Samenvatting:

Nuon/Vattenfall wil een houtgestookte biomassacentrale in Diemen gaan bouwen en betaalt de gemeente gedurende 10 jaar € 100.000 per jaar als de gemeente meewerkt en een “verklaring van geen bedenkingen” afgeeft. Het aanbod om dit bedrag jaarlijks te storten in een regionaal fonds is kennelijk nodig als “glijmiddel” om de vergunningprocedure vlot te laten verlopen. Doet de gemeente dat niet dan dreigt er volgens wethouder Lex Scholten een financiële claim van Nuon/Vattenfall naar de gemeente van € 300 miljoen als gevolg van het mislopen van SDE-subsidie2. De gemeenteraad (dus niet het college) is bevoegd om deze verklaring af te geven. Het college zet de raad onder zware druk om de verklaring af te geven. Daarmee is dan voor de provincie de weg vrij om de door Nuon/Vattenfall vurig gewenste vergunningen af te geven.

Wat is er aan de hand?

1. Nuon/Vattenfall wil graag een grote subsidie binnenhalen voor de grootste nog te bouwen hout gestookte warmtecentrale van Nederland.

2. Uit informatie van RVO is ons gebleken dat Nuon/Vattenfall nog geen subsidie toezegging heeft; daar is eerst een verklaring van geen bedenkingen en een aantal vergunningen voor nodig.

3. Voor die vergunning heeft Nuon/Vattenfall deze verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad omdat een deel van de gasstook gaat worden vervangen door houtstook.

4. Pas als die verklaring door de gemeenteraad is afgegeven mag de provincie de omgevingsvergunning afgeven. Echter, de provincie mag de natuurvergunning ook afgeven zonder deze verklaring.

5. Nuon/Vattenfall wil in de centrale 212.000.000 kg/jaar aan houtpellets gaan verbranden. Die gaan volgens het bedrijf van overzee worden aangevoerd vanuit de Baltische landen, Canada en de Verenigde Staten met zoals bekend zwaar vervuilende schepen. Het gaat om conservatief geschat 4 voetbalvelden bos per dag (circa 1.500 voetbalvelden per jaar3) die daarvoor tegen de vlakte moeten.

6. De luchtkwaliteit in Diemen gaat er op achteruit. Alhoewel Nuon/Vattenfall naar de pers communiceert dat de centrale evenveel de schoorsteen uitblaast als enkele open haarden blijkt uit de aanvraag dat straks het volgende de schoorsteen mag uitkomen: maximaal 111.000 kg stikstofoxiden (equivalent aan circa 25.000 houtkachels), 41.000 kg zwaveloxiden, 11.000 kg zoutzuur, 5500 kg ammoniak, kwik, cadmium en andere zware metalen en dioxines en furanen4. De luchtkwaliteit in Diemen is toch al niet best, dus kan dit er ook nog wel bij vindt het college van Diemen.

7. De CO2-emissie van het bedrijf en daarmee ook van de gemeente Diemen schiet sterk omhoog als gevolg van een verdubbeling van de CO2-emissie ten opzichte van gasstook. Nuon/Vattenfall claimt dat het hier om duurzame CO2 gaat omdat die in de ontboste gebieden weer bomen gaan worden aangeplant.

8. Door een rekentruc lijkt het erop dat de stikstofdepositie op het Naardermeer niet omhoog gaat. In werkelijkheid zal die depositie juist toenemen.

9. De communicatie van Nuon/Vattenfall met betrekking tot verslechtering van luchtkwaliteit grenst aan misleiding. Maar dat hebben we toch eerder meegemaakt met colporteurs van Nuon/ Vattenfall5?

