Sluit Kolencentrales

Sluit niet alleen de oude maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales van RWE, E.ON en GDF 

"Nieuwe kolencentrales grootste bedreiging voor het klimaat"

Als we niet snel nieuw beleid ontwikkelen voor ontwikkeling en toepassing van schone technologie en energie, halen we de huidige klimaatsdoelen bij lange na niet. Dat zegt secretaris-generaal van de OECD, Angel Gurria. Nu al zijn broeikasgasemissies te snel toegenomen en te hoog om een ernstige en onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. In een nieuw rapport, Aligning Policies for a Low-carbon Economy, presenteert de OECD de eerste brede diagnose van nationaal en internationaal beleid gericht op klimaatdoelstellingen. 

Een van de concrete valkuilen die het rapport noemt is doorgaan met het bouwen van kolencentrales, ook als die zogenaamd groen zijn. Bij voortzetting van de huidige trend zouden deze zorgen voor een extra CO2 uitstoot van 500 miljard ton tussen nu en 2050. Dat is de helft van de totale uitstoot die we ons kunnen permitteren als we de gemiddelde temperatuurstijging binnen de als veilig aangenomen marge 2 van graden Celcius willen houden.

Sluit Kolencentrales

Sluit niet alleen de oude maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales van RWE, E.ON en GDF 

"Nieuwe kolencentrales grootste bedreiging voor het klimaat"

Als we niet snel nieuw beleid ontwikkelen voor ontwikkeling en toepassing van schone technologie en energie, halen we de huidige klimaatsdoelen bij lange na niet. Dat zegt secretaris-generaal van de OECD, Angel Gurria. Nu al zijn broeikasgasemissies te snel toegenomen en te hoog om een ernstige en onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. In een recent rapport, Aligning Policies for a Low-carbon Economy, presenteert de OECD de eerste brede diagnose van nationaal en internationaal beleid gericht op klimaatdoelstellingen. 

Een van de concrete valkuilen die het rapport noemt is doorgaan met het bouwen van kolencentrales, ook als die zogenaamd groen zijn. Bij voortzetting van de huidige trend zouden deze zorgen voor een extra CO2 uitstoot van 500 miljard ton tussen nu en 2050. Dat is de helft van de totale uitstoot die we ons kunnen permitteren als we de gemiddelde temperatuurstijging binnen de als veilig aangenomen marge  van 2 graden Celcius willen houden.
 
Nederland heeft de bouw van 3 nieuwe kolencentrales afgerond

Dit leidt nu tot een  toename van de CO2-emissie in Nederland. Dit ondanks het feit dat Nederland nu al in Europa onderaan bungelt waar het gaat om het percentage energie dat duurzaam is opgewekt. Alle drie nieuwe Nederlandse omstreden kolencentrales, waarvan 2 op de Maasvlakte (Uniper/E.ON en Engie/GDF Suez (voormalig) Electrabel) en 1 in de Eemshaven (RWE/Essent), zijn pas afgebouwd en in bedrijf gesteld. 

Gevolgen van de RWE/Essent centrale voor de Waddenzee

De centrale van RWE/Essent, die in de Eemshaven op de rand van de wadden is gebouwd en opgestart zal  schade gaan toebrengen aan de wadden. Het gaat hier om zowel het leven in de Waddenzee zelf als ook om de natuur op de eilanden in zowel de Nederlandse als de Duitse wadden. De grootste boosdoeners zijn de emissies van RWE van stikstof en kwik uit de schoorstenen, en kwik en andere zware metalen via het afvalwater. De stikstofemissie zal leiden tot een nog hogere stikstofdepositie op de nu toch al overbelaste natuurgebieden op de waddeneilanden. Ook de lozing van het giftige zware metaal kwik via de schoorstenen en het afvalwater van RWE zal negatieve gevolgen hebben voor de vissen, vogels en de zeehonden. Een deel van het kwik uit de schoorsteen zal ook verwaaien naar Noord-Europa. 

RWE heeft vergunning gekregen om goedkope vuile kolen te stoken met relatief hoge gehaltes van het giftige kwik. De vergunde kwikemissie uit de schoorsteen van RWE van 95 kg/jaar is na correctie voor het verschil in vermogen bijna driemaal zo hoog als de kwikemissie van de recent gesloten 30 jaar oude kolencentrale van Nijmegen! 

Onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen

Wij hebben de universiteit van Nijmegen (RUN) verzocht om een onafhankelijke studie uit te voeren naar de effecten van de vergunde kwiklozingen van RWE op de wadden. Uit de studie blijkt dat op dit moment bijvoorbeeld mosselen, vissen en vogels veel te hoge concentraties kwik in hun weefsel hebben opgeslagen in de vorm van het giftige methylkwik. Als RWE in werking gaat voegt RWE hieraan circa 2% toe zoals uit de modellering van de RUN blijkt.

Uit metingen van Rijkswaterstaat (RWS) blijkt met betrekking tot kwik het volgende:

 1. Volgens metingen van RWS over 2010-2012 scoort 80% van de mosselen boven de Nederlandse en EU Milieu Kwaliteits Norm (MKN) van 20 ug/kg nat gewicht met een spreiding tussen 15 en 270 ug/kg nat gewicht. Gemiddeld scoort de concentratie kwik ver boven de MKN.
 2. Van de bot scoort 100% ver boven de MKN norm.
 3. RWS meet ook kwik in eieren van de scholekster. Daarvan zat in 2012 90% boven de norm van 100 ug/kg nat (INBO 2011) met een max. van 240 ug/kg nat.
 4. RWS meet ook eieren van de visdief. Hiervan zaten in 2011/2012 alle waarden (100%) (soms ver) boven de drempelwaarde (zie RUN rapport) van 160 mg/kg nat met concentraties tot 594 mg/kg nat. 

Onderzoek heeft aangetoond dat verhoogde kwikgehaltes in de eieren van de visdief en de scholekster leiden tot problemen met het uitkomen van de eieren, misvormde embryos, en relatief hoge sterfte onder de kuikens. Het is dus niet verwonderlijk dat het slecht gaat met de scholekster en de visdief. De extra kwikemissie door de vuile kolen met relatief hoge kwikgehaltes van RWE zal deze situatie nog eens verergeren.

De bovengenoemde vier overheden vinden de kwikverhoging in het voedsel van vissen en vogels geen probleem. Bovendien hebben ze aangegeven dat de meeste kwik van RWE veel verderop terecht komt (Duitse en Deense wadden en verderop) en daarmee geen probleem vormt voor de Nederlandse wadden. De genoemde overheden vinden het feit dat bijvoorbeeld zelfs poolberen te hoge kwikgehaltes in hun weefsel hebben hier ook geen punt van overweging.

Uit een verkenning van ons is gebleken dat RWE met bestaande technieken haar vergunde kwikemissie met 90% zou kunnen verminderen. RWE gaat hier echter niet toe over omdat de overheden de hoge kwikemissies hebben geaccepteerd. De vier overheden bagatelliseren ook de door Rijkswaterstaat gemeten kwikconcentraties in biota (mosselen, vis en vogels) zoals hierboven vermeld.

De Waddenzee is een knooppunt van de Oost-Atlantische vogeltrek met jaarlijks 10-12 miljoen neerstrijkende vogels. Die stijgen allemaal "verkwikt" weer op, helemaal gratis van RWE dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in haar vaandel voert.

Er zijn nog meer negatieve effecten, Zie daarvoor de documenten die u hieronder kunt downloaden.

Onze conclusie is dat zowel RWE als de vier overheden geen boodschap hebben aan een verslechtering van de ecologische toestand van de Waddenzee.

Overigens is de nieuwe kolencentrale van RWE totaal overbodig. Er is meer dan genoeg capaciteit. De investeringsbeslissing van Essent/RWE is gewoon erg onverstandig geweest.

Vaargeulverdieping van traject Eemshaven-Noorzee

RWE heeft vergunning gekregen van de Nederlandse overheid  om de vaargeul Eemshaven-Noorzee te verruimen en te verdiepen om aanvoer van steenkolen in Panamax schepen met een diepgang van 14 meter mogelijk te maken. Dit plan is als een apart project ingediend: de welbekende salami taktiek. Ook dit zal leiden tot  extra effecten op de Waddenzee. 

Wat kunt u doen? 

