Verstoken van biomassa een doodlopende weg

De Nederlandse overheid heeft € 7 miljard uitgetrokken om het stoken van biomassa, grotendeels hout, te verstoken in kolencentrales én in biomassacentrales of biomarmteinstallaties. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering alleen maar versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belasting betaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon snel af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de enorme vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE (Essent), Uniper/E.ON en Engie (Electrabel/GDF) die hiervan zullen gaan profiteren. Biomassa is de lifeline van de Nederlandse kolencentrales.

We maken ons terecht zorgen over de branden in de Amazone, maar we vergeten dat Amerikaanse en Baltische bossen branden in onze kolen en biomassacentrales

Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaat killers!

Verstoken van biomassa een doodlopende weg

De Nederlandse overheid heeft € 7 miljard uitgetrokken om het stoken van biomassa, grotendeels hout, te verstoken in kolencentrales én in biomassacentrales of biomarmteinstallaties. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering alleen maar versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belasting betaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon snel af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de enorme vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE (Essent), Uniper/E.ON en Riverstone, voormalig Engie (Electrabel/GDF) die hiervan zullen gaan profiteren. 

 

Biomassa is de lifeline van de Nederlandse kolencentrales. Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaat killers!

 

Verontrustend zijn de branden in de Amazone. Echter, Amerikaanse, Canadese en Baltische bossen worden verstookt in onze kolencentrales. Dit moet stoppen. 

 

Wij roepen alle huishoudens en andere energiegebruikers op om energie van RWE (Essent), Uniper (E.ON) en Engie (Electrabel/GDF) te boycotten en over te gaan op een andere energieleverancier. 

Grootschalig verstoken van biomassa leidt tot ongewenste effecten op biodiversiteit.

 • Nederland zet grootschalig in op biomassaverbranding. Boekhoudkundig gaan we erop vooruit. Echter, dit leidt in de praktijk tot versnelde/hogere CO2-emissie.
 • Nu al bereiken ons signalen vanuit zowel USA, Canada, Oost Europa over het kappen van (ook) oerbossen ten behoeve van gesubsidieerde stook van hout.
 • Grootschalige versnelling van reductie van biodiversiteit.
 • Ook als overgang niet te rechtvaardigen, zie advies van KNAW van vorig jaar.
 • Veel landen denken hiermee een makkelijke “oplossing” te hebben gevonden.
 • In Nederland veel nieuwe initiatieven naast bestaande zoals de BMC van Cuijk, HVC, Purmerend, etc. Nieuw: ENECO Utrecht, Den Bosch,etc.
 • Er zijn te veel initiatieven voor te weinig Nederlands hout. Binnen enkele jaren zal de Veluwe ontbost kunnen zijn! Dus moet de biomassa van buiten Nederland komen.
 • Kostprijs van energie van wind op zee is nog steeds aan het dalen. Verwacht wordt dat prijzen nog verder zullen dalen.
 • Prijs van biomassa/hout zal stijgen, hetgeen zal leiden tot overexploitatie van bossen, problemen m.b.t. biodiversiteit, ongewenste marktverschuiving, verdringing, en zelfs stilleggen van BMC’s door onrendabel worden en/of faillissement, vergelijkbaar met wat we nu zien bij co-vergisters.
 • Wat gaat er met de warmtenetten gebeuren als de centrale wordt stilgelegd als het financieel niet meer uit kan door oplopende prijzen voor biomassa/hout?
 • Warmtenet is veelal een achterhaald concept. Gasloze, energie neutrale huizen zijn de toekomst, zonder warmtenet. Nu nog een warmtenet verder uitbouwen is investeren voor het verleden. Is alleen een optie ingeval van geothermie en grootschalige warmtepompen, en eventueel dichtbij grote bronnen van restwarmte.

 

Belastingbetaler is al lang begonnen met betalen voor klimaatadaptatie

In heel Europa lopen projecten om landen beter voor te bereiden op de aan de gang zijnde klimaatverandering. In Nederland is de nu aan de gang zijnde Waalverbreding in Nijmegen daar een goed voorbeeld van. Dit project, dat circa een half miljard euro kost, is bedoeld om de grotere water volumina als gevolg van klimaatverandering sneller af te kunnen voeren. De “flessenhals” bij Nijmegen wordt daartoe weggehaald. In Nederland gaan veel meer projecten worden uitgevoerd om te anticiperen op zwaardere buien en daardoor grotere waterafvoer, die in korte tijd moet kunnen worden weggewerkt.

De haalbaarheid van een beperkingtot 2 graden verhoging van de temperatuur is al lang een gepasseerd station. Je moet je eens voorstellen wat het Nederland gaat kosten als de zeespiegel met bijvoorbeeld 3 meter gaat stijgen. De kosten voor dijkaanleg en versterking zullen dan stijgen tot astronomische hoogten als dat technisch al mogelijk zou zijn. Wellicht zal dit leiden tot het opgeven van delen van Nederland en verhuizing van de bevolking. Hoe klinkt dat: Utrecht aan zee?

