelling veevoer

Het plan om de stikstofcrisis aan te pakken door enzymen aan veevoer toe te voegen is gevaarlijk en komt niet meer voor in het voorstel. Niet vermeld wordt dat sturen op verlaging van eiwit in het rantsoen van dieren ook zal gaan leiden tot minder melkopbrengst en tot minder snelle groei. Overigens was dit ook een PAS-maatregel die nooit van de grond is gekomen. Integendeel, boeren zijn voer gaan gebruiken met meer eiwit.  De reductie van 3,6 mol/ha/jaar is daarom een slag in de lucht. Op veel plaatsen moet de stikstofdepositie met 500-800 mol/ha/jaar omlaag. Dus echt bijdragen aan de noodzakelijke depositieverlaging doet deze maatregel dan ook niet.

Opgeven van zwakke, lees: ernstig beschadigde, natuur

“Het kabinet gaat inzetten op opschonen van instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waaronder habitattypen die na aanwijzing nog zijn toegevoegd, en waar mogelijk te schrappen. Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden”. Dit zal op de korte termijn zeker geen soelaas bieden. Het toont wel aan dat het kabinet bereid is om een deel van de Natura 2000-gebieden op te gaan geven.

Gevolgen voor luchtkwaliteit/Gezondheidseffecten

In het pakket van maatregelen wordt niets gezegd over de hoge maatschappelijke kosten van luchtverontreiniging. Waarom geen verdergaande maatregelen zoals milieuzones in steden, waar vervuilende auto’s niet meer mogen komen. Dan neemt het aantal vervuilende voertuigen vanzelf wel af en hoeft er geen overheidsgeld in te worden gestoken. Dit klemt des te meer nu onderwijs en jeugdzorg in hun voegen kraken als gevolg van gebrek aan geld.

Het kabinet heeft kennelijk totaal geen oog voor gezondheidseffecten op bijvoorbeeld jonge kinderen en hecht duidelijk meer belang aan het zo hard mogelijk rijden op de wegen.

Maatschappelijke partners

Het kabinet zet zich tot het uiterste in om samen met provincies en de maatschappelijke partners tot een breder pakket aan maatregelen te komen”

Tot nog toe hebben wij hierover nog niets gemerkt: MOB heeft gedurende 2 minuten mogen inspreken bij de commissie Remkes.

Toekomst van Nederlandse intensieve veehouderij

Het lijkt onderhand duidelijk het concept van LNV om tot circulaire landbouw over te gaan al weer is verlaten. Ons inziens zijn de volgende ontwikkelingen onontkoombaar:

 1. De Nederlandse agrarische sector dient over te gaan op low input landbouw zonder soja uit Zuid-Amerika en met weinig of geen kunstmest zoals biologische boeren nu al doen. Dit in combinatie met verplichte weidegang voor koeien.
 2. Op termijn is het verstandig om de kippen en varkenssector geheel af te bouwen tot het niveau van de Nederlandse/regionale consumptie. Dat draagt ook nog eens bij aan de aanpak van de klimaatcrisis.

PFAS

Chemours emitteert nog steeds grote hoeveelheden PFAS (waaronder GenX) naar de lucht. Verwacht zou dan toch mogen worden dat de emissies van Chemours binnen zeer korte termijn tot nul zouden worden teruggebracht. Ook dit heeft kennelijk geen prioriteit voor het kabinet.

  


Brief aan premier M. Rutte

De huidige impasse in de vergunningverlening voor stikstof uitstotende bedrijven kan alleen blijvend worden opgeheven als met name de intensieve veehouderij en de industrie nu eindelijk beschikbare stikstofreducerende maatregelen gaan nemen. De stikstofuitstoot kan daarmee aanzienlijk afnemen. Dit stellen de milieuorganisaties die in mei door de Raad van State in het gelijk werden gesteld, in een brief aan premier Rutte. Klik op de knop hieronder om de brief aan M. Rutte te lezen.

Brief aan M. Rutte


Schade als gevolg van stikstof loopt in miljarden per jaar

Zit er een nieuw debacle aan te komen nu minister Cora van Nieuwenhuizen heeft laten weten dat er "een list moet worden verzonnen" of gaan we nu keuzes maken voor duurzame oplossingen?

We staan op dit moment op een kruispunt: nemen we de goede afslag en gaan we nu echt maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er over 20 jaar nog een beetje natuur over is in Nederland? Of gaan we weer de trukendoos open trekken en de Natura-2000 gebieden maar asfalteren zoals de PVV roept? En het LTO volgen die nog meer en grotere megastallen wil, liefst nabij of in natuurgebieden? En GroenLinks dat de bouw van biomassacentrales propageert en op dit punt volslagen de weg kwijt lijkt te zijn in het klimaatvraagstuk en daarmee het stikstofprobleem verergert? Om maar te zwijgen over de “agrarische” partijen CDA en SGP die hun zogenaamde rentmeesterschap jaren geleden al op de mestvaalt hebben gedumpt.

 Zie verder onder "Schade a.g.v. stikstof enorm "op deze site.

Regering teruggefloten door het Europese Hof en de Raad van State

Van 7 november 2018 dateert de uitspraak van het Europese Hof met betrekking tot het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Daar viel al uit op te maken dat het PAS geen stand zou gaan houden. Op 29 mei 2019 stelde de Raad van State het PAS buiten werking omdat het niet voldeed aan de Europese wetgeving (Habitatrichtlijn) noch aan de Wet natuurbescherming. Het PAS was opgezet als een programma dat zowel natuur als economie zou gaan beschermen. Het werd uiteindelijk uitsluitend een stimulans van de economie. De natuur had het nakijken. Het PAS bleek een vergunningenmachine te zijn geworden waarmee op grote schaal vergunningen konden worden verleend die leidden tot een nog zwaardere belasting van de natuur met stikstof (NOx en ammoniak).

Het gaat hier vooral om uitbreidingen van wegen, bouw van kolencentrales, vervuilende biomassacentrales en uitbreidingen van de intensieve veehouderij.

Bouwend Nederland roept nu om een noodwet vooral met het oog op het bouwen van wegen en woningen en schreeuwt moord en brand dat de woningbouw nu nog verder vertraagt, maar vergeet daarbij dat die vertraging al dateert van ruim voor de uitspraak van de Raad van State.

De reacties op de uitspraak van de Raad van State over het PAS kwamen pas langzaam op gang. Nu pas blijkt hoe groot de schade is van deze politieke truc. Het ministerie heeft een crisisteam ingesteld: de commissie Remkes.

Nu er honderden onterecht verleende vergunningen sneuvelen dringt de omvang van het PAS-debacle pas echt door. De Raad van State zette een streep door verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Lelystad Airport staat op losse schroeven. Overal in het land is er onzekerheid over vergunningen voor bouwprojecten. Geplande uitbreidingen van veehouderijen gaan niet door. 

Er komen in de komende weken nog meer uitspraken. Met elke uitspraak wordt duidelijker hoezeer de overheid het land in de problemen heeft gebracht. Door het PAS zijn ondernemers, boeren, gemeenten en projectontwikkelaars jarenlang voor de gek gehouden. Ondertussen zijn veel projecten die de natuur schade toebrengen al via het PAS gerealiseerd.

Bestuurders en branches doen het voorkomen alsof het Europees Hof en de Raad van State en/of milieuorganisaties het land stilleggen. Niets is minder waar dan dat.

 

 

Uitspraak van Raad van State van 29 mei 2019

De Raad van State heeft vandaag met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd verklaard met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.

Het gevolg van de uitspraak is bovendien dat het Nederlandse mestbeleid integraal moet worden gewijzigd. De regering wordt verweten de natuurschade door bemesting ernstig te hebben onderschat.

De Nederlandse natuur zucht al meer dan vijftig jaar onder ernstige natuurschade vanwege veel te hoge concentraties stikstof, vooral veroorzaakt door het bedrijfsleven en met name de intensieve veehouderij. De stikstof bedreigt de natuur en daarmee uiteindelijk ook de mensen. De rechtszaken zijn aangespannen door coöperatie Mobilisation for the Environment en vereniging Leefmilieu, in samenwerking met Werkgroep Behoud de Peel. In deze juridische titanenstrijd van de drie kleine milieuorganisaties hebben vijf rechtszittingen plaats gehad in een periode van vier jaar.

Link uitspraak Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/

Europese rechter: Nederlands natuurbeleid zwaar onvoldoende

Onterechte uitbreidingsvergunningen voor duizenden veebedrijven, uitbreiding A27 en drie nieuwe kolencentrales

Het Europese Hof in Luxemburg heeft op 7 november 2018 het Nederlandse natuurvergunningenbeleid van tafel geveegd. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend nooit hadden mogen worden afgegeven. Concreet gaat het om bedrijfsuitbreidingen van veehouderijen, diverse kolencentrales en biomassa- installaties. Ook het tracébesluit voor uitbreiding van de Ring Utrecht (A27) met de bijbehorende bedreiging van Amelisweerd is hiermee op losse schroeven komen te staan. De Nederlandse natuur zucht al meer dan vijftig jaar onder ernstige natuurschade vanwege veel te hoge deposities van stikstof, vooral veroorzaakt door het bedrijfsleven en met name de intensieve veehouderij. We vergiftigen onze natuur en daarmee onszelf. 

Lees de uitspraak van het Europese Hof hier.

Download het persbericht hier!

Deze pagina is 218732 keer bekeken!

 

 

Opnieuw een spaak in het wiel van verbreding A27 bij Amelisweerd?

Provincies Utrecht en Gelderland hebben sleutel in handen om de A27 verbreding blokkeren

MOB roept provincies Utrecht en Gelderland om woord te houden

De nog door Cora van Nieuwenhuizen bedachte list om Aeriusberekeningen op 25 km af te kappen hangt als een zwaard boven de A27 verbreding.

Ook moeten er nog besluiten komen van de provincies Utrecht en Gelderland om de natuurvergunningen van 2 Utrechtse en 5 Gelderse bedrijven in te trekken ten behoeve van saldering van de extra stikstofuitstoot agv de verbreding van de A27. 

MOB heeft nu intrekkingsverzoeken ingediend bij beide provincies van de natuurvergunningen omdat op grond van de Habitatrichtlijn de hier vrijkomende stikstofruimte moet worden gebruikt om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verlagen.

Als de provincies doen wat ze wettelijk zouden moeten doen én hun eerdere beloftes naar de boeren gestand willen doen, dan moeten de natuurvergunningen van de 7 bedrijven worden ingetrokken zodat ze niet meer beschikbaar zijn voor Rijkswaterstaat.

In dat geval moet Rijkswaterstaat op zoek naar nieuw stikstofruimte………..

 

Positieve weigeringen opvolgers van klem zittende PAS-melders?

Het ene probleem is nog niet opgelost of het volgende probleem wordt al weer gecreëerd door het kabinet.

Er worden op dit moment veel “positieve weigeringen” afgegeven in vooral de agrarische sector. Dit is een relatief nieuw fenomeen dat bedrijven behoorlijk in de problemen kan brengen.

De keuze van de wetgever om de vergunningplicht voor intern salderen af te schaffen, raakt de rechtszekerheid van ondernemers. Een positieve weigering voor het aangevraagde project biedt bij het afgeven van dit rechtsoordeel weliswaar rechtszekerheid (geen vergunningplicht), maar alleen al een relevante wijziging van het recht of Aerius Calculator kan ertoe leiden dat er voor het betreffende project toch een vergunningplicht geldt. De conclusie is dan ook dat een positieve weigering geen rechtszekerheid geeft. Zie hier.

Kortom: Het probleem met de PAS-melders loopt al 3,5 jaar en zit muurvast zonder een oplossing in zicht. Of dat al niet genoeg is wordt nu nog een nieuw probleem van de positieve weigeringen gecreëerd. Bedrijven hebben dan ook een "papiertje" ontvangen dat daarna zo de versnipperaar in kan net als de bevestigingen naar de PAS-melders nu.

 

Kabinet stuurt Nederland nog dieper het stikstofmoeras in richting een stikstofvastloper (25/11/20222)

Na 3,5 jaar na uitspraak van Raad van State is er nog steeds geen perspectief voor de natuur, evenmin voor vergunningverlening. Het Kabinet blijft maar om de hete brij heendraaien dat veestapel moet halveren om doelen te halen. Met verbazing heeft MOB kennis genomen van de vele pagina’s vage teksten en van de vele (licht) positieve reacties op de stukken die qua concrete oplossingsrichtingen weer op alle relevante pijnpunten in nevelen blijven gehuld.

Het kabinet blijft vage nota’s produceren, faalt in het stikstofdossier waar het gaat om het nemen van concrete maatregelen, en berokkent Nederland hiermee grote economische schade.

De brief van 25 november 2022 met als titel “Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos” had ook 3 jaar geleden kunnen worden geschreven. Zie hier voor gehele reactie.

 

Na 3,5 jaar na uitspraak van Raad van State nog geen vermindering van ammoniakuitstoot in zicht 

Wanneer stopt het kabinet nu met praten en plannen maken om stikstofuitstoot te halveren? Wanneer starten we met kg stikstofuitstoot verminderen? Waarom draaien ook alle praatprogramma’s om de hete brij heen dat onontkombaar is dat de veestapel halveert? Zie hier.

 

Niet alleen een stikstofprobleem

Dat de bouwvrijstelling zou sneuvelen was een publiek geheim. Een carte blanche voor stikstofemissies uit de bouw. Niet enkel woningbouw, maar ook wegenbouw, megaveestallenbouw, uitbreiding van Schiphol, etc. konden de bouwemissies in de stikstofbeoordeling per 1 juli 2021 schrappen.  We hebben niet enkel ernstige milieuproblemen. We hebben ook een kapitaal bestuursprobleem. Zie hier

 

Uitspraak van Raad van State in zaak Porthos

De Raad van State heeft nog geen einde gemaakt aan het Porthos-project voor de opvang en opslag van CO2, maar het ligt voorlopig wel stil. Eerst moeten initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) aantonen dat bij de bouw geen extra stikstof vrijkomt voor de omliggende natuurgebieden in de duinen. Die vertraging zet de klimaatdoelen van het kabinet en grote klimaatvervuilers als Shell en ExxonMobil onder druk. Voor een goed overzicht zie hier. Zie ook hier.

 

Porthos project aan een zijden draadje

Porthos is het samenwerkingsverband van het Havenbedrijf, de Gasunie en staatsenergiebedrijf EBN, allemaal in eigendom van de staat. Deze partijen willen een pijpleiding aanleggen van de Rotterdamse haven naar de Noordzee, om afgevangen CO2 van de industrie te kunnen transporteren naar lege gasvelden, twintig kilometer uit de kust. Porthos heeft hiervoor vergunning gekregen op basis van de bouwvrijstelling die volgens MOB in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Een eventuele vernietiging van de vergunning zou grote gevolgen hebben voor vier toekomstige gebruikers Shell, Exxon, Air Liquide en Air Products. Immers, met de CO2-opvang denken ze tot 2030 extra tijd te winnen om nieuwe technieken te ontwikkelen en bestaande installaties om te bouwen. Daar zouden ze op veel kortere termijn andere oplossingen voor moeten vinden. Hiervoor is de vervuilers € 2 miljard subsidie toegezegd conform vast beleid van het kabinet: de vervuiler moet worden betaald van belastinggeld.

MOB had het kabinet hier uitdrukkelijk voor gewaarschuwd om zich te beraden op een bouwvrijstelling voor alleen de woningbouw en duurzame energie op basis van bijvoorbeeld de zogenaamde ADC-toets. De drie voorwaarden waaraan een project dan moet voldoen, zijn dat:

 • A: er geen alternatieven zijn,
 • D: sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang,
 • C: de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

MOB heeft minister de Jonge een brandbrief gestuurd om te anticiperen op een streep door de bouwvrijstelling. Het kabinet heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om deze route niet te nemen en te gaan voor een generieke bouwvrijstelling voor alle bouwprojecten inclusief megastallen en daarmee bewust dit risico genomen.  

