MOB stelt beroep in tegen omgevingsvergunning biomassacentrale Sabic Bergen op Zoom

MOB sleept de provincie Noord-Brabant voor de rechter. De milieuorganisatie heeft beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning (Wabo-vergunning) van de nieuwe biomassacentrale van Sabic te Bergen op Zoom.

Ongekend grote latente stikstofruimte
Sabic was al langer berucht om de grote hoeveelheid ‘latente stikstofruimte’. Dat is de ruimte tussen de werkelijke stikstofuitstoot en een te ruime berekening van de stikstofuitstoot in de natuurvergunning. Dit probleem ontstaat bij industriële bedrijven omdat omgevingsdiensten geen grip krijgen op de vele vergunningen vol complexe berekeningen. Sabic heeft op basis van berekeningen uit de jaren ’80 en ’90 een latente ruimte van 86%, en dat is ongekend groot.

Omzeiling stikstofregels
In de Wabo-vergunning heeft de provincie een nieuwe truc bedacht om de strenge stikstofregels te omzeilen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) was eerder bezig met een traject om de oude vergunningen te actualiseren. Daarbij zou onvermijdelijk het grootste deel van de latente ruimte verdwijnen. Dat traject heeft de provincie op slinkse wijze stilgelegd, om eerst nog de biomassacentrale te vergunnen. En dat is in strijd met de wet, zo betoogt MOB in haar beroepschrift.

Slechte samenwerking omgevingsdiensten
MOB hekelt tevens de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Brabant. Waar de OMWB verantwoordelijk is voor deze Wabo-vergunning, wordt de natuurvergunning behandeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord. Deze omgevingsdiensten werken nauwelijks samen, waardoor de omgevingsdienst die voor natuurbescherming verantwoordelijk is, geen zicht heeft op latente ruimte in de milieuvergunning. MOB betoogt onder verwijzing naar Europese regels dat een dergelijke gescheiden werkverdeling voor complexe bedrijven niet mag.

Verergering klimaatcrisis door biomassastook
De biomassacentrale van Sabic komt mogelijk in een lange rij biomassacentrales die door MOB werd tegengehouden. MOB is van mening dat biomassaverbranding de klimaatcrisis verergert. De CO2-uitstoot per opgewekte energie-eenheid is hoger dan die van kolen. Indien aanplant van nieuwe bomen (überhaupt) plaatsvindt, duurt het nog 50 tot 100 jaar voordat de CO2 door hergroei weer volledig is vastgelegd. Dit past niet in de tijdsperiode die is gesteld in klimaatdoelen, 55% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal in 2050. Opwek van energie door biomassaverbranding is gezien deze tijdspanne geen hernieuwbare energie.

Verder verlies biodiversiteit en koolstofopslag
Een tweede groot bezwaar is de winning van biomassa (houtpellets) door kaalkap van bossen. Zo vindt systematische kaalkap van bossen voor houtpellets onder meer plaats in de Baltische Staten en het zuid-oosten van de Verenigde Staten[1]. Dit is desastreus voor de biodiversiteit en opslag van koolstof door bossen. Houtpellets voor de nieuwe centrale van Sabic (ca 175.000 ton/ jaar) dienen geïmporteerd te worden, aangezien lokaal gewonnen hout uit Nederland niet meer beschikbaar is.
Biomassaverbranding leidt ook tot luchtemissies waaronder fijn stof. Het RIVM heeft aangegeven dat houtstook en biomassaverbranding dient te worden beëindigd om de nieuwe aanbevolen luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen[2].

[1] Zie ook de recente onthulling van de New York Times over houtpellets gewonnen door kaalkap in Roemenië. https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/07/world/europe/eu-logging-wood-pellets.html

[2] https://www.rivm.nl/publicaties/inventarisatie-van-benodigde-maatregelen-om-who-advieswaarden-voor-luchtkwaliteit : “De maatregelen zouden dan zowel voor Nederland als de rest van Europa moeten gelden. Zo zou een volledig verbod op houtstook nodig zijn, net als minder veehouderij, en minder vliegverkeer. Ook zouden bestaande industriële bedrijven moeten overschakelen op de schoonste technologie, zodat zij minder luchtvervuilende stoffen uitstoten.”

 

Ervaringen met CO2-afvangst in Canada zien er niet goed uit

De CO2-afvangst van de zeven jaar oude installatie bedroeg in 2021 minder dan 37% van het officiële streefcijfer van 90%. In totaal voorkwam de CO2-afvangapparatuur van eenheid 3 van de centrale dat in de afgelopen 12 maanden 442 126 ton koolstof in de atmosfeer werd gespuwd. Dat is minder dan de helft van de 1 miljoen ton die de Boundary Dam Power Station jaarlijks kan opvangen en verwerken voor verbeterde oliewinning in nabijgelegen productievelden.

SaskPower heeft de technologie van 1,5 miljard dollar geïnstalleerd, samen met andere aanpassingen aan zijn 672 MW kolengestookte centrale, in de hoop de levensduur ervan met nog eens 30 jaar te verlengen. Op deze manier wordt in de VS geprobeerd om met soortgelijke projecten in verouderende kolencentrales om ze draaiende te houden.

Zie hier

 

Provincie Noord-Brabant maakt een diepe buiging voor fossiele reus RWE

Provincie Noord-Brabant haalt het onderste uit de kan om fossiele kolen/houtstook door RWE in Geertruidenberg overeind te houden. Hier besteedt de provincie dus bakken belastinggeld aan. Kun je moreel nog verder zinken als provinciaal bestuur?

Zie de link en huiver. De provincie geeft bakken geld aan de landsadvocaat, waarvan bekend is dat deze verschillende overheden financieel heeft getild.

Een goede uitleg van de uitspraak vind je hier. 

Zie ook artikel in VK.

 

RWE-Geertruidenberg (Amercentrale) moet bijstook van hout terugbrengen 

MOB heeft de volgende verzoeken ingediend:

Verzoek tot handhaving

De vernietigde natuurvergunning maakte het mogelijk om de hoeveelheid houtstook te verhogen. De vernietiging van de vergunning heeft tot gevolg dat in 2021 geenhout mag worden bijgestookt.

Wij verzoeken de provincie om:

Verzoek tot actualisatie van oude natuurvergunning van 2011

Wellicht ten overvloede verzoeken wij de provincie om onder andere het aan AC8, en andere niet meer via het Wabospoor vergunde installaties, uit de natuurvergunning te schrappen evenals de vermeende vergunde ammoniakemissie van 176 ton/jaar, die nooit heeft bestaan en technisch ook niet mogelijk is.

 

Natuurvergunning van RWE-Geertruidenberg (Amercentrale) vernietigd door rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank is vernietigend over het nationale stikstofbeleid en noemt dit “dweilen met de kraan open”

De Rechtbank stelt dat de nieuwe Wet Stikstofvermindering en Natuurherstel dweilen met de kraan open. Dit is precies het standpunt dat MOB sinds de nieuwe wet onophoudelijk heeft gecommuniceerd naar LNV.  De Rechtbank doet zelfs een aanbeveling aan het kabinet om artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming aan te passen omdat dit ook “de nodige rompslomp” kan voorkomen.

De Rechtbank hekelt in haar uitspraak niet alleen het landelijke stikstofbeleid maar ook het Brabantse beleid in die zin dat de provincie niet door kan gaan met het vergunnen op basis van heel grote latente ruimte in natuurvergunningen.

Na ruim meer dan 1 jaar na de zitting heeft de Rechtbank twee besluiten vernietigd:

 1. Weigering tot gedeeltelijke intrekking van natuurvergunning.
 2. Vernietiging van de natuurvergunning die het mogelijk maakte om de hoeveelheid houtstook te verhogen naar 100% biomassa: 2.500 kton/jaar.

Gevolgen:

 1. De provincie dient alsnog de latente ruimte in de oude natuurvergunning te schrappen;
 2. RWE moet met onmiddellijke ingang de bijstook van hout terugbrengen tot de in 2011 vergunde bijstook;
 3. De uitspraak zet een verdere rem op “salderen” van oude niet gebruikte rechten om nieuwe vergunningen te verlenen.

Enkele relevante overwegingen van de Rechtbank:

 1. Als gevolg van de wetswijziging van de Wet natuurbescherming van 1 januari 2020 kan eerder vergunde maar niet langer gebruikte ruimte door het bedrijf in de toekomst "lukraak worden ingezet” zonder dat de gevolgen hiervan worden beoordeeld. Dit is nou precies wat de provincie Noord-Brabant tot kunst heeft verheven. Dit mag dus niet meer.
 2. De Rechtbank begrijpt niet waarom de provincie de natuurvergunning voor wat betreft de oude eenheid AC8 (sinds 2017 is alleen AC9 nog in werking) niet in 2017 al heeft ingetrokken.
 3. De emissies van de centrale heeft invloed op bijna alle Nederlandse Natura 2000-gebieden.
 4. Er mag niet tot in het oneindige worden gesaldeerd met emissieruimte die in het verleden nooit passend is beoordeeld.

"Dweilen met de kraan open", zo oordeelt de rechtbank in Den Bosch woensdag over de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Dat gebeurde in een baanbrekend vonnis, waarin de vergunning van de Amercentrale werd vernietigd.

De rechter vindt het onwenselijk dat de wet het mogelijk maakt dat ooit vergunde stikstofrechten "lukraak" worden ingezet, en dat was het geval bij de Amercentrale. De provincie Noord-Brabant krijgt zes maanden de tijd om tot een nieuw besluit te komen. In de tussentijd mag de centrale maar beperkt biomassa verstoken.

