'Maar goed, het is niet de aarde die gaat instorten. Het is alleen de mensheid maar.'

Dennis Meadows (mede-opsteller van 'De grenzen aan de groei') die zelf nooit kinderen heeft gekregen, hoopt dat uiteindelijk ook de bevolkingsgroei kan worden getemperd, maar signaleert dat 'die discussie helaas altijd uitkomt bij mensen in arme landen, terwijl de consumptie in rijke landen een groter probleem is'. Dat de grenzen overschreden gaan worden staat voor hem vast. De enige vraag is of het met harde of iets minder harde schokken zal gaan. 'Maar goed, het is niet de aarde die gaat instorten. Het is alleen de mensheid maar.'

Milieu 50 jaar na De grenzen aan de groei.

 

De mensheid voert oorlog tegen de natuur. Dit is suïcidaal

De mensheid wordt geconfronteerd met een nieuwe oorlog, ongekend in de geschiedenis, heeft de secretaris-generaal van de VN gewaarschuwd, die onze toekomst dreigt te verwoesten voordat we het risico volledig hebben begrepen. Deze grimmige boodschap van António Guterres volgt op een jaar van wereldwijde beroering, waarbij de coronaviruspandemie regeringen maandenlang hele landen heeft doen sluiten, terwijl bosbranden, orkanen en krachtige stormen de wereld hebben getekend.

Guterres: "De mensheid voert oorlog tegen de natuur. Dit is suïcidaal. De natuur slaat altijd terug - en dat doet ze al met toenemende kracht en woede. De biodiversiteit stort in. Een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd. Ecosystemen verdwijnen voor onze ogen... Menselijke activiteiten liggen aan de basis van onze afdaling naar chaos. Maar dat betekent dat menselijk handelen kan helpen om het op te lossen."

Diagnose

Met de planeet zelf gaat het goed, hij draait gewoon zijn rondjes om de zon, de vier seizoenen verlopen nog steeds, alleen is het inmiddels een graadje warmer geworden en deze opwarming lijkt zich door te zetten als gevolg van het handelen van de mens. Dit heeft desastreuze effecten op het ecosysteem: de biodiversiteit neemt sneller af dan ooit vertoond in de historie van de aarde.

 Wat is biodiversiteit?

De biodiversiteit (biologische diversiteit) is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem of ook de gehele aarde. Biodiversiteit van een ecosysteem wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid ervan. Des te meer verschillende dieren, planten en micro-organismen er zijn, hoe stabieler het systeem is. Dus hoe biodiverser het ecosysteem op aarde, des te gezonder het is.

Bij een gezonde balans ontstaan minder snel ziektes en plagen en, als ze ontstaan, zijn de gevolgen beperkt(er).

Ecosysteem aarde staat op instorten

De aarde heeft er miljarden jaren over gedaan om het nu bestaande ecosysteem op te bouwen. In een eeuw tijd heeft de mens met zijn landbouw, industrie en stedenbouw meer dan driekwart van het landoppervlak van de aarde ernstig aangetast. Meer dan 85% van de wetlands zijn verdwenen. 75% van de landbouwbodems bevat minder dan 2% organische stof. “Wilde” dieren hebben steeds minder leefruimte evenals planten en micro-organismen. Insectenpopulaties storten in.

De Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit, aldus WWF. Ten opzichte van 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam.

Ook wereldwijd is de omvang van populaties zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën gemiddeld afgenomen met 68% sinds 1970. En deze trend zet zich door.

 Oorzaken wereldwijd

Heel kort samengevat: te veel mensen, te veel vliegen, te veel vee-industrie. Daarbij komt een ongezond leefpatroon met veel te veel dierlijke voeding.

Hoe doet Europa het?

De vergroening van het huidige landbouwbeleid is mislukt, maar heeft inmiddels wel € 90 miljard gekost. Slecht besteed geld en niet voor herhaling vatbaar. Bovendien zijn de trends in de EU niet goed. De broeikasgas- en ammoniakemissies dalen niet c.q. onvoldoende. De biodiversiteit verslechtert.