 

Boerenleiders van “stikstofkartel’ LTO/NZO/NJAK verdienden veel geld aan verdeling van fosfaatrechten ten koste van collega-boeren

Dit dreigt nu ook te gaan gebeuren met stikstof als verdienmodel voor illegale uitbreidingen van veestallen. Boeren die zich aan de wet houden worden gestraft c.q. vis(t)en achter het net.

Het Financieel Dagblad is vandaag gekomen met een onthutsend artikel hoe met name boerenleiders zich verrijkten door illegaal veestallen te gaan bouwen of uit te breiden ten koste van andere boeren die zich wel aan de wet hielden. Quote uit artikel:

‘Op een nieuwjaarsreceptie in 2015 hoorde hij van de mestadviseur van LTO, die op de hoogte was van elk overleg met het ministerie, dat er een fosfaatrechtenstelsel zou komen. 'Veel boeren zijn daarop gaan bouwen en trokken tot uit Tsjechië dieren aan. Ik ken er een met 100 ligplaatsen en 200 koeien.

Remkes II stelt in zijn advies dat alle PAS-melders zo snel mogelijk moeten worden gelegaliseerd ten koste van boeren die zich wel aan de wet hielden.

Minister Adema wordt geacht met deze sector met deze boerenleiders een landbouwakkoord te sluiten.

Ook moeten volgens Remkes deze illegale uitbreiders nu gelegaliseerd worden ten koste (1)  van collega’s die zich wel aan de wet hielden, en (2) woningbouw.

Immers, Remkes heeft het kabinet geadviseerd om de uitstoot van stikstof uitstotende boerderijen (piekbelasters) dichtbij natuurgebieden terug te dringen. Wrang genoeg zou hún stikstofruimte dan moeten gaan naar andere boeren zonder vergunning die hun bedrijf soms illegaal uitbreidden. Remkes is met beide benen in de propagandamachine van de veehouderij getrapt en voorgehouden dat alle PAS-melders te goeder trouw zouden zijn geweest. Die mythe is nu wel van tafel.

Conclusies:

 1. Sommige boeren gebruikten trucs om meer ruimte te krijgen voor het houden van dieren, het uitstoten van stikstof en mestproductie. Dit omvat onder andere handelen met voorkennis en illegale stalvergrotingen en/of stallenbouw.

 2. Ook (of juist?) boerenleiders deden hier aan mee met fake opgaven en illegale uitbreidingen. Mogelijk voorkennis? Van moreel leiderschap nog nooit gehoord?

 3. Er is geen enkel moreel kompas: als veeboer en/of landbouwbestuurder mag je kennelijk graaien en niet-vergund, en dus illegaal, bouwen ook als dit ten koste gaat van collega’s.

 4. Het kan niet zo zijn dat woningbouw wordt gestopt en/of vertraagd om eerst ook fraudeurs met illegale staluitbreidingen te voorzien van een natuurvergunning.

 5. Boeren die zich wel aan de wet hebben gehouden spreken van een 'puinhoop dossier'.

 6. Waarschijnlijk gaat het om het topje van de ijsberg.

 7. Nog niet alle PAS-melders zijn boven water. PAS-melders hebben nog tot 1 december 2022! de tijd om zich te melden, 3,5 jaar! na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019.

Hoe nu verder?

MOB is het volledig eens met het deel van de boeren, dat zich wel aan de wet hield en niet sjoemelde met fosfaatrechten én niet illegaal uitbreidde, dat het vertrouwen in het kabinet om deze misstanden recht te zetten nul komma nul is.

Volgens MOB is het noodzakelijk dat:

 1. Er een onderzoek wordt ingesteld naar het handelen van veehouders inclusief LTO/NZO/NJAK-bestuurders met voorkennis bij het toekennen van fosfaatrechten.

 2. Er een schifting wordt gemaakt van echte PAS-melders/knelgevallen en fraudeurs zoals ook bij Lelystad vliegveld is gebleken.

 3. Het kabinet afstand neemt van het advies van Remkes waar het gaat om voorrang te verlenen van het legaliseren van in ieder geval nep PAS-melders aan (1) herstel van natuur, en (2) andere projecten waaronder woningbouw, schone energie, e.d.

 4. Er met onmiddellijke ingang een moratorium komt op uitbreiding van veestallen, ook als ze vergund zijn. Er mogen geen nieuwe vergunningen voor uitbreiding van veestallen worden afgegeven.

 5. De stikstofhandel met onmiddellijke ingang wordt stilgelegd en latente ruimte wordt ingenomen, ook bij de industrie.

 6. Randvoorwaarden vanuit klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, dierenrechten, etc. integraal gaan worden meegenomen bij de overgang naar een duurzame agrarische sector. Anders dreigt een miljarden verspilling van belastinggeld.

 

Zie hier voor artikel in FD van 22 oktober 2022. 

 

Natuur delft nog steeds het onderspit door slappe knieên van het kabinet 

Alweer heeft het kabinet haar prioriteiten niet op orde. Om de meest kwetsbare natuur, die nu op omvallen staat, veilig te stellen moet de stikstofneerslag op die natuur zo snel mogelijk, en uiterlijk voor eind 2025 drastisch verminderen. Maar in zowel het advies van Remkes als de kabinetsreactie van vandaag, mist de ecologische onderbouwing van de korte termijn maatregelen. Dat betekent dat volstrekt onduidelijk is of met deze maatregelen de meest urgente natuur is gered.

Ook wil het kabinet de stikstofruimte, die door de aanpak van piekbelasters moet ontstaan, net als Remkes, met voorrang inzetten om bedrijven zonder vergunning te helpen en snelwegen aan te leggen. Het redden van de meest kwetsbare natuur is daarbij ondergeschikt. Door zelfs te kiezen voor een afgezwakte, vrijwillige aanpak van de piekbelasters, doet het kabinet opnieuw een knieval richting de agrarische sector. Bovendien is het nog maar de vraag of dit op de korte termijn iets gaat opleveren.

 Het is zeer zorgelijk dat het kabinet aan de stikstof-reductiedoelstelling in 2030 morrelt door twee ijkmomenten in de wet op te nemen (in 2025 en 2028). In die jaren wordt bekeken of er ‘dwingende redenen zijn’ om meer tijd te nemen voor natuurherstel. Dat zet de deur nú al wagenwijd open voor vertragingstactieken van onwillige provinciale bestuurders. 

Wederom lijkt een fundamentele aanpak van de natuurcrisis en hervorming van ons voedselsysteem op de lange baan te zijn geschoven. De juridische strijd gaat door. 

 

Remkes niet voorbereid op advies m.b.t. oplossingsrichtingen

Duidelijk is dat bewierookte Remkes niet voorbereid was op een gedegen advies m.b.t. de vraag: “Hoe nu verder met stikstof”? Hij adviseert bijvoorbeeld om PAS-melders te legaliseren ten koste van woningbouw. Meent hij dat nou echt? Waarom heeft niemand van de pers hierop doorgevraagd? Idem m.b.t. andere kernpunten, zie hieronder.

Ook Nieuwsuur ging hier compleet de mist in evenals Buitenhof. Interviewers knielen bij voorbaat voor de mogelijkheid om de heilige Remkes te mogen interviewen. Wat een gênante vertoning.

Zie persbericht van 14 oktober 2022.

 

Rapport Remkes van 5 oktober 2022/Nu de euforie, over een jaar een zware kater.

Vooraf

Vastgesteld wordt dat het “Remkes circus” kennelijk een tweede fase nodig heeft om aan de stikstofcrisis, die in feite een natuur/ecosysteem crisis is, vlot te trekken c.q. op te lossen. In feite wordt hiermee het falen van Rutte 3 en 4 in de stikstofcrisis geëtaleerd. Remkes heeft zich niet aan de opdracht gehouden Tijdens ons gesprek heeft Remkes ons verzekerd dat hij alleen als gespreksleider zou gaan optreden. Hij blijkt nu fors buiten zijn mandaat te zijn getreden. Dat  blijkt dan ook heel duidelijk waar het gaat om oplossingsrichtingen waar hij vrijwel volledig de mist in gaat.

Inhoudelijk

Indirect levert hij terecht zware kritiek op de kabinetten Rutte 3 en 4 dat er praktisch gezien nauwelijks/geen maatregelen zijn genomen. Hij stelt dan ook terecht vast dat Nederland volledig dreigt vast te lopen.

 Uit het rapport:

U zult in dit rapport lezen dat het noodzakelijk is om op
zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten, om natuurherstel mogelijk te maken. U zult ook lezen dat als dat niet gebeurt, de consequenties ook voor andere aspecten van het leven heel groot zijn. Nederland gaat dan op slot, omdat het juridisch nauwelijks meer mogelijk is om vergunningen
te verlenen. Niet voor huizen, niet voor boerderijen, niet voor wegen. Dat betekent ook dat de bouw zal gaan stilvallen, met forse economische en sociale gevolgen. Bovendien houdt dit ook in dat het onmogelijk is om PAS-melders en interimmers, die slachtoffer zijn van onbetrouwbaar beleid, te vergunnen’

Zijn oplossing is dat er binnen 1 jaar 500 tot 600 piekbelasters moeten worden uitgekocht. Dit is een belangrijke trendbreuk. Echter, wie de praktijk kent weet dat dit niet, c.q. slechts beperkt, lukt via uitkopen, tenzij het middel van intrekken van de natuurvergunning op grond van de Wnb wordt ingezet. Dan kan het wel snel gaan. Echter, het kabinet heeft deze weg nog steeds niet aangedurfd om te verkennen. Verder is het aanpakken van alleen piekbelasters niet genoeg.

Remkes heeft ook terechte kritiek op het kabinet, Rutte voorop, dat we te maken hebben met een ecologische crisis als gevolg van veel te hoge stikstofuitstoot. Waarom wordt door Rutte steeds naar de rechter verwezen en niet uitgelegd dat we een ecosysteemcrisis hebben met mogelijk verstrekkende gevolgen, ook voor de landbouw?  Waarom blijft Rutte steeds met een gezicht als een oorwurm naar de rechter verwijzen in zijn communicatie naar alle Nederlanders?

Remkes stelt terecht dat aan het tijdpad van 2030 moet worden vastgehouden, geen 2035 zoals de agrarische sector wil. Immers, dit zou leiden tot onaanvaardbare schade voor de economie. Dit doel is echter boterzacht als dit door de politiek niet zo snel mogelijk wettelijk wordt verankerd. Nu laat Remkes in zijn advies achterdeurtjes open om hiervan af te wijken.

 Enkele relevante punten:

 1. Ondanks ‘lipservice’ benoemt Remkes het probleem niet primair als een natuurcrisis maar meer als een juridisch probleem.
 2. Hoezo versnelde aanpak? Sinds de uitspraak van Raad van State in mei 2019 is er geen kg stikstof reductie bereikt. In sommige sectoren neemt deze zelfs toe. Er zijn alleen virtuele reducties.
 3. Nederland van het slot halen binnen 1 jaar is niet mogelijk tenzij ook natuurvergunningen worden ingetrokken zoals de Wnb ook mogelijk maakt.
 4. Agv de stikstofhandel neemt stikstofprobleem alleen nog maar toe. Schade gaat dan nog verder dan € 28 miljard oplopen.
 5. Waar blijven de doelen voor de luchtvaart? En de industrie? Waarom hier niet de nadruk op gelegd?
 6. Het rapport is ondanks de belofte van een ‘integrale aanpak’ ééndimensionaal, voorbeelden: enorme schade van Nederlandse veeindustrie in buitenland, eisen vanuit klimaat, gezondheidsschade agv ammoniak en fijnstof, zoönosen, grondwater, bodemkwaliteit, dierenwelzijn, etc. Komt niet voorbij oplossingsrichtingen.
 7. De suggestie om een internationaal gehanteerd begrip als KDW uit de wet te halen is bijzonder onverstandig en zal tot talloze procedures en vertraging gaan leiden: juridisch gezien niet slim. Remkes ondergraaft/ontkent hiermee ook de wetenschappelijke basis van de KDW.
 8. Remkes vindt de Habitatrichtlijn te ‘statisch en teveel uitgaat van de natuur’. Met andere woorden: de Habitatrichtlijn deugt niet en moet worden bijgesteld. Hier is Remkes toch het spoor goed bijster, zo niet naïef.
 9. Geadviseerd wordt tot een landbouwakkoord tussen overheid en sector. Maar dat was het gesneuvelde PAS toch in wezen ook? Dus een landbouwakkoord zonder natuurorganisaties zal niet gaan werken. Ook moet er volgens Remkes driemaandelijks overleg komen tussen kabinet en agrarische sector, ook zonder natuurorganisaties. Een doodlopende weg.
 10. Het rapport schrijft niets over de catastrofale stikstofhandel tussen verschillende lagen overheden en bedrijven die een oplossing van het probleem blokkeert. Idem voor latente ruimte. Het ontbreken hiervan discrediteert het rapport in belangrijke mate.
 11. Het rappopt blijft stil als het gaat om het al dan niet instellen van een moratorium voor vergunningen en bouw van nieuwe veestallen.
 12. Remkes zet geen kritische noten bij de stikstofbank, die er nu nog steeds teveel vanuit gaat dat deposities van stikstof niet toe mogen nemen. Ook fraude ligt hier op de loer. 
 13. Innovatie wordt ongefundeerd op het podium gehesen.
 14. Onacceptabel is dat Remkes de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de Ecologische Autoriteit ondermijnt door agrarische experts daarin een plek te willen geven.
 15. Remkes adviseert om PAS-melders voorrang te geven op de bouw. Hij realiseert zich daarbij niet de bijzonder grote hieraan gerelateerde stikstofuitstoot en depositie. Voorrang van legalisatie van PAS-melders betekent een ramp voor de woningbouw, duurzame energie en industrie. Overigens rept hij ook met geen woord over ‘valse’ PAS-melders.

Conclusies

Alhoewel het rapport een aantal juiste constateringen doet en aanbeveelt om de door de  agrarische sector vurig gewenste uitstel van halvering van de stikstofuitstoot van 2030 naar 2035 te verschuiven niet honoreert, wordt het rapport door MOB beoordeeld als een te beperkt rapport waar het gaat om tot een snelle oplossing te komen van de stikstofcrisis. Maar dat was de aanvankelijke opdracht ook niet. Cruciaal hierbij is dat het rapport niets zegt over de catastrofale stikstofhandel tussen verschillende lagen overheden en bedrijven die een oplossing van het probleem blokkeert. Idem voor latente ruimte. Het kabinet is door de stikstofhandel de regie kwijt. Een cruciale omissie in het advies.

Het rapport faalt dan ook waar het gaat om het geven van adequate oplossingsrichtingen. De euforie waarmee het rapport is ontvangen zit hem met name in het gegeven dat het een grabbelton is. Vrijwel iedereen vindt er wel iets van zijn gading in. Nu de euforie, over een jaar een zware kater.

 

Boerenbonden veinzen dat bij hen niet al jaren bekend is dat Rav-factoren de uitstoot van ammoniak te laag berekenen

Boeren en handhavers wisten het allang. Natuurlijk was dit ook al lang bekend bij de boerenbonden inclusief LTO. En dan nu volledige compensatie eisen? Ook moet dit bekend zijn geweest bij de top van LNV waarin de agromaffia zich als een kankergezwel lijkt te hebben genesteld. Zie ook.

 

Mythe dat Nederland zich uit het stikstofmoeras kan innoveren

Van 1 maart 2020 dateert een uitgebreide brief van MOB aan de commissie Remkes met als aanhef ‘Toename van stikstofemissie en/of depositie als gevolg van sjoemel-Rav’s.’ Minister Schouten van LNV ontving van ons dezelfde brief. Minister Schouten liet ons destjjds weten de Rav-systematiek robuust te vinden. Johan Remkes pakte dit evenmin op ondanks onze stelling dat de gammele Rav-systematiek een bom onder het stikstofbeleid is evenals latente ruimte en stikstofhandel. Omdat de brief kennelijk niet landde besloot MOB tot een aantal proefprocessen.