Zie: https://www.nu.nl/binnenland/6172107/rechtbank-kraakt-nationaal-stikstofbeleid-in-besluit-over-amercentrale.html

 

Doe RWE/Essent in de ban vanwege houtstook die leidt tot ecocide

Van 25 oktober 2021 dateert ons beroepschrift met betrekking tot de vergunning van RWE om het aandeel houtstook te verhogen van 15 naar 30%. Dit zal gaan leiden tot nog meer kaalkap van Europese en Amerikaanse bossen. In Duitsland stookt dit smerige bedrijf deels nog op bruinkool. Zie ons beroepschrift dat we samen met de Duitse organisatie Saubere Luft hebben ingediend.

Wat kunt u doen? Stop met stroom afnemen van Essent en andere bedrijven die energie uit houtstook in hun pakket hebben en steun ons in de juridische procedures. 

 

Hoog tijd dat kolenboeren RWE, Uniper en Riverstone een toontje lager gaan zingen

 In het verleden zijn door de achtereenvolgende kabinetten Rutte miljarden subsidies voor houtstook toegekend aan de kolencentrales RWE, Uniper en Riverstone ondanks dat dit leidt tot bosvernietiging op grote schaal, in combinatie met een vergroting van de CO2 emissie, en vandaar een versnelling van de opwarming van de aarde.  

Daar bovenop eisen alle Nederlandse kolenstokers nu ook nog eens miljarden euro’s van de staat omdat ze vanaf 2030 geen kolen meer zullen mogen stoken. Dit ondanks het gegeven dat de belastingbetaler al miljarden betaalt voor het stoken van hout in de centrales. In plaats van een enorme boete vanwege klimaatverandering, die hier eerder van toepassing zou zijn, eisen deze bedrijven miljarden euro’s compensatie.

MOB is daarom in 2018 gestart met een offensief tegen de RWE centrale in die zin dat MOB de eerder verleende natuurvergunning aanvecht. Juridisch is dat mogelijk via de Wet natuurbescherming, maar ook de Habitatrichtlijn geeft daarvoor handvaten.  De provincie Groningen weigerde de natuurvergunning van RWE in te trekken, waarop dit besluit bij de rechter is aangevochten. Bij uitspraak van 19 april 2021 is de provincie in het ongelijk gesteld. Zogenaamd “onherroepelijke natuurvergunningen” kunnen wel degelijk alsnog worden ingetrokken. De provincie moet nu dus opnieuw een afweging maken en daarop een nieuw besluit nemen. De rechter heeft daarbij bepaald dat als de RWE-vergunning niet gaat worden ingetrokken de provincie moet laten zien hoe ze de nu bestaande veel te hoge stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Groningen dan wel wil gaan oplossen. Ook heeft de rechter bepaald dat de provincies Friesland een Drenthe een dergelijke afweging moeten gaan maken voor hun provincies. De uitspraak van 19 april 2021 vindt u hier.

In vervolg hierop is op 28 april 2021 een vergelijkbaar verzoek tot intrekking van de natuurvergunningen van de centrales van Uniper en Riverstone ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Dit verzoek vindt u hier.

Deze procedures verzwakken de onderhandelingspositie van de kolenboeren in de bovengenoemde miljarden claims. Wordt vervolgd.

 

 

Actueel: Overstapcampagne: Stap over naar biomassavrije energieleverancier

Essent/RWE ontvangt meer dan € 2 miljard aan subsidies voor houtstook en eist nu € 1,4 miljard extra om te stoppen met steenkool stoken. Dit gaat alle perken te buiten. Vattenfall wil in Diemen nog steeds het grootste bomencrematorium van Nederland bouwen.

U kunt laten zien dat wij dit soort bedrijven in Nederland liever kwijt dan rijk zijn. U kunt dat laten zien door Vattenfall en Essent te boycotten als leverancier, zie overstapcampagne op: https://www.the-fab.org/index.html#overstapcampagne voor suggesties.

  

Aangifte bij het Openbaar Ministerie met verzoek tot vervolging van Vattenfall wegens gesjoemel met aanvraag voor vergunning biomassacentrale c.q. bomencrematorium in Diemen

Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij zijn, tenminste dat beweert het bedrijf in haar reclame. Nederland wordt overspoeld met reclame hierover. Desondanks wil het bedrijf per 1 juli 2024 in Diemen ook een grote houtgestookte centrale van 120 MW in werking hebben. Dit is evident tegenstrijdig.

Deze reclamecampagne is overigens niet overbodig omdat Vattenfall in de afgelopen jaren een bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd met onder andere: gesjoemel met rekeningen, onwettige colportage praktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Hier zou dan grootschalige bosvernietiging nog bij gaan komen.

Vattenfall heeft met de vergunningaanvraag c.q. de m.e.r.-beoordelingsnotitie gesjoemeld en/of mogelijk fraude en/of valsheid in geschrifte gepleegd. Er zijn genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten naar fraude. Immers, Vattenfall is een professioneel bedrijf met ervaring met houtstook waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat zij op de hoogte is c.q. dient te zijn van cruciale onjuistheden/ onvolledigheden in de m.e.r.-beoordelingsnotitie. Dit geldt ook voor het bureau RHDHV dat de notitie in opdracht van Nuon heeft opgesteld. Uit de aangifte:

Verzoek aan O.M.

Wij verzoeken u om Vattenfall te vervolgen voor de door het bedrijf in de “m.e.r.-   beoordelingsnotitie biomassaketel Nuon”  verzwegen emissies van kwik en dioxinen en furanen, die aan de basis ligt aan de afgegeven vvgb, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning. Of de misleiding met betrekking tot stikstofdepositie ook als fraude moet worden beschouwd laten we aan het oordeel van het O.M. over. Dat geldt ook voor de vraag of het dreigen met een claim van € 300 miljoen naar de gemeente Diemen, als de vereiste "verklaring van geen bedenkingen" niet zou worden afgegeven, als chantage moet worden beschouwd.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen hebben gefaald in de procedure door geen volledig MER te verlangen en alle benodigde vergunningen te verlenen. Is dit incompetentie of bewust wegkijken? Dat is de vraag. Beide opties zijn even schrijnend als onthutsend.   

Hier de aangifte zoals op 28 januari 2021 is ingediend.

 

Zittingen over vergunningen van grootste Nederlandse houtstookcentrale van Vattenfall in Diemen

Zeg je energieabonnement bij Vattenfall op!

Vattenfall is het bedrijf dat in één generatie de bossen in de Baltische landen in een nieuw te bouwen centrale in Diemen wil gaan opstoken zodat Amsterdammers en IJburgers er in de winter warmpjes bijzitten.

Het bedrijf gaat in Diemen een biomassacentrale bouwen met een geraamde investering van € 6? miljoen en een toegezegde subsidie van circa € 400 miljoen. Tel uit de winst voor Vattenfall dan wel te verstaan.

Het project leidt lokaal tot een verslechtering van de toch al niet goede luchtkwaliteit in Diemen en omgeving, én tevens tot een toename van stikstofdepositie evenals van kwik en dioxinen en furanen op Natura 2000-gebieden, zoals uit nagekomen stukken blijkt. Ook de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden als het Naardermeer neemt verder toe als gevolg van de geplande vervanging van gasstook door houtstook.  Daar komen de deposities als gevolg van 54.000 kg aan verzurende stoffen (SO2, HCl en HF) nog bij. Deze komen niet vrij bij gasstook.

Elders op de wereld leidt grootschalige houtstook tot ontbossing en verlies van biodiversiteit. Gezien de klimaatambities van Vattenfall is dit een project dat het bedrijf onwaardig is.

Conclusie: kassa voor Vattenfall, verder alleen maar verliezers: omwonenden, Naardermeer en andere Natura 2000-gebieden, bossen inclusief heel veel dieren in Baltische landen, en ook het klimaat: de aarde warmt alleen nog maar sneller op.

Maandag 1 februari zijn er twee rechtszaken over de vergunningen naar aanleiding van beroepen van MOB. Vattenfall heeft dure advocaten en "experts" ingehuurd die voor veel geld wel willen beweren dat dit een goed project is, tegen beter weten in. Ook hier is duidelijk sprake van "intellectuele prostitutie". 

De provincie, die de vergunningen heeft verleend, vindt realisatie van het project zo belangrijk dat de peperdure landsadvocaat is ingehuurd om de vergunningen te verdedigen, betaald van belastinggelden van burgers waarvan 90% tegen houtstook is.   

Laat Vattenfall weten wat je hiervan vindt via WhatsApp naar +31208920230.

Of nog beter: zeg je energie abonnement op bij Vattenfall met de reden dat je vertrekt:

https://www.123opzeggen.nl/wonen/vattenfall/opzeggen?gclid=EAIaIQobChMIkPqLiNjr7QIVmKl3Ch20Twt2EAAYAiAAEgLFL_D_BwE

Zie ook ons Persbericht van 2 juli 2019

Hieruit: 'Nuon/Vattenfall wil een houtgestookte biomassacentrale in Diemen gaan bouwen en betaalt de gemeente gedurende 10 jaar € 100.000 per jaar als de gemeente meewerkt en een “verklaring van geen bedenkingen” afgeeft. Het aanbod om dit bedrag jaarlijks te storten in een regionaal fonds is kennelijk nodig als “glijmiddel” om de vergunningprocedure vlot te laten verlopen. Doet de gemeente dat niet dan dreigt er volgens wethouder Lex Scholten een financiële claim van Nuon/Vattenfall naar de gemeente van € 300 miljoen als gevolg van het mislopen van SDE-subsidie. De gemeenteraad (dus niet het college) is bevoegd om deze verklaring af te geven. Het college zet de raad onder zware druk om de verklaring af te geven. Daarmee is dan voor de provincie de weg vrij om de door Nuon/Vattenfall vurig gewenste ver gunningen af te geven. 