10. In 2015 heeft Nuon/Vattenfall 400.000 kg/jaar teveel aan stikstofoxiden emissies aangevraagd voor de gascentrales van Diemen. Dus 400.000 kg meer dan waar het bedrijf recht op had. Die teveel aangevraagde emissie is destijds ook gewoon vergund door de provincie. Quote van de provincie: “Dat is ons destijds niet opgevallen7”. Vorig jaar hebben wij de RUD/provincie al verzocht om deze “fout” te herstellen. Dit is geweigerd door de provincie/RUD. Volgens de RUD was de provincie hiertoe niet bevoegd. Hierover loopt nog een bezwarenprocedure. Omdat mag worden aangenomen dat de technici bij Nuon/Vattenfall professionals zijn is het niet waarschijnlijk dat Nuon/ Vattenfall deze 400.000 kg te hoge stikstofemissie “per ongeluk” heeft aangevraagd. Dit behoort kennelijk ook tot de trukendoos van Nuon/Vattenfall.

Samenvattend kan worden gesteld dat de druk op bossen in Canada, VS en de Baltische landen zal gaan toenemen, de lokale luchtkwaliteit in Diemen er op achteruit gaat, maar daar staat tegenover dat Nuon/Vattenfall een perverse SDE subsidie van naar verluidt circa € 300 miljoen mag gaan incasseren. De enige die met dit project wint is Nuon/Vattenfall. Overzeese bossen en inwoners van Diemen hebben het nakijken ondanks dat wetenschappers stellen dat het aanleggen van 1,7 miljard hectare bos de klimaat crisis zou kunnen keren. Daar heeft Nuon/Vattenfall blijkbaar geen boodschap aan.

Voor welke beslissing staat de gemeenteraad op 11 juli 2019?

De gemeenteraad wil de biomassacentrale eigenlijk helemaal niet. Het college zegt ook de centrale eigenlijk niet te willen maar begint de schijn op te wekken een andere agenda te hebben. Dus wat moet je als gemeenteraad als je een wortel van € 100.000/jaar wordt voorgehouden als je akkoord gaat maar dat volgens wethouder Scholten voor de gemeente een claim dreigt van € 300.000.000 als je de verklaring niet afgeeft? Dan zijn die 1.500 voetbalvelden per jaar boskap toch even wat verder van je bed?

Juridische adviezen

Zowel het college als de gemeenteraad hebben juridisch advies ingewonnen bij respectievelijk Six advocaten en Höcker advocaten. Het advies van Six advocaten is op de website van de gemeente direct te vinden bij de stukken. Wij vonden het advies van Höcker advocaten ook wel op de site, maar dat is bepaald niet gemakkelijk te vinden. Toevallig?

Six advocaten stelt dat de gemeente Diemen een financieel risico loopt ingeval van weigering van de verklaring van geen bedenkingen. Höcker advocaten komt onderbouwd tot heel andere conclusies.Omdat de adviezen van Six advocaten en Höcker advocaten diametraal op elkaar lijken te staan hebben wij onze jurist gevraagd om beide adviezen aan een review te onderwerpen. Zijn conclusies vindt u in  onze open brief aan de gemeenteraad van 2 juli 2019.

Samengevat komt onze evaluatie erop neer dat Six advocaten op juridisch zwakke en/of onjuiste gronden concludeert dat de gemeente een financieel risico zou lopen.

Het advies van Höcker advocaten is veel beter onderbouwd, maar kennelijk wil het college dit advies liever niet horen, laat staan in overweging nemen.

Onze conclusie is dat er goede juridische gronden zijn die de gemeenteraad zelfs nopen om de door Nuon/Vattenfall gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren.

Zie verder de conclusies in onze brief van 2 juli 2019.

Hoe nu verder?

Aan de gemeenteraad de keus of ze zich laat verleiden tot het accepteren van € 100.000/jaar “glijmiddel” en daarmee tegelijk te ontkomen aan de door wethouder Scholten genoemde potentiele, juridisch schimmige, claim van Nuon/Vattenfall van € 300.000.000. Een schimmige claim omdat deze niet gebaseerd is op goede juridische gronden. Zie bijlage 2 en onze aparte notitie hierover, die woensdag naar de gemeenteraad van Diemen zal gaan worden gestuurd.