Hoe doet Nederland het Europees gezien?

Beroerd. Nederland heeft relatief veel industrie, veel wegen, luchtvaart (met een waterhoofd), en heel belangrijk: de hoogste veedichtheid van Europa.

Qua duurzame energie hangt Nederland vrijwel onderaan binnen Europa. Nederland zet daarbij dan ook nog massaal in op houtstook dat averechts werkt door een verhoging van de CO2-emissie, daardoor opwarming van de aarde en een verdere aanslag op de bossen en hun ecosystemen.

De extreem hoge veedichtheid leidt een hoog risico op zoönosen (ziekteverwekkers die van dier op mens overspringen). Covid-19 is een nu heel actueel voorbeeld. Maar ook waart nu vogelgriep rond. De eerste schuren met meer dan 100.000 kippen zijn al weer ‘geruimd’. De Afrikaanse Varkensgriep klopt aan de deur. Met zoveel vee op een klein gebied en met dieren, die genetisch op een te beperkte variatie zijn doorgefokt, zijn grote problemen niet te voorkomen. Daarbij komt het specifieke Nederlandse probleem nog bij dat onze natuurgebieden er slecht aan toe zijn als gevolg van decennia lang teveel stikstofdepositie uit de veehouderij. Onze landbouw (waarbij veeteelt inbegrepen) kost bakken met geld aan Europese subsidies. Tel daarbij op de nationale en provinciale subsidies voor deze ongezonde wijze van landbouw bedrijven. De burger betaalt daarom nog steeds (of zelfs meer) voor een ongezonde landbouw die te veel dierlijke producten produceert, die in deze mate geconsumeerd, ook nog eens ongezond zijn voor de burger.   

In de boeren vakbladen is de teneur: wat een ellende allemaal: corona, vogelgriep, varkenspest. Heer, waarom overkomt ons dat toch? We doen toch zo ons best? En we doen het toch zo goed?

Hoe nu verder?

Minister Schouten van Landbouw wil voorlopers ‘erkennen en waarderen’, maar geen beleid voeren. Ze wil af van een landbouw die steeds goedkoper produceert maar tegelijkertijd steeds meer schade berokkent aan natuur en milieu en streeft naar ‘kringlooplandbouw’. Echter, daar komt helemaal niets van terecht omdat er geen systeem komt waarin (1) werkelijke prijzen worden toegerekend aan de producten,  (2) de boeren er niet aan willen ondanks dat ze financieel worden gewurgd door te lage prijzen, en (3) de overheid geen beleid voert om ander gedrag af te dwingen. Er is geen landbouwbeleid, noch in de EU noch in Nederland.

Intussen liggen er mensen op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen, waarvan we inmiddels weten dat obesitas en suikerziekte belangrijke risicofactoren zijn. Dit is mede het gevolg van een decennium VVD, die vindt dat gezondheid vooral de verantwoordelijkheid van de burger is waarbij de overheid op gepaste afstand dient te blijven. Intussen lopen de kosten voor gezondheidszorg steeds verder op. Niet vreemd als je nauwelijks of niets aan preventie doet.

Een op preventie gestoeld gezondheidsbeleid is er nog steeds niet ondanks kosten die de pan uitrijzen, een landbouwbeleid evenmin. Niet vreemd met een premier die niet van visies houdt en hoopt dat marktwerking alle crisissen wel op zal gaan lossen.

Recent is het gemeenschappelijke landbouwbeleid voor zeven jaar vastgesteld. Alhoewel dit in boerenkringen als een succes wordt gezien is het evident dat hiervan vooral de grote bedrijven zullen gaan profiteren. De kaalslag van kleinere en middelgrote bedrijven zal onverminderd doorgaan. De teloorgang van onze natuurgebieden gaat door.  