Nadat lagere rechtbanken MOB al eerder in het gelijk stelden is vandaag (7 september) door de RvS volledig bevestigd dat er er onvoldoende zekerheid is dat 'tovervloeren' doen wat ze beloven. De Rav-emissiefactoren voor die vloeren mogen daarom niet gehanteerd worden. Hoewel in het persbericht staat dat dit alleen gaat over de tovervloeren van het type A1.13 en A1.28, omdat die expliciet aan de orde zijn geweest in de uitspraak, lijkt aan de conclusie niet ontkomen te kunnen worden dat dit ook geldt voor tovervloeren van een ander type. Want de RvS bevestigt dat het allemaal variaties op hetzelfde thema zijn.

Op volledig andere staltypen, zoals emissiearme staltypen bij kippenstallen en varkensstallen (combiwassers) heeft de uitspraak geen betrekking. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde zekerheidsvereiste dat de emissie per dier daadwerkelijk daalt. Zie hier voor verdere uitleg.

In de bovengenoemde brief van 1 maart 2020 wordt gerefereerd aan een eerdere brief hierover aan minister Schouten. Uit onze brief aan minister Schouten van 12 februari 2019:

Het bestaande reductiebeleid is mede gebaseerd op stalemissietechnieken, genoemd in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Die staltechnieken worden vergund op basis van een vastgestelde emissiereductie per dierplaats. Deze emissies worden opgegeven door de leveranciers van de stalsystemen op basis van metingen die in opdracht van de leveranciers zijn uitgevoerd en gerapporteerd. De leverancier heeft dus een groot belang bij gunstige uitkomsten van de metingen. Het zal duidelijk zijn dat deze werkwijze bijzonder fraudegevoelig is. De daadwerkelijke emissies hoeven daarna nooit meer te worden gemeten. Kortom, zeer waarschijnlijk zijn de werkelijke stalemissies hoger dan op basis van de Rav ingeschat. Dit onaanvaardbare gebrek dient worden hersteld door in het Activiteitenbesluit/Activiteitenregeling alle ondernemers te binden aan een emissiemeetverplichting na bijvoorbeeld 2 jaar na ingebruikname van de stal zodat de werkelijke emissies onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden gemeten door een onafhankelijke instantie. Zonder die meetverplichting praten we over aannames zonder enige vorm van praktijkverificatie”.

 

Natuur nog gevoeliger voor stikstof dan tot nu toe gedacht (2/9/2022)

Een onder VN-toezicht verschenen rapport stelt nieuwe grenzen waarbinnen in de toekomst ook de Nederlandse stikstofnormen moeten vallen. Het gaat om de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade ontstaat. Die KDW wordt niet bepaald door de Tweede Kamer of door het kabinet, maar door ecologen in opdracht van het ministerie van LNV. Deze Nederlandse wetenschappers toetsen hun berekeningen aan het VN-rapport dat binnenkort uitkomt. Een voorlopige versie ervan blijkt al op de website van het Duitse milieuagentschap te staan en laat zien dat een aantal soorten natuur - zogenoemde habitattypen - stikstofgevoeliger is dan tot nu toe werd gedacht. Zie hier.

Belangrijk is dat Nederlandse vee-industrie niet meer kan claimen dat de KDW is uitgevonden om Nederlandse boeren te pesten. En ja, dit is zeker een enorme steun in de rug van de KDW zoals die nu in de wet staat. Het schrappen van de KDW zou een vorm van collectieve economische zelfmoord zijn omdat dan het vergunningsysteem in Nederland in zou storten. Nu ligt dat systeem ook aan het infuus met heel veel economische schade. Zie bv: Bedrijven in Eemsdelta al drie jaar op slot door stikstof.

Alleen al in Gelderland liggen 800 vergunningaanvragen die niet kunnen worden behandeld, geen stikstofruimte….

De schade in heel Nederland is daardoor nu al enorm. Voor zover ons bekend heeft niemand nog geprobeerd om die schade te becijferen.

Als de KDW strenger wordt dan is het ligische gevolg dat er meer zal moeten gaan  gebeuren om de doelen te halen en moeten er meer hectares natuur in een goede conditie worden gebracht.

 

Atmosferische stikstofdepositie op de aquatische Natura2000 habitattypen wordt overschreden.

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die op land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK. Zie hier.

 

Korte terugkoppeling van overleg met Johan Remkes op 15 augustus 2022

Meeste natuurorganisaties waren aanwezig of vertegenwoordigd zoals Greenpeace, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, etc. WWF schitterde door afwezigheid. Minister van der Wal en Jetten waren aanwezig. Staghouwer was er niet (waarschijnlijk met huiswerk bezig).

Relevante punten:

 1. N&M heeft zich teruggetrokken uit het versnellingsakkoord met LTO. Er is nu een gesloten front vanuit de milieuorganisaties (ca 18). Wel is het zo dat alleen Greenpeace bereid is om samen met MOB te procederen.

 2. Uitstel van Stikstofwet en uitvoering van coalitieakkoord zijn onbespreekbaar voor groene organisaties omdat er anders habitats onherstelbaar verloren gaan. Er is juist een versnelling nodig.

 3. Ook het kabinet is tegen uitstel vanwege ecologische én juridische gronden. Het laatste omdat de vergunningverlening op slot zou blijven zitten. Industrie en bouwsector dringen aan op snelle actie en staan daarmee (om andere redenen) op dit punt ook aan onze kant.

 4. KDW blijft in de wet vanwege juridische gevolgen, ook voor reeds afgegeven vergunningen, als die eruit zou gaan.

 5. Kabinet is verzocht om naast uitkopen en onteigening ook intrekking van natuurvergunning op grond van artikel 2.4 en 5.4 Wnb in het instrumentarium mee te nemen.

 6. De KRW is enkele malen genoemd en werpt haar schaduw vooruit. Het kabinet pakt de problematiek integraal aan (stikstof, klimaat, zoonosen, etc.)

 7. Voor industrie moet er eind van het jaar een plan liggen.

 8. Vliegvelden gaan individueel een stikstofbudget krijgen. Ze mogen dan zelf uitzoeken hoe ze binnen die budgetten gaan blijven.

 9. De Federatie Particulier Grondbezit was op het laatste moment nog toegevoegd. Dit bleek een mol te zijn van LTO. Vertegenwoordiger van FPG mocht verbaal leeglopen van Remkes maar kreeg geen poot aan de grond met voorstellen om KDW te schrappen en uitvoering van stikstofprogramma te vertragen. Hij zat duidelijk in de verkeerde bijeenkomst….

 10. De opleidingen aan MAS en HAS moeten beter: kennis van ecologie ontbreekt nagenoeg bij de de afgestudeerde leerlingen.

 11. Intimidatie van goedwillende boeren door radicale boeren is een punt van zorg voor het kabinet.

 

Wat voorafging

Harde boerenprotest gevolg van knullig optreden van premier Rutte

MOB is verbaasd dat dit proces kennelijk nodig wordt gevonden. Immers, er is een Stikstofwet en een coalitieakkoord. Het is dan ongepast om de discussies en onderhandelingen in het parlement nog eens over te gaan doen op de snelweg. Kortom; na 3,5 jaar na de uitspraak van de Raad van State is er nog steeds nauwelijks/geen emissiereductie bereikt. Integendeel: middels ‘geitenpaadjes’ als intern salderen en stikstofhandel is hier en daar de vergunde stikstofruimte nog toegenomen.

Hoe kan MOB dan vertrouwen hebben dat het inderdaad tot uitvoering komt van het coalitieakkoord?

In de bijgaande brief, die naar de heer Remkes en betroffen bewindspersonen is gestuurd, laten wij ons licht schijnen over het ontstaan van de stikstofcrisis. Wij noemen een aantal voorbeelden van het desastreuze beleid van de afgelopen jaren. Daarna sommen we een aantal knelpunten op, om af te sluiten met wat volgens ons noodzakelijk is om uit de stikstofcrisis te raken. Hierin beginnen we met de observatie dat de houding van premier Rutte en de wijze waarop hij in het dossier zit funest is voor het vertrouwen van niet alleen de veeboeren maar ook van MOB.

Met andere woorden: de voorzitter van het kabinet en daarmee hét boegbeeld van het regeringsbeleid laat consequent na om dit even simpele als basale principe over het voetlicht te brengen, en dus ook om te benadrukken dat het in stand houden van biodiversiteit juist in het belang is van de landbouw zelf. Dit is verbijsterend kortzichtig, misleidend en qua communicatie rampzalig. Wij zijn ervan overtuigd het harde boerenprotest in belangrijke mate gevoed wordt door de knullige en laffe manier waarop de premier over het stikstofdossier naar de bevolking communiceert.

Het kabinet heeft dus de kans niet gegrepen om de stikstofcrisis te presenteren als dat wat het is: een gezamenlijk maatschappelijk probleem. Aldus heeft het polariserende tendensen laten voortwoekeren. Het zal een hele toer worden om de geest weer in de fles te krijgen.

Het is onder andere de volkomen misplaatste benadering van de stikstofcrisis als een juridisch, door lastige rechters gecreëerd, probleem die het vertrouwen van MOB in het kabinet ernstig beschadigd heeft.

Wat ook heeft bijgedragen aan het geschonden vertrouwen is het feit dat het kabinet ervoor heeft gekozen om de focus in eerste instantie op de intensieve veehouderij te leggen. Terwijl er ook enorme opgaven liggen voor de industrie en de transportsector, inclusief de luchtvaart. Ook hierdoor is in de samenleving een volkomen onevenwichtig beeld van de stikstofproblematiek en de bijbehorende oplossingsrichtingen ontstaan.

Alhoewel niet wordt verwacht dat oplossingsrichtingen aan de orde zullen komen hebben we op pagina 4/5/6 van de bijlage aangegeven wat er voor wat betreft de agrarische sector nodig is om Nederland uit het stikstofmoeras te trekken.

MOB is van mening dat het taboe op een forse inkrimping van de veestapel van tafel moet met een onmiddellijk ingaand moratorium op de bouw van nieuwe veestallen en/of uitgifte van nieuwe vergunningen daarvoor.

Cruciaal hierbij is het adequaat informeren van de burgers én de agrarische sector door het kabinet dat we in een ecologische crisis zitten. Met name het ontbreken van ecologische kennis bij boerenleiders is stuitend.

Vertrouwen van alle betrokken partijen kan er alleen komen als het kabinet ruiterlijk toegeeft dat de koers die Nederland in de afgelopen decennia heeft gevaren, het land in een biodiversiteitscrisis heeft gestort, dat deze crisis een acute bedreiging vormt voor het welzijn van mens en natuur, en dat alleen een goed geïnformeerde eensgezinde samenleving deze crisis het hoofd zal kunnen bieden en begrip kan opbrengen voor de dringend noodzakelijke transitie van onze landbouwsector. Zie hier voor de brief.

 

MOB pakt de top-10 van industriële ammoniakuitstoters aan

Niet alleen de veeteeltsector zorgt voor een forse uitstoot van ammoniak, de industrie kan er ook wat van. MOB wil daarom dat óók deze sector werk maakt van emissiereductie. Volgens MOB is de ammoniaknorm voor de industrie veel te ruim. Deze norm (van 30 mg/Nm3) is al meer dan 20 jaar oud. En ondertussen heeft de techniek niet stilgestaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs laten weten het met MOB eens te zijn en de ammoniaknorm te zullen aanscherpen (naar 5 mg/Nm3). MOB wil daar echter niet op wachten. Daarom heeft zij recent met actualiseringsverzoeken de omgevingsdiensten formeel verzocht om tot actie over te gaan: verlaag de ammoniaknorm in de vergunningen van de top-10 industriële ammoniakuitstoters naar 3 mg/Nm3.

Het gaat om de top-10 industriële ammoniakuitstoters:

1. Rockwool, Roermond (isolatiemateriaal)

2. Yara, Sluiskil (kunstmest)

3. Chemelot, Geleen (chemie)

4. Olam Cocoa, Koog aan de Zaan (cacaoverwerking)

5. Cargill Aurora, Zaandam (cacaoverwerking)

6. Saint Gobain, Etten-Leur (isolatiemateriaal)

7. Cosun Beet Company, Dinteloord (verwerking suikerbieten)

8. Cosun Beet Company, Vierverlaten (verwerking suikerbieten)

9. FrieslandCampina, Veghel (melkeiwitproductie)

10. Nuon Power Projects, Eemshaven (energiecentrale)

Daarnaast heeft MOB verzocht om de natuurvergunningen van deze bedrijven in te trekken. Deze intrekkingsverzoeken dwingen de betrokken provincies om inzichtelijk te maken hoe zij de stikstofeffecten van deze bedrijven daadwerkelijk willen bestrijden. Overigens is de natuurvergunning van Yara op 27 juli 2022 alsnog door de rechter vernietigd. Zie hier

 

Emissienorm voor ammoniak wordt verlaagd met ruim 80%

Op verzoek van MOB wordt de uitstootnorm van ammoniak van de industrie verlaagd van 30 naar 5 mg/Nm3 afgevoerde lucht. Dat wil zeggen: een factor 6 verlaging, oftewel een reductie van ruim 80%. Daar kan de vee-industrie nog een voorbeeld aan nemen. Zie de brief van 11 juli 2022.

 

Goed feitenoverzicht van de NOS

Zie hier.

 

MOB pleit voor (1) wettelijke verplichting tot koeien zo lang mogelijk in de weide, in combinatie met (2) verbod op het gebruik van monocultuur weilanden (raaigras c.q. soortenarme grassoorten

LTO heeft de boeren opgeroepen om op 30 mei uit protest de koeien op stal te houden. De boerenorganisatie vreest dat het, ten gevolge van een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel, onmogelijk wordt om de koe in de wei te houden. Stikstofregels zouden daaraan in de weg staan.

Het was MOB die de Overijsselse rechtszaken heeft gevoerd. Niet om de koe uit de wei te krijgen, zoals hier en daar ten onrechte wordt gesuggereerd. Wel omdat op grond van eerdere uitspraken van nationale en Europese rechters de weidegang in veel gevallen moet worden meegenomen in de vergunning die een veehouder nodig heeft voor zijn bedrijf. Dat schrijven de Europese en nationale natuurbeschermingsregels voor. Ondanks deze duidelijke uitspraken weigert de Nederlandse overheid daaraan gevolg te geven. Met alle onduidelijkheid en onzekerheid van dien voor zowel de natuur als de boeren.

Net als LTO vindt MOB dit een hoogst onwenselijke situatie. Sinds de baanbrekende PAS-uitspraak van 29 mei 2019 (precies drie jaar en één dag na het aangekondigde boerenprotest!) moddert de overheid maar voort in het stikstofdossier, en zinkt daarbij steeds dieper in het moeras. MOB dringt al sinds 2019 aan op concrete stappen in het stikstofdossier. Zij heeft daar ook herhaaldelijk voorstellen voor gedaan. Tot op heden is de overheid echter doof gebleken voor al deze suggesties van MOB maar helaas ook voor het advies van de commissie Remkes. MOB begrijpt dan ook dat de boeren het zat zijn, en duidelijkheid willen. Net als MOB.

Herstel van maximale weidegang is cruciaal voor vermindering van de ammoniakemissie maar ook voor het stoppen van de neergang van biodiversiteit c.q. het bestand aan insecten, vogels, etc. in agrarische gebieden. MOB is daarom een fervent voorstander van maximale weidegang.

Zie vandaag uitgebracht persbericht.

 

Nog weer twee jaar doormodderen in chaotisch stikstofdossier

“Een lange reeks verloren rechtszaken heeft het kabinet kennelijk tot het inzicht gebracht dat dit een heilloze weg is. Als vrijwillige uitkoopregelingen voor veehouders binnen een jaar of twee onvoldoende blijken, neemt het Rijk de regie over”.

Kortom: na 3 jaar falen nog weer 2 jaar eraan vast? Kennelijk toch niets geleerd van de chaos waarin het stikstofdossier is beland. Waarom zouden provincies in 2 jaar alsnog kunnen doen wat in afgelopen 3 jaar niet gelukt is?

