Missie in Nederland

MOB is een milieuorganisatie die zich richt op een aantal kerngebieden met de focus op klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

alle landen in de wereld een groter deel van hun budget zouden moeten gaan besteden aan projecten met betrekking tot het voorkomen dan wel beperking van klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld. Vandaar de term “mobilisatie”. 

Missie 

MOB is een zogenaamde NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) die zich richt op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 • het klimaatprobleem willen oplossen, en:
 • de teruggang van biodiversiteit willen stoppen

 een groter deel van de nationale budgetten zou moeten  worden besteed aan projecten met betrekking tot het voorkomen dan wel beperking van klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld. Vandaar de term “mobilisatie”.

Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa én vooral ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

 

Werkgebied

Momenteel focussen we volledig op Nederland om de eenvoudige reden dat Nederland qua uitvoering van milieubeleid is afgegleden is naar de achterhoede van de Europese landen. Ter illustratie: Nederland staat met hernieuwbare energie helemaal onder aan de 27 EU landen na landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Luxenburg, etc.

Qua luchtkwaliteit behoort Nederland tot de meest vervuilde regio’s van Europa: Nederland heeft daarom in 2015 zelfs uitstel gevraagd om aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit voor 2015 te gaan voldoen. Deze slechte luchtkwaliteit zorgt er voor dat in de meeste Nederlandse natuurgebieden de depositie van stoffen als ammoniak, NOx en fluoride hoger is dan wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Het aantal vroegtijdige doden als gevolg van luchtverontreiniging in Nederland wordt door RIVM op dit moment (2019) geraamd op 12.000/jaar. Jaarlijks krijgen 4.000 Nederlandse kinderen astma als gevolg van luchtverontreniging.

Ook met de kwaliteit van het oppervlaktewater scoort Nederland heel slecht. Zie het rapport "Ranking the stars" van de Stichting Natuur & Milieu onderaan deze pagina.

Wij richten ons daarbij met name op drie cruciale richtlijnen:

 •      Habitatrichtlijn
 •      Vogelrichtlijn;
 •      IPPC richtlijn, nu de RIE (Richtlijn Industriele Emissies).

 De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de EU waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten. De Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten speciale beschermingszones worden aangewezen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de Vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd.

 

Doelstelling van MOB

De doelstelling van de coöperatie is om in overeenstemming met artikel 130r(1) (thans artikel 174) van het EG-milieubeleid het bevorderen van:

 •      behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 •      bescherming van de gezondheid van de mens;
 •      behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 •      het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan lokale, regionale of mondiale milieuproblemen.

 Zoals hierboven vermeld concentreren wij ons op twee globale, regionale en lokale prioriteiten:

 •      stoppen cq beperken van klimaatverandering;
 •      stoppen cq beperken van verdere teruggang van biodiversiteit.

Wat Nederland betreft blijven wij wijzen op de noodzaak van een systematische verlaging van stikstofdeposities (NOx en NH3) afkomstig van industrie/energie, (vlieg)verkeer, landbouw en veeteelt. Van overmatige stikstofdeposities staat wetenschappelijk vast dat deze een schadelijke werking hebben op de biodiversiteit. In 2010 werd voor slechts 20 tot 30% van de Nederlandse natuur de kritische stikstofgrenswaarden gerespecteerd. 

Zoals bekend neemt ook in Nederland/Europa de biodiversiteit nog steeds verder af met een nooit eerder in de historie van de aarde vertoonde snelheid. Naast versnippering speelt verzuring en vermesting met stikstof (verbindingen) hierin een grote rol.

 

Activiteiten 

Onze activiteiten in Nederland betreffen onder andere:

 1. Vergroten van bewustzijn van Nederlandse politici, organisaties en burgers, dat wij binnen de Europese Unie steeds verder gaan achterlopen qua uitvoering van milieubeleid.
 2. Lobbying, beïnvloeding van politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen in Nederland.
 3. Sluiten van convenanten met bedrijven, en als dit niet lukt:
 4. Voeren van procedures.
 5. Samenwerken met milieuorganisaties in specifieke zaken.
 6. Assisteren van gemeentes en bezorgde burgers.