 Naar echte oplossingen/punten op de horizon

De “markt” zal de bovengenoemde systeemproblemen niet gaan oplossen. Remkes heeft hierover recent een aantal verstandige suggesties gedaan, er vanuit gaand dat “niet alles kan” in ons kleine landje. Wat betreft het stikstofprobleem is het advies van Remkes simpel: halveer de stikstofemissies in alle sectoren inclusief de landbouw. De agrarische sector, voor zover ze al erkent dat we een probleem hebben als gevolg van veel te veel vee op een te klein oppervlak, zoekt het weer in technische oplossingen waarvan sommige zelfs hilarisch zijn zoals ‘mest verdunnen’. Zelfs als de stikstofemissies met technische middelen met 90% zouden kunnen worden gereduceerd dan nog blijven we zitten met andere grote problemen.

Immers, in relatie tot de landbouw is er naast (1) het stikstofprobleem ook een (2) klimaatprobleem, (3) een probleem van de veel te hoge infectiedruk (4) instorten van natuurgebieden, (5) grondwaterpeil in veenweidegebieden, etc.

Nederland moet af van de dwangneurose dat ze de wereld zou moeten voeden met grotendeels overbodige dierlijke producten.

Er is een landbouwbeleid nodig met duidelijke punten op de horizon: (1) drastische krimp van de veeteelt, (2) betere prijzen voor landbouwproducten met meer plantaardige voeding,  (3) gezondere bevolking met minder obesitas, suikerziekte, etc. en daardoor minder vatbaar voor ziektes als corona, (4) minder vliegen, (5) minder auto rijden.

Zie: https://nos.nl/artikel/2283456-krimpende-biodiversiteit-bedreigt-menselijk-leven-waarschuwt-onderzoek

Ook: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/02/humanity-is-waging-war-on-nature-says-un-secretary-general-antonio-guterres

Ook: https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/13/top-scientists-warn-of-ghastly-future-of-mass-extinction-and-climate-disruption-aoe

Ook: https://nos.nl/artikel/2364140-bosgebieden-zo-groot-als-tien-keer-nederland-kaalgekapt.html

Zie ook 'Kijken naar de ondergang van de mensenwereld': https://www.foodlog.nl/artikel/kijken-naar-de-ondergang-van-mensenwereld/

 Zie : https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/29/protecting-nature-vital-pandemics-report-outbreaks-wild

Ook: https://www.discura.nl/auteurs/ivan-wolffers/het-ware-gezicht-van-klimaatverandering

Ook: https://www.leefstijlencorona.nl

Ook: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/om-grutto-te-redden-is-de-aanval-de-laatste-verdediging

 

Vraagtekens bij integriteit van achtereenvolgende Kabinetten Rutte

Duidelijk is dat de VVD ons land land fors doet zakken op de integriteitsladder. VVD loopt daarin voorop met Cora van Nieuwenhuzen als aanvoerder, Halbe Zijlstra er kort achteraan. En wat dacht je van Wiebes met zijn ruim 10 miljard subsidie aan de fossiele sector voor houtstook? En het PAS? En de vergunningprocedure voor Lelystad Airport? Niet-handhaven bij Schiphol/vliegvelden? Geprivatiseerde jeugdzorg waar "zorgverleners" meer aan verdienen dan de jeugd er baat bij heeft? Nederland belastingparadijs voor frauderende mulitinationals ten koste van ontwikkelingslanden?

Quote uit NRC:

'Nederland staat net als vorig jaar op de achtste plek in de integriteitsranglijst van Transparency International, die donderdag is gepubliceerd. De Corruption Perception Index geeft de mate van corruptie in de publieke sector van 180 landen weer in scores van nul (zeer corrupt) tot honderd (zeer integer). Nederland scoort voor het derde jaar op rij 82 punten. Twintig jaar geleden scoorde Nederland nog 90 punten'.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/23/nederlandse-score-op-integriteitsranglijst-stagneert-a3987861

Helaas gaat Carola Schouten mee in dit spoor: 

https://www.dvhn.nl/drenthe/Minister-trekt-alles-uit-de-kast-voor-geheimhouding-stikstofboeren-26073072.html

 

 

Deze pagina is 37996 keer bekeken!