Kabinet: dit leidt alleen maar weer tot uitstel en een lange reeks van vernietigde vergunningen. Neem nu de regie over. 

 

Boosheid over aanpak stikstofzaken: rechter tikt provincie Overijssel stevig op de vingers

In ongewoon harde bewoordingen is gedeputeerde Tijs de Bree van Overijssel opgeroepen vandaag persoonlijk voor de bestuursrechter te verschijnen, bij de behandeling van diverse stikstofzaken. De rechtbank is ‘ernstig ontstemd over de manier van doen van Gedeputeerde Staten’. Rechters zijn helemaal klaar met de chaos. 

 

Gras overwoekert duinen door stikstofcrisis: grote zorgen om Noord-Hollandse natuur

Meerdere Noord-Hollandse natuurgebieden staan onder grote druk door de stikstofuitstoot, zo blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Een van de kwetsbaarste gebieden is het Noord-Hollandse duinlandschap. Het stemt boswachter Tim Zutt niet vrolijk: hij ziet het landschap voor zijn ogen achteruit hollen. Zie hier en hier.

 

Ministeries van LNV/I&W volharden in bedrog m.b.t. berekenen van stikstofdeposities afkomstig van industrie en verkeer

 Vanaf 20 januari 2022 is de geactualiseerde versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Dit rekeninstrument wordt bij aanvragen voor natuurvergunningen gebruikt om de stikstofneerslag te berekenen. Nieuw is dat de maximale rekenafstand voortaan 25 kilometer is. Tot voor kort gold voor alleen verkeer een grens van 5 km.

MOB heeft een onafhankelijke externe deskundige laten uitrekenen wat dit betekent voor onder andere de stikstofdepositieberekeningen van Tata.

Conclusie: van de totale NOx emissie vanuit het Tata terrein komt 1,4% als depositie binnen 25 km van de bronnen neer. Door af te kappen op 25 km blijft dus 98,6% van de NOx depositie ongezien.

Kortom: hoe moffel ik stikstofdepositie van grote industriële bedrijven onder het vloerkleed? Er zal natuurlijk stikstofruimte moeten worden gevonden voor de depositie buiten 25 km. Je hoeft geen helderziende te zijn om te bevroeden waar die stikstofruimte vandaan moet komen. Zie:

Opmerkelijk is dat RIVM ook al heeft geconstateerd dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het afkappen, maar dat dit een “beleidsmatige keuze” is.

Zie hier het rapport van Geetacs.

 

Niet alleen natuurgebieden, óók wegbermen en dijken hebben in Nederland te maken met stikstofvervuiling

Het gevolg is dat er minder wilde bloemen groeien, en dus ook minder bijen en vlinders leven. En BBB en STAF maar zeuren over modellen.

 

Om te huilen

De Nederlandse natuur lijdt van de duinen tot Twente onder een groeiend tekort aan kalk. De voornaamste oorzaak is verzuring van de bodem, door tientallen jaren stikstofvervuiling. Voedingsstoffen als calcium, magnesium en kalium zijn hierdoor weggespoeld, waardoor veel planten en dieren sterk achteruitgaan. Om te huilen.

Niet alleen natuurgebieden, óók wegbermen en dijken hebben in Nederland te maken met stikstofvervuiling

Het gevolg is dat er minder wilde bloemen groeien, en dus ook minder bijen en vlinders leven. En BBB en STAF maar zeuren over modellen..

 

'Een rechterlijke uitspraak uit Nederland over een biomassa-centrale zet stikstof- en klimaatdebat verder op scherp'

Nederland gezien vanuit Beligisch perspectief:

Belgische milieujurist: 'Nederlandse regering maakt miljarden vrij voor stikstofbeleid, maar er vallen lijken uit de kast'. Ook: 'De tijd zal uitwijzen of de Vlaamse Regering de vele wolfijzers en schietgeweren die het Nederlandse stikstofbeleid dwarszitten, alsnog kan onschadelijk maken.'

Zie hier.

Of hier.

 

Raad van State zet weer een streep door gesjoemel met stikstofberekeningen, natuurlijk weer provincie Noord-Brabant

Hoe lang gaat het nog duren tot provincie doorkrijgt dat reductie van veestapel onafwendbaar is? Waarom achteruit blijven roeien?

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@127673/noord-brabant-gebiedsproject/

 

Stikstof maakt meer kapot dan alleen natuur

 In alle discussies over stikstof gaat het vooral over de schade die de natuur erdoor ondervindt. Maar het is een ‘veelkoppig monster’ met nadelige gevolgen op meer gebieden.

Het meest onderschatte effect van stikstof betreft de gevolgen die het heeft voor onze gezondheid, zegt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. ‘Dat is het best bewaarde geheim.’

Zie:  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/stikstof-maakt-meer-kapot-dan-alleen-natuur~bc1f49a8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

 

 

Stikstof (ammoniak, NOx) niet alleen slecht voor de natuur

En het zorgt voor boze boeren, gedupeerde bouwers en gefrustreerde natuurbeheerders. Toch is dat nog niet alles, schrijven hoogleraren Jan Willem Erisman en Wim de Vries (Wageningen University & Research) in hun boek Stikstof – De sluipende effecten op natuur en gezondheid

Zie verder op: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/vijf-dingen-die-je-ook-moet-weten-over-stikstof

Zie ook stikstofemissies naar de lucht

Dweilen met de kraan open

Vandaag, 7 november 2021, is het drie jaar geleden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gaf op de prejudiciële vragen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het antwoord was helder: het PAS was in strijd met de Habitatrichtlijn. Ruim een half jaar later deed de Raad van State de uitspraak waarmee bevestigd werd dat het PAS niet als toestemmingsbasis voor stikstofdepositie veroorzakende activiteiten mag worden gebruikt. Het Programma Aanpak Stikstof werd daarmee definitief een mislukking.

In de afgelopen jaren is veel gezegd en geschreven over de stikstofproblematiek, zijn enkele wetswijzingen doorgevoerd en is geld vrijgemaakt om te werken aan een oplossing. In de tussentijd zijn provincies weer druk bezig vergunningen te verlenen voor de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Een aantal van die vergunningen zijn inmiddels in de rechtbank vernietigd vanwege strijdigheid met de Wet natuurbescherming. Op die manier sleept het probleem zich voort.

Zie overzicht van Raoul Beuen op https://www.raoulbeunen.nl/?p=1168

 

Nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering nu al een flop

De onlangs in het Staatsblad verschenen Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering beoogt een aanpak van de nog steeds voortdurend overbelasting van onze natuur met stikstof. Helaas mist de wet de effectiviteit en snelheid die nodig is voor het keren van de achteruitgang van beschermde natuur door decennia van te hoge stikstoflast.

Een adequaat implementatieplan om deze tekort schietende wet uit te voeren is er nog steeds niet. Het legaliseren van PAS-melders zonder een adequate Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering en zonder een door de Kamers goedgekeurd implementatieplan is daarom niet acceptabel.

MOB en vereniging Leefmilieu maken minister Schouten en de provinciebesturen verder scherpe verwijten dat er twee jaar na de uitspraak nog vrijwel geen maatregelen zijn genomen en dat ze de PAS-melders wil legaliseren op basis van schimmige salderingsregels.

Beide organisaties willen dat er:

 1. een aangescherpte wet komt in lijn met de adviezen van de commissie Remkes;
 2. een einde komt aan de handel in stikstofemissies als zouden het rechten zijn;
 3. zo snel mogelijk effectieve maatregelen worden genomen om op korte termijn zo veel mogelijk stikstofemissies te beperken.

 Mobilisation en vereniging Leefmilieu zijn bereid om constructief mee te denken over de oplossing van de stikstofproblematiek, waarbij inbegrepen goede oplossingen voor de PAS-melders.

 

Maatregelen voor natuurherstel hebben meestal geen zin als de neerslag van stikstof nog niet ver is teruggebracht, stellen elf ecologen in een advies aan het kabinet

Stikstofreductie gaat te langzaam en is te weinig, vinden wetenschappers: Hoe langer je wacht, hoe meer natuur je verliest

De maatregelen van het kabinet om natuur te herstellen hebben nauwelijks zin, stellen elf ecologische experts in een advies aan het kabinet dat op 8 april 2012 is gepresenteerd. De kans is zelfs groot dat door goedbedoelde herstelwerkzaamheden de natuur verder verschraalt. Om herstel mogelijk te maken moet in de meeste natuurgebieden eerst de hoeveelheid stikstof die daar neerslaat fors omlaag.

Het kabinet investeert de komende jaren 5 miljard euro in stikstofbeleid. Een groot deel van dat geld is bestemd voor natuurherstel. Het kabinet zegt nadrukkelijk dat het beleid rust op twee pijlers: terugdringen van de emissies van stikstof en herstelmaatregelen.

In het advies ‘Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof’ schrijven de wetenschappers dat herstelmaatregelen in droge gebieden geen soelaas bieden. Ze nemen de oorzaak van de verontreiniging met ammoniak en stikstofdioxide niet weg. En bij het afplaggen van de heide bijvoorbeeld, wordt de organische bovenlaag van de bodem verwijderd, met niet alleen stikstof maar ook andere mineralen, zoals fosfor en calcium.

Het rapport is een ecologische aanvulling op het vorige zomer gepresenteerde advies van de commissie-Remkes. Dat was vooral gericht op het weer vlottrekken van woningmarkt en wegenbouw, oordeelden opdrachtgevers WWF en Natuurmonumenten. Zij vinden dat de natuur het uitgangspunt moet zijn. Om die er bovenop te helpen moet de emissie van stikstof zo snel mogelijk met minimaal 70 procent omlaag, zeggen de ecologen. De 50 procent die minister Schouten nu wettelijk heeft vastgelegd is ‘onverantwoord’.

“Hoe langer je wacht, hoe meer soorten je kwijtraakt”, zo licht hoogleraar Berendse toe.“ Wij laten zien wat er gebeurt als je te lang wacht met het terugbrengen van de uitstoot tot onder de kritische waarden.” Door te veel stikstof zijn ‘gedegenereerde’ landschappen en leefgebieden ontstaan, staat in het rapport. De opstellers hopen met de vaststelling van ecologische randvoorwaarden de afweging van belangen tussen natuur en economie te vereenvoudigen.

Opnieuw krijgt minister Schouten te horen dat haar inzet in de stikstofcrisis niet toereikend is. In de wet die onlangs werd aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer staat de verplichting om de stikstofuitstoot met 26 procent te reduceren in 2030 en met 50 procent in 2035. De commissie Remkes adviseerde vorig jaar al om de lat hoger te leggen. In 2030 moeten de emissies dalen met 50 procent en in 2035 met 70 procent. Daarna kwam een groep topambtenaren met dezelfde conclusie en nu volgen de ecologen.

Zie het bovengenoemde van 11 vooraanstaande ecologen 'Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof' voor verdere onderbouwing. Ook wordt verwezn naar het recente rapport van BWARE van maart 2012, met daarin een aanzet voor een zwarte lijst van soorten, die waarschijnlijk zullen bezwijken onder de al decennia voortdurende overbelasting met vooral stikstof: 'Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse'.

 

Gaat de nieuwe wet stikstofreductie en natuurherstel de ecologische crisis oplossen?

Dat gaat niet lukken als er geen halt wordt toegeroepen aan het zogenaamde intern en extern salderen en het verhandelen van stikstofruimte alsof het verhandelbare rechten zouden zijn. Er worden op grote schaal ‘historische rechten’ gecreëerd van stikstofemissie, die in werkelijkheid nooit hebben bestaan: fraude met natuurvergunningen. Samen met de forse latente ruimte gaat dit ervoor zorgen dat de nieuwe wet bij voorbaat al als kansloos moet worden gezien. Oplossing: ja, stop onmiddellijk met intern en extern salderen en formuleer z.s.m. een gedegen PAS 2.0 met een goed dichtgetimmerd implementatieprogramma. Zie: https://www.platform-investico.nl/artikel/schuiven-met-papieren-stikstof-geannoteerd-verhaal/

 

Provincie Zuid-Holland doet ook mee aan sjoemelpraktijken met stikstof

Porthos wil een omstreden pijpleiding aanleggen voor CO2-opslag dankzij de ‘huur’ c.q. lease van overtollige stikstofruimte van Gate Terminal. Op papier neemt de stikstofdepositie op natuurgebieden volgens bedrijf en provincie niet toe. In werkelijkheid neemt die wel fors toe.

Extra pikant is dat Gate Terminal die emissieruimte gratis heeft verkregen uit zogenaamde ontwikkelruimte uit het afgeschoten PAS. Gate Terminal heeft die ruimte helemaal niet nodig. MOB heeft daarom om intrekking verzocht van de in 2016 ten onrechte vergunde stikstofemissies. Waarom moeten ouders al dan niet onterecht ontvangen steun wel terugbetalen als Gate Terminal aantoonbaar onterecht en gratis ontvangen stikstofruimte mag houden en zelfs gaan verhuren? 

Zie: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/milieuorganisatie-mob-laakt-stikstofafkoop-voor-opslag-van-co2-in-de-noordzee~b1134cca/

Ook: https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/road-project-definitief-gestrand/

Zie ook publicaties in het Financieel Dagblad.

 

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaandam maken diepe knieval voor cacaobedrijf Olam Cocoa in Zaandam

Het bedrijf is een multinational die in meer dan 60 landen actief is in cacao, koffie, katoen en rijst met hoofdkantoor in Singapore. Tussen 2011 en 2015 explodeerde de omzet in palmolie met een factor 20. Het bedrijf is in het verleden door internationale NGO’s in verband gebracht met vernietiging van tropisch oerwoud. Olam is ervan beschuldigd de boshabitats van gorilla's, chimpansees en bosolifanten in gevaar te brengen als gevolg van grootschalige ontbossing. Ook was sprake van 26.000 hectare boskap in Gabon voor palmolie. De foto's en video's in een NGO-rapport laten Olam zien die de Gabonese regenwouden wegbulldozeren voor rubber met als doel Afrika's grootste palmolieplantage te vestigen.  Zie Wikipedia voor een uitgebreidere “bloemlezing” van activiteiten van Olam Cocoa. 

Overigens lijkt Olam in Nederland ook lak te hebben aan Nederlanse wet- en regelgeving. Olam zit bij de top van Nederlandse ammoniak uitstoters: ergens tussen 80.000 en 500.000 kg/jaar. Niemand die het precies weet. Ook gemeente en provincie niet. Reden: er wordt nauwelijks/niet gemeten.

Maar er is toch sinds 1 januari 2016 een wettelijke eis van 30 mg/m3 waaraan Olam ook moet voldoen? Dat klopt, maar provincie en gemeente hebben het bedrijf daarvoor steeds een vrijstelling verleend. Er lag tot voor kort een concept omgevingsvergunning ter visie waarin stond dat Olam nu toch echt aan de wettelijke eis zou moeten gaan voldoen. Uit een recente Raadsbrief blijkt dat Olam boos is geworden. Dat heeft geholpen. In de definitieve omgevingsvergunning staat dat Olam pas midden 2024 aan de sinds 1 januari 2016 geldende wettelijke norm hoeft te gaan voldoen.

Olam beschikt trouwens niet over een natuurvergunning ondanks dat het een piekbelaster is. Niet nodig, vindt de provincie.

Zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/piekbelaster-stoot-jarenlang-zonder-toezicht.16489729.lynkx?tid=TIDP672697X284CC26997B64C61967E591A33A71DE3YI5&utm_campaign=BB_NB_Ruimte&Milieu&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

 

Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid aan flarden

De ‘Raad voor Vergunningsbetwistingen’ heeft in de uitsprak van 25 februari 2021 uitgesproken dat de stikstofregelgeving voor landbouwbedrijven die uitbreiden niet voldoet aan de Europese eisen. Het arrest van de Raad betreft een specifieke situatie van een landbouwbedrijf dat wilde uitbreiden. De exacte gevolgen van het arrest zijn nog onduidelijk maar het kan de aanzet zijn voor een complete revisie van de hele wetgeving van 2016.