Zie ook ook onze Nadere memorie van 18 januari 2021 voor de rechtbankzitting van 1 februari 2021

Zie ook: https://stopvattenfall.nl/

 

Burgers van Diemen, Amsterdam en heel Nederland: boycot elektriciteit en warmte van Vattenfall

Helaas heeft Vattenfall besloten om de bouw van haar mega biomassacentrale op houtstook van 120 MWth in Diemen toch door te zetten. Dat betekent verdergaande grootschalige boskap in de Baltische landen en USA/Canada.

Maar wacht even: Vattenfall wil toch binnen één generatie fossielvrij zijn? Desondanks wil het bedrijf de centrale per 1 juli 2024 in werking hebben. Hoe valt dat te rijmen? Dat is dan toch een grove leugen?

Oh ja, waar kennen we Vattenfall ook al weer van? Inderdaad: van gesjoemel met rekeningen, onwettige colportage praktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar kan grootschalige bosvernieling nog wel bij. Past wel.

Heel recent: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klanten-claimen-miljoenen-terug-van-energiebedrijf-vattenfall-voor-jarenlang-te-hoge-stroomrekening/

Ook: ’Personeel Vattenfall bevestigt gesjoemel met kosten zakelijke klant’: https://www.telegraaf.nl/financieel/1218572606/personeel-vattenfall-bevestigt-gesjoemel-met-kosten-zakelijke-klant

Ook van 2020:

https://www.ad.nl/binnenland/oud-medewerkers-vattenfall-over-wangedrag-elke-dag-ruzies-en-bedreigingen~a7b87dcb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 https://www.ad.nl/binnenland/nuon-verkoper-ik-ben-een-oplichter~ac5172b1/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klanten-claimen-miljoenen-terug-van-energiebedrijf-vattenfall-voor-jarenlang-te-hoge-stroomrekening/

Zie brief van Vattenfall aan de Rechtbank van 3 december 2020

Oproep: Boycot energie van Vattenfall en stop Vattenfalls megabiomassacentrale Diemen

 

Vattenfall werkt energietransitie tegen door te eisen dat ook nieuwe huizen op warmtenet van Vattenfall moeten worden aangesloten. Dit gebeurt in onder meer Amsterdam, Arnhem, Nijmegen

Nieuwe huizen moet je energieneutraal bouwen zonder aansluiting op het warmtenet. Aansluiting van nieuwe huizen op het warmtenet hoogst onverstandig voor alle partijen, inclusief het milieu. Het drijft bewoners op onnodig hoge kosten De enige die profiteert is Vattenfall. Bewoners rest niet anders dan de komende decennia teveel te betalen voor warmte.

"We creëren nieuwe problemen voor de toekomst", zegt hoogleraar duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen (TU Delft). "Als we deze hoge temperatuur warmtenetten uitrollen in nieuwbouwwijken dan weet je bijna zeker dat de oude wijken niet meer aangesloten worden op een warmtenet."

De NEPROM is tegen verplichte aansluiting op het warmtenet:“Nieuwbouwhuizen zijn juist goed geïsoleerd en hebben nauwelijks zo'n hoge temperatuur warmte nodig.” 

Toch sluiten gemeenten die benaderd zijn door Nieuwsuur tot nu toe al ruim zestigduizend nieuwbouwhuizen aan, en daar zullen de komende jaren nog zeker tienduizenden bijkomen. De gemeente Nijmegen heeft al bijna zesduizend nieuwbouwhuizen aangesloten op het hoge temperatuur warmtenet. De komende jaren komen daar zeker achtduizend huizen bij die nog gebouwd zullen worden.

Arnhem heeft in de wijk Schuytgraaf al ruim vierduizend nieuwbouwwoningen aangesloten en gaat hetzelfde doen met meer dan tweeduizend nog te bouwen huizen. Opvallend genoeg geeft de gemeente zelf toe dat dit niet duurzaam is. "Die hoge temperatuur is hier niet nodig", zegt de wethouder. Het hoge temperatuur warmtenet is de komende jaren eigenlijk harder nodig op andere plaatsen in de gemeente. "Woningen die al veel ouder zijn en moeilijker te isoleren, moeten van het gas af, net als de industrie. Dat zijn twee sectoren die straks juist die hoge temperatuur nodig hebben."

Maar de gemeente kan de plannen niet wijzigen vanwege een contract met warmteleverancier Vattenfall dat loopt sinds 2002. Het bedrijf heeft vastgelegd dat er een bepaald aantal huizen op het warmtenet moet worden aangesloten. Dat zijn de nieuwbouwhuizen in de wijk Schuytgraaf geworden.

Zie NOS journaal van 12 mei 2020 en Artikel Neprom (projectontwikkelaars):

Video 6 minuten: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2333681-nieuwbouw-aansluiten-op-heet-warmtenet-is-zeer-onverstandig.html 
Tekst op website: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333657-nieuwbouw-aansluiten-op-heet-warmtenet-is-zeer-onverstandig.html 
Zie ook: https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1505 

Zie ook: https://mobilisation.nl/index.php?id=5

Ook: https://stopvattenfall.nl/

 

Vattenfall geeft gas met foute informatie

Quote van Vattenfall: ‘Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas wordt gemaakt van natuurlijk afval zoals mest, gft-afval of maaisel van bermgras. En het raakt nooit op. Te mooi om waar te zijn? We vertellen je hoe het zit’. Van: https://www.vattenfall.nl/duurzame-energie/geef-gas-op-groen/groen-gas/

Hoe het echt zit: het is een leugen dat groen gas uit mest duurzaam zou zijn. De vee-industrie waar deze mest vandaan komt is zo onduurzaam als maar kan. Het gas komt deels uit bijgemengd veevoer. Zie: https://mobilisation.nl/index.php?id=8

En op gas koken? Vattenfall: huishoudens gaan over op elektrisch koken. Jullie lopen 40 jaar achter!

Biogas uit mest is dus helemaal niet groen, maar gewoon smerig en slecht voor het klimaat! Het is een poging van de agrarische sector om van de mest af te komen.

Maar wacht eens, Vattenfall is toch ook het bedrijf dat in één generatie fossielvrij wil zijn? Maar dan wel een mega houtstookinstallatie bouwen in Diemen die met roofhout gaat worden gestookt? Of is het die 400 miljoen subsidie die lonkt? Vattenfall, trek dat plan voor houtstook in Diemen in, anders zijn jullie groene aspiraties een grote leugen.

 

Kabinet: Sluit fossiele centrales zo snel mogelijk

Koop ze uit met het geld dat gereserveerd is voor perverse subsidies voor hout/biomassastook. Drie vliegen in één klap: (1) forse verlaging van CO2 uitstoot zodat Parijs-overeenkomst in zicht komt, (2) vermindering van stikstofemissie zodat overal woonhuizen kunnen gaan worden gebouwd, en (3) hiermee komt deels een einde aan immorele wijze van voldoen aan Parijs akkoord door elders in de wereld bossen te kappen. Waar wachten jullie nog langer op? 

 

Geen € 2 miljard subsidie voor CO2-opslag door fossiele bedrijven als Shell en Exxon

Vier industriebedrijven in Rotterdam, waaronder de fossiele bedrijven Shell en Exxon willen € 1,5 miljard subsidie om CO2 uit hun schoorsteen op te vangen om dit op te bergen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Echter, CO2-opvang en opslag is geen duurzame oplossing voor het klimaatprobleem. Voor dat bedrag gaat maar 10! procent van alle broeikasgassen in de Rotterdamse haven worden afgevangen. Net als houtstook weer een doodlopende weg om te komen tot een duurzame energievoorziening. En die raffinaderijen: bestaan die nog wel over 10 jaar? Onverstandig om daar nog belastinggeld aan uit te geven. Hopelijk steekt de Tweede Kamer hier een stokje voor.

 

Sluit alle kolen/houtstookcentrales

Sluit niet alleen de oude AMER/RWE-centrale maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales: RWE in Eemshaven én de beide kolen/houtstook/centrales in Rotterdam 

 

Houtstook is de lifeline aan het worden van de nog bestaande vier kolencentrales

Kolencentrales worden momenteel  omgebouwd naar houtstook/biomassacentrales waardoor de CO2-emissie in de eerstkomende decennia nog sterker zal gaan toenemen. Daarnaast leidt dit tot langer durende emissies van NOx, SO2, fijnstof, dioxines, zware metalen. Een totaal bedrag van €11,4 is gereserveerd voor deze ecologische waanzin. Vooraanstaande instanties als de KNAW en de EASAC (Euopese Academie van Wetenschappen) hebben hierover een scherp negatief advies uitgebracht. De EASAC betitelt de subsidies als "pervers".

Alle vier kolencentrales proberen maximaal over te gaan op hout en/of andere biomassastook. Op deze manier ontlopen ze de CO2-belasting, die afwezig is bij houtstook. Bovendien krijgen ze nog een boel subsidie toe. Daarvoor zijn miljarden gereserveerd. 

Op deze manier wordt de levensduur van deze fossiele bedrijven ook nog eens verlengd.  