 

'Maar goed, het is niet de aarde die gaat instorten. Het is alleen de mensheid maar.'

Dennis Meadows (mede-opsteller van 'De grenzen aan de groei') die zelf nooit kinderen heeft gekregen, hoopt dat uiteindelijk ook de bevolkingsgroei kan worden getemperd, maar signaleert dat 'die discussie helaas altijd uitkomt bij mensen in arme landen, terwijl de consumptie in rijke landen een groter probleem is'. Dat de grenzen overschreden gaan worden staat voor hem vast. De enige vraag is of het met harde of iets minder harde schokken zal gaan. 'Maar goed, het is niet de aarde die gaat instorten. Het is alleen de mensheid maar.'

Milieu 50 jaar na De grenzen aan de groei.

 

De mensheid voert oorlog tegen de natuur. Dit is suïcidaal

De mensheid wordt geconfronteerd met een nieuwe oorlog, ongekend in de geschiedenis, heeft de secretaris-generaal van de VN gewaarschuwd, die onze toekomst dreigt te verwoesten voordat we het risico volledig hebben begrepen. Deze grimmige boodschap van António Guterres volgt op een jaar van wereldwijde beroering, waarbij de coronaviruspandemie regeringen maandenlang hele landen heeft doen sluiten, terwijl bosbranden, orkanen en krachtige stormen de wereld hebben getekend.

Guterres: "De mensheid voert oorlog tegen de natuur. Dit is suïcidaal. De natuur slaat altijd terug - en dat doet ze al met toenemende kracht en woede. De biodiversiteit stort in. Een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd. Ecosystemen verdwijnen voor onze ogen... Menselijke activiteiten liggen aan de basis van onze afdaling naar chaos. Maar dat betekent dat menselijk handelen kan helpen om het op te lossen."

Diagnose

Met de planeet zelf gaat het goed, hij draait gewoon zijn rondjes om de zon, de vier seizoenen verlopen nog steeds, alleen is het inmiddels een graadje warmer geworden en deze opwarming lijkt zich door te zetten als gevolg van het handelen van de mens. Dit heeft desastreuze effecten op het ecosysteem: de biodiversiteit neemt sneller af dan ooit vertoond in de historie van de aarde.

 Wat is biodiversiteit?

De biodiversiteit (biologische diversiteit) is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem of ook de gehele aarde. Biodiversiteit van een ecosysteem wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid ervan. Des te meer verschillende dieren, planten en micro-organismen er zijn, hoe stabieler het systeem is. Dus hoe biodiverser het ecosysteem op aarde, des te gezonder het is.

Bij een gezonde balans ontstaan minder snel ziektes en plagen en, als ze ontstaan, zijn de gevolgen beperkt(er).

Ecosysteem aarde staat op instorten

De aarde heeft er miljarden jaren over gedaan om het nu bestaande ecosysteem op te bouwen. In een eeuw tijd heeft de mens met zijn landbouw, industrie en stedenbouw meer dan driekwart van het landoppervlak van de aarde ernstig aangetast. Meer dan 85% van de wetlands zijn verdwenen. 75% van de landbouwbodems bevat minder dan 2% organische stof. “Wilde” dieren hebben steeds minder leefruimte evenals planten en micro-organismen. Insectenpopulaties storten in.

De Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit, aldus WWF. Ten opzichte van 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam.

Ook wereldwijd is de omvang van populaties zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën gemiddeld afgenomen met 68% sinds 1970. En deze trend zet zich door.

 Oorzaken wereldwijd

Heel kort samengevat: te veel mensen, te veel vliegen, te veel vee-industrie. Daarbij komt een ongezond leefpatroon met veel te veel dierlijke voeding.

Hoe doet Europa het?

De vergroening van het huidige landbouwbeleid is mislukt, maar heeft inmiddels wel € 90 miljard gekost. Slecht besteed geld en niet voor herhaling vatbaar. Bovendien zijn de trends in de EU niet goed. De broeikasgas- en ammoniakemissies dalen niet c.q. onvoldoende. De biodiversiteit verslechtert.