De belastingbetaler draait sowieso op voor de € 7 miljard subsidie voor grotendeels de kolencentrales. 

 

Onze conclusie is dat de belastingbetaler nu ook al zonder het te weten  betaalt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken door adaptatie, nog afgezien van de gezondheidsschade voor dezelfde belastingbetaler en zijn/haar gezin als gevolg van luchtverontreiniging afkomstig van vooral kolengestookte centrales.  

 

Hoe nu verder?

Er ligt een energie akkoord. Dit is wel  een basis, maar bij lange na niet genoeg om alsnog 25-40% reductie te halen. Kolencentrales zijn gigabronnen van CO2. Drie oude kolencentrales zijn dicht gegaan. Echter, netto is er door de nieuwe centrales een  toename van opwekcapaciteit van kolenstroom. De  regering dient alle Nederlandse kolencentrales, ook de nieuwe nog voor 2020 te sluiten. Er is genoeg capaciteit om periodes zonder zon en windstiltes te overbruggen. In plaats daarvan dient het wind- en zonprogramma fors te worden opgeschaald. Tegelijkertijd dient ook energiebesparing een veel grotere impuls te krijgen in plaats van het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Het is een illusie om te denken dat met het bijstoken van biomassa CO2-winst te halen is zoals de Koninklijke Academie van Wetenschappen recent nog heeft gerapporteerd. Stop dat geld (7 miljard €) in energiebesparing, dan is de waarde van die investering over 10 jaar nog intact.  Als dat wordt besteed om bijstoken van biomassa in kolencentrales te subsidiëren dan zijn we over 10 jaar dat geld kwijt en houden alleen we alleen uitgedunde en vernielde bossen over.

 

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Daarom onze oproep aan alle Nederelandse huishoudens:

 

Stop daarom met afnemen van energie van bovengenoemde klimaat killers!

 

Nederland hekkensluiter in Europa: uIt de onderstaande tabel blijkt dat Nederland ver achter ligt bij de meeste Oost-Euopese landen en zelfs bij landen als Griekenland en Portugal:

 

 

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Het roept de regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie. Stop daarom met afnemen van energie van bovengenoemde klimaat killers!


Lees meer

Verstoken van biomassa een doodlopende weg

De Nederlandse overheid heeft € 7 miljard uitgetrokken om het stoken van biomassa, grotendeels hout, te verstoken in kolencentrales én in biomassacentrales of biomarmteinstallaties. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering alleen maar versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belasting betaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon snel af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de enorme vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE (Essent), Uniper/E.ON en Engie (Electrabel/GDF) die hiervan zullen gaan profiteren. Biomassa is de lifeline van de Nederlandse kolencentrales.

We maken ons terecht zorgen over de branden in de Amazone, maar we vergeten dat Amerikaanse en Baltische bossen branden in onze kolen en biomassacentrales

Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaat killers!

Verstoken van biomassa een doodlopende weg

De Nederlandse overheid heeft € 7 miljard uitgetrokken om het stoken van biomassa, grotendeels hout, te verstoken in kolencentrales én in biomassacentrales of biomarmteinstallaties. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering alleen maar versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belasting betaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon snel af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de enorme vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE (Essent), Uniper/E.ON en Riverstone, voormalig Engie (Electrabel/GDF) die hiervan zullen gaan profiteren. 

 

Biomassa is de lifeline van de Nederlandse kolencentrales. Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaat killers!

 

Verontrustend zijn de branden in de Amazone. Echter, Amerikaanse, Canadese en Baltische bossen worden verstookt in onze kolencentrales. Dit moet stoppen. 

 

Wij roepen alle huishoudens en andere energiegebruikers op om energie van RWE (Essent), Uniper (E.ON) en Engie (Electrabel/GDF) te boycotten en over te gaan op een andere energieleverancier. 

Grootschalig verstoken van biomassa leidt tot ongewenste effecten op biodiversiteit.