 

Samenvatting:

Nuon/Vattenfall wil een houtgestookte biomassacentrale in Diemen gaan bouwen en betaalt de gemeente gedurende 10 jaar € 100.000 per jaar als de gemeente meewerkt en een “verklaring van geen bedenkingen” afgeeft. Het aanbod om dit bedrag jaarlijks te storten in een regionaal fonds is kennelijk nodig als “glijmiddel” om de vergunningprocedure vlot te laten verlopen. Doet de gemeente dat niet dan dreigt er volgens wethouder Lex Scholten een financiële claim van Nuon/Vattenfall naar de gemeente van € 300 miljoen als gevolg van het mislopen van SDE-subsidie2. De gemeenteraad (dus niet het college) is bevoegd om deze verklaring af te geven. Het college zet de raad onder zware druk om de verklaring af te geven. Daarmee is dan voor de provincie de weg vrij om de door Nuon/Vattenfall vurig gewenste vergunningen af te geven.

Wat is er aan de hand?

1. Nuon/Vattenfall wil graag een grote subsidie binnenhalen voor de grootste nog te bouwen hout gestookte warmtecentrale van Nederland.

2. Uit informatie van RVO is ons gebleken dat Nuon/Vattenfall nog geen subsidie toezegging heeft; daar is eerst een verklaring van geen bedenkingen en een aantal vergunningen voor nodig.

3. Voor die vergunning heeft Nuon/Vattenfall deze verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad omdat een deel van de gasstook gaat worden vervangen door houtstook.

4. Pas als die verklaring door de gemeenteraad is afgegeven mag de provincie de omgevingsvergunning afgeven. Echter, de provincie mag de natuurvergunning ook afgeven zonder deze verklaring.

5. Nuon/Vattenfall wil in de centrale 212.000.000 kg/jaar aan houtpellets gaan verbranden. Die gaan volgens het bedrijf van overzee worden aangevoerd vanuit de Baltische landen, Canada en de Verenigde Staten met zoals bekend zwaar vervuilende schepen. Het gaat om conservatief geschat 4 voetbalvelden bos per dag (circa 1.500 voetbalvelden per jaar3) die daarvoor tegen de vlakte moeten.

6. De luchtkwaliteit in Diemen gaat er op achteruit. Alhoewel Nuon/Vattenfall naar de pers communiceert dat de centrale evenveel de schoorsteen uitblaast als enkele open haarden blijkt uit de aanvraag dat straks het volgende de schoorsteen mag uitkomen: maximaal 111.000 kg stikstofoxiden (equivalent aan circa 25.000 houtkachels), 41.000 kg zwaveloxiden, 11.000 kg zoutzuur, 5500 kg ammoniak, kwik, cadmium en andere zware metalen en dioxines en furanen4. De luchtkwaliteit in Diemen is toch al niet best, dus kan dit er ook nog wel bij vindt het college van Diemen.

7. De CO2-emissie van het bedrijf en daarmee ook van de gemeente Diemen schiet sterk omhoog als gevolg van een verdubbeling van de CO2-emissie ten opzichte van gasstook. Nuon/Vattenfall claimt dat het hier om duurzame CO2 gaat omdat die in de ontboste gebieden weer bomen gaan worden aangeplant.

8. Door een rekentruc lijkt het erop dat de stikstofdepositie op het Naardermeer niet omhoog gaat. In werkelijkheid zal die depositie juist toenemen.

9. De communicatie van Nuon/Vattenfall met betrekking tot verslechtering van luchtkwaliteit grenst aan misleiding. Maar dat hebben we toch eerder meegemaakt met colporteurs van Nuon/ Vattenfall5?