Hoe doet Nederland het Europees gezien?

Beroerd. Nederland heeft relatief veel industrie, veel wegen, luchtvaart (met een waterhoofd), en heel belangrijk: de hoogste veedichtheid van Europa.

Qua duurzame energie hangt Nederland vrijwel onderaan binnen Europa. Nederland zet daarbij dan ook nog massaal in op houtstook dat averechts werkt door een verhoging van de CO2-emissie, daardoor opwarming van de aarde en een verdere aanslag op de bossen en hun ecosystemen.

De extreem hoge veedichtheid leidt een hoog risico op zoönosen (ziekteverwekkers die van dier op mens overspringen). Covid-19 is een nu heel actueel voorbeeld. Maar ook waart nu vogelgriep rond. De eerste schuren met meer dan 100.000 kippen zijn al weer ‘geruimd’. De Afrikaanse Varkensgriep klopt aan de deur. Met zoveel vee op een klein gebied en met dieren, die genetisch op een te beperkte variatie zijn doorgefokt, zijn grote problemen niet te voorkomen. Daarbij komt het specifieke Nederlandse probleem nog bij dat onze natuurgebieden er slecht aan toe zijn als gevolg van decennia lang teveel stikstofdepositie uit de veehouderij. Onze landbouw (waarbij veeteelt inbegrepen) kost bakken met geld aan Europese subsidies. Tel daarbij op de nationale en provinciale subsidies voor deze ongezonde wijze van landbouw bedrijven. De burger betaalt daarom nog steeds (of zelfs meer) voor een ongezonde landbouw die te veel dierlijke producten produceert, die in deze mate geconsumeerd, ook nog eens ongezond zijn voor de burger.   

In de boeren vakbladen is de teneur: wat een ellende allemaal: corona, vogelgriep, varkenspest. Heer, waarom overkomt ons dat toch? We doen toch zo ons best? En we doen het toch zo goed?

Hoe nu verder?

Minister Schouten van Landbouw wil voorlopers ‘erkennen en waarderen’, maar geen beleid voeren. Ze wil af van een landbouw die steeds goedkoper produceert maar tegelijkertijd steeds meer schade berokkent aan natuur en milieu en streeft naar ‘kringlooplandbouw’. Echter, daar komt helemaal niets van terecht omdat er geen systeem komt waarin (1) werkelijke prijzen worden toegerekend aan de producten,  (2) de boeren er niet aan willen ondanks dat ze financieel worden gewurgd door te lage prijzen, en (3) de overheid geen beleid voert om ander gedrag af te dwingen. Er is geen landbouwbeleid, noch in de EU noch in Nederland.

Intussen liggen er mensen op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen, waarvan we inmiddels weten dat obesitas en suikerziekte belangrijke risicofactoren zijn. Dit is mede het gevolg van een decennium VVD, die vindt dat gezondheid vooral de verantwoordelijkheid van de burger is waarbij de overheid op gepaste afstand dient te blijven. Intussen lopen de kosten voor gezondheidszorg steeds verder op. Niet vreemd als je nauwelijks of niets aan preventie doet.

Een op preventie gestoeld gezondheidsbeleid is er nog steeds niet ondanks kosten die de pan uitrijzen, een landbouwbeleid evenmin. Niet vreemd met een premier die niet van visies houdt en hoopt dat marktwerking alle crisissen wel op zal gaan lossen.

Recent is het gemeenschappelijke landbouwbeleid voor zeven jaar vastgesteld. Alhoewel dit in boerenkringen als een succes wordt gezien is het evident dat hiervan vooral de grote bedrijven zullen gaan profiteren. De kaalslag van kleinere en middelgrote bedrijven zal onverminderd doorgaan. De teloorgang van onze natuurgebieden gaat door.  