 

Ad 1: Vergroting van milieubewustzijn

Dit doen wij door het geven van lezingen, publicaties, etc. In totaal gaat het om circa 10 lezingen en presentaties per jaar.

Wij hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan programma van Zembla over bedrijven als Tata/Corus (IJmuiden), Thermphos (Vlissingen), REC (Harlingen). Verder in het nieuws geweest bij Eenvandaag en Nieuwsuur. 

MOB heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bewustwording rond het gebruik van palmolie als brandstof in centrales een inefficiënte en een immorele wijze van het gebruik van biobrandstoffen. Hiertoe heeft MOB gelobbyd en procedures gevoerd tegen zoveel mogelijk palmolie/ dieselolie initiatieven waaronder onder andere BIOX Groningen, BIOX Rotterdam en BIOX Zeeland. Dit heeft ertoe geleid dat deze rampzalige initiatieven nooit van de grond zijn gekomen. Milieudefensie en Stichting Natuur & Milieu hebben daarbij ook veel lobbywerk gedaan naar pers en politiek in nauwe samenwerking met en ondersteund door MOB.

Ook kon in nauwe samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu een aantal initiatieven voor de omzetting van (palm)olie in biodiesel worden voorkomen. Verder wijzen wij ook op onze rol gespeeld rol in de landelijke discussie met betrekking tot het niet duurzame gebruik van palmolie, die leidde tot de instelling van de Commissie Cramer en later het opstellen van richtlijnen voor duurzaamheidscriteria voor het gebruik van palmolie.

 

Ad 2: Lobby, beïnvloeding van publiek en politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen

In 2002/2003 werd ons duidelijk dat het Ministerie VROM niet van plan was om de Wet milieubeheer aan te passen aan de IPPC richtlijn ondanks herhaalde verzoeken van onze zijde. MOB is daarop omstreeks 2003 gestart met dit op systematische wijze aan de orde te stellen in Raad van State procedures. Ook hebben wij een klacht ingediend bij de Europese Commissie waarop Nederland in gebreke is gesteld.

Dit heeft geleid tot aanpassing van de Wet milieubeheer in december 2005 waarbij onder andere het beginsel “ALARA” is vervangen door best beschikbare technieken.

Ook later zijn nog klachten gestuurd naar de Europese Commissie over het niet tijdig aanpassen van vergunningen van IPPC bedrijven. Nederland is daarop door de Europese Commissie hierover in gebreke gesteld.

Ook is een klacht ingediend over de gebrekkige publicatieverplichtingen in de Awb met betrekking tot bekendmaking van ontwerpbeschikkingen die ons inziens niet voldoen aan de IPPC richtlijn/Aarhus verdrag. Sindsdien zijn er meer brieven naar de Commissie gegaan.

MOB heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijk weer afschaffen van de door Nederland opgezette NOx-handel. Dit was een ongewenste ontwikkeling omdat door te goedkope NOx-rechten er onvoldoende zicht was op een voldoende snelle daling van de NOx-emissies van grote emittenten als kolencentrales en raffinaderijen.

MOB heeft in dit kader ook meegewerkt aan uitzendingen van het TV-programma Zembla over Thermphos en REC (Afvaloven Harlingen), 2 uitzendingen.

 

Ad 3: Sluiten van convenanten

Er is een substantieel aantal bedrijven waarmee wij convenanten hebben gesloten, soms ook samen met andere milieugroepen als Stichting Natuur & Milieu, Vereniging Leefmilieu, etc.