Heel veel. Het is heel belangrijk dat u Essent/RWE laat weten wat u van hun nieuwe zwaar vervuilende fossiele kolencentrale vindt!! Laat RWE weten dat u het niet accepteert dat RWE juist in Eemshaven steenkolen met hoge concentraties van het heel giftige kwik wil gaan stoken.  U kunt nog meer doen door geen stroom meer af te nemen van Essent 

Centrales in Rijnmond

Vijf wetenschappers van B-Ware komen tot de volgende conclusies:

 • Bij de in het betrokken Nederlandse duingebied al langdurig voorkomende overschrijdingen van de kritische depositiewaarden kan wetenschappelijk worden hard gemaakt dat er blijvend verlies van (kenmerkende) biodiversiteit en de kwaliteit van het habitat optreedt in verschillende kenmerkende habitattypen;
 • Wetenschappelijk gezien is niet uit te sluiten dat de gecumuleerde extra N-depositie voor habitattype H2130 (Grijze Duinen), H2150 (Kustheide) en, mogelijk, H2180 (Droge bossen), ondanks de in de PB genoemde herstelmaatregelen, tot negatieve gevolgen leidt in de betrokken Natura 2000-gebieden;
 • Het is te verwachten dat nog vele jaren extra hoge deposities boven de KDW zullen blijven bestaan ondanks extra beheer voor de gevoelige duinhabitats en zal leiden tot nog meer verlies van kenmerkende planten- en diersoorten of zelfs definitief verlies van het habitat, terwijl bij verlaging van de ADW tot KDW de kansen op echt duurzaam herstel, met name na eenmalig uitgevoerde  herstelmaatregelen, veel groter zijn.
 • Uit dit alles moet geconcludeerd worden dat de negatieve effecten van nog extra cumulatieve N-depositie voor een aantal belangrijke duinhabitats zijn onderschat. 

Het rapport laat zien dat je met herstelmaatregelen wel iets kunt doen maar het is een illusie om te denken dat veel tot nu toe al veel te zwaar met stikstof belaste belaste natuur dit nog wel enkele decennia zou kunnen verdragen. 

Zie het rapport: "Effecten van verhoogde stikstofdepositie door 2 nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld?"(link nr. 1 hieronder)

Downloads


 1. Effecten van verhoogde stikstofdepositie door twee nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld?
 2. Rapport cumulatie toets
 3. Alarmbrief over te hoge kwikconcentraties in vis in Waddenzee
 4. Rapport Borkum over kwik in Waddenzee
 5. RWE verergert kwikprobleem in de Waddenzee
 6. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3589870/2014/02/04/Duits-protest-tegen-kolencentrale.dhtml
 7. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3582253/2014/01/23/Veel-kwik-in-Waddenzee-door-kolencentrale-Essent.dhtml

Lees meer

Sluit Kolencentrales

Sluit niet alleen de oude maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales van RWE, E.ON en GDF 

"Nieuwe kolencentrales grootste bedreiging voor het klimaat"

Als we niet snel nieuw beleid ontwikkelen voor ontwikkeling en toepassing van schone technologie en energie, halen we de huidige klimaatsdoelen bij lange na niet. Dat zegt secretaris-generaal van de OECD, Angel Gurria. Nu al zijn broeikasgasemissies te snel toegenomen en te hoog om een ernstige en onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. In een nieuw rapport, Aligning Policies for a Low-carbon Economy, presenteert de OECD de eerste brede diagnose van nationaal en internationaal beleid gericht op klimaatdoelstellingen. 

Een van de concrete valkuilen die het rapport noemt is doorgaan met het bouwen van kolencentrales, ook als die zogenaamd groen zijn. Bij voortzetting van de huidige trend zouden deze zorgen voor een extra CO2 uitstoot van 500 miljard ton tussen nu en 2050. Dat is de helft van de totale uitstoot die we ons kunnen permitteren als we de gemiddelde temperatuurstijging binnen de als veilig aangenomen marge 2 van graden Celcius willen houden.

Sluit Kolencentrales

Sluit niet alleen de oude maar ook de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales van RWE, E.ON en GDF 

"Nieuwe kolencentrales grootste bedreiging voor het klimaat"

Als we niet snel nieuw beleid ontwikkelen voor ontwikkeling en toepassing van schone technologie en energie, halen we de huidige klimaatsdoelen bij lange na niet. Dat zegt secretaris-generaal van de OECD, Angel Gurria. Nu al zijn broeikasgasemissies te snel toegenomen en te hoog om een ernstige en onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. In een recent rapport, Aligning Policies for a Low-carbon Economy, presenteert de OECD de eerste brede diagnose van nationaal en internationaal beleid gericht op klimaatdoelstellingen. 

Een van de concrete valkuilen die het rapport noemt is doorgaan met het bouwen van kolencentrales, ook als die zogenaamd groen zijn. Bij voortzetting van de huidige trend zouden deze zorgen voor een extra CO2 uitstoot van 500 miljard ton tussen nu en 2050. Dat is de helft van de totale uitstoot die we ons kunnen permitteren als we de gemiddelde temperatuurstijging binnen de als veilig aangenomen marge  van 2 graden Celcius willen houden.
 