 • Nederland zet grootschalig in op biomassaverbranding. Boekhoudkundig gaan we erop vooruit. Echter, dit leidt in de praktijk tot versnelde/hogere CO2-emissie.
 • Nu al bereiken ons signalen vanuit zowel USA, Canada, Oost Europa over het kappen van (ook) oerbossen ten behoeve van gesubsidieerde stook van hout.
 • Grootschalige versnelling van reductie van biodiversiteit.
 • Ook als overgang niet te rechtvaardigen, zie advies van KNAW van vorig jaar.
 • Veel landen denken hiermee een makkelijke “oplossing” te hebben gevonden.
 • In Nederland veel nieuwe initiatieven naast bestaande zoals de BMC van Cuijk, HVC, Purmerend, etc. Nieuw: ENECO Utrecht, Den Bosch,etc.
 • Er zijn te veel initiatieven voor te weinig Nederlands hout. Binnen enkele jaren zal de Veluwe ontbost kunnen zijn! Dus moet de biomassa van buiten Nederland komen.
 • Kostprijs van energie van wind op zee is nog steeds aan het dalen. Verwacht wordt dat prijzen nog verder zullen dalen.
 • Prijs van biomassa/hout zal stijgen, hetgeen zal leiden tot overexploitatie van bossen, problemen m.b.t. biodiversiteit, ongewenste marktverschuiving, verdringing, en zelfs stilleggen van BMC’s door onrendabel worden en/of faillissement, vergelijkbaar met wat we nu zien bij co-vergisters.
 • Wat gaat er met de warmtenetten gebeuren als de centrale wordt stilgelegd als het financieel niet meer uit kan door oplopende prijzen voor biomassa/hout?
 • Warmtenet is veelal een achterhaald concept. Gasloze, energie neutrale huizen zijn de toekomst, zonder warmtenet. Nu nog een warmtenet verder uitbouwen is investeren voor het verleden. Is alleen een optie ingeval van geothermie en grootschalige warmtepompen, en eventueel dichtbij grote bronnen van restwarmte.

 

Belastingbetaler is al lang begonnen met betalen voor klimaatadaptatie

In heel Europa lopen projecten om landen beter voor te bereiden op de aan de gang zijnde klimaatverandering. In Nederland is de nu aan de gang zijnde Waalverbreding in Nijmegen daar een goed voorbeeld van. Dit project, dat circa een half miljard euro kost, is bedoeld om de grotere water volumina als gevolg van klimaatverandering sneller af te kunnen voeren. De “flessenhals” bij Nijmegen wordt daartoe weggehaald. In Nederland gaan veel meer projecten worden uitgevoerd om te anticiperen op zwaardere buien en daardoor grotere waterafvoer, die in korte tijd moet kunnen worden weggewerkt.

De haalbaarheid van een beperkingtot 2 graden verhoging van de temperatuur is al lang een gepasseerd station. Je moet je eens voorstellen wat het Nederland gaat kosten als de zeespiegel met bijvoorbeeld 3 meter gaat stijgen. De kosten voor dijkaanleg en versterking zullen dan stijgen tot astronomische hoogten als dat technisch al mogelijk zou zijn. Wellicht zal dit leiden tot het opgeven van delen van Nederland en verhuizing van de bevolking. Hoe klinkt dat: Utrecht aan zee?

De belastingbetaler draait sowieso op voor de € 7 miljard subsidie voor grotendeels de kolencentrales. 

 

Onze conclusie is dat de belastingbetaler nu ook al zonder het te weten  betaalt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken door adaptatie, nog afgezien van de gezondheidsschade voor dezelfde belastingbetaler en zijn/haar gezin als gevolg van luchtverontreiniging afkomstig van vooral kolengestookte centrales.  

 

Hoe nu verder?

Er ligt een energie akkoord. Dit is wel  een basis, maar bij lange na niet genoeg om alsnog 25-40% reductie te halen. Kolencentrales zijn gigabronnen van CO2. Drie oude kolencentrales zijn dicht gegaan. Echter, netto is er door de nieuwe centrales een  toename van opwekcapaciteit van kolenstroom. De  regering dient alle Nederlandse kolencentrales, ook de nieuwe nog voor 2020 te sluiten. Er is genoeg capaciteit om periodes zonder zon en windstiltes te overbruggen. In plaats daarvan dient het wind- en zonprogramma fors te worden opgeschaald. Tegelijkertijd dient ook energiebesparing een veel grotere impuls te krijgen in plaats van het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Het is een illusie om te denken dat met het bijstoken van biomassa CO2-winst te halen is zoals de Koninklijke Academie van Wetenschappen recent nog heeft gerapporteerd. Stop dat geld (7 miljard €) in energiebesparing, dan is de waarde van die investering over 10 jaar nog intact.  Als dat wordt besteed om bijstoken van biomassa in kolencentrales te subsidiëren dan zijn we over 10 jaar dat geld kwijt en houden alleen we alleen uitgedunde en vernielde bossen over.

 

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Daarom onze oproep aan alle Nederelandse huishoudens:

 

Stop daarom met afnemen van energie van bovengenoemde klimaat killers!

 

Nederland hekkensluiter in Europa: uIt de onderstaande tabel blijkt dat Nederland ver achter ligt bij de meeste Oost-Euopese landen en zelfs bij landen als Griekenland en Portugal:

 

 

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Het roept de regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie. Stop daarom met afnemen van energie van bovengenoemde klimaat killers!


Lees meer