Concrete convenanten zijn:

 • Kolencentrale van Electrabel Nijmegen, belangrijke punten: jaargemiddelde stofemissienorm van 5 mg/m3, hetgeen veel strenger is dan de BREF en afzien van palmolie stoken.
 • ARN Nijmegen: emissies van metalen en dioxines een factor 5-10 strenger dan BVA.
 • Electrabel Harculo, waarbij Electrabel verder ook zal afzien van de inzet van palmolie cq bio-olie.
 • HVC Alkmaar en de nieuwe vestiging van HVC Alkmaar in Dordrecht.
 • Aluchemie met betrekking tot luchtemissies van PAK.
 • Q8/KPE olieraffinaderij met betrekking tot beperking van SO2 en NOx-emissies vanuit de inrichting in Rotterdam/Rijnmond.
 • Andere niet bij naam genoemde bedrijven waaronder een substantieel aantal intennsieve veehouderijen.

  

Ad 4: Voeren van procedures 

Als bedrijven niet bereid zijn tot overleg en/of concessies en niet gevoelig zijn voor de media dan blijft alleen de gang naar de rechter over. Dit gebeurt soms namens belanghebbenden, milieuorganisaties, of ook namens MOB.

 

Ad 5 en ad 6: Samenwerken met gemeentes, milieuorganisaties in specifieke zaken en assisteren van bezorgde burgers met procedures

MOB is via het EEB (European Environmental Bureau)  betrokken bij het tot stand komen van een aantal specifieke BREFs waaronder de nieuwe LCP BREF en de BREF refineries.

MOB is de afgelopen 10 jaar opgetreden als vaste adviseur van de gemeente Sliedrecht. Sinds een jaar is dat uitgebreid tot de Drechtsteden Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. MOB neemt regelmatig ook zitting in begeleidingsgroepen. Voorbeelden zijn: het RIVM onderzoek in Zaltbommel (PAK, metalen), Nijmegen (PAK), Weurt (dioxines) en op het RIVM onderzoek naar de luchtkwaliteit (waaronder dioxines) in Harlingen.    

Tot slot vermelden wij nog dat de voorzitter van MOB in februari 2008 is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele werk dat onder de vlag van MOB zonder vergoeding is gedaan.

Het bovenstaande is bedoeld om een indruk te geven van het brede scala van door MOB verrichte feitelijke werkzaamheden, waarbij we benadrukken dat de bovengenoemde opsomming zeker niet compleet is.

 

Juridische procedures

Voor MOB is het voeren van beroepsprocedures zeker geen hoofdactiviteit noch een doel op zich, maar meer een middel als andere wegen falen. Op grond van Europese wetgeving is MOB daartoe ook bevoegd. Hiervoor verwijzen wij naar de Verordening (EG) Nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006. Hierin zijn in artikel 11 lid 1 vier criteria vastgelegd over toegang tot de rechter van non-gouvernementele organisaties als MOB. MOB voldoet aan alle vier criteria. Op grond hiervan heeft MOB recht tot toegang tot de Nederlandse rechter en het Europese Hof van Justitie.

 

MOB ontvankelijk in beroepsprocedures/Uitspraak Raad van State van 19 december 2014

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan in een zaak waarin de provincie Friesland probeerde MOB niet ontvankelijk te laten verklaren. De provincie ging daarin zelfs zover dat  een externe advocaat met deze opdracht werd ingehuurd. Wij vinden dit een laakbare manier van handelen. Immers, het doel hiervan is om te proberen op procedurele gronden onder de bezwaren van MOB tegen afgegeven milieuvergunningen uit te komen. De provincie wist dat de vergunnningen in strijd met de Natuurbeschermingswet waren verleend, maar verleende ze desondanks toch. Tja, wie maalt daar nou om in Friesland? Zie de uitspraak hieronder, bijlage 3.

 

Downloads

 1. NM Rapport Ranking the Stars.pdf
 2. Effecten van gelijkblijvende N-depositie op N2000-habitats in de Groote Peel
 3. Uitspraak Raad van State van 19 december 2014

Lees meer

Deze pagina is 9575 keer bekeken!