Nederland heeft de bouw van 3 nieuwe kolencentrales afgerond

Dit leidt nu tot een  toename van de CO2-emissie in Nederland. Dit ondanks het feit dat Nederland nu al in Europa onderaan bungelt waar het gaat om het percentage energie dat duurzaam is opgewekt. Alle drie nieuwe Nederlandse omstreden kolencentrales, waarvan 2 op de Maasvlakte (Uniper/E.ON en Engie/GDF Suez (voormalig) Electrabel) en 1 in de Eemshaven (RWE/Essent), zijn pas afgebouwd en in bedrijf gesteld. 

Gevolgen van de RWE/Essent centrale voor de Waddenzee

De centrale van RWE/Essent, die in de Eemshaven op de rand van de wadden is gebouwd en opgestart zal  schade gaan toebrengen aan de wadden. Het gaat hier om zowel het leven in de Waddenzee zelf als ook om de natuur op de eilanden in zowel de Nederlandse als de Duitse wadden. De grootste boosdoeners zijn de emissies van RWE van stikstof en kwik uit de schoorstenen, en kwik en andere zware metalen via het afvalwater. De stikstofemissie zal leiden tot een nog hogere stikstofdepositie op de nu toch al overbelaste natuurgebieden op de waddeneilanden. Ook de lozing van het giftige zware metaal kwik via de schoorstenen en het afvalwater van RWE zal negatieve gevolgen hebben voor de vissen, vogels en de zeehonden. Een deel van het kwik uit de schoorsteen zal ook verwaaien naar Noord-Europa. 

RWE heeft vergunning gekregen om goedkope vuile kolen te stoken met relatief hoge gehaltes van het giftige kwik. De vergunde kwikemissie uit de schoorsteen van RWE van 95 kg/jaar is na correctie voor het verschil in vermogen bijna driemaal zo hoog als de kwikemissie van de recent gesloten 30 jaar oude kolencentrale van Nijmegen! 

Onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen

Wij hebben de universiteit van Nijmegen (RUN) verzocht om een onafhankelijke studie uit te voeren naar de effecten van de vergunde kwiklozingen van RWE op de wadden. Uit de studie blijkt dat op dit moment bijvoorbeeld mosselen, vissen en vogels veel te hoge concentraties kwik in hun weefsel hebben opgeslagen in de vorm van het giftige methylkwik. Als RWE in werking gaat voegt RWE hieraan circa 2% toe zoals uit de modellering van de RUN blijkt.

Uit metingen van Rijkswaterstaat (RWS) blijkt met betrekking tot kwik het volgende:

 1. Volgens metingen van RWS over 2010-2012 scoort 80% van de mosselen boven de Nederlandse en EU Milieu Kwaliteits Norm (MKN) van 20 ug/kg nat gewicht met een spreiding tussen 15 en 270 ug/kg nat gewicht. Gemiddeld scoort de concentratie kwik ver boven de MKN.
 2. Van de bot scoort 100% ver boven de MKN norm.
 3. RWS meet ook kwik in eieren van de scholekster. Daarvan zat in 2012 90% boven de norm van 100 ug/kg nat (INBO 2011) met een max. van 240 ug/kg nat.
 4. RWS meet ook eieren van de visdief. Hiervan zaten in 2011/2012 alle waarden (100%) (soms ver) boven de drempelwaarde (zie RUN rapport) van 160 mg/kg nat met concentraties tot 594 mg/kg nat. 

Onderzoek heeft aangetoond dat verhoogde kwikgehaltes in de eieren van de visdief en de scholekster leiden tot problemen met het uitkomen van de eieren, misvormde embryos, en relatief hoge sterfte onder de kuikens. Het is dus niet verwonderlijk dat het slecht gaat met de scholekster en de visdief. De extra kwikemissie door de vuile kolen met relatief hoge kwikgehaltes van RWE zal deze situatie nog eens verergeren.

De bovengenoemde vier overheden vinden de kwikverhoging in het voedsel van vissen en vogels geen probleem. Bovendien hebben ze aangegeven dat de meeste kwik van RWE veel verderop terecht komt (Duitse en Deense wadden en verderop) en daarmee geen probleem vormt voor de Nederlandse wadden. De genoemde overheden vinden het feit dat bijvoorbeeld zelfs poolberen te hoge kwikgehaltes in hun weefsel hebben hier ook geen punt van overweging.