MOB heeft procedures lopen tegen zowel de RWE-centrale in Eemshaven als de Amercentrale, die ook eigendom is van RWE. 

Regering, voer het Urgenda vonnis uit, sluit de kolencentrales en stop met subsidiering van houtstook!

U kunt ook wat doen: Neem geen stroom af van RWE/Essent omdat deze deels wordt opgewekt door het stoken van roofhout uit Baltische landen en USA/Canada.

Zie ook: https://mobilisation.nl/index.php?id=5

 

Sluit niet alleen de oude AMER/RWE-centrale maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales van RWE, Uniper en Engie (nu Riverstone) 

"Kolencentrales grootste bedreiging voor het klimaat"

Nederland heeft tegen beter weten in toegestaan dat er in de afgelopen 10 jaar vier nieuwe kolencentrales mochten worden bijgebouwd. Eén ervan is niet doorgegaan: dat betreft de geplande kolen vergassingsinstallatie van NUON in Eemshaven. Het niet doorgaan als kolencentrale was het gevolg van een door N&M/MOB/Greenpeace gevoerde juridische procedure. Helaas hebben we de bouw van de kolencentrales van RWE, Uniper en Engie (nu Riverstone) destijds niet kunnen  voorkomen.

Dit heeft geleid tot een toename van de CO2-emissie in Nederland. Dit ondanks het feit dat Nederland nu al in Europa onderaan bungelt waar het gaat om het percentage energie dat duurzaam is opgewekt.

Gevolgen van de RWE centrale voor de Waddenzee

De centrale van RWE/Essent, die in de Eemshaven op de rand van de wadden is gebouwd brengt schade toe de natuur. Het gaat hier om zowel het leven in de Waddenzee zelf als ook om de natuur op de eilanden in zowel de Nederlandse als de Duitse wadden. De grootste boosdoeners zijn de emissies van RWE van stikstof en kwik uit de schoorstenen, en kwik en andere zware metalen via het afvalwater. De stikstofemissie zal leiden tot een nog hogere stikstofdepositie op de nu toch al overbelaste natuurgebieden op de waddeneilanden. Ook de lozing van het giftige zware metaal kwik via de schoorstenen en het afvalwater van RWE zal negatieve gevolgen hebben voor de vissen, vogels en de zeehonden. Een deel van het kwik uit de schoorsteen zal ook verwaaien naar Noord-Europa. 

RWE heeft vergunning gekregen om goedkope vuile kolen te stoken met relatief hoge gehaltes van het giftige kwik. De vergunde kwikemissie uit de schoorsteen van RWE van 95 kg/jaar is na correctie voor het verschil in vermogen bijna driemaal zo hoog als de kwikemissie van de recent gesloten 30 jaar oude kolencentrale van Nijmegen! 

Onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen

Wij hebben de universiteit van Nijmegen (RUN) verzocht om een onafhankelijke studie uit te voeren naar de effecten van de vergunde kwiklozingen van RWE op de wadden. Uit de studie blijkt dat op dit moment bijvoorbeeld mosselen, vissen en vogels veel te hoge concentraties kwik in hun weefsel hebben opgeslagen in de vorm van het giftige methylkwik. Als RWE de vergunde kwikemissie opvult voegt RWE hieraan circa 2% toe zoals uit de modellering van de RUN blijkt.

Uit metingen van Rijkswaterstaat (RWS) blijkt met betrekking tot kwik het volgende:

 1. Volgens metingen van RWS over 2010-2012 scoort 80% van de mosselen boven de Nederlandse en EU Milieu Kwaliteits Norm (MKN) van 20 ug/kg nat gewicht met een spreiding tussen 15 en 270 ug/kg nat gewicht. Gemiddeld scoort de concentratie kwik ver boven de MKN.
 2. Van de bot scoort 100% ver boven de MKN norm.
 3. RWS meet ook kwik in eieren van de scholekster. Daarvan zat in 2012 90% boven de norm van 100 ug/kg nat (INBO 2011) met een max. van 240 ug/kg nat.
 4. RWS meet ook eieren van de visdief. Hiervan zaten in 2011/2012 alle waarden (100%) (soms ver) boven de drempelwaarde (zie RUN rapport) van 160 mg/kg nat met concentraties tot 594 mg/kg nat. 

Onderzoek heeft aangetoond dat verhoogde kwikgehaltes in de eieren van de visdief en de scholekster leiden tot problemen met het uitkomen van de eieren, misvormde embryos, en relatief hoge sterfte onder de kuikens. Het is dus niet verwonderlijk dat het slecht gaat met de scholekster en de visdief. De extra kwikemissie door de vuile kolen met relatief hoge kwikgehaltes van RWE zal deze situatie nog eens verergeren.

De Noordelijke provincies vinden de kwikverhoging in het voedsel van vissen en vogels geen probleem. Bovendien hebben ze aangegeven dat de meeste kwik van RWE veel verderop terecht komt (Duitse en Deense wadden en verderop) en daarmee geen probleem vormt voor de Nederlandse wadden. De genoemde overheden vinden het feit dat bijvoorbeeld zelfs poolberen te hoge kwikgehaltes in hun weefsel hebben hier ook geen punt van overweging.

Uit een verkenning van ons is gebleken dat RWE met bestaande technieken haar vergunde kwikemissie met 90% zou kunnen verminderen. RWE gaat hier echter niet toe over omdat de overheden de hoge kwikemissies hebben geaccepteerd. De vier overheden bagatelliseren ook de door Rijkswaterstaat gemeten kwikconcentraties in biota (mosselen, vis en vogels) zoals hierboven vermeld.

De Waddenzee is een knooppunt van de Oost-Atlantische vogeltrek met jaarlijks 10-12 miljoen neerstrijkende vogels. Die stijgen allemaal "verkwikt" weer op, helemaal gratis van RWE dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in haar vaandel voert.

Er zijn nog meer negatieve effecten, Zie daarvoor de documenten die u hieronder kunt downloaden.

Onze conclusie is dat zowel RWE als de vier overheden geen boodschap hebben aan een verslechtering van de ecologische toestand van de Waddenzee.

Overigens is de nieuwe kolencentrale van RWE totaal overbodig. Er is meer dan genoeg capaciteit. De investeringsbeslissing van Essent/RWE is gewoon erg onverstandig geweest.

Vaargeulverdieping van traject Eemshaven-Noorzee

RWE heeft vergunning gekregen van de Nederlandse overheid  om de vaargeul Eemshaven-Noordzee te verruimen en te verdiepen om aanvoer van steenkolen in Panamax schepen met een diepgang van 14 meter mogelijk te maken. Dit plan is als een apart project ingediend: de welbekende salami tactiek. Ook dit zal leiden tot  extra effecten op de Waddenzee. 

Wat kunt u doen? 

Heel veel. Het is heel belangrijk dat u RWE laat weten wat u van hun nieuwe zwaar vervuilende fossiele kolencentrale vindt!! Laat RWE weten dat u het niet accepteert dat RWE juist in Eemshaven vuile steenkolen stookt. U kunt nog meer doen door geen stroom meer af te nemen van Essent 

Centrales in Rijnmond

Vijf wetenschappers van B-Ware komen tot de volgende conclusies:

 • Bij de in het betrokken Nederlandse duingebied al langdurig voorkomende overschrijdingen van de kritische depositiewaarden kan wetenschappelijk worden hard gemaakt dat er blijvend verlies van (kenmerkende) biodiversiteit en de kwaliteit van het habitat optreedt in verschillende kenmerkende habitattypen;
 • Wetenschappelijk gezien is niet uit te sluiten dat de gecumuleerde extra N-depositie voor habitattype H2130 (Grijze Duinen), H2150 (Kustheide) en, mogelijk, H2180 (Droge bossen), ondanks de in de PB genoemde herstelmaatregelen, tot negatieve gevolgen leidt in de betrokken Natura 2000-gebieden;
 • Het is te verwachten dat nog vele jaren extra hoge deposities boven de KDW zullen blijven bestaan ondanks extra beheer voor de gevoelige duinhabitats en zal leiden tot nog meer verlies van kenmerkende planten- en diersoorten of zelfs definitief verlies van het habitat, terwijl bij verlaging van de ADW tot KDW de kansen op echt duurzaam herstel, met name na eenmalig uitgevoerde  herstelmaatregelen, veel groter zijn.
 • Uit dit alles moet geconcludeerd worden dat de negatieve effecten van nog extra cumulatieve N-depositie voor een aantal belangrijke duinhabitats zijn onderschat. 

Het rapport laat zien dat je met herstelmaatregelen wel iets kunt doen maar het is een illusie om te denken dat veel tot nu toe al veel te zwaar met stikstof belaste natuur dit nog wel enkele decennia zou kunnen verdragen. 

Documenten


 1. Zienswijze MER 
 2. Effecten van verhoogde stikstofdepositie door twee nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld?
 3. Rapport cumulatie toets
 4. Alarmbrief over te hoge kwikconcentraties in vis in Waddenzee
 5. Rapport Borkum over kwik in Waddenzee
 6. RWE verergert kwikprobleem in de Waddenzee
 7. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3589870/2014/02/04/Duits-protest-tegen-kolencentrale.dhtml
 8. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3582253/2014/01/23/Veel-kwik-in-Waddenzee-door-kolencentrale-Essent.dhtml

Lees meer

Deze pagina is 77119 keer bekeken!

 

MOB stelt beroep in tegen omgevingsvergunning biomassacentrale Sabic Bergen op Zoom

MOB sleept de provincie Noord-Brabant voor de rechter. De milieuorganisatie heeft beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning (Wabo-vergunning) van de nieuwe biomassacentrale van Sabic te Bergen op Zoom.