 

Missie in Nederland

MOB is een milieuorganisatie die zich richt op een aantal kerngebieden met de focus op klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 • het klimaatprobleem willen oplossen, en:
 • de teruggang van biodiversiteit willen stoppen

alle landen in de wereld een groter deel van hun budget zouden moeten gaan besteden aan projecten met betrekking tot het voorkomen dan wel beperking van klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld. Vandaar de term “mobilisatie”. 

Missie 

MOB is een zogenaamde NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) die zich richt op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 • het klimaatprobleem willen oplossen, en:
 • de teruggang van biodiversiteit willen stoppen

 een groter deel van de nationale budgetten zou moeten  worden besteed aan projecten met betrekking tot het voorkomen dan wel beperking van klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit op de wereld. Vandaar de term “mobilisatie”.

Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa én vooral ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

 

Werkgebied

Momenteel focussen we volledig op Nederland om de eenvoudige reden dat Nederland qua uitvoering van milieubeleid is afgegleden is naar de achterhoede van de Europese landen. Ter illustratie: Nederland staat met hernieuwbare energie helemaal onder aan de 27 EU landen na landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Luxenburg, etc.

Qua luchtkwaliteit behoort Nederland tot de meest vervuilde regio’s van Europa: Nederland heeft daarom in 2015 zelfs uitstel gevraagd om aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit voor 2015 te gaan voldoen. Deze slechte luchtkwaliteit zorgt er voor dat in de meeste Nederlandse natuurgebieden de depositie van stoffen als ammoniak, NOx en fluoride hoger is dan wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Het aantal vroegtijdige doden als gevolg van luchtverontreiniging in Nederland wordt door RIVM op dit moment (2019) geraamd op 12.000/jaar. Jaarlijks krijgen 4.000 Nederlandse kinderen astma als gevolg van luchtverontreniging.

Ook met de kwaliteit van het oppervlaktewater scoort Nederland heel slecht. Zie het rapport "Ranking the stars" van de Stichting Natuur & Milieu onderaan deze pagina.

Wij richten ons daarbij met name op drie cruciale richtlijnen:

 •      Habitatrichtlijn
 •      Vogelrichtlijn;
 •      IPPC richtlijn, nu de RIE (Richtlijn Industriele Emissies).

 De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de EU waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten. De Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten speciale beschermingszones worden aangewezen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de Vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd.

 

Doelstelling van MOB

De doelstelling van de coöperatie is om in overeenstemming met artikel 130r(1) (thans artikel 174) van het EG-milieubeleid het bevorderen van:

 •      behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 •      bescherming van de gezondheid van de mens;
 •      behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 •      het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan lokale, regionale of mondiale milieuproblemen.

 Zoals hierboven vermeld concentreren wij ons op twee globale, regionale en lokale prioriteiten:

 •      stoppen cq beperken van klimaatverandering;
 •      stoppen cq beperken van verdere teruggang van biodiversiteit.

Wat Nederland betreft blijven wij wijzen op de noodzaak van een systematische verlaging van stikstofdeposities (NOx en NH3) afkomstig van industrie/energie, (vlieg)verkeer, landbouw en veeteelt. Van overmatige stikstofdeposities staat wetenschappelijk vast dat deze een schadelijke werking hebben op de biodiversiteit. In 2010 werd voor slechts 20 tot 30% van de Nederlandse natuur de kritische stikstofgrenswaarden gerespecteerd. 

Zoals bekend neemt ook in Nederland/Europa de biodiversiteit nog steeds verder af met een nooit eerder in de historie van de aarde vertoonde snelheid. Naast versnippering speelt verzuring en vermesting met stikstof (verbindingen) hierin een grote rol.

 

Activiteiten 

Onze activiteiten in Nederland betreffen onder andere:

 1. Vergroten van bewustzijn van Nederlandse politici, organisaties en burgers, dat wij binnen de Europese Unie steeds verder gaan achterlopen qua uitvoering van milieubeleid.
 2. Lobbying, beïnvloeding van politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen in Nederland.
 3. Sluiten van convenanten met bedrijven, en als dit niet lukt:
 4. Voeren van procedures.
 5. Samenwerken met milieuorganisaties in specifieke zaken.
 6. Assisteren van gemeentes en bezorgde burgers.