Natuurpunt, dat een van de aanklagers is: 'We zijn benieuwd wat de overheid met deze uitspraak zal doen.’ Komt de politiek niet met een oplossing, dan sluit Natuurpunt verdere juridische procedures niet uit.

Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid aan flarden: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210226_96061138

Ook: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Rechtbank-dwingt-Vlaamse-regering-tot-strenger-stikstofbeleid/10287541?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

Ook: https://www.foodlog.nl/artikel/ook-vlaamse-rechter-geeft-startschot-voor-een-stikstofcrisis/

Zie de gehele uitspraak.

 

Een PAS 2.0 debacle kondigt zich aan/visieloos kabinet moddert door in stikstofdossier

Wij hebben in Nederland een groot probleem met aftakeling van onze natuur als gevolg van een regering die totaal niet in staat is om milieuproblemen aan te pakken. Voorbeelden waar de rechter tussenbeide moest komen: gaswinning Groningen, klimaatafspraken Parijs/Urgenda vonnis, Natura 2000-gebieden(stikstofarrest). Het probleem is dat deze regering de aftakeling van onze natuur als een economisch en juridisch probleem benadert in plaats van een ecologisch probleem. Deze nieuwe wet is tot stand gekomen met een koehandel met wat splinterpartijen.

Er is sinds 29 mei 2019, nadat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak heeft gedaan over het PAS, anderhalf jaar verstreken. In deze 1,5 jaar is er nauwelijks iets bereikt m.b.t. stikstofemissiereductie.

Het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ zal verdere aftakeling van onze natuur niet voorkomen. Daarvoor is het ambitieniveau te laag en komen maatregelen niet of te laat. De wet faciliteert handel in stikstof en grootschalige fraude met handel in "stikstofrechten". Daar zijn nu al voorbeelden van.  Een PAS 2.0 debacle kondigt zich aan. 

Industrie, luchtvaart (krijgt zelfs veel meer ‘stikstofbudget’ met geplande uitbreidingen van Schiphol en Lelystad). Verkeer en bouw blijven buiten schot of mogen uitbreiden.

Houtstook blijft voorlopig zelfs gesubsidieerd en mag meer stikstof gaan uitstoten.

De agrarische sector zal fors moeten gaan inleveren. De aftakeling van de natuur gaat onverminderd hard door. Een stortvloed aan juridische procedures zal een probleem gaan vormen voor herstel van de economie.

Dit gaat weer ontaarden in een jarenlang durende juridische veldslag.

Zie: Nieuwe stikstofwet een drama

Ook: https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vl4ad8kszgu8/nieuws/stikstof_als_symbool_voor_een_falende

  

Nieuwe stikstofwet zowel ecologisch als economisch een debacle?

Het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ is aangenomen, maar hoe nu verder? Het ambitieniveau is treurig. Nu nog dieper in juridisch stikstofmoeras?

Er is sinds 29 mei 2019, nadat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak heeft gedaan over het PAS, inmiddels anderhalf jaar verstreken. Sindsdien is het kabinet verlamd geweest en is er nauwelijks iets gebeurd om de stikstofuitstoot te verlagen behalve iets langzamer rijden. De bouw zit deels op slot, investeringen in de industrie komen niet los. Het kabinet heeft zich lange tijd verscholen achter de brede rug van Remkes. Het breed gedragen advies was duidelijk: om onze natuur een kans te geven voor een begin van herstel is minstens 50% uitstootvermindering van stikstof nodig. Alleen dan valt er nog wat natuur te redden die we straks hard nodig zullen hebben als corona en vervolg epidemieën doorzetten mede door de hoge infectiedruk in Nederland als gevolg van de vee-industrie. Dit advies is in een diepe lade verdwenen. Het huidige wetsvoorstel is hooguit een slap aftreksel van het advies van Remkes en zal de economie niet verlossen van het stikstofslot.  

Nederlandse natuur staat op instorten

De aarde heeft er miljarden jaren over gedaan om het nu bestaande ecosysteem op te bouwen. In een eeuw tijd heeft de mens met zijn landbouw, industrie en stedenbouw meer dan driekwart van het landoppervlak van de aarde ernstig aangetast. Meer dan 85% van de wetlands zijn verdwenen. “Wilde” dieren hebben steeds minder leefruimte evenals planten en micro-organismen. Insectenpopulaties storten in. De Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Ten opzichte van 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam. Een typisch Nederlandse vogel als de grutto is zwaar bedreigd in zijn voortbestaan en binnenkort alleen nog op foto’s en in musea te bezichtigen. Driekwart van onze natuur is er beroerd aan toe en op sterven na dood. Tegelijkertijd vindt er momenteel een herwaardering van onze schaarse natuurgebieden plaats zoals blijkt uit de grote aantallen bezoekers aan natuurgebieden tijdens de coronacrisis.

Het grote sterven in de Nederlandse natuurgebieden waaronder de Veluwe is al veel eerder in gang gezet. Enige oplossing: complete herstructurering van agrarische sector. Maar daarvoor is wel een kabinet met visie én lef nodig.

 Landbouw hoofdoorzaak van aftakeling van onze natuur

Nederland is het meest veedichte land van Europa en heeft de hoogste ammoniakemissie per hectare. Bijna 90% van de ammoniakemissie komt bij de landbouw vandaan. De zogenaamd efficiënte Nederlandse landbouw is bijzonder inefficiënt als het gaat om energie en stikstof: van elke 100 kilo stikstof die het landbouwsysteem ingaat, verdwijnt meer dan 70 kilo in het milieu. In internationale vergelijkingen scoort Nederland beroerd en slechter dan landen als India, China, Bangladesh. Er gaat heel veel stikstof het landbouwsysteem in en er komt relatief weinig uit. De rest verdwijnt in het toch al overbelaste milieu inclusief de natuurgebieden. Hierbij komt ook de enorme grondwaterbehoefte van de landbouw. De economische schade aan gezondheid van de mens, natuur en gebouwen bedraagt tientallen miljarden per jaar.

 

Wet met onvoldoende ambitie

Deze wet gaat de stikstofproblematiek niet oplossen. Het zal tijdelijk hier en daar even wat soelaas bieden maar het systeem zal weer vast gaan lopen net als onder het PAS is gebeurd. Het PAS-debacle van 2015-2019 is een herhaling van het sneuvelen van het stikstofbeleid van het toenmalige kabinet bij de rechter in 2008. En 2008 is weer een herhaling van het sneuvelen van het stikstofbeleid van de toenmalige regering in 1993. De belangrijkste mankementen zijn het te beperkte ambitieniveau in combinatie met een aantal instrumenten als intern salderen, extern salderen en depositiebanken, oftewel handel in stikstofruimte. Er wordt vanuit gegaan dat vervuilingsruimte een recht is dat je dus ook kunt verkopen of verhuren. Europeesrechtelijk gezien is dat onzin. Immers, een natuurvergunning is een tijdelijke toestemming om de omgeving te mogen belasten met stikstof, maar niet zodanig dat de natuur er kapot aan gaat. 

Maar hoe kun je nou iets verkopen dat je in bruikleen het gekregen en dus niet van jou is?

Dit kabinet gaat gewoon door met zijn neoliberale koers die er vanuit gaat dat de markt alle problemen oplost en niet hoeft te worden gestuurd. In een overleg in het Catshuis met Rutte en Schouten in december 2019 gaf Rutte expliciet aan dat het huidige kabinet de stikstofcrisis niet zou gaan oplossen vooral vanwege de komende verkiezingen van maart. Dit bevestigde nog eens het gebrek aan visie van Rutte/VVD. Rutte stuurt zijn beleid kennelijk op maximalisatie van het aantal VVD-stemmers in 2021. Het landsbelang is daaraan ongeschikt gemaakt. Het belang van de natuur al helemaal. Ook dringt het kennelijk tot de VVD niet door dat onze natuur ook een groot economische belang vertegenwoordigt.

Stikstofwet leidt nu al tot grootschalige fraude/Overheid notoir onbetrouwbaar

De nieuwe wet zorgt er voor dat vergunde ammoniakemissies veel geld waard worden omdat stikstofruimte schaars is. Een vergunde stikstofemissie wordt een verhandelbaar product. Vooruitlopend op de wet staan veel provincies nu al handel in stikstof toe. Dit leidt er nu al toe dat bedrijven claimen dat ze in het verleden hoge vergunde stikstofemissies hadden en dat in de aangevraagde situatie de stokstofuitstoot leidt tot vermindering van de uitstoot. In werkelijkheid neemt de uitstoot toe. Het gaat hierbij om heel grote hoeveelheden onterechte stikstofclaims. Zie onze website met voorbeelden van stikstoffraude. De nieuwe stikstofwet faciliteert door het toekennen van een economische waarde aan stikstofuitstoot en het faciliteren van handel hierin. Kortom: de doelstelling van der nieuwe stikstofwet én de gekozen instrumenten konden niet slechter worden gekozen. Het zal gaan leiden tot grootschalige fraude. Opmerkelijk is dat niet alleen bedrijven frauderen maar het kabinet zelf ook zoals blijkt uit de vergunningprocedures voor Schiphol en Lelystad met gemanipuleerde cijfers om de klimaatverwoestende luchtvaart een steun in de rug te geven. De nieuwe stikstofwet is een doodlopend spoor niet alleen voor de natuur, maar ook voor de landbouw én de economie.

 Als je als bedrijf stikstofruimte nodig hebt: koop een boer uit!

De nieuwe wet betekent dat boeren hun vergunde stikstofuitstoot kunnen verkopen. Dit proces is al in gang gezet. De provincie Noord-Brabant heeft zelfs stikstofemissie uit de landbouw opgekocht ten behoeve van een logistiek centrum. Veel boeren zullen volgen mede gestimuleerd door extreem lage prijzen voor hun producten. Zowel overheid als bedrijven zullen stikstofruimte op gaan kopen voor ontwikkelingen economische ontwikkelingen buiten de landbouw. Dit zal gaan leiden tot grootschalige leegloop van het platteland. Hierover is overleg geweest met onder andere FDF. Van oktober 2020 dateert ons voorstel naar de agrarische sector. Ons voorstel was samengevat: een stikstofwet conform het advies van Remkes: 50% emissiereductie in alle sectoren in 10 jaar als wettelijke resultaatsverplichting, passende tussendoelen, netjes uitkopen van boeren die in of dichtbij natuurgebieden zitten, met een passende drempelwaarde. Geen handel in stikstof, wel een generaal pardon voor PAS-melders: 4.000 bedrijven zonder een natuurvergunning. FDF en Agractie hebben ons laten weten niet akkoord te kunnen gaan met 50% emissiereductie door de agrarische sector. LTO heeft niet gereageerd op ons voorstel.

Kabinet: kom met een betere wet

Om de huidige al veel te lang durende impasse te doorbreken moet zo spoedig mogelijk een aangepast wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ worden opgesteld met een afrekenbaar programma, wettelijk geborgd met een stikstofemissiereductie van 50% in 10 jaar met tweejaarlijkse tussendoelen. Als dat niet gebeurt dan wordt de stikstofproblematiek de eerstkomende jaren niet opgelost en zullen zowel (1) de kwaliteit van de natuur, als (2) gezondheid van de bevolking, en (3) economie hier ernstige schade van ondervinden. Onnodig naar onze mening. Het kan ook voorkómen dat we weer jaren tegemoet gaan met een juridische guerrillastrijd waardoor de rechtbanken nog verder zullen gaan overlopen met jarenlang slepende vergunningprocedures, waardoor de Nederlandse industrie én de agrarische sector nog verder op achterstand gaan worden gezet ten opzichte van het buitenland. Miljarden aan investeringen liggen nu al op de plank in afwachting van “stikstofruimte”. Banken voorzien voor hun bedrijfsklanten grote risico’s i.v.m. de stikstofproblematiek, en dan niet alleen bij agrariërs.  Geen aantrekkelijk perspectief.

Hieronder de volledige brief naar minister Schouten

Brief: Brandbrief aan minister Schouten

Bijlage 1: Extern salderen, probleem of oplossing?

Bijlage 3: Voorstel aan agrische sector oplossen stikstofcrisis 

 

Rijk en provincies eens over besteding 3 miljard euro voor sterke natuur/Dweilen met de kraan open

Quote: 'Het Programma Natuur draagt eraan bij dat de Nederlandse natuur in de toekomst in een blijvend goede staat verkeert. Daarvoor is ook aandacht nodig voor het versterken van natuur buiten natuurgebieden, zoals in steden, op het platteland en in de grote wateren. Daarom werken Rijk en provincies de komende maanden aan een visie op de te volgen koers naar een natuurinclusieve samenleving. Dat moet in de loop van 2021 een Agenda Natuurinclusief opleveren'. 

Een blijvend goede staat? Driekwart van onze Natura-2000 gebieden is er beroerd aan toe. Zolang de stikstofemissie niet halveert blijft dit dweilen met de kraan open en zijn deze miljarden verkwist. 

https://nieuws.ipo.nl/rijk-en-provincies-eens-over-besteding-3-miljard-euro-voor-sterke-natuur/

 

 

Voorbeeld van grote stikstoffraude in de industrie, die alvast weer is begonnen nog voordat de nieuwe stikstofwet is aangenomen

Komende week gaat het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ worden binnenkort behandeld. Het ambitieniveau is treurig. Een PAS 2.0 debacle kondigt zich aan.

Vooruitlopend op de nieuwe wet is de grote stikstoffraude alweer begonnen in de industrie. De meest recente is de concept natuurvergunning van Olam Cocoa in Koog aan de Zaan. In het buitenland heeft dit bedrijf een slechte reputatie als het gaat om ontbossing van tropische oerwouden en is niet transparant over herkomst van cacao en palmolie.

In Koog aan de Zaan draait het bedrijf nog op een Hinderwetvergunning van 1994. Ondanks dat het bedrijf op de top 10 staat van ammoniakemittenten werkt het nog steeds zonder natuurvergunning met ernstige gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Duidelijk is dat Olam Cocoa in Nederland en daarbuiten lak heeft aan de natuur en neergang van biodiversiteit.

De nu nog steeds hoge ammoniakemissie is in strijd met de wettelijke eisen. De Omgevingsdienst en de provincie Noord-Holland gedogen dit al enkele jaren. Mede naar aanleiding van een handhavingsverzoek van MOB van januari 2020 is een natuurvergunning procedure op gang gekomen. Het handhavingsverzoek van MOB werd overigens afgewezen.

Olam claimt nu een ammoniakemissie in 2017 van 502.000 kg/jaar terwijl het bedrijf in 2017 volgens de landelijke emissieregistratie “slechts” 57.000 kg ammoniak emitteerde.

Aanvraag en ontwerpbeschikking gaan uit van een afname van de stikstofdepositie terwijl deze in werkelijkheid zal toenemen mede als gevolg van een nog te bouwen biomassacentrale.

De ammoniakemissie in de jaren 2017/2028 bedroeg volgens de eerdere opgave van Olam zelf slechts 57.000 kg/jaar. Nu wordt 80.000 kg/jaar vergund.

Aangezien dit geen “vergissing” is moeten deze verschillen in getallen als fraude worden betiteld. De provincie gaat hier onwetend óf bewust in mee. Uit de stukken blijkt dat de provincie heel ver (te ver) meegaat in de pogingen van Olam om een natuurvergunning te bemachtigen die zal gaan leiden tot meer stikstofdepositie op veel Natura 2000-gebieden in de verre omgeving tot zelfs op het Naardermeer.  

Weer een voorbeeld van een vergunning die op papier leidt tot verlaging van stikstofdepositie terwijl deze in werkelijkheid toeneemt.

De grote stikstoffraude is weer van start gegaan nog voor de nieuwe stikstofwet door de Tweede Kamer is.

RWE/Amer (biomassastook) en biomassacentrales Waddinxveen, Klazienaveen, etc. zijn eerdere door ons gesignaleerde voorbeelden.