Ongekend grote latente stikstofruimte
Sabic was al langer berucht om de grote hoeveelheid ‘latente stikstofruimte’. Dat is de ruimte tussen de werkelijke stikstofuitstoot en een te ruime berekening van de stikstofuitstoot in de natuurvergunning. Dit probleem ontstaat bij industriële bedrijven omdat omgevingsdiensten geen grip krijgen op de vele vergunningen vol complexe berekeningen. Sabic heeft op basis van berekeningen uit de jaren ’80 en ’90 een latente ruimte van 86%, en dat is ongekend groot.

Omzeiling stikstofregels
In de Wabo-vergunning heeft de provincie een nieuwe truc bedacht om de strenge stikstofregels te omzeilen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) was eerder bezig met een traject om de oude vergunningen te actualiseren. Daarbij zou onvermijdelijk het grootste deel van de latente ruimte verdwijnen. Dat traject heeft de provincie op slinkse wijze stilgelegd, om eerst nog de biomassacentrale te vergunnen. En dat is in strijd met de wet, zo betoogt MOB in haar beroepschrift.

Slechte samenwerking omgevingsdiensten
MOB hekelt tevens de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Brabant. Waar de OMWB verantwoordelijk is voor deze Wabo-vergunning, wordt de natuurvergunning behandeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord. Deze omgevingsdiensten werken nauwelijks samen, waardoor de omgevingsdienst die voor natuurbescherming verantwoordelijk is, geen zicht heeft op latente ruimte in de milieuvergunning. MOB betoogt onder verwijzing naar Europese regels dat een dergelijke gescheiden werkverdeling voor complexe bedrijven niet mag.

Verergering klimaatcrisis door biomassastook
De biomassacentrale van Sabic komt mogelijk in een lange rij biomassacentrales die door MOB werd tegengehouden. MOB is van mening dat biomassaverbranding de klimaatcrisis verergert. De CO2-uitstoot per opgewekte energie-eenheid is hoger dan die van kolen. Indien aanplant van nieuwe bomen (überhaupt) plaatsvindt, duurt het nog 50 tot 100 jaar voordat de CO2 door hergroei weer volledig is vastgelegd. Dit past niet in de tijdsperiode die is gesteld in klimaatdoelen, 55% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal in 2050. Opwek van energie door biomassaverbranding is gezien deze tijdspanne geen hernieuwbare energie.

Verder verlies biodiversiteit en koolstofopslag
Een tweede groot bezwaar is de winning van biomassa (houtpellets) door kaalkap van bossen. Zo vindt systematische kaalkap van bossen voor houtpellets onder meer plaats in de Baltische Staten en het zuid-oosten van de Verenigde Staten[1]. Dit is desastreus voor de biodiversiteit en opslag van koolstof door bossen. Houtpellets voor de nieuwe centrale van Sabic (ca 175.000 ton/ jaar) dienen geïmporteerd te worden, aangezien lokaal gewonnen hout uit Nederland niet meer beschikbaar is.
Biomassaverbranding leidt ook tot luchtemissies waaronder fijn stof. Het RIVM heeft aangegeven dat houtstook en biomassaverbranding dient te worden beëindigd om de nieuwe aanbevolen luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen[2].

[1] Zie ook de recente onthulling van de New York Times over houtpellets gewonnen door kaalkap in Roemenië. https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/07/world/europe/eu-logging-wood-pellets.html

[2] https://www.rivm.nl/publicaties/inventarisatie-van-benodigde-maatregelen-om-who-advieswaarden-voor-luchtkwaliteit : “De maatregelen zouden dan zowel voor Nederland als de rest van Europa moeten gelden. Zo zou een volledig verbod op houtstook nodig zijn, net als minder veehouderij, en minder vliegverkeer. Ook zouden bestaande industriële bedrijven moeten overschakelen op de schoonste technologie, zodat zij minder luchtvervuilende stoffen uitstoten.”

 

Ervaringen met CO2-afvangst in Canada zien er niet goed uit

De CO2-afvangst van de zeven jaar oude installatie bedroeg in 2021 minder dan 37% van het officiële streefcijfer van 90%. In totaal voorkwam de CO2-afvangapparatuur van eenheid 3 van de centrale dat in de afgelopen 12 maanden 442 126 ton koolstof in de atmosfeer werd gespuwd. Dat is minder dan de helft van de 1 miljoen ton die de Boundary Dam Power Station jaarlijks kan opvangen en verwerken voor verbeterde oliewinning in nabijgelegen productievelden.

SaskPower heeft de technologie van 1,5 miljard dollar geïnstalleerd, samen met andere aanpassingen aan zijn 672 MW kolengestookte centrale, in de hoop de levensduur ervan met nog eens 30 jaar te verlengen. Op deze manier wordt in de VS geprobeerd om met soortgelijke projecten in verouderende kolencentrales om ze draaiende te houden.

Zie hier

 

Provincie Noord-Brabant maakt een diepe buiging voor fossiele reus RWE

Provincie Noord-Brabant haalt het onderste uit de kan om fossiele kolen/houtstook door RWE in Geertruidenberg overeind te houden. Hier besteedt de provincie dus bakken belastinggeld aan. Kun je moreel nog verder zinken als provinciaal bestuur?

Zie de link en huiver. De provincie geeft bakken geld aan de landsadvocaat, waarvan bekend is dat deze verschillende overheden financieel heeft getild.

Een goede uitleg van de uitspraak vind je hier. 

Zie ook artikel in VK.

 

RWE-Geertruidenberg (Amercentrale) moet bijstook van hout terugbrengen 

MOB heeft de volgende verzoeken ingediend:

Verzoek tot handhaving

De vernietigde natuurvergunning maakte het mogelijk om de hoeveelheid houtstook te verhogen. De vernietiging van de vergunning heeft tot gevolg dat in 2021 geenhout mag worden bijgestookt.

Wij verzoeken de provincie om:

 • erop toe te zien dat de bijstook van hout de rest van 2021 met onmiddellijke ingang wordt stilgelegd.
 • erop toe te zien dat de bijstook in 2022 wordt beperkt tot hetgeen in 2011 is vergund.
 • ons een kopie te doen toekomen van stukken waaruit blijkt hoeveel er in 2021 aan hout is bijgestookt.

Verzoek tot actualisatie van oude natuurvergunning van 2011

Wellicht ten overvloede verzoeken wij de provincie om onder andere het aan AC8, en andere niet meer via het Wabospoor vergunde installaties, uit de natuurvergunning te schrappen evenals de vermeende vergunde ammoniakemissie van 176 ton/jaar, die nooit heeft bestaan en technisch ook niet mogelijk is.

 

Natuurvergunning van RWE-Geertruidenberg (Amercentrale) vernietigd door rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank is vernietigend over het nationale stikstofbeleid en noemt dit “dweilen met de kraan open”

De Rechtbank stelt dat de nieuwe Wet Stikstofvermindering en Natuurherstel dweilen met de kraan open. Dit is precies het standpunt dat MOB sinds de nieuwe wet onophoudelijk heeft gecommuniceerd naar LNV.  De Rechtbank doet zelfs een aanbeveling aan het kabinet om artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming aan te passen omdat dit ook “de nodige rompslomp” kan voorkomen.

De Rechtbank hekelt in haar uitspraak niet alleen het landelijke stikstofbeleid maar ook het Brabantse beleid in die zin dat de provincie niet door kan gaan met het vergunnen op basis van heel grote latente ruimte in natuurvergunningen.

Na ruim meer dan 1 jaar na de zitting heeft de Rechtbank twee besluiten vernietigd:

 1. Weigering tot gedeeltelijke intrekking van natuurvergunning.
 2. Vernietiging van de natuurvergunning die het mogelijk maakte om de hoeveelheid houtstook te verhogen naar 100% biomassa: 2.500 kton/jaar.

Gevolgen:

 1. De provincie dient alsnog de latente ruimte in de oude natuurvergunning te schrappen;
 2. RWE moet met onmiddellijke ingang de bijstook van hout terugbrengen tot de in 2011 vergunde bijstook;
 3. De uitspraak zet een verdere rem op “salderen” van oude niet gebruikte rechten om nieuwe vergunningen te verlenen.

Enkele relevante overwegingen van de Rechtbank:

 1. Als gevolg van de wetswijziging van de Wet natuurbescherming van 1 januari 2020 kan eerder vergunde maar niet langer gebruikte ruimte door het bedrijf in de toekomst "lukraak worden ingezet” zonder dat de gevolgen hiervan worden beoordeeld. Dit is nou precies wat de provincie Noord-Brabant tot kunst heeft verheven. Dit mag dus niet meer.
 2. De Rechtbank begrijpt niet waarom de provincie de natuurvergunning voor wat betreft de oude eenheid AC8 (sinds 2017 is alleen AC9 nog in werking) niet in 2017 al heeft ingetrokken.
 3. De emissies van de centrale heeft invloed op bijna alle Nederlandse Natura 2000-gebieden.
 4. Er mag niet tot in het oneindige worden gesaldeerd met emissieruimte die in het verleden nooit passend is beoordeeld.

"Dweilen met de kraan open", zo oordeelt de rechtbank in Den Bosch woensdag over de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Dat gebeurde in een baanbrekend vonnis, waarin de vergunning van de Amercentrale werd vernietigd.