 Naar echte oplossingen/punten op de horizon

De “markt” zal de bovengenoemde systeemproblemen niet gaan oplossen. Remkes heeft hierover recent een aantal verstandige suggesties gedaan, er vanuit gaand dat “niet alles kan” in ons kleine landje. Wat betreft het stikstofprobleem is het advies van Remkes simpel: halveer de stikstofemissies in alle sectoren inclusief de landbouw. De agrarische sector, voor zover ze al erkent dat we een probleem hebben als gevolg van veel te veel vee op een te klein oppervlak, zoekt het weer in technische oplossingen waarvan sommige zelfs hilarisch zijn zoals ‘mest verdunnen’. Zelfs als de stikstofemissies met technische middelen met 90% zouden kunnen worden gereduceerd dan nog blijven we zitten met andere grote problemen.

Immers, in relatie tot de landbouw is er naast (1) het stikstofprobleem ook een (2) klimaatprobleem, (3) een probleem van de veel te hoge infectiedruk (4) instorten van natuurgebieden, (5) grondwaterpeil in veenweidegebieden, etc.

Nederland moet af van de dwangneurose dat ze de wereld zou moeten voeden met grotendeels overbodige dierlijke producten.

Er is een landbouwbeleid nodig met duidelijke punten op de horizon: (1) drastische krimp van de veeteelt, (2) betere prijzen voor landbouwproducten met meer plantaardige voeding,  (3) gezondere bevolking met minder obesitas, suikerziekte, etc. en daardoor minder vatbaar voor ziektes als corona, (4) minder vliegen, (5) minder auto rijden.

Zie: https://nos.nl/artikel/2283456-krimpende-biodiversiteit-bedreigt-menselijk-leven-waarschuwt-onderzoek

Ook: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/02/humanity-is-waging-war-on-nature-says-un-secretary-general-antonio-guterres

Ook: https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/13/top-scientists-warn-of-ghastly-future-of-mass-extinction-and-climate-disruption-aoe

Ook: https://nos.nl/artikel/2364140-bosgebieden-zo-groot-als-tien-keer-nederland-kaalgekapt.html

Zie ook 'Kijken naar de ondergang van de mensenwereld': https://www.foodlog.nl/artikel/kijken-naar-de-ondergang-van-mensenwereld/

 Zie : https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/29/protecting-nature-vital-pandemics-report-outbreaks-wild

Ook: https://www.discura.nl/auteurs/ivan-wolffers/het-ware-gezicht-van-klimaatverandering

Ook: https://www.leefstijlencorona.nl

Ook: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/om-grutto-te-redden-is-de-aanval-de-laatste-verdediging

 

Vraagtekens bij integriteit van achtereenvolgende Kabinetten Rutte

Duidelijk is dat de VVD ons land land fors doet zakken op de integriteitsladder. VVD loopt daarin voorop met Cora van Nieuwenhuzen als aanvoerder, Halbe Zijlstra er kort achteraan. En wat dacht je van Wiebes met zijn ruim 10 miljard subsidie aan de fossiele sector voor houtstook? En het PAS? En de vergunningprocedure voor Lelystad Airport? Niet-handhaven bij Schiphol/vliegvelden? Geprivatiseerde jeugdzorg waar "zorgverleners" meer aan verdienen dan de jeugd er baat bij heeft? Nederland belastingparadijs voor frauderende mulitinationals ten koste van ontwikkelingslanden?

Quote uit NRC:

'Nederland staat net als vorig jaar op de achtste plek in de integriteitsranglijst van Transparency International, die donderdag is gepubliceerd. De Corruption Perception Index geeft de mate van corruptie in de publieke sector van 180 landen weer in scores van nul (zeer corrupt) tot honderd (zeer integer). Nederland scoort voor het derde jaar op rij 82 punten. Twintig jaar geleden scoorde Nederland nog 90 punten'.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/23/nederlandse-score-op-integriteitsranglijst-stagneert-a3987861

Helaas gaat Carola Schouten mee in dit spoor: 

https://www.dvhn.nl/drenthe/Minister-trekt-alles-uit-de-kast-voor-geheimhouding-stikstofboeren-26073072.html

 

 

Deze pagina is 37996 keer bekeken!