10. In 2015 heeft Nuon/Vattenfall 400.000 kg/jaar teveel aan stikstofoxiden emissies aangevraagd voor de gascentrales van Diemen. Dus 400.000 kg meer dan waar het bedrijf recht op had. Die teveel aangevraagde emissie is destijds ook gewoon vergund door de provincie. Quote van de provincie: “Dat is ons destijds niet opgevallen7”. Vorig jaar hebben wij de RUD/provincie al verzocht om deze “fout” te herstellen. Dit is geweigerd door de provincie/RUD. Volgens de RUD was de provincie hiertoe niet bevoegd. Hierover loopt nog een bezwarenprocedure. Omdat mag worden aangenomen dat de technici bij Nuon/Vattenfall professionals zijn is het niet waarschijnlijk dat Nuon/ Vattenfall deze 400.000 kg te hoge stikstofemissie “per ongeluk” heeft aangevraagd. Dit behoort kennelijk ook tot de trukendoos van Nuon/Vattenfall.

Samenvattend kan worden gesteld dat de druk op bossen in Canada, VS en de Baltische landen zal gaan toenemen, de lokale luchtkwaliteit in Diemen er op achteruit gaat, maar daar staat tegenover dat Nuon/Vattenfall een perverse SDE subsidie van naar verluidt circa € 300 miljoen mag gaan incasseren. De enige die met dit project wint is Nuon/Vattenfall. Overzeese bossen en inwoners van Diemen hebben het nakijken ondanks dat wetenschappers stellen dat het aanleggen van 1,7 miljard hectare bos de klimaat crisis zou kunnen keren. Daar heeft Nuon/Vattenfall blijkbaar geen boodschap aan.

Voor welke beslissing staat de gemeenteraad op 11 juli 2019?

De gemeenteraad wil de biomassacentrale eigenlijk helemaal niet. Het college zegt ook de centrale eigenlijk niet te willen maar begint de schijn op te wekken een andere agenda te hebben. Dus wat moet je als gemeenteraad als je een wortel van € 100.000/jaar wordt voorgehouden als je akkoord gaat maar dat volgens wethouder Scholten voor de gemeente een claim dreigt van € 300.000.000 als je de verklaring niet afgeeft? Dan zijn die 1.500 voetbalvelden per jaar boskap toch even wat verder van je bed?

Juridische adviezen

Zowel het college als de gemeenteraad hebben juridisch advies ingewonnen bij respectievelijk Six advocaten en Höcker advocaten. Het advies van Six advocaten is op de website van de gemeente direct te vinden bij de stukken. Wij vonden het advies van Höcker advocaten ook wel op de site, maar dat is bepaald niet gemakkelijk te vinden. Toevallig?

Six advocaten stelt dat de gemeente Diemen een financieel risico loopt ingeval van weigering van de verklaring van geen bedenkingen. Höcker advocaten komt onderbouwd tot heel andere conclusies.Omdat de adviezen van Six advocaten en Höcker advocaten diametraal op elkaar lijken te staan hebben wij onze jurist gevraagd om beide adviezen aan een review te onderwerpen. Zijn conclusies vindt u in  onze open brief aan de gemeenteraad van 2 juli 2019.

Samengevat komt onze evaluatie erop neer dat Six advocaten op juridisch zwakke en/of onjuiste gronden concludeert dat de gemeente een financieel risico zou lopen.

Het advies van Höcker advocaten is veel beter onderbouwd, maar kennelijk wil het college dit advies liever niet horen, laat staan in overweging nemen.

Onze conclusie is dat er goede juridische gronden zijn die de gemeenteraad zelfs nopen om de door Nuon/Vattenfall gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren.

Zie verder de conclusies in onze brief van 2 juli 2019.

Hoe nu verder?

Aan de gemeenteraad de keus of ze zich laat verleiden tot het accepteren van € 100.000/jaar “glijmiddel” en daarmee tegelijk te ontkomen aan de door wethouder Scholten genoemde potentiele, juridisch schimmige, claim van Nuon/Vattenfall van € 300.000.000. Een schimmige claim omdat deze niet gebaseerd is op goede juridische gronden. Zie bijlage 2 en onze aparte notitie hierover, die woensdag naar de gemeenteraad van Diemen zal gaan worden gestuurd.