De rechter vindt het onwenselijk dat de wet het mogelijk maakt dat ooit vergunde stikstofrechten "lukraak" worden ingezet, en dat was het geval bij de Amercentrale. De provincie Noord-Brabant krijgt zes maanden de tijd om tot een nieuw besluit te komen. In de tussentijd mag de centrale maar beperkt biomassa verstoken.

Zie: https://www.nu.nl/binnenland/6172107/rechtbank-kraakt-nationaal-stikstofbeleid-in-besluit-over-amercentrale.html

 

Doe RWE/Essent in de ban vanwege houtstook die leidt tot ecocide

Van 25 oktober 2021 dateert ons beroepschrift met betrekking tot de vergunning van RWE om het aandeel houtstook te verhogen van 15 naar 30%. Dit zal gaan leiden tot nog meer kaalkap van Europese en Amerikaanse bossen. In Duitsland stookt dit smerige bedrijf deels nog op bruinkool. Zie ons beroepschrift dat we samen met de Duitse organisatie Saubere Luft hebben ingediend.

Wat kunt u doen? Stop met stroom afnemen van Essent en andere bedrijven die energie uit houtstook in hun pakket hebben en steun ons in de juridische procedures. 

 

Hoog tijd dat kolenboeren RWE, Uniper en Riverstone een toontje lager gaan zingen

 In het verleden zijn door de achtereenvolgende kabinetten Rutte miljarden subsidies voor houtstook toegekend aan de kolencentrales RWE, Uniper en Riverstone ondanks dat dit leidt tot bosvernietiging op grote schaal, in combinatie met een vergroting van de CO2 emissie, en vandaar een versnelling van de opwarming van de aarde.  

Daar bovenop eisen alle Nederlandse kolenstokers nu ook nog eens miljarden euro’s van de staat omdat ze vanaf 2030 geen kolen meer zullen mogen stoken. Dit ondanks het gegeven dat de belastingbetaler al miljarden betaalt voor het stoken van hout in de centrales. In plaats van een enorme boete vanwege klimaatverandering, die hier eerder van toepassing zou zijn, eisen deze bedrijven miljarden euro’s compensatie.

MOB is daarom in 2018 gestart met een offensief tegen de RWE centrale in die zin dat MOB de eerder verleende natuurvergunning aanvecht. Juridisch is dat mogelijk via de Wet natuurbescherming, maar ook de Habitatrichtlijn geeft daarvoor handvaten.  De provincie Groningen weigerde de natuurvergunning van RWE in te trekken, waarop dit besluit bij de rechter is aangevochten. Bij uitspraak van 19 april 2021 is de provincie in het ongelijk gesteld. Zogenaamd “onherroepelijke natuurvergunningen” kunnen wel degelijk alsnog worden ingetrokken. De provincie moet nu dus opnieuw een afweging maken en daarop een nieuw besluit nemen. De rechter heeft daarbij bepaald dat als de RWE-vergunning niet gaat worden ingetrokken de provincie moet laten zien hoe ze de nu bestaande veel te hoge stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Groningen dan wel wil gaan oplossen. Ook heeft de rechter bepaald dat de provincies Friesland een Drenthe een dergelijke afweging moeten gaan maken voor hun provincies. De uitspraak van 19 april 2021 vindt u hier.

In vervolg hierop is op 28 april 2021 een vergelijkbaar verzoek tot intrekking van de natuurvergunningen van de centrales van Uniper en Riverstone ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Dit verzoek vindt u hier.

Deze procedures verzwakken de onderhandelingspositie van de kolenboeren in de bovengenoemde miljarden claims. Wordt vervolgd.

 

 

Actueel: Overstapcampagne: Stap over naar biomassavrije energieleverancier

Essent/RWE ontvangt meer dan € 2 miljard aan subsidies voor houtstook en eist nu € 1,4 miljard extra om te stoppen met steenkool stoken. Dit gaat alle perken te buiten. Vattenfall wil in Diemen nog steeds het grootste bomencrematorium van Nederland bouwen.

U kunt laten zien dat wij dit soort bedrijven in Nederland liever kwijt dan rijk zijn. U kunt dat laten zien door Vattenfall en Essent te boycotten als leverancier, zie overstapcampagne op: https://www.the-fab.org/index.html#overstapcampagne voor suggesties.

  

Aangifte bij het Openbaar Ministerie met verzoek tot vervolging van Vattenfall wegens gesjoemel met aanvraag voor vergunning biomassacentrale c.q. bomencrematorium in Diemen

Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij zijn, tenminste dat beweert het bedrijf in haar reclame. Nederland wordt overspoeld met reclame hierover. Desondanks wil het bedrijf per 1 juli 2024 in Diemen ook een grote houtgestookte centrale van 120 MW in werking hebben. Dit is evident tegenstrijdig.

Deze reclamecampagne is overigens niet overbodig omdat Vattenfall in de afgelopen jaren een bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd met onder andere: gesjoemel met rekeningen, onwettige colportage praktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Hier zou dan grootschalige bosvernietiging nog bij gaan komen.

Vattenfall heeft met de vergunningaanvraag c.q. de m.e.r.-beoordelingsnotitie gesjoemeld en/of mogelijk fraude en/of valsheid in geschrifte gepleegd. Er zijn genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten naar fraude. Immers, Vattenfall is een professioneel bedrijf met ervaring met houtstook waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat zij op de hoogte is c.q. dient te zijn van cruciale onjuistheden/ onvolledigheden in de m.e.r.-beoordelingsnotitie. Dit geldt ook voor het bureau RHDHV dat de notitie in opdracht van Nuon heeft opgesteld. Uit de aangifte:

Verzoek aan O.M.

Wij verzoeken u om Vattenfall te vervolgen voor de door het bedrijf in de “m.e.r.-   beoordelingsnotitie biomassaketel Nuon”  verzwegen emissies van kwik en dioxinen en furanen, die aan de basis ligt aan de afgegeven vvgb, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning. Of de misleiding met betrekking tot stikstofdepositie ook als fraude moet worden beschouwd laten we aan het oordeel van het O.M. over. Dat geldt ook voor de vraag of het dreigen met een claim van € 300 miljoen naar de gemeente Diemen, als de vereiste "verklaring van geen bedenkingen" niet zou worden afgegeven, als chantage moet worden beschouwd.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen hebben gefaald in de procedure door geen volledig MER te verlangen en alle benodigde vergunningen te verlenen. Is dit incompetentie of bewust wegkijken? Dat is de vraag. Beide opties zijn even schrijnend als onthutsend.   

Hier de aangifte zoals op 28 januari 2021 is ingediend.

 

Zittingen over vergunningen van grootste Nederlandse houtstookcentrale van Vattenfall in Diemen

Zeg je energieabonnement bij Vattenfall op!

Vattenfall is het bedrijf dat in één generatie de bossen in de Baltische landen in een nieuw te bouwen centrale in Diemen wil gaan opstoken zodat Amsterdammers en IJburgers er in de winter warmpjes bijzitten.

Het bedrijf gaat in Diemen een biomassacentrale bouwen met een geraamde investering van € 6? miljoen en een toegezegde subsidie van circa € 400 miljoen. Tel uit de winst voor Vattenfall dan wel te verstaan.

Het project leidt lokaal tot een verslechtering van de toch al niet goede luchtkwaliteit in Diemen en omgeving, én tevens tot een toename van stikstofdepositie evenals van kwik en dioxinen en furanen op Natura 2000-gebieden, zoals uit nagekomen stukken blijkt. Ook de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden als het Naardermeer neemt verder toe als gevolg van de geplande vervanging van gasstook door houtstook.  Daar komen de deposities als gevolg van 54.000 kg aan verzurende stoffen (SO2, HCl en HF) nog bij. Deze komen niet vrij bij gasstook.

Elders op de wereld leidt grootschalige houtstook tot ontbossing en verlies van biodiversiteit. Gezien de klimaatambities van Vattenfall is dit een project dat het bedrijf onwaardig is.

Conclusie: kassa voor Vattenfall, verder alleen maar verliezers: omwonenden, Naardermeer en andere Natura 2000-gebieden, bossen inclusief heel veel dieren in Baltische landen, en ook het klimaat: de aarde warmt alleen nog maar sneller op.

Maandag 1 februari zijn er twee rechtszaken over de vergunningen naar aanleiding van beroepen van MOB. Vattenfall heeft dure advocaten en "experts" ingehuurd die voor veel geld wel willen beweren dat dit een goed project is, tegen beter weten in. Ook hier is duidelijk sprake van "intellectuele prostitutie". 

De provincie, die de vergunningen heeft verleend, vindt realisatie van het project zo belangrijk dat de peperdure landsadvocaat is ingehuurd om de vergunningen te verdedigen, betaald van belastinggelden van burgers waarvan 90% tegen houtstook is.   

Laat Vattenfall weten wat je hiervan vindt via WhatsApp naar +31208920230.

Of nog beter: zeg je energie abonnement op bij Vattenfall met de reden dat je vertrekt:

https://www.123opzeggen.nl/wonen/vattenfall/opzeggen?gclid=EAIaIQobChMIkPqLiNjr7QIVmKl3Ch20Twt2EAAYAiAAEgLFL_D_BwE

Zie ook ons Persbericht van 2 juli 2019

Hieruit: 'Nuon/Vattenfall wil een houtgestookte biomassacentrale in Diemen gaan bouwen en betaalt de gemeente gedurende 10 jaar € 100.000 per jaar als de gemeente meewerkt en een “verklaring van geen bedenkingen” afgeeft. Het aanbod om dit bedrag jaarlijks te storten in een regionaal fonds is kennelijk nodig als “glijmiddel” om de vergunningprocedure vlot te laten verlopen. Doet de gemeente dat niet dan dreigt er volgens wethouder Lex Scholten een financiële claim van Nuon/Vattenfall naar de gemeente van € 300 miljoen als gevolg van het mislopen van SDE-subsidie. De gemeenteraad (dus niet het college) is bevoegd om deze verklaring af te geven. Het college zet de raad onder zware druk om de verklaring af te geven. Daarmee is dan voor de provincie de weg vrij om de door Nuon/Vattenfall vurig gewenste ver gunningen af te geven. 