Hoe is het mogelijk dat de provincie Noord-Holland dit faciliteert? Wij kunnen er geen chocola van maken. Gratis chocola? 

 

Stikstofaanpak van Kabinet een drama/PAS 2.0 vandaag naar de Kamer gestuurd

Met dit wetsvoorstel zakt Nederland nog dieper in juridisch stikstofmoeras

Bijna 1,5 jaar na de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 is het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ gelanceerd. Het resultaat is ecologisch gezien een drama en juridisch gezien boterzacht.

Doelstelling

‘De helft van de natuurgebieden op een gezond stikstofniveau’. Dit is geen meetbare kwantitatieve doelstelling. Wat wordt bedoeld: onder de KDW? Als dat zo is dan komt dit neer op circa 25% emissiereductie terwijl het adviescollege Remkes 50% adviseerde. Van die 25% moet ongeveer de helft van autonome daling komen, Schouten heeft geen idee hoe. Wellicht een geschenk uit de hemel?

‘Realistische natuur’

Schouten wil samen met provincies naar Brussel om te smeken natuurgebieden te mogen schrappen. Dit is haar afgeraden door vele vooraanstaande bestuursjuristen. Een recent onderzoek van twee bureaus kwamen tot de dezelfde conclusie: een doodlopende weg. Vooral ook omdat we in Nederland met 13 % Natura 2000-gebieden al onder het Europees gemiddelde zitten terwijl de Europese Commissie naar 30% wil. Weet Schouten dat niet? Weet Schouten niet dat we in Nederland al 85% van soorten zijn kwijt geraakt? Uitgestorven.. Hoe zit dan met de Bijbelse opdracht aan Schouten om goed voor onze natuur te zorgen? 

Kabinet vindt belang van KLM belangrijker dan natuurherstel

Voor natuurherstel is 300 miljoen/jaar gereserveerd over 10 jaar: totaal 3 miljard. Dit is weggegooid geld, dweilen met de kraan open als niet eerst de stikstofdepositie omlaag gaat.

KLM krijgt € 3,4 miljard steun. Onze conclusie: Het kabinet vindt het overleven van KLM vele malen belangrijker dan het overleven van de enkele pareltjes natuur die we in Nederland nog hebben en waarvan we toch graag zouden zien dat onze kleinkinderen hier ook nog van kunnen genieten. Of bergen we de natuur maar op in musea?

Alle sectoren krijgen steun om stikstofemissie te reduceren

Zelfs de luchtvaart wordt genoemd. Maar wacht even: die biedt toch nog steeds vluchten aan voor enkele tientjes? Moet de luchtvaart dan ook nog geld ontvangen om stikstofemissie te reduceren? Elektrisch taxiën wordt genoemd: reductie 1% terwijl 50% nodig is volgens Remkes. Idem voor de bouw. Hoe gaat deze steun worden gerealiseerd na de massale uitgaven van de staat om bedrijven overeind te houden in verband met Covid-19? De vervuilers gaan dat dus niet betalen. De belastingbetaler gaat voor de rekening opdraaien.

Bouw gedeeltelijke vrijstelling

Maxime Verhagen heeft kennelijk met succes gelobbyd voor een vrijstelling van de bouw als enige sector. Wel jammer dat de Raad van State er in haar advies gehakt van maakt. Op deze manier vraagt de sector om problemen. Vele juridische procedures zullen volgen die er anders niet zouden zijn. 

Biomassacentrales

Zoals bekend krijgen die ruim 10 miljard subsidie. De meest biomassacentrales hoeven niet eens een milieuvergunning aan te vragen. Daar zijn ze bij wet van vrijgesteld. Ze stoten wel stikstof uit zodat een van de andere sectoren in zal moeten leveren: waarschijnlijk de agrarische sector.

Handel in stikstof/Extern salderen maakt het moeilijker voor boeren die door willen

Alle sectoren snakken naar stikstofruimte. Het zogenaamde extern salderen gaat ervoor zorgen dat de prijs van ammoniakstikstof fors omhoog zal gaan en boeren dit niet zullen kunnen betalen. De agrarische sector gaat worden leeggekocht. Boeren moeten nu al handelen in productierechten en fosfaatrechten. Daar komt ammoniakhandel dan nog bij. Wel fijn voor de stoppers natuurlijk. Tja, het kabinet denkt kennelijk dat vrije markt en handel in stikstof het stikstofprobleem wel op zal lossen. Een typisch neoliberale trek.

Extern salderen gaat leiden tot grootschalige fraude

Verder zal extern salderen gaan leiden tot grootschalige fraude met zogenaamde referentieniveaus, hetgeen ertoe leidt dat op papier de stikstofdepositie omlaag lijkt te gaan terwijl deze in werkelijkheid toeneemt. Een goed voorbeeld daarvan is de fraude van RWE in de zaak mbt de natuurvergunning van de Amercentrale waar RWE 175.000 kg ammoniakemissie claimde als referentienvieau terwijl er nooit een significante hoeveelheid ammoniak is uitgekomen.  

Effectieve emissiearme stallen’

Hierover zijn het laatste jaar signalen gekomen vanuit de veesector, universiteit Wageningen en CPB dat de in afgelopen jaren gebouwde emissiearme stallen niet voldoen aan de verwachtingen en mogelijk net zoveel, of mogelijk zelfs meer, ammoniak emitteren dan traditionele stallen. Dit is uitgebreid in het nieuws geweest. Kennelijk weet Schouten ook dit niet.

Kabinet laat boeren vallen

Er zijn circa 4.000 boeren zonder natuurvergunning, de zogenaamde PAS-melders. Ondanks herhaalde beloftes van Schouten komt ze weer met de loze belofte om ‘samen met de landbouwsector te onderzoeken hoe dit versneld kan’. Maar dat belooft ze al sinds 29 mei 2019, de dag van de uitspraak. Dit had natuurlijk een integraal onderdeel moeten zijn van het wetsvoorstel. Dit achteraf nog ‘regelen” is praktisch gezien vrijwel onmogelijk. Er is maar één conclusie mogelijk: Schouten laat ‘haar’ boeren vallen: de bouw krijgt een drempelwaarde en een zak geld. Van Schoutens’ beloftes op het Malieveld is niets meer over.

 

Zie ook: https://www.ed.nl/brabant/brabant-rekent-creatief-met-stikstof-moerdijk-kan-tot-verslechtering-natuur-leiden~a9bac661/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

 

 

Chaos in het stikstofdossier/Visie nu meer dan ooit nodig

Wat is de voortgang sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 in de PAS-zaak? Er zijn wel wat automobilisten die overdag rond de 100 km/uur rijden, maar er wordt nauwelijks of niet op gehandhaafd. Verder zit de zaak muurvast.

Minister Schouten heeft recent de vraag: "al of niet extern salderen?" bij de provincies over de schutting gegooid. Sommige provincies zijn wel overgegaan op externe saldering, andere provincies niet. Kortom: chaos alom.

Intussen liggen er bij de provincies alleen al naar schatting meer dan 3.000 aanvragen om een natuurvergunning. Groningen Seaports dreigt 3 miljard euro mis te lopen vanwege het stikstofbeleid. Door de onduidelijkheid rond vergunningen stellen ze investeringen uit. Zie: https://www.dvhn.nl/economie/Seaports-dreigt-3-miljard-mis-te-lopen-door-stikstof-26050228.html

De eerste bezwaarschriften zijn pas op de post gegaan omdat extern salderen in strijd is met nationale en EU-wetgeving. Dit is niet mogelijke zonder een adequate “stikstofwet”. Een adequate wet gaat er voorlopig niet komen zoals premier Rutte zelf ook heeft bevestigd.

We gaan daarmee weer een aantal jaren tegemoet met honderden zo niet meer juridische procedures waar noch natuur, noch economie noch landbouw iets mee opschieten. Alleen ingenieursbureaus en advocatenkantoren zijn erg blij met de huidige chaos.

De huidige regels met betrekking tot intern en extern salderen laten grootschalige fraude toe. Op 29 september 2020 komt bij de rechtbank Den Bosch de zaak voor met betrekking tot de natuurvergunning van RWE om nog meer biomassa/hout te mogen verstoken. In de aanvraag heeft RWE gefraudeerd met 175.000 kg ammoniak. De huidige regelgeving nodigt hiertoe uit. We zullen zien wat de rechter ervan vindt.

Hoe bureaus en overheden samen stikstof wegpoetsen, zie:

https://platformoverheid.nl/artikel/hoe-bureaus-en-overheden-samen-stikstof-wegpoetsen/

Extern salderen met stikstof is meer iets voor sjoemelaars/Uitverkoop van de landbouw

Wij zijn nu bijna 1,5 jaar verder na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 in de PAS-zaak. Wat is de voortgang sindsdien? Er zijn wel wat automobilisten die overdag rond de 100 km/uur rijden, maar er wordt nauwelijks of niet op gehandhaafd. We hebben de commissie Remkes gehad die adviseerde dat alle sectoren 50% stikstofemissie in moeten leveren als resultaatverplichting. Schouten zag dat aankomen en stuurde de week ervoor een stikstofwet naar de Raad van State voor advies die mikt op circa 25% reductie als inspanningsverplichting. Het rapport Remkes lijkt, net als veel eerder opgestelde rapporten, diep te zijn weggestopt in een lade met daarin al heel veel eerdere rapporten die allemaal concluderen dat het echt anders moet met de vee-industrie in Nederland.

Verder heeft minister Schouten de boeren op stand weten te jagen met ondoordachte en ondoelmatige voermaatregelen. Daarna joeg ze de varkenshouders op stang met een plan dat ook te weinig stikstofdepositie levert. Al eerder had ze de oplossing van de stikstofcrisis bij de provincies over de schutting gegooid. Dat hebben de provinciebestuurders geweten met veel boze boeren bij de provinciehuizen. Kennelijk heeft minister Schouten nu groen licht gegeven om stikstof extern te salderen en te 'verleasen'. Ook nu weer kiepert ze dat bij de provincies over de schutting met als gevolg dat het beleid er in de verschillende provincies anders uitziet. Maar kan extern salderen juridisch eigenlijk wel? Niemand lijkt zich om die vraag te bekommeren.   

Extern salderen kan strikt genomen juridisch helemaal niet

Productierechten zoals het houden van 5.000 vergunde varkens of het bewerken van 20 miljoen ton olie/jaar zoals Shell doet zijn inderdaad vergunde rechten. Echter, de daaraan gerelateerde emissies zijn geen vergunde rechten. Vergunde emissies zijn conform Europese wetgeving (RIE) afgeleiden en moeten voldoen aan de wettelijk eis tot toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT). De vergunde stikstofemissies zijn daarom dus ook alleen als vergund (dus geen recht) te beschouwen en gekoppeld aan een activiteit. Een bedrijf krijgt deze vergunde emissies dus alleen tijdelijk in bruikleen. Hoe kun je nu iets verkopen wat je in bruikleen hebt gekregen? Dat doen alleen boeven en oplichters. Voorbeeld: Chemours in Dordrecht investeert in een aantal jaren € 65 miljoen in een forse emissiebeperking zonder een cent vergoeding daarvoor. Bedrijven hebben ook nooit voor vergunde ammoniakemissies of willekeurige elke andere vergunde emissie hoeven te betalen. Waarom wordt er dan gedacht dat je er geld voor kunt vragen?

Het kabinet doet of er geen wet meer bestaat. "Stikstofruimte" is volgens het kabinet een verhandelbaar product. Dat is toch niet echt de bedoeling van de Habitatrichtlijn.

Kabinet: wordt wakker! Los het stikstofprobleem op conform het advies van Remkes!

Onze mening: extern salderen kan juridisch helemaal niet. Hierover zullen zeer zeker vele juridische procedures komen.

Remkes advies moet worden opgevolgd

Wij zijn het met de commissie Remkes eens dat alle sectoren 50% stikstofemissie moeten inleveren binnen 10 jaar tijd, d.w.z. gerealiseerd per 1 januari 2030. Als de agrarische sector bereid is tot een deal met ons in deze zin (50% reductie in 10 jaar) dan zijn wij bereid hierover met de agrarische sector overleg aan te gaan in ruil voor een drempelwaarde.

 Luchtvaart en industrie profiteren van externe saldering

Door de benodigde ruimte bij stoppers in de agrarische sector in te kopen wordt de in de luchtvaart en industrie niet vergunde maar deels al wel gerealiseerde NOx-emissie legaal en vermindert de ammoniak emissie vanuit de landbouw: goed voor de natuur is onze eerste conclusie, maar niet goed voor de agrarische sector omdat een deel van de vergunde ammoniakemissies wordt opgesoupeerd door andere sectoren, zoals de luchtvaart en de industrie. Met andere woorden: Lelystad gaat straks open ten koste van stoppende boeren. De Veluwse boeren die stoppen én de boeren die blijven krijgen wel een flinke bak herrie over zich heen.

Melders de klos

PAS Melders zorgen voor ruim 10 mol/ha/jaar stikstofdepositie. De pogingen van LNV om tot een “generaal pardon” te komen zitten muurvast. Als straks de adressen van de melders bekend worden zijn deze bedrijven ‘aangeschoten wild”. Door nu externe saldering toe te staan wordt de positie van de melders er aanzienlijk zwakker op. Overigens komen ook uitbreiders in de problemen die zich ten tijde van het PAS niet gemeld hebben omdat ze onder de drempelwaarde voor een melding vielen. Kortom: door het toestaan van externe saldering laat het Kabinet alle ruim 3.000 melders lelijk in de kou staan en in feite laat het kabinet ze gewoon vallen.

Waarom nu extern salderen?

Zoals bekend hebben geen van de vijf grote vliegvelden een passende natuurvergunning zodat een deel van hun vliegbewegingen (vluchten) illegaal is. Alle vijf vliegvelden moeten stikstofruimte inkopen. MOB heeft vorig jaar een handhavingsprocedure gestart. LNV heeft de noodzaak van een natuurvergunning erkend en op grond daarvan deze vijf vliegvelden opgedragen om voor 1 oktober met een ontvankelijke aanvraag te komen. Net op tijd dus… Of toch niet helemaal toevallig dat er op de valreep van 1 oktober externe saldering mogelijk wordt gemaakt?

Internationale samenwerking van EU-boeren hard nodig

Opnieuw herhalen wij ons standpunt dat de veestapel in Nederland fors moet krimpen in combinatie met hogere prijzen voor landbouwproducten. Daarvoor zullen Nederlandse boeren samen met boeren uit andere EU-landen actie moeten ondernemen richting de Europese Commissie. Waarom werken de boeren niet c.q. onvoldoende in dit cruciale spoor? 

Agrisector heeft het nakijken

Om de verschillende behandeling van de agrarische sector in vergelijking met bijvoorbeeld de industrie te demonstreren geven wij hier het voorbeeld van de Amer-centrale van RWE in Geertruidenberg die recent een nieuwe vergunning ontving voor de emissie van 1.505.000 kg NOx en 50.000 kg ammoniak, terwijl de gerealiseerde emissies in de afgelopen jaren niet meer bedroegen dan respectievelijk circa 800.000 kg en 5.000 kg ammoniak. Het bedrijf krijgt daarbij ook nog eens maximaal € 1,7 miljard subsidie om hout te stoken dat overzee wordt gekapt.

MOB heeft als enige beroep aangetekend. De zaak wordt op 29 september 2020 op zitting behandeld door de Rechtbank Den Bosch.

Idem de nieuw te bouwen biomassacentrale in Diemen. Die ontvangt circa € 400 miljoen subsidie voor gedeeltelijke overgang van gas op houtstook.

Ook de vliegvelden Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad zitten zwaar verlegen om stikstof. Maar die worden fors gepamperd door het Ministerie I&W.

Onze conclusie is dat inderdaad de agrarische sector het nakijken heeft nu extern salderen echt van start gaat.