 

Ad 1: Vergroting van milieubewustzijn

Dit doen wij door het geven van lezingen, publicaties, etc. In totaal gaat het om circa 10 lezingen en presentaties per jaar.

Wij hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan programma van Zembla over bedrijven als Tata/Corus (IJmuiden), Thermphos (Vlissingen), REC (Harlingen). Verder in het nieuws geweest bij Eenvandaag en Nieuwsuur. 

MOB heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bewustwording rond het gebruik van palmolie als brandstof in centrales een inefficiënte en een immorele wijze van het gebruik van biobrandstoffen. Hiertoe heeft MOB gelobbyd en procedures gevoerd tegen zoveel mogelijk palmolie/ dieselolie initiatieven waaronder onder andere BIOX Groningen, BIOX Rotterdam en BIOX Zeeland. Dit heeft ertoe geleid dat deze rampzalige initiatieven nooit van de grond zijn gekomen. Milieudefensie en Stichting Natuur & Milieu hebben daarbij ook veel lobbywerk gedaan naar pers en politiek in nauwe samenwerking met en ondersteund door MOB.

Ook kon in nauwe samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu een aantal initiatieven voor de omzetting van (palm)olie in biodiesel worden voorkomen. Verder wijzen wij ook op onze rol gespeeld rol in de landelijke discussie met betrekking tot het niet duurzame gebruik van palmolie, die leidde tot de instelling van de Commissie Cramer en later het opstellen van richtlijnen voor duurzaamheidscriteria voor het gebruik van palmolie.

 

Ad 2: Lobby, beïnvloeding van publiek en politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen

In 2002/2003 werd ons duidelijk dat het Ministerie VROM niet van plan was om de Wet milieubeheer aan te passen aan de IPPC richtlijn ondanks herhaalde verzoeken van onze zijde. MOB is daarop omstreeks 2003 gestart met dit op systematische wijze aan de orde te stellen in Raad van State procedures. Ook hebben wij een klacht ingediend bij de Europese Commissie waarop Nederland in gebreke is gesteld.

Dit heeft geleid tot aanpassing van de Wet milieubeheer in december 2005 waarbij onder andere het beginsel “ALARA” is vervangen door best beschikbare technieken.

Ook later zijn nog klachten gestuurd naar de Europese Commissie over het niet tijdig aanpassen van vergunningen van IPPC bedrijven. Nederland is daarop door de Europese Commissie hierover in gebreke gesteld.

Ook is een klacht ingediend over de gebrekkige publicatieverplichtingen in de Awb met betrekking tot bekendmaking van ontwerpbeschikkingen die ons inziens niet voldoen aan de IPPC richtlijn/Aarhus verdrag. Sindsdien zijn er meer brieven naar de Commissie gegaan.

MOB heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijk weer afschaffen van de door Nederland opgezette NOx-handel. Dit was een ongewenste ontwikkeling omdat door te goedkope NOx-rechten er onvoldoende zicht was op een voldoende snelle daling van de NOx-emissies van grote emittenten als kolencentrales en raffinaderijen.

MOB heeft in dit kader ook meegewerkt aan uitzendingen van het TV-programma Zembla over Thermphos en REC (Afvaloven Harlingen), 2 uitzendingen.

 

Ad 3: Sluiten van convenanten

Er is een substantieel aantal bedrijven waarmee wij convenanten hebben gesloten, soms ook samen met andere milieugroepen als Stichting Natuur & Milieu, Vereniging Leefmilieu, etc.