Zie ook ook onze Nadere memorie van 18 januari 2021 voor de rechtbankzitting van 1 februari 2021

Zie ook: https://stopvattenfall.nl/

 

Burgers van Diemen, Amsterdam en heel Nederland: boycot elektriciteit en warmte van Vattenfall

Helaas heeft Vattenfall besloten om de bouw van haar mega biomassacentrale op houtstook van 120 MWth in Diemen toch door te zetten. Dat betekent verdergaande grootschalige boskap in de Baltische landen en USA/Canada.

Maar wacht even: Vattenfall wil toch binnen één generatie fossielvrij zijn? Desondanks wil het bedrijf de centrale per 1 juli 2024 in werking hebben. Hoe valt dat te rijmen? Dat is dan toch een grove leugen?

Oh ja, waar kennen we Vattenfall ook al weer van? Inderdaad: van gesjoemel met rekeningen, onwettige colportage praktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar kan grootschalige bosvernieling nog wel bij. Past wel.

Heel recent: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klanten-claimen-miljoenen-terug-van-energiebedrijf-vattenfall-voor-jarenlang-te-hoge-stroomrekening/

Ook: ’Personeel Vattenfall bevestigt gesjoemel met kosten zakelijke klant’: https://www.telegraaf.nl/financieel/1218572606/personeel-vattenfall-bevestigt-gesjoemel-met-kosten-zakelijke-klant

Ook van 2020:

https://www.ad.nl/binnenland/oud-medewerkers-vattenfall-over-wangedrag-elke-dag-ruzies-en-bedreigingen~a7b87dcb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 https://www.ad.nl/binnenland/nuon-verkoper-ik-ben-een-oplichter~ac5172b1/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klanten-claimen-miljoenen-terug-van-energiebedrijf-vattenfall-voor-jarenlang-te-hoge-stroomrekening/

Zie brief van Vattenfall aan de Rechtbank van 3 december 2020

Oproep: Boycot energie van Vattenfall en stop Vattenfalls megabiomassacentrale Diemen

 

Vattenfall werkt energietransitie tegen door te eisen dat ook nieuwe huizen op warmtenet van Vattenfall moeten worden aangesloten. Dit gebeurt in onder meer Amsterdam, Arnhem, Nijmegen

Nieuwe huizen moet je energieneutraal bouwen zonder aansluiting op het warmtenet. Aansluiting van nieuwe huizen op het warmtenet hoogst onverstandig voor alle partijen, inclusief het milieu. Het drijft bewoners op onnodig hoge kosten De enige die profiteert is Vattenfall. Bewoners rest niet anders dan de komende decennia teveel te betalen voor warmte.

"We creëren nieuwe problemen voor de toekomst", zegt hoogleraar duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen (TU Delft). "Als we deze hoge temperatuur warmtenetten uitrollen in nieuwbouwwijken dan weet je bijna zeker dat de oude wijken niet meer aangesloten worden op een warmtenet."

De NEPROM is tegen verplichte aansluiting op het warmtenet:“Nieuwbouwhuizen zijn juist goed geïsoleerd en hebben nauwelijks zo'n hoge temperatuur warmte nodig.” 

Toch sluiten gemeenten die benaderd zijn door Nieuwsuur tot nu toe al ruim zestigduizend nieuwbouwhuizen aan, en daar zullen de komende jaren nog zeker tienduizenden bijkomen. De gemeente Nijmegen heeft al bijna zesduizend nieuwbouwhuizen aangesloten op het hoge temperatuur warmtenet. De komende jaren komen daar zeker achtduizend huizen bij die nog gebouwd zullen worden.

Arnhem heeft in de wijk Schuytgraaf al ruim vierduizend nieuwbouwwoningen aangesloten en gaat hetzelfde doen met meer dan tweeduizend nog te bouwen huizen. Opvallend genoeg geeft de gemeente zelf toe dat dit niet duurzaam is. "Die hoge temperatuur is hier niet nodig", zegt de wethouder. Het hoge temperatuur warmtenet is de komende jaren eigenlijk harder nodig op andere plaatsen in de gemeente. "Woningen die al veel ouder zijn en moeilijker te isoleren, moeten van het gas af, net als de industrie. Dat zijn twee sectoren die straks juist die hoge temperatuur nodig hebben."

Maar de gemeente kan de plannen niet wijzigen vanwege een contract met warmteleverancier Vattenfall dat loopt sinds 2002. Het bedrijf heeft vastgelegd dat er een bepaald aantal huizen op het warmtenet moet worden aangesloten. Dat zijn de nieuwbouwhuizen in de wijk Schuytgraaf geworden.

Zie NOS journaal van 12 mei 2020 en Artikel Neprom (projectontwikkelaars):

Video 6 minuten: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2333681-nieuwbouw-aansluiten-op-heet-warmtenet-is-zeer-onverstandig.html 
Tekst op website: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333657-nieuwbouw-aansluiten-op-heet-warmtenet-is-zeer-onverstandig.html 
Zie ook: https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1505 

Zie ook: https://mobilisation.nl/index.php?id=5

Ook: https://stopvattenfall.nl/

 

Vattenfall geeft gas met foute informatie

Quote van Vattenfall: ‘Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas wordt gemaakt van natuurlijk afval zoals mest, gft-afval of maaisel van bermgras. En het raakt nooit op. Te mooi om waar te zijn? We vertellen je hoe het zit’. Van: https://www.vattenfall.nl/duurzame-energie/geef-gas-op-groen/groen-gas/

Hoe het echt zit: het is een leugen dat groen gas uit mest duurzaam zou zijn. De vee-industrie waar deze mest vandaan komt is zo onduurzaam als maar kan. Het gas komt deels uit bijgemengd veevoer. Zie: https://mobilisation.nl/index.php?id=8

En op gas koken? Vattenfall: huishoudens gaan over op elektrisch koken. Jullie lopen 40 jaar achter!

Biogas uit mest is dus helemaal niet groen, maar gewoon smerig en slecht voor het klimaat! Het is een poging van de agrarische sector om van de mest af te komen.

Maar wacht eens, Vattenfall is toch ook het bedrijf dat in één generatie fossielvrij wil zijn? Maar dan wel een mega houtstookinstallatie bouwen in Diemen die met roofhout gaat worden gestookt? Of is het die 400 miljoen subsidie die lonkt? Vattenfall, trek dat plan voor houtstook in Diemen in, anders zijn jullie groene aspiraties een grote leugen.

 

Kabinet: Sluit fossiele centrales zo snel mogelijk

Koop ze uit met het geld dat gereserveerd is voor perverse subsidies voor hout/biomassastook. Drie vliegen in één klap: (1) forse verlaging van CO2 uitstoot zodat Parijs-overeenkomst in zicht komt, (2) vermindering van stikstofemissie zodat overal woonhuizen kunnen gaan worden gebouwd, en (3) hiermee komt deels een einde aan immorele wijze van voldoen aan Parijs akkoord door elders in de wereld bossen te kappen. Waar wachten jullie nog langer op? 

 

Geen € 2 miljard subsidie voor CO2-opslag door fossiele bedrijven als Shell en Exxon

Vier industriebedrijven in Rotterdam, waaronder de fossiele bedrijven Shell en Exxon willen € 1,5 miljard subsidie om CO2 uit hun schoorsteen op te vangen om dit op te bergen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Echter, CO2-opvang en opslag is geen duurzame oplossing voor het klimaatprobleem. Voor dat bedrag gaat maar 10! procent van alle broeikasgassen in de Rotterdamse haven worden afgevangen. Net als houtstook weer een doodlopende weg om te komen tot een duurzame energievoorziening. En die raffinaderijen: bestaan die nog wel over 10 jaar? Onverstandig om daar nog belastinggeld aan uit te geven. Hopelijk steekt de Tweede Kamer hier een stokje voor.

 

Sluit alle kolen/houtstookcentrales

Sluit niet alleen de oude AMER/RWE-centrale maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales: RWE in Eemshaven én de beide kolen/houtstook/centrales in Rotterdam 

 

Houtstook is de lifeline aan het worden van de nog bestaande vier kolencentrales

Kolencentrales worden momenteel  omgebouwd naar houtstook/biomassacentrales waardoor de CO2-emissie in de eerstkomende decennia nog sterker zal gaan toenemen. Daarnaast leidt dit tot langer durende emissies van NOx, SO2, fijnstof, dioxines, zware metalen. Een totaal bedrag van €11,4 is gereserveerd voor deze ecologische waanzin. Vooraanstaande instanties als de KNAW en de EASAC (Euopese Academie van Wetenschappen) hebben hierover een scherp negatief advies uitgebracht. De EASAC betitelt de subsidies als "pervers".

Alle vier kolencentrales proberen maximaal over te gaan op hout en/of andere biomassastook. Op deze manier ontlopen ze de CO2-belasting, die afwezig is bij houtstook. Bovendien krijgen ze nog een boel subsidie toe. Daarvoor zijn miljarden gereserveerd. 