Uit een verkenning van ons is gebleken dat RWE met bestaande technieken haar vergunde kwikemissie met 90% zou kunnen verminderen. RWE gaat hier echter niet toe over omdat de overheden de hoge kwikemissies hebben geaccepteerd. De vier overheden bagatelliseren ook de door Rijkswaterstaat gemeten kwikconcentraties in biota (mosselen, vis en vogels) zoals hierboven vermeld.

De Waddenzee is een knooppunt van de Oost-Atlantische vogeltrek met jaarlijks 10-12 miljoen neerstrijkende vogels. Die stijgen allemaal "verkwikt" weer op, helemaal gratis van RWE dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in haar vaandel voert.

Er zijn nog meer negatieve effecten, Zie daarvoor de documenten die u hieronder kunt downloaden.

Onze conclusie is dat zowel RWE als de vier overheden geen boodschap hebben aan een verslechtering van de ecologische toestand van de Waddenzee.

Overigens is de nieuwe kolencentrale van RWE totaal overbodig. Er is meer dan genoeg capaciteit. De investeringsbeslissing van Essent/RWE is gewoon erg onverstandig geweest.

Vaargeulverdieping van traject Eemshaven-Noorzee

RWE heeft vergunning gekregen van de Nederlandse overheid  om de vaargeul Eemshaven-Noorzee te verruimen en te verdiepen om aanvoer van steenkolen in Panamax schepen met een diepgang van 14 meter mogelijk te maken. Dit plan is als een apart project ingediend: de welbekende salami taktiek. Ook dit zal leiden tot  extra effecten op de Waddenzee. 

Wat kunt u doen? 

Heel veel. Het is heel belangrijk dat u Essent/RWE laat weten wat u van hun nieuwe zwaar vervuilende fossiele kolencentrale vindt!! Laat RWE weten dat u het niet accepteert dat RWE juist in Eemshaven steenkolen met hoge concentraties van het heel giftige kwik wil gaan stoken.  U kunt nog meer doen door geen stroom meer af te nemen van Essent 

Centrales in Rijnmond

Vijf wetenschappers van B-Ware komen tot de volgende conclusies:

 • Bij de in het betrokken Nederlandse duingebied al langdurig voorkomende overschrijdingen van de kritische depositiewaarden kan wetenschappelijk worden hard gemaakt dat er blijvend verlies van (kenmerkende) biodiversiteit en de kwaliteit van het habitat optreedt in verschillende kenmerkende habitattypen;
 • Wetenschappelijk gezien is niet uit te sluiten dat de gecumuleerde extra N-depositie voor habitattype H2130 (Grijze Duinen), H2150 (Kustheide) en, mogelijk, H2180 (Droge bossen), ondanks de in de PB genoemde herstelmaatregelen, tot negatieve gevolgen leidt in de betrokken Natura 2000-gebieden;
 • Het is te verwachten dat nog vele jaren extra hoge deposities boven de KDW zullen blijven bestaan ondanks extra beheer voor de gevoelige duinhabitats en zal leiden tot nog meer verlies van kenmerkende planten- en diersoorten of zelfs definitief verlies van het habitat, terwijl bij verlaging van de ADW tot KDW de kansen op echt duurzaam herstel, met name na eenmalig uitgevoerde  herstelmaatregelen, veel groter zijn.
 • Uit dit alles moet geconcludeerd worden dat de negatieve effecten van nog extra cumulatieve N-depositie voor een aantal belangrijke duinhabitats zijn onderschat. 

Het rapport laat zien dat je met herstelmaatregelen wel iets kunt doen maar het is een illusie om te denken dat veel tot nu toe al veel te zwaar met stikstof belaste belaste natuur dit nog wel enkele decennia zou kunnen verdragen. 

Zie het rapport: "Effecten van verhoogde stikstofdepositie door 2 nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld?"(link nr. 1 hieronder)

Downloads


 1. Effecten van verhoogde stikstofdepositie door twee nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld?
 2. Rapport cumulatie toets
 3. Alarmbrief over te hoge kwikconcentraties in vis in Waddenzee
 4. Rapport Borkum over kwik in Waddenzee
 5. RWE verergert kwikprobleem in de Waddenzee
 6. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3589870/2014/02/04/Duits-protest-tegen-kolencentrale.dhtml
 7. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3582253/2014/01/23/Veel-kwik-in-Waddenzee-door-kolencentrale-Essent.dhtml

Lees meer