FDF vraagt MOB om samenwerking

FDF heeft MOB recent verzocht om samenwerking om middels juridische procedures extern salderen te blokkeren met beroep op Europese wetgeving. Echter, FDF wil alleen extern salderen binnen de agrisector maar niet er buiten. Met andere woorden: er moet volgens FDF een groot scherm komen rond de landbouw dat ammoniak“ rechten” binnen de landbouw houdt. Hoe FDF wil betogen dat externe saldering binnen de sector niet in strijd is met Europese wetgeving en waarom externe saldering buiten de sector wel daarmee in strijd is blijft nog wel even een “dingetje”.

 

Stikstoffraude door onze listigste minister

Minister van Nieuwenhuizen hanteert een dubbele boekhouding waar het gaat om verkeersemissies. Deze minister lijkt te grossieren in ‘listen”. Of is hier sprake van fraude? M.a.w.: is minister van Nieuwenhuizen een beroepsfraudeur?

Kennelijk wil deze minister tot elke prijs meer asfalt en meer vliegverkeer realiseren.

Voor de uitzending van 14 juli 2020 (zie link beneden) liet EenVandaag Sieward Nijhuis  van het bureau Apollon (betrokken bij MOB)  narekenen hoe de berekening van de 100 km/uur maatregel door het RIVM is uitgevoerd en wat dit betekent voor de woningbouw en de maar liefst zeven grote infrastructurele projecten voor massieve snelwegverbredingen die men hiermee probeert vlot te trekken. Het blijkt dat, in tegenstelling tot alle andere sectoren, men bij wegprojecten uitgaat van een sjoemelmodel dat het effect van de stikstofdepositie als gevolg van uitstoot van verkeer op wegtracées uitsluitend binnen 5 kilometer meetelt ondanks dat er daarbuiten wel degelijk natuureffecten zijn. Daarentegen blijkt de uitstootreductie als gevolg van de snelheidsbeperking tot 100 km/uur op snelwegen met een speciale rekentruc weer geen afstandsbeperking te hebben.

Kortom: een dubbele boekhouding.

EenVandaag: “De bespaarde stikstof uit de 100-maatregel wordt ruim berekend. De stikstof die er door een wegproject bij komt, wordt maar heel beperkt in kaart gebracht. Het resultaat: er kunnen meer wegen worden aangelegd. Rekenkundige Sieward Nijhuis rekende op verzoek van EenVandaag het verschil tussen de twee methoden uit. Volgens hem is de opbrengst van de 100 km-maatregel met het door het kabinet gekozen rekenmodel 'een factor 3 tot 4' groter, dan wanneer wel met de 5 kilometer-afstandsgrens zou zijn gerekend”.

Kortom: de benodigde stikstofruimte om wegen aan te leggen is veel groter dan door de minister wordt voorgespiegeld. Voor de woningbouw zal dit overigens geen probleem zijn. Hiervoor is relatief weinig stikstofruimte nodig en de bouwsector moet wel alles netjes doorrekenen. Volgens de motie Moorlag gaat woningbouw voor op de 7 MIRT projecten Of gaat het Kabinet ondanks dat het is betrapt toch kiezen voor meer asfalt?  

Volgens RIVM worden deze sjoemel stikstofberekeningen op bovengeschetste wijze zo uitgevoerd door RIVM op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie I&W.

Zie het rapport van Apollon: Het voorrecht van wegenprojecten https://apollon.nl/voorrecht_wegenprojecten.html

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden-snelwegen-kan-ondanks-stikstofcrisis-doorgaan-dankzij-rekentruc-kabinet/

https://www.foodlog.nl/artikel/eenvandaag-jaagt-affaire-dubbele-stikstofboekhouding-overheid-verder-aan/

Ook met het MER van Lelystad is gesjoemeld met zowel de geluidsberekeningen als de stikstofdepositie berekeningen.

 

Carola Schouten in de remsporen van Henk Bleker?

 Minister Schouten wil het stikstofprobleem langs de volgende sporen aanpakken:

 1. Uitkleden van natuurgebieden door de beschermde status ervan te verlagen of geheel op te heffen.
 2. Hopen dat de stikstofdepositie als gevolg van Nederlandse bronnen “vanzelf” omlaag zal gaan (autonome daling).
 3. Hopen dat de bijdrage van het buitenland aan de stikstofdepositie in Nederland omlaag zal gaan ondanks dat Nederland een netto exporteur is van stikstof (we exporteren via de lucht bijna viermaal zoveel stikstof als dat via de lucht vanuit het buitenland Nederland binnen komt).
 4. Een beperkt aantal boeren uitkopen, die toch al wilden stoppen.
 5. Boeren die blijven moeten hun mest aanlengen met water en het krachtvoer moet iets minder eiwit gaan bevatten, beide zijn lachwekkende maatregelen die geen vermindering van stikstofdepositie zullen gaan opleveren.

Het tenminste halveren van het veebestand is blijkbaar een groot taboe. Het uitkleden van Natura 2000-gebieden is dat kennelijk niet. De minister heeft blijkbaar nog niet begrepen dat we beschermde natuur ook keihard nodig hebben voor de leefbaarheid van Nederland en als randvoorwaarde om de landelijke instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten (dus ook buiten het Natura2000 netwerk) te kunnen halen.

Lees verder op: Minister Schouten in de remsporen van Henk Bleker?

Meer over de remsporen van Henk Bleker in de voorjaarseditie van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/was-nederland-maar-net-zo-trots-op-haar-natuur-als-op-haar-hollandse-meesters~bdd09703/

 

Wijziging Wet natuurbescherming kan zo de prullenbak in

Mobilisation ziet in advies Remkes haar kritiek bevestigd

 Harde ambitieuze emissiereductiedoelstelling nodig

In haar advies van 8 juni 2020 stelt de commissie Remkes dat er een harde ambitieuze emissiereductiedoelstelling voor stikstof moet komen van 50% binnen 10 jaar in plaats van de boterzachte 26% streefwaarde van het kabinet. Volledig natuurherstel uiterlijk in 2040 (inclusief voldoen aan KDW's).

Volgens de commissie moet er ook een harde juridische borging komen met een resultaatverplichting, geen inspanning of nobel streven zoals het kabinet van plan is. De balans tussen natuur en economie moet worden hersteld hetgeen betekent dat natuur een veel prominentere rol in economische belangenafwegingen moet krijgen.

Natuur

Primair halvering van stikstofemissies, uitbreiding met nieuwe natuur, leg corridors aan, herstel opgelopen schade. Onze toevoeging: niet dweilen met kraan open. Dus zet eerst zoveel mogelijk in op stikstofemissiereductie.

Landbouw

De commissie stelt  terecht dat de landbouw voor 88% verantwoordelijk is voor de nationale ammoniakemissie, én landbouw ook aan de bak moet met 50% emissiereductie. Verder: duidelijke doelen stellen, consistent beleid, adequaat inkomen, beperking van berg aan administratieve lasten, geen vrijblijvendheid. Heel duidelijk is de commissie op het punt van stikstofinput van bedrijven: de stikstofinput moet omlaag omdat teveel ervan nu in het milieu verdwijnt.

Biomassacentrales

Drastische aanscherping emissienormen kleinere biomassacentrales. Stop met subsidies op biomassastook.

Bouw

Drempelwaarde  voor tijdelijke emissies, maar kan alleen als er een robuust plan is dat juridisch goed is geborgd.

MOB kan zich in grote lijnen vinden in dit advies. De commissie heeft niet echt een link gelegd naar de coronacrisis. Echter, duidelijk is dat als er geen aanscherping van de Wet natuurbescherming komt het herstel van de economie ernstige hinder zal gaan ondervinden als het stikstofprobleem niet helder en strak wordt geadresseerd conform het voorstel van de commissie Remkes. 

Zie ook het uitstekende rapport: Stifstofprobleem vraagt om leiderschap

 

Stikstofplan Kabinet juridisch onhoudbaar

Mobilisation en Landbouw Collectief op één lijn m.b.t. harde emissiereductie eis van 50% in 10 jaar

Het Kabinet heeft recent een nieuw stikstofplan bekend gemaakt ter vervanging van het PAS, dat op 29 mei 2019 door de Raad van State is vernietigd. Het kabinetsplan noemt een onacceptabel lage emissiereductie. Een 50% emissiereductie in 10 jaar tijd is een noodzakelijke ondergrens. Het Kabinet biedt slechts 26%. Die 26% is bovendien gebaseerd op ongeloofwaardige en onverplichte reductiemaatregelen, zoals aanpassingen in het veevoer en aanlengen van mest met water. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Er blijft nu geen andere keuze meer dan opnieuw naar de rechter te stappen om een beter plan af te dwingen. 

Het is onbegrijpelijk dat het Kabinet geen 50% emissereductie heeft opgenomen als harde doelstelling conform ook het bod van het Landbouw Collectief.

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werden vergunningen verleend voor natuurschadelijke stikstof op wettelijk beschermde natuurgebieden. Het PAS kon geen genade vinden bij de rechter omdat onvoldoende werd gedaan om de natuurschade door stikstof aan te pakken. Het PAS liet wel emissietoenames toe terwijl gelijktijdige afname niet was verzekerd.

Ca. 65% van de Nederlandse stikstofemissies zijn afkomstig van veehouderij. Nederland is het meest veedichte land van Europa en ver daar buiten. Voor ammoniak is dat 88%. Het stikstofprobleem is daarom in de eerste plaats een veehouderijprobleem.

Met het kabinetsplan van vandaag worden opnieuw ongeloofwaardige plannen gepresenteerd.

 Het merendeel van de maatregelen (16%) zijn al bestaande maatregelen. De extra maatregelen betreffen ca. 10 % van de beoogde emissiereductie. Die maatregelen betreffen hoofdzakelijk onbewezen  milieutechnische maatregelen. Het kabinetsplan is in de kern een kopie van het eerdere PAS. De plannen zijn juridisch onhoudbaar.

- Kernprobleem: vergunningenhandel

Omdat alle realistische milieutechnische maatregelen in de veehouderij al zijn doorgevoerd in de afgelopen tientallen jaren is daar amper nog winst mee in te behalen. De enige oplossing van het stikstofprobleem kan worden gevonden in de krimp van de veestapel. Dit kan zelfs worden bereikt zonder dwingende maatregelen. Hiervoor is enkel nodig dat een einde wordt gemaakt aan de vergunningenhandel, zodat de productieruimte van stakende bedrijven niet meer mag worden verplaatst. Door vergunningenhandel toe te staan wordt van natuurschade bedrijfskapitaal gemaakt. De vervuiler verdient geld, in plaats van de vervuiler betaalt. Handel in vergunningen van stakende bedrijven wordt ook in de nieuwe plannen van het Kabinet toegelaten.

- Kansloze legalisatie PAS-melders

Met het PAS is ook een hypotheek gelegd op toekomstig stikstofbeleid omdat 3.300 bedrijfsuitbreidingen illegaal zijn toegestaan. Dit betreffen hoofdzakelijk veehouderijbedrijven. Minister Schouten wil die bedrijven met het kabinetsplan legaliseren. Omdat een juridisch onhoudbaar plan is opgesteld, zullen de PAS melders niet gelegaliseerd kunnen worden.

- Geld voor natuurmaatregelen: dweilen met kraan open

Het Kabinet zegt geld vrij te maken voor natuurmaatregelen. Die maatregelen zijn als dweilen met de kraan open zolang het stikstofprobleem ongemoeid wordt gelaten. 

Heel jammer dat het Kabinet er niet voor heeft gekozen om de intensieve veehouderij, waar 88% van alle ammoniak vandaan komt, te herstructureren en toekomstbestendig te maken. 

 

Ammoniakstikstof veel schadelijker voor natuur dan stikstof uit NOx 

Ammoniak (NH3) is een gas en komt voor circa 90% uit de landbouw. In de lucht is de stof in de gasvorm als NH3 aanwezig; in de bodem opgelost in het water als ammonium (NH4+). Dit basische ammonium wordt in de bodem door micro-organismen omgezet naar het sterke salpeterzuur (HNO3). Dit proces, dat nitrificatie heet, zorgt voor sterke bodemverzuring en in vennen ook voor waterverzuring. Ammoniak zorgt dus voor vermesting én verzuring. Tot nog toe is hiermee in de plannen geen rekening gehouden. Dit betekent dat de prioriteit nog veel sterker moet komen te liggen op reductie van ammoniakemissies uit de landbouw dan tot nog toe is gebeurd.

Zie ook: https://www.foodlog.nl/artikel/natuur-niet-gebaat-bij-gelijkstelling-ammoniak-en-stikstofoxiden/

 

Provincie Limburg weigert om rechterlijke uitspraken uit te voeren

Zie: https://w-ja.nl/gs-limburg-negeert-rechterlijk-bevel-pas-uitspraak/

 

Professor Aalt Dijkhuizen heeft kennelijk weinig verstand van scheikunde

FDF/Aalt Dijkhuizen grijpt de Corona-crisis aan om het aandeel van boeren in de stikstofcrisis te bagatelliseren. Landbouw is wel degelijk een boosdoener, stelt stikstofhoogleraar Wim de Vries van WUR. “Het KNMI toont de uitstoot van NOx (stikstofoxiden): stikstofverontreiniging die vooral door industrie en verkeer wordt veroorzaakt." De ammoniakuitstoot (NH3/NH4), de stikstof-emissie uit mest, is helemaal niet zichtbaar op dat beeld. Verschillende kenners wezen er vorige week al op dat je van professor Dijkhuizen meer verstand van scheikunde zou mogen verwachten.

 

Waar staat FDF voor? 

In de oproep op de website van FDF worden zoals gewoonlijk nogal grote woorden gebruikt. Het woord ‘holocaust’ valt nog net niet maar veel scheelt het niet. Wel zinnen als het ‘slachtofferen van boeren voor de waanzin van MOB’, ‘misdaad tegen de mensheid’, ‘goddelijk recht’, etc.  Jan Douwe van der Ploeg geeft een rake schets van FDF en zijn activiteiten:

"Het gezamenlijke Landbouw Collectief en daarbinnen met name de Farmers Defence Force opereren op uitgesproken populistische wijze. Om te beginnen omdat ze een klucht opvoeren die de werkelijke problemen moet verhullen. De omvangrijke stikstofemissie van de landbouw (met name van de melkveehouderij) kan immers gemakkelijk worden gereduceerd. Anders voeren (minder eiwitrijk), kunstmestgebruik omlaag, mest aanlengen voor of tijdens het uitrijden – ziedaar drie praktijken die al volop en al jaren door veel boeren worden toegepast. Het Landbouw Collectief voert ze opnieuw op, eist daarbij drie miljard Euro en stelt, als klap op de vuurpijl, dat de landbouw er niet op mag worden afgerekend. Hoe absurd wil je het hebben. Daarnaast is het Landbouw Collectief populistisch omdat het velen mobiliseert (zoals de eerste keer op het Malieveld) om uiteindelijk voordelen voor slechts enkelen binnen te halen: het blokkeren van reducties en onteigeningen en het verhandelbaar maken van stikstof ruimte bevoordeelt vooral de bedrijven die mikken op doorgaande expansie, terwijl voor de hand liggende maatregelen die de meerderheid baat had gebracht niet eens naar voren zijn gebracht.Achter de klucht gaat overigens wel een tragedie schuil. Want moge de strijd tegen de noodzakelijke reductie van stikstofgebruik in zekere zin een schijngevecht zijn, de uitkomst ervan (‘geen reductie van landbouwactiviteit in Nederland’) creëert een rampzalige situatie met het oog op de klimaatproblematiek: een ‘brandgang’ die de reductie van het gebruik van fossiele energie in de landbouw bij voorbaat onmogelijk moet maken".

Hieraan voegen we nog toe: minachting voor onze regering, de rechtstaat en minachting voor onze hoogste rechters.

Zie gehele brief aan FDF: Brief aan FDF

 

Presentatie van Mesdagfonds bepaald niet overtuigend

De onderstaande analyse is op basis van alleen de presentatie in Nieuwspoort van 20 februari 2020. De presentatie zelf hebben we niet ontvangen noch de onderbouwing van de gepresenteerde grafieken. 