Concrete convenanten zijn:

 • Kolencentrale van Electrabel Nijmegen, belangrijke punten: jaargemiddelde stofemissienorm van 5 mg/m3, hetgeen veel strenger is dan de BREF en afzien van palmolie stoken.
 • ARN Nijmegen: emissies van metalen en dioxines een factor 5-10 strenger dan BVA.
 • Electrabel Harculo, waarbij Electrabel verder ook zal afzien van de inzet van palmolie cq bio-olie.
 • HVC Alkmaar en de nieuwe vestiging van HVC Alkmaar in Dordrecht.
 • Aluchemie met betrekking tot luchtemissies van PAK.
 • Q8/KPE olieraffinaderij met betrekking tot beperking van SO2 en NOx-emissies vanuit de inrichting in Rotterdam/Rijnmond.
 • Andere niet bij naam genoemde bedrijven waaronder een substantieel aantal intennsieve veehouderijen.

  

Ad 4: Voeren van procedures 

Als bedrijven niet bereid zijn tot overleg en/of concessies en niet gevoelig zijn voor de media dan blijft alleen de gang naar de rechter over. Dit gebeurt soms namens belanghebbenden, milieuorganisaties, of ook namens MOB.

 

Ad 5 en ad 6: Samenwerken met gemeentes, milieuorganisaties in specifieke zaken en assisteren van bezorgde burgers met procedures

MOB is via het EEB (European Environmental Bureau)  betrokken bij het tot stand komen van een aantal specifieke BREFs waaronder de nieuwe LCP BREF en de BREF refineries.

MOB is de afgelopen 10 jaar opgetreden als vaste adviseur van de gemeente Sliedrecht. Sinds een jaar is dat uitgebreid tot de Drechtsteden Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. MOB neemt regelmatig ook zitting in begeleidingsgroepen. Voorbeelden zijn: het RIVM onderzoek in Zaltbommel (PAK, metalen), Nijmegen (PAK), Weurt (dioxines) en op het RIVM onderzoek naar de luchtkwaliteit (waaronder dioxines) in Harlingen.    

Tot slot vermelden wij nog dat de voorzitter van MOB in februari 2008 is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele werk dat onder de vlag van MOB zonder vergoeding is gedaan.

Het bovenstaande is bedoeld om een indruk te geven van het brede scala van door MOB verrichte feitelijke werkzaamheden, waarbij we benadrukken dat de bovengenoemde opsomming zeker niet compleet is.

 

Juridische procedures

Voor MOB is het voeren van beroepsprocedures zeker geen hoofdactiviteit noch een doel op zich, maar meer een middel als andere wegen falen. Op grond van Europese wetgeving is MOB daartoe ook bevoegd. Hiervoor verwijzen wij naar de Verordening (EG) Nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006. Hierin zijn in artikel 11 lid 1 vier criteria vastgelegd over toegang tot de rechter van non-gouvernementele organisaties als MOB. MOB voldoet aan alle vier criteria. Op grond hiervan heeft MOB recht tot toegang tot de Nederlandse rechter en het Europese Hof van Justitie.

 

MOB ontvankelijk in beroepsprocedures/Uitspraak Raad van State van 19 december 2014

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan in een zaak waarin de provincie Friesland probeerde MOB niet ontvankelijk te laten verklaren. De provincie ging daarin zelfs zover dat  een externe advocaat met deze opdracht werd ingehuurd. Wij vinden dit een laakbare manier van handelen. Immers, het doel hiervan is om te proberen op procedurele gronden onder de bezwaren van MOB tegen afgegeven milieuvergunningen uit te komen. De provincie wist dat de vergunnningen in strijd met de Natuurbeschermingswet waren verleend, maar verleende ze desondanks toch. Tja, wie maalt daar nou om in Friesland? Zie de uitspraak hieronder, bijlage 3.

 

Downloads

 1. NM Rapport Ranking the Stars.pdf
 2. Effecten van gelijkblijvende N-depositie op N2000-habitats in de Groote Peel
 3. Uitspraak Raad van State van 19 december 2014

Lees meer

Deze pagina is 9575 keer bekeken!