Op deze manier wordt de levensduur van deze fossiele bedrijven ook nog eens verlengd.  

MOB heeft procedures lopen tegen zowel de RWE-centrale in Eemshaven als de Amercentrale, die ook eigendom is van RWE. 

Regering, voer het Urgenda vonnis uit, sluit de kolencentrales en stop met subsidiering van houtstook!

U kunt ook wat doen: Neem geen stroom af van RWE/Essent omdat deze deels wordt opgewekt door het stoken van roofhout uit Baltische landen en USA/Canada.

Zie ook: https://mobilisation.nl/index.php?id=5

 

Sluit niet alleen de oude AMER/RWE-centrale maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales van RWE, Uniper en Engie (nu Riverstone) 

"Kolencentrales grootste bedreiging voor het klimaat"

Nederland heeft tegen beter weten in toegestaan dat er in de afgelopen 10 jaar vier nieuwe kolencentrales mochten worden bijgebouwd. Eén ervan is niet doorgegaan: dat betreft de geplande kolen vergassingsinstallatie van NUON in Eemshaven. Het niet doorgaan als kolencentrale was het gevolg van een door N&M/MOB/Greenpeace gevoerde juridische procedure. Helaas hebben we de bouw van de kolencentrales van RWE, Uniper en Engie (nu Riverstone) destijds niet kunnen  voorkomen.

Dit heeft geleid tot een toename van de CO2-emissie in Nederland. Dit ondanks het feit dat Nederland nu al in Europa onderaan bungelt waar het gaat om het percentage energie dat duurzaam is opgewekt.

Gevolgen van de RWE centrale voor de Waddenzee

De centrale van RWE/Essent, die in de Eemshaven op de rand van de wadden is gebouwd brengt schade toe de natuur. Het gaat hier om zowel het leven in de Waddenzee zelf als ook om de natuur op de eilanden in zowel de Nederlandse als de Duitse wadden. De grootste boosdoeners zijn de emissies van RWE van stikstof en kwik uit de schoorstenen, en kwik en andere zware metalen via het afvalwater. De stikstofemissie zal leiden tot een nog hogere stikstofdepositie op de nu toch al overbelaste natuurgebieden op de waddeneilanden. Ook de lozing van het giftige zware metaal kwik via de schoorstenen en het afvalwater van RWE zal negatieve gevolgen hebben voor de vissen, vogels en de zeehonden. Een deel van het kwik uit de schoorsteen zal ook verwaaien naar Noord-Europa. 

RWE heeft vergunning gekregen om goedkope vuile kolen te stoken met relatief hoge gehaltes van het giftige kwik. De vergunde kwikemissie uit de schoorsteen van RWE van 95 kg/jaar is na correctie voor het verschil in vermogen bijna driemaal zo hoog als de kwikemissie van de recent gesloten 30 jaar oude kolencentrale van Nijmegen! 

Onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen

Wij hebben de universiteit van Nijmegen (RUN) verzocht om een onafhankelijke studie uit te voeren naar de effecten van de vergunde kwiklozingen van RWE op de wadden. Uit de studie blijkt dat op dit moment bijvoorbeeld mosselen, vissen en vogels veel te hoge concentraties kwik in hun weefsel hebben opgeslagen in de vorm van het giftige methylkwik. Als RWE de vergunde kwikemissie opvult voegt RWE hieraan circa 2% toe zoals uit de modellering van de RUN blijkt.

Uit metingen van Rijkswaterstaat (RWS) blijkt met betrekking tot kwik het volgende:

 1. Volgens metingen van RWS over 2010-2012 scoort 80% van de mosselen boven de Nederlandse en EU Milieu Kwaliteits Norm (MKN) van 20 ug/kg nat gewicht met een spreiding tussen 15 en 270 ug/kg nat gewicht. Gemiddeld scoort de concentratie kwik ver boven de MKN.
 2. Van de bot scoort 100% ver boven de MKN norm.
 3. RWS meet ook kwik in eieren van de scholekster. Daarvan zat in 2012 90% boven de norm van 100 ug/kg nat (INBO 2011) met een max. van 240 ug/kg nat.
 4. RWS meet ook eieren van de visdief. Hiervan zaten in 2011/2012 alle waarden (100%) (soms ver) boven de drempelwaarde (zie RUN rapport) van 160 mg/kg nat met concentraties tot 594 mg/kg nat. 

Onderzoek heeft aangetoond dat verhoogde kwikgehaltes in de eieren van de visdief en de scholekster leiden tot problemen met het uitkomen van de eieren, misvormde embryos, en relatief hoge sterfte onder de kuikens. Het is dus niet verwonderlijk dat het slecht gaat met de scholekster en de visdief. De extra kwikemissie door de vuile kolen met relatief hoge kwikgehaltes van RWE zal deze situatie nog eens verergeren.

De Noordelijke provincies vinden de kwikverhoging in het voedsel van vissen en vogels geen probleem. Bovendien hebben ze aangegeven dat de meeste kwik van RWE veel verderop terecht komt (Duitse en Deense wadden en verderop) en daarmee geen probleem vormt voor de Nederlandse wadden. De genoemde overheden vinden het feit dat bijvoorbeeld zelfs poolberen te hoge kwikgehaltes in hun weefsel hebben hier ook geen punt van overweging.

Uit een verkenning van ons is gebleken dat RWE met bestaande technieken haar vergunde kwikemissie met 90% zou kunnen verminderen. RWE gaat hier echter niet toe over omdat de overheden de hoge kwikemissies hebben geaccepteerd. De vier overheden bagatelliseren ook de door Rijkswaterstaat gemeten kwikconcentraties in biota (mosselen, vis en vogels) zoals hierboven vermeld.

De Waddenzee is een knooppunt van de Oost-Atlantische vogeltrek met jaarlijks 10-12 miljoen neerstrijkende vogels. Die stijgen allemaal "verkwikt" weer op, helemaal gratis van RWE dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in haar vaandel voert.

Er zijn nog meer negatieve effecten, Zie daarvoor de documenten die u hieronder kunt downloaden.

Onze conclusie is dat zowel RWE als de vier overheden geen boodschap hebben aan een verslechtering van de ecologische toestand van de Waddenzee.

Overigens is de nieuwe kolencentrale van RWE totaal overbodig. Er is meer dan genoeg capaciteit. De investeringsbeslissing van Essent/RWE is gewoon erg onverstandig geweest.

Vaargeulverdieping van traject Eemshaven-Noorzee

RWE heeft vergunning gekregen van de Nederlandse overheid  om de vaargeul Eemshaven-Noordzee te verruimen en te verdiepen om aanvoer van steenkolen in Panamax schepen met een diepgang van 14 meter mogelijk te maken. Dit plan is als een apart project ingediend: de welbekende salami tactiek. Ook dit zal leiden tot  extra effecten op de Waddenzee. 

Wat kunt u doen? 

Heel veel. Het is heel belangrijk dat u RWE laat weten wat u van hun nieuwe zwaar vervuilende fossiele kolencentrale vindt!! Laat RWE weten dat u het niet accepteert dat RWE juist in Eemshaven vuile steenkolen stookt. U kunt nog meer doen door geen stroom meer af te nemen van Essent 

Centrales in Rijnmond

Vijf wetenschappers van B-Ware komen tot de volgende conclusies:

 • Bij de in het betrokken Nederlandse duingebied al langdurig voorkomende overschrijdingen van de kritische depositiewaarden kan wetenschappelijk worden hard gemaakt dat er blijvend verlies van (kenmerkende) biodiversiteit en de kwaliteit van het habitat optreedt in verschillende kenmerkende habitattypen;
 • Wetenschappelijk gezien is niet uit te sluiten dat de gecumuleerde extra N-depositie voor habitattype H2130 (Grijze Duinen), H2150 (Kustheide) en, mogelijk, H2180 (Droge bossen), ondanks de in de PB genoemde herstelmaatregelen, tot negatieve gevolgen leidt in de betrokken Natura 2000-gebieden;
 • Het is te verwachten dat nog vele jaren extra hoge deposities boven de KDW zullen blijven bestaan ondanks extra beheer voor de gevoelige duinhabitats en zal leiden tot nog meer verlies van kenmerkende planten- en diersoorten of zelfs definitief verlies van het habitat, terwijl bij verlaging van de ADW tot KDW de kansen op echt duurzaam herstel, met name na eenmalig uitgevoerde  herstelmaatregelen, veel groter zijn.
 • Uit dit alles moet geconcludeerd worden dat de negatieve effecten van nog extra cumulatieve N-depositie voor een aantal belangrijke duinhabitats zijn onderschat. 

Het rapport laat zien dat je met herstelmaatregelen wel iets kunt doen maar het is een illusie om te denken dat veel tot nu toe al veel te zwaar met stikstof belaste natuur dit nog wel enkele decennia zou kunnen verdragen. 

Documenten


 1. Zienswijze MER 
 2. Effecten van verhoogde stikstofdepositie door twee nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld?
 3. Rapport cumulatie toets
 4. Alarmbrief over te hoge kwikconcentraties in vis in Waddenzee
 5. Rapport Borkum over kwik in Waddenzee
 6. RWE verergert kwikprobleem in de Waddenzee
 7. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3589870/2014/02/04/Duits-protest-tegen-kolencentrale.dhtml
 8. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3582253/2014/01/23/Veel-kwik-in-Waddenzee-door-kolencentrale-Essent.dhtml

Lees meer

Deze pagina is 77119 keer bekeken!