De presentatie rammelt, is op punten intern tegenstrijdig, elke onderbouwing ontbreekt tot nog toe. Het Aeriusmodel wordt kennelijk voorlopig toch omarmd door het Mesdag team als een adequaat model. Dit geldt voor een van de sprekers kennelijk ook voor de emissiedata. Volgens een andere spreker klopt er van de ammoniakemissies in het databestand niet veel.

En dan de voorzitter van de presentaie Jan Cees Vogelaar. Enkele quotes van hem: 'Het stikstofbeleid van de overheid is bezopen', 'er is geen stikstofprobleem', Commissie Remkes incompetent', ‘betrokken wetenschappers zijn fraudeurs’, 'weg met de vrijwillige opkoopregeling’, ‘waardering voor mensen die met de trekker de deur inrammen om de bewoners te bekeren tot het ware geloof’.  Vogelaar ontpopt zich steeds stelliger als spreekbuis van FDF.

Met waarheidsvinding had deze kermis niets van doen. Op een cruciale vraag vanuit de toehoorders over de grote verschillen met RIVM mompelde de onderzoeker iets van een mogelijk ‘balletje-balletje truc’ van RIVM, zonder die insinuatie nader toe te lichten. Een echte wetenschapper gaat op zoek naar mogelijke oorzaken van verschillen, en neemt daarover vanzelfsprekend contact op met de betrokken RIVM-mensen. Dat is niet gebeurd. 

Verder zaten er cruciale fouten, misverstanden en tegenstrijdigheden in de presentatie. 

Zie: EvaluatiePresentatieMesdagfonds

 

Advies van de Commissie Remkes inzake beweiden en bemesten alweer achterhaald

De Commissie concludeert in zijn algemeenheid dat bij vergunningverlening beweiden en bemesten niet hoeft te worden meegenomen op het niveau van het individuele bedrijf. De Commissie legt hiermee de uitspraken van het Europese Hof en van de Raad van State grotendeels naast zich neer mede op grond van feitelijke vaststellingen die anders zijn dan waar de Raad van State vanuit ging.

Opmerkelijk is verder dat de deelnemers aan de in dit kader gehouden expertsessie voor een zeer belangrijk deel aan de WUR verbonden zijn. Immers, WUR is niet bepaald het instituut dat de afgelopen decennia voorop liep bij de bescherming van natuurbelangen. MOB of één van de met MOB samenwerkende juristen zijn niet uitgenodigd. Kortom de expertgroep was nogal eenzijdig van samenstelling.

Van 19 december 2019 dateert het advies van de Commissie. Van dezelfde dag dateren enkele uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland. Hierin constateert de Rechtbank dat een uitzondering op de vergunningplicht niet mogelijk is op grond van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Een tiental besluiten, inhoudende afwijzing van onze verzoeken tot handhaving van 2018, zijn door de rechter daarom vernietigd. Het advies van de Commissie is hiermee dus alweer achterhaald. 

Evaluatie van het advies van Commissie Remkes van 19 december 2019

 

Spoedwet aanpak stikstof zal korte termijn prblemen niet gaan oplossen

De spoedwet beoogt niet om op korte termijn iets aan de problematiek van veel te veel stikstofuitstoot te doen. Om het probleem echt goed aan te pakken is halvering van de stikstofemissie nodig. De spoedwet beoogt voornamelijk projecten weer op gang te brengen zonder dat de overbelasting met stikstof (NOx en ammoniak) wordt aangepakt.

Quote uit het recente advies van de Raad van State:

"Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten".

Wat betreft de drempelwaarde schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudings-doelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden".

Er zijn kennelijk geen lessen getrokken uit de uitspraken van het Europese Hof en van de Raad van State. 

Zie ook:https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05199

 

PAS en PFAS

Onderstaand vindt u de eerste reactie op van MOB op: “Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek”

Samenvatting

Het op 13 november 2019 gepresenteerde maatregelenpakket is alleen als noodmaatregel bedoeld om de bouw weer vlot te trekken. Het bevat een aantal maatregelen voor de korte termijn. Het kabinet heeft nog steeds geen lange termijn visie op de problematiek. Stikstofemissiereductie als gevolg van langzamer rijden wordt uitgeruild tegen (a) het mogelijk maken van huizenbouwprojecten en (b) nieuwe snelwegen. Juridisch gezien kan dat niet in de huidige overbelaste situatie. Het kabinet maakt weer dezelfde fouten als waarop het PAS is gesneuveld. Kennelijk zijn hier geen lessen uit getrokken.

Snelheidsverlaging

Deze is alleen maar tijdelijk en bovendien alleen van 06.00-19.00. Echter ook gedurende de nacht emitteren voertuigen NOx en belasten onze gezondheid en verzuren onze natuurgebieden. Er is geen enkele onderbouwing voor het niet doorvoeren van een algehele snelheidsverlaging. Deze maatregel is sowieso al nodig voor vermindering van stikstofdepositie op natuurgebieden en dus een herstelmaatregel. Juridisch kan de ruimte dus niet voor nieuwe activiteiten worden gebruikt. Gezien de tijdelijkheid van de maatregel kan de verminderde depositie als gevolg van deze maatregel niet  worden gebruikt. Over handhaving geen woord. Kortom: een hoogst onzeker effect zodat de maatregel niet voldoet aan de juridische eisen.

Warme sanering van varkenshouderij

Slechts 30% van de vergunde ruimte wordt afgeroomd. De overige 70% mogen andere boeren dus gebruiken om uit te breiden. Dit betekent niet alleen verkwisting van overheidsgeld maar ook nog eens vragen om nieuwe juridische procedures.

MIRT-projecten

Quote: “Het kabinet heeft besloten dat er ruimte komt voor de volgende zeven MIRT projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere Lelystad, A4 Haaglanden, Innova 58 Tilburg Eindhoven, A27 Houten Hooipolder en Innova 58 Annabosch Galder. Voor deze zeven projecten was een snelheidsverlaging als mitigerende maatregel beoogd”.

Over welke ruimte heeft het kabinet het hier? Er is hiervoor geen ruimte.  Deze tekst is kennelijk ook niet juridisch getoetst.

Een nieuw stikstofregistratiesysteem?

Kennelijk een “salderingsbank” met een nieuw verflaagje. Deze zijn in de pre-PAS periode allemaal gesneuveld.

Collectieve legalisatie van ruim 3000 meldingen

Het is volstrekt onduidelijk hoe het kabinet dit wil gaan aanpakken. Juridisch is dit ons inziens niet haalbaar als een collectieve actie.

Meeste boeren beschikken nu niet over een geldige vergunning

Kennelijk is het nog niet doorgedrongen dat de meeste boeren nu niet meer over een geldige vergunning beschikken omdat de bestaande vergunningen alleen over stalemissies gaan. Al deze boeren zullen dus een uitbreidingsvergunning moeten aanvragen.

Samenstelling veevoer

Het plan om de stikstofcrisis aan te pakken door enzymen aan veevoer toe te voegen is gevaarlijk en komt niet meer voor in het voorstel. Niet vermeld wordt dat sturen op verlaging van eiwit in het rantsoen van dieren ook zal gaan leiden tot minder melkopbrengst en tot minder snelle groei. Overigens was dit ook een PAS-maatregel die nooit van de grond is gekomen. Integendeel, boeren zijn voer gaan gebruiken met meer eiwit.  De reductie van 3,6 mol/ha/jaar is daarom een slag in de lucht. Op veel plaatsen moet de stikstofdepositie met 500-800 mol/ha/jaar omlaag. Dus echt bijdragen aan de noodzakelijke depositieverlaging doet deze maatregel dan ook niet.

Opgeven van zwakke, lees: ernstig beschadigde, natuur

“Het kabinet gaat inzetten op opschonen van instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waaronder habitattypen die na aanwijzing nog zijn toegevoegd, en waar mogelijk te schrappen. Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden”. Dit zal op de korte termijn zeker geen soelaas bieden. Het toont wel aan dat het kabinet bereid is om een deel van de Natura 2000-gebieden op te gaan geven.

Gevolgen voor luchtkwaliteit/Gezondheidseffecten

In het pakket van maatregelen wordt niets gezegd over de hoge maatschappelijke kosten van luchtverontreiniging. Waarom geen verdergaande maatregelen zoals milieuzones in steden, waar vervuilende auto’s niet meer mogen komen. Dan neemt het aantal vervuilende voertuigen vanzelf wel af en hoeft er geen overheidsgeld in te worden gestoken. Dit klemt des te meer nu onderwijs en jeugdzorg in hun voegen kraken als gevolg van gebrek aan geld.

Het kabinet heeft kennelijk totaal geen oog voor gezondheidseffecten op bijvoorbeeld jonge kinderen en hecht duidelijk meer belang aan het zo hard mogelijk rijden op de wegen.

Maatschappelijke partners

Het kabinet zet zich tot het uiterste in om samen met provincies en de maatschappelijke partners tot een breder pakket aan maatregelen te komen”

Tot nog toe hebben wij hierover nog niets gemerkt: MOB heeft gedurende 2 minuten mogen inspreken bij de commissie Remkes.

Toekomst van Nederlandse intensieve veehouderij

Het lijkt onderhand duidelijk het concept van LNV om tot circulaire landbouw over te gaan al weer is verlaten. Ons inziens zijn de volgende ontwikkelingen onontkoombaar:

 1. De Nederlandse agrarische sector dient over te gaan op low input landbouw zonder soja uit Zuid-Amerika en met weinig of geen kunstmest zoals biologische boeren nu al doen. Dit in combinatie met verplichte weidegang voor koeien.
 2. Op termijn is het verstandig om de kippen en varkenssector geheel af te bouwen tot het niveau van de Nederlandse/regionale consumptie. Dat draagt ook nog eens bij aan de aanpak van de klimaatcrisis.

PFAS

Chemours emitteert nog steeds grote hoeveelheden PFAS (waaronder GenX) naar de lucht. Verwacht zou dan toch mogen worden dat de emissies van Chemours binnen zeer korte termijn tot nul zouden worden teruggebracht. Ook dit heeft kennelijk geen prioriteit voor het kabinet.

  


Brief aan premier M. Rutte

De huidige impasse in de vergunningverlening voor stikstof uitstotende bedrijven kan alleen blijvend worden opgeheven als met name de intensieve veehouderij en de industrie nu eindelijk beschikbare stikstofreducerende maatregelen gaan nemen. De stikstofuitstoot kan daarmee aanzienlijk afnemen. Dit stellen de milieuorganisaties die in mei door de Raad van State in het gelijk werden gesteld, in een brief aan premier Rutte. Klik op de knop hieronder om de brief aan M. Rutte te lezen.

Brief aan M. Rutte


Schade als gevolg van stikstof loopt in miljarden per jaar

Zit er een nieuw debacle aan te komen nu minister Cora van Nieuwenhuizen heeft laten weten dat er "een list moet worden verzonnen" of gaan we nu keuzes maken voor duurzame oplossingen?

We staan op dit moment op een kruispunt: nemen we de goede afslag en gaan we nu echt maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er over 20 jaar nog een beetje natuur over is in Nederland? Of gaan we weer de trukendoos open trekken en de Natura-2000 gebieden maar asfalteren zoals de PVV roept? En het LTO volgen die nog meer en grotere megastallen wil, liefst nabij of in natuurgebieden? En GroenLinks dat de bouw van biomassacentrales propageert en op dit punt volslagen de weg kwijt lijkt te zijn in het klimaatvraagstuk en daarmee het stikstofprobleem verergert? Om maar te zwijgen over de “agrarische” partijen CDA en SGP die hun zogenaamde rentmeesterschap jaren geleden al op de mestvaalt hebben gedumpt.

 Zie verder onder "Schade a.g.v. stikstof enorm "op deze site.

Regering teruggefloten door het Europese Hof en de Raad van State

Van 7 november 2018 dateert de uitspraak van het Europese Hof met betrekking tot het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Daar viel al uit op te maken dat het PAS geen stand zou gaan houden. Op 29 mei 2019 stelde de Raad van State het PAS buiten werking omdat het niet voldeed aan de Europese wetgeving (Habitatrichtlijn) noch aan de Wet natuurbescherming. Het PAS was opgezet als een programma dat zowel natuur als economie zou gaan beschermen. Het werd uiteindelijk uitsluitend een stimulans van de economie. De natuur had het nakijken. Het PAS bleek een vergunningenmachine te zijn geworden waarmee op grote schaal vergunningen konden worden verleend die leidden tot een nog zwaardere belasting van de natuur met stikstof (NOx en ammoniak).

Het gaat hier vooral om uitbreidingen van wegen, bouw van kolencentrales, vervuilende biomassacentrales en uitbreidingen van de intensieve veehouderij.

Bouwend Nederland roept nu om een noodwet vooral met het oog op het bouwen van wegen en woningen en schreeuwt moord en brand dat de woningbouw nu nog verder vertraagt, maar vergeet daarbij dat die vertraging al dateert van ruim voor de uitspraak van de Raad van State.

De reacties op de uitspraak van de Raad van State over het PAS kwamen pas langzaam op gang. Nu pas blijkt hoe groot de schade is van deze politieke truc. Het ministerie heeft een crisisteam ingesteld: de commissie Remkes.

Nu er honderden onterecht verleende vergunningen sneuvelen dringt de omvang van het PAS-debacle pas echt door. De Raad van State zette een streep door verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Lelystad Airport staat op losse schroeven. Overal in het land is er onzekerheid over vergunningen voor bouwprojecten. Geplande uitbreidingen van veehouderijen gaan niet door. 

Er komen in de komende weken nog meer uitspraken. Met elke uitspraak wordt duidelijker hoezeer de overheid het land in de problemen heeft gebracht. Door het PAS zijn ondernemers, boeren, gemeenten en projectontwikkelaars jarenlang voor de gek gehouden. Ondertussen zijn veel projecten die de natuur schade toebrengen al via het PAS gerealiseerd.

Bestuurders en branches doen het voorkomen alsof het Europees Hof en de Raad van State en/of milieuorganisaties het land stilleggen. Niets is minder waar dan dat.

 

 

Uitspraak van Raad van State van 29 mei 2019

De Raad van State heeft vandaag met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd verklaard met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.

Het gevolg van de uitspraak is bovendien dat het Nederlandse mestbeleid integraal moet worden gewijzigd. De regering wordt verweten de natuurschade door bemesting ernstig te hebben onderschat.

De Nederlandse natuur zucht al meer dan vijftig jaar onder ernstige natuurschade vanwege veel te hoge concentraties stikstof, vooral veroorzaakt door het bedrijfsleven en met name de intensieve veehouderij. De stikstof bedreigt de natuur en daarmee uiteindelijk ook de mensen. De rechtszaken zijn aangespannen door coöperatie Mobilisation for the Environment en vereniging Leefmilieu, in samenwerking met Werkgroep Behoud de Peel. In deze juridische titanenstrijd van de drie kleine milieuorganisaties hebben vijf rechtszittingen plaats gehad in een periode van vier jaar.

Link uitspraak Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/

Europese rechter: Nederlands natuurbeleid zwaar onvoldoende

Onterechte uitbreidingsvergunningen voor duizenden veebedrijven, uitbreiding A27 en drie nieuwe kolencentrales

Het Europese Hof in Luxemburg heeft op 7 november 2018 het Nederlandse natuurvergunningenbeleid van tafel geveegd. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend nooit hadden mogen worden afgegeven. Concreet gaat het om bedrijfsuitbreidingen van veehouderijen, diverse kolencentrales en biomassa- installaties. Ook het tracébesluit voor uitbreiding van de Ring Utrecht (A27) met de bijbehorende bedreiging van Amelisweerd is hiermee op losse schroeven komen te staan. De Nederlandse natuur zucht al meer dan vijftig jaar onder ernstige natuurschade vanwege veel te hoge deposities van stikstof, vooral veroorzaakt door het bedrijfsleven en met name de intensieve veehouderij. We vergiftigen onze natuur en daarmee onszelf. 

Lees de uitspraak van het Europese Hof hier.

Download het persbericht hier!

Deze pagina is 218732 keer bekeken!